ዮሓኒሴም ፆሲ ፔጋሲ ዻዌ ባኮ 17

1ላንካዎ ዑዦ ዓንጎ ዔኪ ዓኣ፥ ላንካዎ ኪኢታንቾንሢፓ ፔቴይ ታ ባንሢ ሙካዖ ታኣም፦ “ሓኒ ሙኬ፤ ሚርጌ ዋኣፆ ዑጻ ዴዒ ዓኣ፥ ዞኦዛ ኮኦማ ላኣሌሎም ዒንጊንታንዳ ሜታሢ ታ ኔና ዻዋንዳኔ፤ 2ዓጮ ካኣታ ዒዞና ዎላ ዞኦዛ ኮኦሜኔ፤ ሃሣ ዓጮይዳ ናንጋ ዓሳ ዒዞኮ ዬያ ፑርቶ ሱኡኮ ማዾ ዑዦና ማሢንቴኔ” ጌዔኔ። 3ዬካፓ ኪኢታንቻሢ ዓያና ጌኤሺኮ ዎልቆ ጋሮ ታና ጌልዚ፥ ዓሲ ናንጉዋ ዳውሎ ዔኪ ዓኣዼኔ፤ ዒኢካ ጫሺ ዑፆይዳ ቢያ ፃኣፒንቲ ዓኣ፥ ላንካይ ቶኦኪና ታጶ ጉራኒና ዓኣ፥ ዞቄ ቦዖስኬያኮ ዑጻ ዴዒ ዓኣ ፔቴ ላኣሊ ታ ዴንቄኔ። 4ላኣሌላ ጮልዔ ዲንኪ ማኣዖና ዞቄ ማኣዖና ማይንቲ ዓኣኔ፤ ጊንሣ ዎርቄና ዱማ ዱማ ሚዛጶ ሹጮና ፓልሚንቲ ዓኣኔ፤ ኩጮይዳ ሃሣ ዒዛ ሻኣካ ባኣዚና ዒዞኮ ፑርቶ ሱኡኮ ማዾና ኩሜያ፥ ዎርቄና ኮሾና ዑሺ ዓንጊ ዔኪ ዓኣኔ። 5ዒዞኮ ባሊቶይዳ፦ “ዞኦዛ ኮኦማ ዓሶና ዓጮይዳ ፑርቶ፥ ዒኢቴ ማዾናኮ ዒንዶ ማዔ ዼኤፖ ካታሜሎ ባብሎኔ” ጌይንታያ ዓኣሺንታያ፥ ዔርቱዋ ሱንሢ ፃኣፒንቲ ዓኣኔ። 6ዬና ላኣሌላ ፆሲም ዱማዼ ዓሶኮ ሱጉፆና ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎ ማርካዻ ዓሶኮ ሱጉፆና ማሢንቲ ዓኣንቴ ታ ዛጌኔ፤ ታ ዒዞ ዴንቃዖ ሚርጌና ዲቃቲ ሄርሼኔ። 7ኪኢታንቻሢ ጋዓንቴ ታኣም፦ “ዓይጎሮ ኔ ዲቃቲ ሄርሻይ? ላኣሌሎና ዒዛ ዴዒ ዓኣ፥ ላንካዎ ቶኦኮና ታጶ ጉራኖና ዓኣ ቦዓሢናኮ ዓኣሺንታያ ማዔ ዔርቱዋ ባኮ ታ ኔም ጋፒሲ ኬኤዛንዳኔ፤ 8ኔኤኒ ዛጌ ቦዓሢ ቤርታ ዓኣያኬ፤ ሃሢ ጋዓንቴ ባኣሴ፤ ሃጊ ዼኤፖ፥ ዒጊቻ ዔቶይዳፓ ኬስኪ ባይቆሮ ዓኣዻንዳኔ፤ ዒማና ሳዓ ማዢንቴማፓ ዓርቃዖ ሱንፃ ናንጎ ማፃኣፖይዳ ፃኣፒንቲባኣያ፥ ሳዖይዳ ናንጋ ዓሳ፦ ቦዓሢ ቤርታ ዓኣያ፤ ሃሢ ጋዓንቴ ባኣያ ጊንፃፓ ሙካንዳያታሢ ዛጋዖ ዲቃቲ ሄርሻንዳኔ። 9ዔሪ ማላ ዒኔና ዓኣያ ማዓኒ ኮይሳሢ ዒማናኬ፤ ላኣሌላ ዴዒ ዓኣ ቶኦኮንሢ ላንካይ ዹካኬ፤ 10ዔያታ ላንካይ ካኣቶኬ፤ ዔያቶይዳፓ ዶንጋሢ ሎኦሜኔ፤ ፔቴሢ ሃሢ ዓኣኔ፤ ባጋሢ ጋዓንቴ ሃጊ ሙኪባኣሴ፤ ዒ ሙካዖ ካኣታዺ ዴዓኒ ኮይሳሢ ዻካ ዎዴሮ ሌሊኬ። 11ቤርታ ዓኣያ፥ ሃሢባኣ ቦዓሢ ሳላሳ ካኣታሢኬ፤ ዒዚ ላንካዎ ካኣቶንሢፓ ፔቴሢኬ፤ ዒዚያ ባይቆሮ ዓኣዻኔ። 12ኔኤኒ ዛጌ ታጶ ጉራና ሓጊ ካኣታዺባኣ፥ ታጶ ካኣቶኬ፤ ጋዓንቴ ኮሺ ዻካ ዎዴ ቦዓሢና ዎላ ካኣታዻንዳ ቢታንቶ ዔያታ ዴንቃንዳኔ። 13ዬንሢ ካኣቶንሢኮ ማሊፃ ፔቴኬ፤ ዔያታ ፔኤኮ ዎልቆና ቢታንቶና ቦዓሢም ዒንጋንዳኔ፤ 14ዬያታ ማራዓሢና ዎላ ዖልታንዳኔ፤ ጋዓንቴ ማራዓሢ ጎዳቶኮ ጎዳ ሃሣ ካኣቶኮዋ ካኣቲ ማዔሢሮ ዖሎና ዔያቶ ባሻንዳኔ፤ ዒዛና ዎላ ዓኣ፥ ዔኤሊንቴዞንሢና ዶኦሪንቴዞንሢና ሃሣ ጉሙርቂንታዞንሢያ ዖሎና ባሻያ ማዓንዳኔ” ጌዔኔ። 15ሓሣ ኪኢታንቻሢ ታኣም፦ “ዞኦዛ ኮኦማ ላኣሌላ ዴዒ ዓኣንቴ ኔ ዛጌ ዋኣፃ ዱማ ዱማ ዜርሢ፥ ቶኦኪ፥ ዴሬ ሃሣ ዱማ ሙኡቺ ጌስታ ዺቢ ዓሲኬ፤ 16ቦዓሢና ኔ ዛጌ ታጶ ጉራኖንሢና ዬኖ ዞኦዛ ኮኦማ ላኣሌሎ ዒፂ፥ ጉሪ ካሎ ዒዞ ዓይሳንዳኔ፤ ዒዞኮ ዓሽኮዋ ሙዒ፥ ታሚና ዒዞ ዔያታ ሚቻንዳኔ። 17ፆሲ ፔኤኮ ማሊፆ ዔያታ ኩንሣንዳጉዲ ዬያ ዔያቶ ዒኖይዳ ጌሤኔ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ፆሲ ቃኣላ ማዺንቲ ኩማንዳያ ሄላንዳኣና ዔያታ ፔቴ ማሊሢና ዎላ ጊኢጊ፥ ዔያቶኮ ካኣቱሞ ቢታንቶ ቦዓሢም ዒንጋንዳጉዲኬ። 18“ዬና ኔ ዛጌ ላኣሌላ ዓጮ ካኣቶ ዑጻ ካኣታዻንዳ፥ ዼኤፖ ካታሜሎኬ” ጌዔኔ።


Copyright
Learn More

will be added

X\