ዮሓኒሴም ፆሲ ፔጋሲ ዻዌ ባኮ 22

1ዬካፓ ኪኢታንቻሢ ፆሲና ማራዓሢናኮ ካኣቱሞ ዖይቶይዳፓ ኬስካ፥ ጌኤሺ ሌማሌኤሼጉዲ ጌኤሽካ ናንጊ ዋኣሢ ዎርዚ ታና ዻዌኔ፤ 2ዬይ ዎራሢ ካታሜሎኮ ሳዛ ዓኣ ዼኤፖ ጎይፆ ጊዴና ዓኣዻያኬ፤ ዎሮኮ ሻውሎና ሚዛቆናይዳ ዓጊና ዓጊና ዓኣፒ ዓኣፓያ፥ ሌዖይዳ ታጶ ላምዒ ማይንቲ ዓኣፓ ናንጊ ሚሢ ዓኣኔ፤ ዬያ ሚፃሢኮ ዒላዣ ዴሮኮ ዼኤሻኬ፤ 3ሓይካፓ ሴካ ማይ ጋዳማ ባኣያ ማዓንዳኔ፤ ፆሲና ማራዓሢናኮ ካኣቱሞ ዖይታ ካታሜሎይዳ ማዓንዳኔ፤ ዒዛም ማዻዞንሢያ ዒዛ ካኣሽካንዳኔ፤ 4ዒዛኮ ዓውካሮዋ ዔያታ ዛጋንዳኔ፤ ዒዛኮ ሱንፃኣ ዔያቶኮ ባሊታ ፃኣፒንቴያ ማዓንዳኔ፤ 5ዬካፓ ሴካ ዹሚያ ዹማዓ፤ ጎዳ፥ ፆዛሢ ዔያቶም ፖዓንዳሢሮ ፖዒ ፖዓ ባኣዚታቴያ ዓቢያ ዔያቶም ኮይሱዋያኬ፤ ናንጊና ናንጊ ሄላንዳኣና ዔያታ ካኣታዻንዳኔ። 6ዬካፓ ሃሣ ኪኢታንቻሢ፡- “ሃንሢ ጌይንቴ ባኮንሢ ጉሙርቂንታያ ሃሣ ጎኔኬ፤ ፔ ዓያኖ ዒዛ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሶም ዒንጋ ጎዳ፥ ፆዛሢ ዻካ ዎዴኮ ጊንጻፓ ማዓንዳ ባኮ ዒዛም ማዻዞንሢም ፔጋሲ ዻዋኒ ፔኤኮ ኪኢታንቻሢ ዳኬኔ” ታኣም ጌዔኔ። 7ዬሱሴ ታኣም ኬኤዛዖ፦ “ታ ዑኬና ዬዓንዳኔ፤ ሓኖ ማፃኣፖይዳ ኬኤዚንቴ ፆሲ ማሊፆ ካፒ፥ ማዺ ኩንሣሢ ዓንጆ ዎዛ ዴንቃንዳኔ” ጌዔኔ። 8ሓያ ባኮ ዋይዜሢና ዛጌሢ ታና ዮሓኒሴኬ፤ ዬንሢ ታ ዋይዛዖ ሓሣ ዛጋዖ ዬንሢ ባኮንሢ ታኣም ዻዌ ኪኢታንቻሢም ዚጋኒ ዒዛኮ ቶኮ ዴማ ታ ሎኦሜኔ። 9ኪኢታንቻሢ ጋዓንቴ፤- “ሓሼ! ሓያይዲፖ! ታኣኒ ኔናንታ ኔኤኮ ጌርሲንሢንታ ማዔ፥ ፆሲ ማሊፆ ኬኤዛዞንሢና ዎላ፤ ሃሣ ሓያ ማፃኣፓ ጌይንቴ ባኮ ካፓዞንሢና ዎላ ማማዻያኬ፤ ፆሲም ዚጊ ካኣሽኬ” ታኣም ጌዔኔ። 10ሓሣ ዒዚ ኬኤዛዖ፦ “ቢያ ባካ ማዺንቲ ኩማንዳ ዎዳ ዑኬያ ማዔሢሮ ሓያ ማፃኣፖይዳ ፆሲ ማሊፆና ኬኤዚንቴ ባኮ ዓሲም ዔርቱዋጉዲ ዓኣቺፖ፤ 11ዓካሪ፡ ፑርቶ ማዻሢ ፑርቶ ማማዾንጎ፤ ፔና ዒኢሳ ባኣዚ ማዻሢያ ማማዾንጎ፤ ፂላሢያ ፂፂሎንጎ፤ ፆሲም ዱማዼሢያ ፔና ዱዱማሶንጎ” ጌዔኔ። 12ዬሱሴ ዒማና ታኣም፦ “ታኣኒ ዑኬ ዬዓንዳኔ፤ ፔቴ ፔቴሢም ፔ ማዾጉዴያ ታ ዒንጋንዳ ባካ ታ ኮይላ ዓኣኔ፤ 13ቤርታሳሢና ጋፒንፃሢና፥ ዔኤቢ ቢያ ዓርቃሢና ጋፒሳሢያ ታናኬ። 14ናንጎ ሚፆ ዓኣፖ ሙዓኒና ካታሜሎ ጌሎ ካሮና ጌላኒ ዳንዳዓያ ማዓኒ ማኣዓሢ ፔኤኮ ማስኬዞንሢ ባሊቲና ዓኣያኬ። 15ጌኔ ማዾ ማዻይ፥ ማርሻ ማርሻይ፥ ዓኒ ሃሣ ማቾ ማዒባኣያና ላሃይ፥ ዓሲ ዎዻይ፥ ሜሌ ፆዞ ካኣሽካይ፥ ሉኡዙሞ ናሽካያና ሉኡቃ ዓሲ ቢያ ካታሜሎኮ ዙላ ማዓንዳኔ። 16ታኣኒ፥ ዬሱሴ ሓያ ማርካቶ ማርካዻንዳጉዲ ታኣኮ ኪኢታንቻሢ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶም ታ ዳኬኔ፤ ታኣኒ ዳውቴ ዜርሢ ሃሣ ፃጲኬ፤ ዬያጉዲ ታኣኒ ፖፖዓ ካሪሢ ዦኦጌኬ” ታኣም ጌዔኔ። 17ዓያኖ ጌኤዦና ዑኡቴሎና “ሙኬ” ጋዓኔ፤ ሓያ ዋይዛሢያ “ሙኬ” ጎዖንጎ፤ ዼኤቢንቴሢያ ሙኮንጎ፤ ዑሽካኒ ኮዓሢያ ቢያ ናንጎ ዋኣፆ ዔኤቢ ጪጉዋዖ ጉሪ ዑሽኮንጎ። 18ሃያ ማፃኣፖይዳ ፃኣፒንቴ ፆሲ ማሊፆ ዋይዛዞንሢም ቢያ ታ ላታኔ፤ ዖኦኒያ ሃያ ቃኣሎይዳ ፔቴ ባኣዚ ቃሴቴ ፆሲ ሓያ ማፃኣፖይዳ ፃኣፒንቴ ባይሲንቶ ዒዛይዳ ቃሲ ቃሲ ሄሊሳንዳኔ። 19ዖኦኒያ ሓያ ፆሲ ማሊፆ ኬኤዛ ቃኣሎይዳፓ ፔቴ ባኣዚ ፓጪሴቴ ሃያ ማፃኣፖይዳ ኬኤዚንቴ ናንጎ ሚፆ ዓኣፖና ፆሲም ዱማዼ ካታሜሎናይዳፓ ዒዛ ሄላንዳ ባኮ ፆሲ ፓጪሳንዳኔ። 20ሓንሢ ባኮ ማርካዻሢ፡- “ሂዮ፤ ታ ዑኬ ዬዓንዳኔ” ጋዓኔ። ዓኣሜን፤ ጎዳ ዬሱሴ ሙኬ! 21ጎዳ ዬሱሴኮ ኮሹሞ ዒንጊጻ ዒንሢ ቢያሢና ዎላ ማዖንጎ፤ ዓኣሜን።


Copyright
Learn More

will be added

X\