ዮሓኒሴም ፆሲ ፔጋሲ ዻዌ ባኮ 16

1ዬካፓ ላንካዎ ኪኢታንቾንሢም ዼኤፒ ዑኡሲና፦ “ዓኣዹዋቴ! ፆሲኮ ዻጋ ኩሜ፥ ዑዦ ዓንጎይዳ ዓኣ ዑዦ ሳዖይዳ ላኣሉዋቴ” ጌኤዦ ማኣራፓ ጋዓንቴ ታ ዋይዜኔ። 2ዒማና ቤርታሳ ኪኢታንቻሢ ዴንዳዖ፥ ዑዦ ዓንጎይዳ ዓኣ ዑዦ ሳዖይዳ ላኣላዛ ቦዓሢኮ ማላቶ ዔኪ ዓኣ ዓሶና ዬያ ማላቶም ዚጊ ካኣሽካ ዓሶይዳ ፑርታ ሜታሳ ኪሢ ኬዴኔ። 3ላምዓሳ ኪኢታንቻሢ ዑዦ ዓንጎይዳ ዓኣ ዑዦ ባዞ ዋኣፆይዳ ላኣላዛ፥ ዋኣፃ ሓይቄ ዓሲ ሱጉሢጉዲ ካርቴ ሱጉሢ ማዔኔ፤ ባዞይዳ ዓኣ፥ ሼምፔና ናንጋ ባካ ቢያ ሓይቄኔ። 4ሓይሣሳ ኪኢታንቻሢ ዑዦ ዓንጎይዳ ዓኣ ዑዦ ዎሮ ዋኣፆና ዓልቃ ዋኣፆናይዳ ላኣላዛ፥ ዬይያ ሱጉሢ ማዔኔ፤ 5ዬካፓ ዋኣፆ ዑጻ ቢታንታ ዓኣ፥ ኪኢታንቻሢ፡- “ሓሢያ ዓኣያ ሚናፓ ናንጋ ዱማዼ ጎዳሢዮ! ሓያይዲ ኔ ዎጌሢሮ ኔኤኒ ፂሎኬ፤ 6ዓሳ ኔም ዱማዼዞንሢና ኔ ማሊፆ ኬኤዛዞንሢ ዎዺ ሱጉፆ ላኣሌሢሮ ኔኤኒያ ዔያቶ ሱጉሢ ዑሼኔ፤ ዬይ ዔያቶም ኮይሳያኬ” ጋዓንቴ ታ ዋይዜኔ። 7ዬያጉዲ ሃሣ ፆሲም ዒንጊ ካኣሽኮ ቤዞይዳፓ፦ “ሂዮ፤ ቢያሢ ዳንዳዓ ጎዳ፥ ፆዛሢዮ! ኔኤኮ ዎጊጻ ጎኔ ሃሣ ፒዜኬ” ጋዓ ዑኡሲ ታ ዋይዜኔ። 8ዖይዳሳ ኪኢታንቻሢ ዑዦ ዓንጎይዳ ዓኣ ዑዦ ዓባ ላኣላዛ፥ ዓቦም ዓሶ ዓዳ ታሚጉዲ ሚቻንዳ ዎልቄ ዒንጊንቴኔ፤ 9ዬያሮ ዓሳ ዼኤፒ ሩኡጲና ሚቺንቴኔ፤ ዬንሢ ባይዛ ባኮንሢ ዑፃ ቢታንቶ ዓኣ፥ ፆዛሢኮ ሱንፆ ዔያታ ጫሽኬኔ፤ ጎሞ ፔኤኮ ቡኡፂ፥ ዒዛ ቦንቺፆዋ ዔያታ ዒፄኔ። 10ዶንጋሳ ኪኢታንቻሢ ዑዦ ዓንጎይዳ ዓኣ ዑዦ ቦዓሢኮ ካኣቱሞ ዖይቶይዳ ላኣላዛ፥ ቦዓሢኮ ካኣቱማ ዹሚ ማዔኔ፤ ዓሳ ኮሺ ሜታዺ ሜታሢዳፓ ዔቄያና ዒንዲርዞ ፔኤኮ ዻዓኔ፤ 11ሓሣ ዔያቶኮ ሜታዺፆና ኪፃዺፆናይዳፓ ዔቄያና ጫሪንጮ ፆዛሢ ዔያታ ጫሽኬኔ፤ ዔያታ ማዼ፥ ዻቢንቶ ቡኡፂባኣሴ። 12ላሃሳ ኪኢታንቻሢ ዑዦ ዓንጎይዳ ዓኣ ዑዦ ዼኤፖ ዎሮ፥ ዔፕራፂሴይዳ ላኣላዛ ዓባ ኬስካ ዛላፓ ሙካ ካኣቶም ጎይሢ ማዓንዳጉዲ ዎሮ ዋኣጻ ሚጬኔ። 13ዼኤፖ ሾኦዣሢ ዻንጎና ቦዓሢ ዻንጎና ሃሣ ሉኡዙሞና ፆሲ ማሊፆ ኬኤዛያ ማሊሳሢ ዻንጋፓ ፓንቆ ማላ፥ ሓይሦ ፑርታ ዓያና ኬስካንቴ ታ ዛጌኔ። 14ዔያታ ዱማ ዓኪ ባኣዚ ማዻ ፃላሄ ዓያናኬ፤ ዬንሢ ሓይሦ ዓያኖንሢ ቢያሢ ዳንዳዓ ፆዛሢኮ ዼኤፖ ኬሎና ኬስካንዳ ዖሎም ዓሶ ቡኩሳኒ ዓጮ ካኣቶ ቢያሢ ባንሢ ዓኣዻኔ። 15“ታኣኒ ዉሲጉዲ ዔሩዋንቴ ዬዓንዳኔ፤ ካሎ ማዑዋጉዲና ካሉሞዋ ዓሲ ዛጉዋጉዲ ጴጪ ፔኤኮ ማኣዓሢ ካፓሢ ዓንጆ ዎዛ ዴንቃንዳኔ” 16ዬንሢ ዓያኖንሢ ዓጮ ካኣቶ ቢያ ዔብሬ ዓሶ ሙኡጮና ዓርማጌዶኔ ጌይንታ ቤዞይዳ ቡኩሲ ዖሎም ጊኢጊሼኔ። 17ላንካሳ ኪኢታንቻሢ ዑዦ ዓንጎይዳ ዓኣ ዑዦ ዢባሮይዳ ላኣላዛ፥ ጌኤዦ ማኣራ ዓኣ ካኣቱሞ ቤዛፓ፦ “ዓካሪ ቢያ ባካ ማዺንቲ ኩሜኔ!” ጋዓ ዼኤፒ ዑኡሲ ዋይዚንቴኔ። 18ዒማና ዜኤሊንሢ ዜኤሊንሤኔ፥ ዼኤፒ ዑኡሲያ ዋይዚንቴኔ፥ ጉጉንሢ ጉጉንሤኔ ሃሣ ሳዓኣ ሚርጌና ዓጊፄኔ፤ ዬያጉዴ ሳዓ ዓጊፂሢ ዓሲ ማዢንቴማፓ ዓርቃዖ ዓጊፂ ቤቂባኣሴ። 19ዼኤፖ ካታሜላ ሃይሦ ቤሲ ዱጲ ዱጲ ፓቂንቴኔ፤ ሜሌ ዓጮ ዓሶ ካታማኣ ቢያ ዶዔኔ፤ ፆሲ ዼኤፖ፥ ባብሎኔ ካታሜሎ ጶቂሢ ዒዛኮ ዼኤፖ ዻጎ ዑዦ ኩንሦና ዑዦ ዑሽካንዳጉዲ ዒዞም ዒንጌኔ። 20ዋኣፆ ሳዛ ዓኣ ዓጫ ዓኣዺ ባይቄኔ፤ ሃሣ ዹካኣ ቢያ ዓኣ ቤዛፓ ባይቄኔ። 21ዴኤሡማ ፔቴ ዼኤፒ ዎንሢ ሹቺጉዴ ሻቺ ጫሪንጫፓ ዓሶይዳ ኬዴኔ፤ ዬይ ባይዞም ዳኪንቴ ባካ ሚርጌ ካራ ባይዚ ሜታሴያ ማዔሢሮ ዓሳ ፆሲ ጫሽኬኔ።


Copyright
Learn More

will be added

X\