ዮሓኒሴም ፆሲ ፔጋሲ ዻዌ ባኮ 19

1ዬካፓ ሚርጌ ዓሲ ዑኡሲ ማላ፥ ዼኤፒ ዑኡሲ ጫሪንጮይዳ፡- “ፆሲም ጋላታ! ዻቂሺሢና ቦንቾና ሃሣ ዎልቄያ ኑ ፆዛሢሮ ማዔኔ፤ 2ዒዚ ዎጋ ዎጊፃ ጎኔ፤ ሃሣ ፒዜኬ። ዞኦዛ ኮኦሚፆና ሳዖ ዒኢሴ ዞኦዛ ኮኦማ ዼኤፔሎ ፑርታና ዒ ዎጌኔ፤ ዒዞ ፑርታና ዎጊፆና ዒዛም ማዻ ዓሶኮ ሱጉፆ ማሄኔ፤ 3ላሚ ሃሣ ፆሲም ጋላታ! ዒዞይዳፓ ጩባ ናንጊና ጩቢ ጩቢ ኬስካኔ” ጋዓ ዑኡሲ ታ ዋይዜኔ። 4ዒማና ላማታሚ ዖይዶ ጋርቾንሢና ዖይዶ ባኮንሢ ካኣቱሞ ዖይታ ዴዒ ዓኣ፥ ፆዛሢም ባሊቶና ሳዖ ባንሢ ሂርክ ጌይ፡- “ዓኣሜን፤ ፆሲም ጋላታ!” ጌዒ ጌዒ ዚጌኔ። 5ዬካፓ፡- “ዒዛ ዒጊጪ፥ ዒዛም ማዻ ዻኮንታ ዼኤፖንታ ቢያ ኑ ፆዛሢ ጋላቱዋቴ!” ጋዓ ዑኡሲ ካኣቱሞ ዖይታ ዓኣ ቤዛፓ ዋይዚንቴኔ። 6ሃሣ ጊንሣ ሚርጌ ዓሲ ዑኡሲ፥ ዼኤፒ ዎታ ዎርዚ ዋኣሢና ዼኤፒ ጉጉንሢ ዑኡሲ ማላ ዑኡሲ፡- “ቢያ ባኣዚ ዳንዳዓ ጎዳ፥ ፆዛሢ ካኣታዼሢሮ ጋላቱዋቴ! 7ማራዓሢኮ ዔፓ ሄሌሢሮ ዒዛኮ ዑኡቴላ ጊኢጊንቴሢሮ ዎዛ ኑም ማዖንጎ፥ ኑ ዎዛዾም፤ ቦንቺያ ዒዛ ኑ ቦንቾም። 8ዓኣፒዳ ዱካያ፥ ጌኤሺ ማዔ ሻኣዣ ዓፒላ ማይንታንዳጉዲ ዒዞም ዒንጊንቴኔ፤ ዬይ ቦኦሬ ሻኣዦ ዓፒላ ፆሲም ዱማዼ ዓሶኮ ፂሉሞ ማዾኬ” ጋዓንቴ ታ ዋይዜኔ። 9ኪኢታንቻሢ ሃሣ፦ “ ‘ማራዓሢኮ ዔፖ ሙዖም ዔኤሊንቴ ዓሳ ባሊቲና ዓኣያኬ’ ጌይ ፃኣፔ” ታኣም ጌዔኔ፤ ሄሊሳዖ ሃሣ፡- “ሓይ ፆሲኮ ጎኔ ቃኣላኬ” ጌዔኔ። 10ታኣኒ ዬያ ኪኢታንቻሢም ዚጋኒ ዒዛ ቶኮ ዴማ ባሊቶና ሂርክ ጋዓዛ፥ ዒዚ ጋዓንቴ፦ “ሃሼ! ሓያይዲፖ! ታኣኒያ ኔናንታ ዬሱሴ ዛሎ ማርካዻ ዒሾንሢንታ ዎላ ማማዻያኬ፤ ፆሲም ዚጌ። “ዬሱሴ ፔጋሲ ዻዌ ጎኑማ ፆሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሶ ዻንጎና ኬኤዛ ዓያኖኬ” ጌዔኔ። 11ዬካፓ ጫሪንጫ ቡሊንቴም፥ ዒኢካ ቦኦሬ ፓሮ ታ ዴንቄኔ፤ ፓራሢ ቶጌሢ፡- “ጉሙርቂንታያ ሃሣ ጎኔ ዓሲ” ጌይንታያኬ፤ ዒዚ ፂሉሞና ዎጋያ ሃሣ ዖልታያኬ። 12ዓኣፓ ዒዛኮ ዔኤታ ታሚ ማላያኬ፤ ሃሣ ዒዛኮ ቶኦኮይዳ ቦንቾሮ ዓጎ ባካ ሚርጌ ዓጊንቲ ዓኣኔ፤ ዒዛይዳፓ ዓታዛ ሜሌ ዖኦኒያ ዔሩዋያ፥ ፃኣፒንቴ ሱንሢ ዒዛይዳ ዓኣኔ፤ 13ዒዚ ሱጉሢ ሄሊ ፑርቲሴ ማኣዖ ማይንቲ ዓኣኔ፤ ዒዛኮ ሱንጻ “ፆሲ ቃኣላ” ጌይንታያኬ። 14ዒማና ቦኦሬ ፓሮ ቶጌ፥ ቦኦሬ ጌኤሺ ዓፒላ ማይንቴ፥ ጫሪንጫ ዓኣ ዖሎ ዓሳ ዒዛ ጊንፆ ዓኣዻኔ፤ 15ዴሮ ዖሊ ባሻንዳ ዓጬ፥ ጬንቻ ዓፓሮ ዒዛኮ ዻንጋፓ ኬስኬኔ፤ ዒዚ ሚጪንቱዋዖ ሄርቂ ዔያቶ ዎይሣንዳኔ፤ ሃሣ ዒዚ ቢያ ባኣዚ ዳንዳዓ ፆዛሢኮ ዼኤፖ ዻጎና ዎይኖ ሄርቂ ጩኡጶ ቤዛ ዎይኖ ሄርቃንዳኔ፤ 16ዒዛኮ ማኣዓሢና ጉባዞናይዳ፦ “ካኣቶኮ ካኣቲ፥ ጎዳቶኮ ጎዳ” ጋዓ ሱንሢ ፃኣፒንቲ ዓኣኔ። 17ዬካፓ ሃሣ ፔቴ ፆሲኮ ኪኢታንቻ ዓቦ ዑፃ ዔቂ ዓኣንቴ ታ ዛጌኔ፤ ዒዚ ጫሪንጮይዳ ባራና ካፖም ዼኤፒ ዑኡሲና፦ “ፆሲ ጊኢጊሼ፥ ዼኤፖ ሙዖ ሙዓኒ ቡኪንቱዋቴ፤ 18ዒንሢ ቡኪንታሢ ካኣቶ ዓሽኮ፥ ፖኦሊሶ ዓይሣ ዓሶ ዓሽኮ፥ ዖሎ ዖላ ዶዶ ዓሶ ዓሽኮ፥ ፓራሢ ቶጊ ዖላ ዓሶና ፓራሢናኮ ዓሽኮ፥ ዎይሣ ዓሶና ዴማ ማዒ ዎርቃ ዓሶናኮ ዓሽኮ፥ ዻኮ ዓሶና ዼኤፖ ዓሶና ዓሽኮ፤ ዬያጉዲ ዓሲ ቢያኮ ዓሽኮ ሙዓኒኬ” ጌይ ዒላቴኔ። 19ሓሣ ቦዓሢንታ ሳዖ ካኣቶንታ ፔኤኮ ዖላ ዓሶና ዎላ ቦኦሬ ፓራሢ ቶጌሢና ዒዛኮ ዖላ ዓሶና ዖልታኒ ቡኪንቲ ዓኣንቴ ታ ዛጌኔ፤ 20ጋዓንቴ ቦዓሢ ዓዺንቴኔ፤ ሃሣ ዒዛና ዎላ ዒዛ ቤርታ ዱማ ዱማ ዓኪ ባኣዚ ማዻ፥ ሉኡዙሞና ፆሲ ማሊፆ ኬኤዛሢያ ዓዺንቴኔ፤ ዒዚ ቦዓሢ ማላቶ ዔኪ ዓኣዞንሢና ዬያም ዚጋዞንሢ ዱማ ዱማ ዓኪ ባኣዚ ማዺ ዻዊሢና ዻቢሻኔ፤ ዒማና ዬንሢ ላምዖንሢ ሼምፔና ዓኣ ጎይሣ ዓኣንቴ ዔኤታ ታሞ ባዞይዳ ዓጊንቴኔ። 21ዓቴዞንሢ ሃሣ ቦኦሬ ፓራሢ ቶጌ ዓሢኮ ዻንጋፓ ኬስካ፥ ጬንቾ ዓፓራ ዎዼኔ፤ ዒማና ካፓ ቢያ ዓሽኮ ዔያቶኮ ሙይ ሚሽኬኔ።


Copyright
Learn More

will be added

X\