ዮሓኒሴም ፆሲ ፔጋሲ ዻዌ ባኮ 21

1ዬካፓ ዓኪ ጫሪንቺና ዓኪ ሳዓና ታ ዛጌኔ፤ ዎይቲ ጌዔቴ ቤርታኣ ጫሪንጮና ቤርታኣ ሳዖና ባይቄሢሮኬ፤ ባዚያ ባኣያ ማዔኔ። 2ፆሲም ዱማዼ ካታሜላ፥ ዓኮ ዬሩሳላሜ ዓኒም ሎዓኒ ፓልሚ፥ ጊኢጊንቴያ ማዒ ፆሲ ኮይሎ ጫሪንጫፓ ኬዳንቴ ታ ዛጌኔ፤ 3ካኣቱሞ ዖይታ ዓኣ ቤዛፓ፡- “ፆሲኮ ዎይፆ ቤዛ ዓሶ ባኣካኬ፤ ዒዚያ ዔያቶና ዎላ ናንጋንዳኔ፤ ዔያታ ዒዛ ዓሲ ማዓንዳኔ፤ ፆሲ ፔ ቶኦኪና ዔያቶና ዎላ ማዓንዳኔ፤ ፆዛሢያ ዔያቶኮ ዒዛ ማዓንዳኔ፤ 4ሓሣ ዓቢፆ ቢያ ዔያቶኮ ዓኣፓፓ ዒ ዑጫንዳኔ፤ ሓይቢ ማዔቴያ ዖዪሢ፥ ዬኤፒ ማዔቴያ ሜታ ማይ ዔያቶኮ ባኣሴ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ቤርታኣ ባካ ቢያ ዓኣዼኔ” ዼኤፒ ዑኡሲና ጋዓንቴ ታ ዋይዜኔ። 5ዒማና ካኣቱሞ ዖይቶይዳ ዴዔሢ፡- “ዓካሪ፥ ታ ቢያ ባኮ ዓካሳንዳኔ” ጌዔኔ፤ ዬካፓ ሃሣ፦ “ሓይ ቃኣላ ጉሙርቂንታያ፤ ጊንሣ ጎኔ ማዔሢሮ ፃኣፔ” ታኣም ጌዔኔ። 6ሃሣ ዒዚ፦ “ዓካሪ ቢያ ባካ ጋፔኔ! ዔኤቢኮ ቢያ ዓርቃሢና ጋፒሳሢና ታናኬ፤ ዼኤቢንቴሢም ናንጎ ዋኣፆይዳፓ ጪጎ ባኣዚ ባኣንቴ፥ ጉሪ ታ ዒንጋንዳኔ፤ 7ዖሎና ባሼሢ ዬያ ቢያ ዴንቃንዳኔ፤ ታ ዒዛኮ ፆሲ ማዓንዳኔ፤ ዒ ታኣኮ ናዖ ማዓንዳኔ፤ 8ጋዓንቴ ዒጊጫ ዓሳ፥ ጉሙርቁዋ ዓሳ፥ ዒኢቴያ ማዔ ፑርቶ ዓሳ፥ ዓሶ ዎዻ ዓሳ፥ ማቾ ሃሣ ዓኒ ማዒባኣያና ላሃ ዓሳ፥ ማርሾ ማርሻ ዓሳ፥ ሜሌ ፆዞ ካኣሽካ ዓሶንታ ሉኡቃ ዓሶንታኮ ቢያ ዔያታ ጌላንዳ ቤዛ ፂኢሊ ኬስኪ ዔኤታ ታሞ ባዞይዳኬ፤ ዬይያ፡- ላምዓሳ ሓይቦኬ” ታኣም ጌዔኔ። 9ጋፒንሢ ማዔ፥ ባይዛ ባኮ ላንካዎንሢ ኩንሦና ላንካዎ ዑዦ ዓንጎ ዔኪ ዓኣ ላንካዎ ኪኢታንቾንሢዳፓ ፔቴሢ ታ ኮይላ ሙካዖ፦ “ማራዓሢኮ ማቾ ማዓ፥ ዑኡቴሎ ታ ኔና ዻዋንዳኔ” ጌዔኔ። 10ዓያና ጌኤሺኮ ዎልቆ ጋሮ ታኣኒ ጌሊ ዓኣንቴ ዒዚ ፔቴ፥ ዼኤፒ ዹካ ታና ዔኪ ዓኣዻዖ ፆሲም ዱማዼ፥ ዬሩሳላሜ ካታሜላ ፆሲ ኮይሎ፥ ጫሪንጫፓ ኬዳያ ታና ዻዌኔ፤ 11ፆሲኮ ቦንቻ ዒዞም ፖዓኔ፤ ዒዞኮ ፖዓ ሚርጌና ሚዛጳያ ማዔ፥ ዒያስጲዴ ጌይንታ ሹጮጉዲ ኮሺ ፖዓያ፤ ሃሣ ጌኤሺ ሌማሌኤሼጉዲ ፖዓያኬ፤ 12ታጶ ላምዖ ጌሎ ካራ ዓኣ፥ ዼኤፒ ሃሣ ዼጌ ሹቺና ኬልቆና ኬኤሌ ዲሢ ዒዞኮ ዓኣኔ፤ ዬኖ ታጶ ላምዖ ጌሎ ካሮይዳ ታጶ ላምዖ ኪኢታንቻ ዔቂ ዓኣኔ፤ ዒኢካ ሃሣ ታጶ ላምዖ ዒስራዔሌ ፃጶ ሱንፃ ፃኣፒንቲ ዓኣኔ። 13ዓባ ኬስካ ዛሎና ሃይሦ ካራ፥ ኬዶ ዛሎና ሃይሦ፥ ዾኦሎ ዛሎና ሃይሦ፥ ዓባ ጌላ ዛሎናኣ ሃይሦ ካራ ዓኣኔ። 14ካታሜሎ ሹጮና ኬልቂ፥ ዲርቆና ዲፆኮ ዶዲሻኒ ዴማ ጌሢ ማዦና ታጶ ላምዖ ሹቺ ዓኣኔ፤ ዬያቶ ዑፆይዳ ማራዓሢ ማዾም ዳኪንቴ፥ ታጶ ላምዖንሢኮ ሱንፃ ፃኣፒንቲ ዓኣኔ፤ 15ዒማና ታኣና ጌስታ ኪኢታንቻሢኮ ካታሞና ካታሞኮ ጌሎ ካሮና ሃሣ ሹጮና ኬልቂ ዲርቆና ዲፆ ዋርቆያ፥ ዎርቄና ኮሺንቴ ዖዶሲ ዓንጊ ዓኣኔ፤ 16ካታሜሎኮ ዖዱሱሞና ዳልጉሞና ዖይዶ ዛሎና ቢያ ሄኮ ማዔያኬ፤ ኪኢታንቻሢያ ካታሜሎ ዬኖ ዓንጌሎና ዋርቃዛ ዒዞኮ ዖዶሱማ ታጶ ላምዖ ሺያ ሚራፔ ማዔኔ፤ ዒዞኮ ዳልጉሞና ዔጶና ዬኖ ጎይፆ ማዔኔ፤ 17ኪኢታንቻሢ ሹጮና ኬልቂ ዲርቆና ዲፆ ዋርቄኔ፤ ዋርቃዛ ዖዶሱማ ኪኢታንቻሢ ዋርቃ፥ ዔርቴ ዋርቆ ባኮና ፄኤታና ዖይዲታሚ ዖይዶ ዋዻ ማዔኔ። 18ዬይ ኮሾና ኬኤሎ ዲራ፥ ዒያስጲዴ ሹጮና ኮሾናያኬ፤ ካታሜላ ሌማሌኤሼጉዴ ጌኤሺ ዎርቄና ማዦናያኬ፤ 19ካታሜሎኮ ኬኤሎ ዲፆ ዶዲሻንዳጉዲ ዴማ ጌሢ ማዦና ሹጫ ዱማ ዱማ ሹጮና ቢያ ማይሊ ኮሾናያኬ፤ ቤርታሲ ዒያሲጲዴ፥ ላምዓሶ ሴንፔሬ፥ ሃይሣሶ ኬልቂዶኔ፥ ዖይዳሶ ሜሬጊዴ፥ 20ዶንጋሶ ሴርዴንክሴ፥ ላሃሶ ሴርዲዮኔ፥ ላንካሶ ኪሪስቶሎቤ፥ ሳላሶ ቢሬሌ፥ ታዞጳሶ ዌራዊሬ፥ ታጳሶ ኪሪስጲራሲሴ፥ ታጶ ፔታሶ ያኪንቴ፥ ታጶ ላምዓሶ ዓሜቴስፂሮ ጌይንታ ሹጮ ጌሢ ማዢንቴያኬ። 21ታጶ ላምዖ ካሮይዳ ታጶ ላምዖ ሚዛጲ ሹቺ ዓኣኔ፤ ፔቴ ፔቴ ካራ ፔቴ ፔቴ ሚዛጲ ሹቺና ማዢንቴያኬ፤ ካታሜሎኮ ሳዞ ዼኤፖ ጎይጻ ሌማሌኤሼጉዲ ፖዓ፥ ጌኤሺ ዎርቄና ኮሾናያኬ። 22ቢያ ባኣዚ ዳንዳዓ፥ ጎዳ፥ ፆዛሢና ማራዓሢና ዬኖ ካታሜሎኮ ጌኤዦ ማኣሮ ማዔሢሮ ካታሞይዳ ጌኤሺ ማኣሪ ታ ዴንቂባኣሴ። 23ፆሲኮ ቦንቾ ፖዓ፥ ዒዞም ፖዓሢሮና ሓሣ ማራዓሢያ ዒዞኮ ፖዓሢ ማዔሢሮ ካታሜሎም ዓቢያ ማዖም ዓጊኒያ ፖዓንዳጉዲ ኮይሱዋሴ። 24ዴራ ዒዞ ፖዖና ሃንታንዳኔ፤ ሓሣ ዓጮ ካኣታ ፔኤኮ ዓኣ ባኮ ዒዞ ባንሢ ዔኪ ዬዓንዳኔ። 25ዒኢካ ዹሚ ባኣያታሢሮ ካታሜሎኮ ካራ ቢያ ዎዴ ዎዺንቱዋዖ ዴዓኔ። 26ዴሮኮ ዓኣ ባካ ቢያ ዒዞ ጋሮ ጌላንዳኔ፤ 27ፑርታ፥ ሻኣካ ባኣዚ ማዔያ ፔቴታዖ ዒዞ ካታሜሎ ጌላዓኬ፤ ሃሣ ፔና ዒኢሳ ማዾ ማዻያና ሉኡቃ ዓሲ ፔቴታዖ ዒኢካ ጌላዓኬ፤ ዒኢካ ጌላንዳዞንሢ ሱንፃ ማራዓሢኮ ናንጎ ማፃኣፖይዳ ፃኣፒንቴዞንሢ ሌሊኬ።


Copyright
Learn More

will be added

X\