ዮሓኒሴም ፆሲ ፔጋሲ ዻዌ ባኮ 20

1ዬካፓ ሃሣ ዼኤፖ፥ ዒጊቻ ዔቶ ካሮ ቡሎ ባኣዚና ዼኤፒ ካኒ ቢራታና ዔኪ ዓኣ፥ ኪኢታንቾስኬይ ጫሪንጫፓ ኬዳንቴ ታ ዛጌኔ፤ 2ዒዚ፡ ዼኤፖ ሾኦዣሢ ዓርቂ ሺያ ሌዔ ቱኬኔ፤ ዬይ ዼኤፖ ሾኦዣሢ ዲያብሎሴ ሃሣ ጊንሣ ፃላሄ ጌይንቴ ቤርታኣ ሾኦዣሢኬ፤ 3ዬይ ሺዮ ሌዓ ጋፓንዳያ ሄላንዳኣና ማይ ዴሮ ዒ ዻቢሹዋጉዲ ፆሲኮ ኪኢታንቻሢ ዒዛ ዼኤፖ ዒጊቻ ዔታ ዓጊ፥ ካሮ ዖኦኒያ ቡሉዋጉዲ ዔርዛ ማላቶና ዓይሤኔ፤ ጋዓንቴ ዬካፓ ዻካ ዎዴም ዒ ቡሊንታንዳያ ኮይሳኔ። 4ዬካፓ ካኣታ ዴዓ ሚርጌ ዖይታ ታ ዴንቄኔ፤ ዬኖ ዖይቶይዳ ዎጌ ዎጋኒ ቢታንቶ ዒንጊንቴ ዓሲ ዴዒ ዴዒ ዓኣንቴ ታ ዛጌኔ፤ ሃሣ ዬሱሴ ዛሎና ፆሲ ቃኣሎ ኬኤዜሢ ዛሎሮ ጬንቾ ዓፓሮና ዎዾና ዓሶኮ ሼምፓሢ ታ ዴንቄኔ፤ ዔያታ ቦዓሢና ዒዛኮ ማላቶናም ዚጊ ባኣያ ሃሣ ዬያ ማላቶ ባሊታ ማዔቴያ ኩጫ ጌሢባኣ ዓሶኬ፤ ዔያታ ሓይባፓ ዔቂ ኪሪስቶሴና ዎላ ሺያ ሌዔ ካኣታዻንዳኔ። 5ዓቴ ሓይቄ ዓሳ ጋዓንቴ ዬይ ሺዮ ሌዓ ጋፓንዳያ ሄላንዳኣና ሃይባፓ ዔቂባኣሴ። ዬና ቤርታሳ ሃይባፓ ዔቂፆኬ። 6ቤርታሳ ሓይባፓ ዔቂፆና ዔቄዞንሢኮ ዓንጆ ዎዛ ዓኣያ ሃሣ ፆሲማኣ ዔያታ ዱማዼያኬ፤ ላምዓሳ ሓይባ ዔያቶ ዎኦታንዳ ባኣዚያ ባኣሴ፤ ዔያታ ፆሲና ኪሪስቶሴናኮ ማዻ ቄኤሶ ማዒ፥ ኪሪስቶሴና ዎላ ሺያ ሌዔ ካኣታዻንዳኔ። 7ዬና ሺዮ ሌዓ ጋፔሢኮ ጊንጻ ፃላሄ ቱዛፓ ቡሊንታንዳኔ፤ 8ዬካፓ ዒ ዓጮ ቢያይዳ ዓኣ፥ ጎኦጌና ማኣጎኦጌ ጌይንታ ዴሮ ዻቢሺ ዖልዚሮዋ ዔያቶ ዔኪ ኬስካንዳኔ፤ ዬያ ዴሮኮ ፓይዳ ባዞ ዓጫ ዓኣ ማኣሻሎጉዲኬ። 9ዔያታ ዓጮ ቢያ ኬስኪ ዴንዳዖ ፆሲም ዱማዼ ዓሳ ናንጋ ጉርዶና ዒዚ ናሽካ ካታሜሎዋ ማንጌኔ፤ ጋዓንቴ ጫሪንጫፓ ታሚ ኬዲ ዔያቶ ሙዔኔ። 10ዔያቶ ዻቢሼ ፃላሄና ቦዓሢና ሃሣ ሉኡዙሞና ፆሲ ማሊፆ ኬኤዛያ ማላሢ ዓኣ ቤዞ፥ ፂኢሎ ኬስኪ ዔኤታ ታሞ ባዞይዳ ዔያታ ዓጊንቴኔ፤ ዒኢካ ዔያታ ዋንቶንታ ሮኦሮንታ ናንጊና ጋፑዋ ሜቶ ናንጊ ናንጋንዳኔ። 11ዬካፓ ቦኦሬ፥ ዼኤፒ፥ ካኣቱሞ ዖይታና ዬያ ዖይቶይዳ ዴዒ ዓኣ ዓሲ ታ ዴንቄኔ፤ ዒማና ሳዖና ጫሪንጮና ዒዛ ቤርታፓ ዓኣሺንቴኔ፤ ቤሲያ ዔያቶኮ ጴዺባኣሴ፤ 12ዼኤፖንታ ዻኮንታ ማዔ፥ ሓይቄ ዓሳ ካኣቱሞ ዖይቶ ቤርታ ዔቂ ዓኣንቴ ታ ዛጌኔ፤ ዒማና ማፃኣፔ ቡሊንቴኔ፤ ሜሌ ናንጊ ማፃኣፔ ማዔ፥ ማፃኣፔያ ቡሊንቴኔ፤ ሓይቄ ዓሳ ዒማና ማፃኣፖይዳ ፃኣፒንቲ ዓኣ፥ ፔኤኮ ማዾ ጎይፆ ዎጎ ዔኬኔ። 13ባዞይዳ ጌሊ ሙይንቲ ሓይቄ ዓሶ ባዛ ኬሲ ዒንጌኔ፤ ሓይቢንታ ሃይቄ ዓሳ ናንጋ ቤዞንታ ዔያቶ ኮይላ ዓኣ ሓይቄ ዓሶ ኬሲ ኬሲ ዒንጌኔ፤ ዬያይዲ ፔቴ ፔቴ ዓሳ ፔኤኮ ማዾ ጎይፆ ዎጎ ዔኬኔ። 14ዬካፓ ሓይቢንታ ሓይቄ ዓሳ ናንጋ ቤዞንታ ታሞ ባዞይዳ ዓጊንቴኔ፤ ዬይ ታሞ ባዛ ላምዓሳ ሓይቦኬ፤ 15ሱንፃ ናንጎ ማፃኣፓ ፃኣፒንቲ ጴዺባኣሢ ቢያ ታሞ ባዞይዳ ዓጊንቴኔ።


Copyright
Learn More

will be added

X\