ዮሓኒሴም ፆሲ ፔጋሲ ዻዌ ባኮ 15

1ዬካፓ ሜሌ ዼኤፒ ሃሣ ዲቃሢ ሄርሺሳ ማላታ ጫሪንጫ ታ ዛጌኔ፤ ዬይያ፡- ፆሲ ዻጋ ዔያቶና ኩማያ ማዔ፥ ላንካይ ባይዛ ባኣዚ ዔኪ ዓኣ፥ ላንካይ ኪኢታንቾ ታ ዛጌኔ። 2ዒማና ሃሣ ታሚ ሲኢሪንቴያ ሌማሌኤሼ ባዚ ማላያ ታ ዴንቄኔ፤ ዒኢካ ባዞ ዓጫ ቦዓሢና ቦዓሢኮ ማላቶና ሃሣ ዒዛ ሱንፆ ፓይዶ ዖሊ ባሼ ዓሳ ዔቂ ዓኣንቴ ታ ዴንቄኔ፤ ዔያታ ፆሲዳፓ ዒንጊንቴ ጎኦላ ዔኪ ዓኣኔ፤ 3ዔያታ ፆሲም ማዻ፥ ሙሴ ዓይኑሞና ማራዓሢናኮ ዓይኑሞ፡- “ቢያሢ ዳንዳዓ ጎዳ፥ ፆዛሢዮ! ማዻ ኔኤኮ ዼኤፒ ሃሣ ዲቃሢ ሄርሺሳያኬ፤ ሚርጌ ዴሮኮ ካኣታሢዮ! ኔኤኮ ጎይጻ ፒዜ ሃሣ ጎኔኬ። 4ጎዳሢዮ! ኔና ዒጊጩዋያ ሓሣ ሱንፆዋ ኔኤኮ ቦንቹዋይ ዖናዳይ? ኔኤኒ ሌሊ ዱማዼያኬ። ኔኤኮ ፒዜ ማዻ ፔጋዺ ዔርቴሢሮ ዺቦ ዴራ ቢያ ሙኪ ኔ ቤርታ ኔም ዚጋንዳኔ” ጌዒ ጌዒ ዓይናዻኔ። 5ዬካፓ ሃሣ ዓፒላና ማዦና፥ ፆሲም ዱማዼ፥ ጌኤሺ ማኣሪ ጫሪንጫ ቡሊንቲ ዓኣንቴ ታ ዛጌኔ፤ 6ዒማና ላንካዎ ባይዛ ባኮንሢ ዔኪ ዓኣ፥ ላንካይ ኪኢታንቻ ጌኤዦ ማኣራፓ ኬስኬኔ፤ ዬያታ ዓኣፒዳ ዱካ ቦኦሬ ማኣዖ ማይንቲ ዓኣኔ፤ ሃሣ ዳዶይዳኣ ዎርቄና ኮሺንቴ ቃልሾ ቱቲ ዓኣኔ። 7ዬኖና ዖይዶ ባኮንሢዳፓ ፔቴሢ ናንጊና ናንጋ ፆዛሢኮ ዻጋ ኩሚ ዓኣ፥ ላንካይ ዎርቆና ኮሾና ዑዦ ዑሽኮ ዓንጎ ላንካዎ ኪኢታንቾንሢም ዒንጌኔ፤ 8ሃሣ ጌኤዦ ማኣራ ፆሲኮ ቦንቾና ዎልቆናይዳፓ ኬስካ ጩቦና ኩሜኔ፤ ላንካዎ ኪኢታንቾንሢኮ ላንካዎ ባይዛ ባኮንሢ ማዺንቲ ኩማንዳያ ሄላንዳኣና ዖኦኒያ ጌኤዦ ማኣሮ ጌላኒ ዳንዳዒባኣሴ።


Copyright
Learn More

will be added

X\