ዮሓኒሴም ፆሲ ፔጋሲ ዻዌ ባኮ 12

1ዬካፓ ዼኤፒ ሃሣ ዲቃሢ ሄርሺሳ ማላታ ጫሪንጮይዳ ጴዼኔ፤ ዒኢካ ዓቢ ማኣዖጉዲ ማይንቲ፥ ዓጊኖ ቶኪና ሄርቂ ዔቂ፥ ሃሣ ታጶ ላምዖ ዦኦጌ ቦንቾሮ ዓጎ ባኮጉዲ ፔኤኮ ቶኦካ ዓጊንቲ ዓኣ ፔቴ ላኣሊስኬና ጴዼኔ። 2ዒዛ ጎጲና ዓኣያታዖ ሾይቺ ዓርቄም ሜታዺ ዒላቴኔ፤ 3ዬያጉዲ ሃሣ ሜሌ ማላታ ማዔ ባኣዚ ጫሪንጫ ጴዼኔ፤ ዬይያ፡- ላንካይ ቶኦኪና ታጶ ጉራኒና ዓኣ፥ ዼኤፒ ዞቄ ፑኡፒ ሾኦሺ ጴዼኔ፤ ዒዚ ቶኦካ ቶኦካ ላንካይ ቦንቾሮ ዓጎ ባኮ ዓጊ ዓኣኔ፤ 4ዒዚ ፔኤኮ ዑንኮና ዛላኮ ዛላ ጊንሢ ማዓ ዦኦጎ ቢያ ጫሪንጫፓ ጎቺ ዔኪ ሳዓ ኬኤሬኔ፤ ዬካፓ ላኣሌላ ሾዓዛ፥ ናዖ ሙዓኒ ላኣሌሎኮ ቤርታ ዔቄኔ፤ 5ላኣሌላ ዓጮ ዴሮ ቢያ ባሺ፥ ዎይሣንዳ ዓቲንቄ ናይ ሾዔኔ፤ ናዓሢ ጋዓንቴ ሌካ ፆሲኮ ካኣቱሞ ዖይቶ ባንሢ ዔውቴኔ፤ 6ዒማና ላኣሌላ ዓሲ ናንጉዋ ዳውሎ ዓኣሺንቲ ዓኣዼኔ፤ ዒኢካ ፔቴ ሺያና ላምዖ ፄኤታና ላሂታሚ ኬሊ ኮይሳ ባኣዚ ቢያ ዒንጊ ካፒንታንዳ ቤሲ ፆሲ ዒዞም ጊኢጊሼኔ። 7ዬካፓ ጫሪንጮይዳ ዖልዚ ዔቄኔ፤ ዒኢካ ሚካዔኤሌ ጌይንታ ኪኢታንቻሢና ዒዛም ዓይሢንቲ ማዻ ኪኢታንቻ ዼኤፖ ሾኦዣሢና ዒዛኮ ኪኢታንቾና ዎላ ዖልቲሢ ዓርቄኔ፤ 8ጋዓንቴ ዼኤፖ ሾኦዣሢና ዒዛኮ ኪኢታንቾና ባሺንቴኔ፤ ዬማፓ ጫሪንጫ ዔያቶኮ ቤሲ ባይቄኔ። 9ዼኤፖ ሾኦዣሢ ሊካ ሳዓ ኬኤሪንቴኔ፤ ዬይ፡- ዓሶ ቢያ ዻቢሻሢ፥ ዲያቢሎሴ ሃሣ ጊንሣ ፃላሄ ጌይንታ ሚናኣ ሾኦዣሢኬ፤ ዒዛና ዎላ ዒዛኮ ኪኢታንቻኣ ኬኤሪንቴኔ። 10ዬካፓ ፔቴ ዼኤፒ ዑኡሲ ጫሪንጮይዳ፡- “ዓካሪ፥ ዻቂሺሢና ዎልቄና ሃሣ ካኣቱሞዋ ኑ ፆዛሢም ማዔኔ፤ ቢታንቶዋ ሜሲሔም ማዔኔ! ዎይቲ ጌዔቴ ኑ ዒሾንሢና ኑ ሚሾንሢና ኑ ፆዛሢ ቤርታ ዋንቴና ሮኦሪና ‘ዔያታ ዻቤያኬ’ ጌዒ ፑሽካሢ ኬኤሪንቴኔ። 11ዔያታ ማራዓሢኮ ሱጉፆና ሃሣ ዔያታ ማርካዼ ማርካቶና ዖሊ ዔያታ ዒዛ ባሼኔ፤ ፔ ሼምፓሢ ሃሣ ዔያታ ሚጪንቱዋዖ ፔና ሃይቢም ዔያታ ዓኣሢ ዒንጌኔ፤ 12ዬያሮ ጫሪንጮና ዒኢካ ናንጋዞንሢዮ ዎዛዹዋቴ! ሳዖንታ ባዞንታ ዒንሢም ጋዓንቴ ባዴዔቴ! ዓይጎሮ ጌዔቴ ዲያቢሎሴ ዒ ማዻንዳ ዎዳ ዻካ ሌሊ ዓቴሢ ዔሪ ዼኤፒ ዻጋና ዒንሢ ባንሢ ኬዴኔ” ጋዓንቴ ታ ዋይዜኔ። 13ዼኤፖ ሾኦዣሢ ሳዖይዳ ኬኤሪንቴሢ ዛጋዖ ዓቲንቆ ናዓሢ ሾዔ ላኣሌሎ ዳውሴኔ፤ 14ዬማና ላኣሌላ ዓሲ ናንጉዋ ዳውሎይዳ ዒዞም ጊኢጊሾና ቤዞ ባራኒ ዓኣዻንዳጉዲ ዼኤፒ፥ ኮኦኬ ጋኣሲ ማላ ላምዖ ጋኣሲ ዒዞም ዒንጊንቴኔ፤ ዬይያ፡- ዒኢካ ሾኦዣሢዳፓ ሃኪ ሓይሦ ሌዔና ዛላና ኮይሳ ባኣዚ ዒዞም ዒንጊንቴም ሜታ ባኣያ ናንጋንዳጉዲኬ። 15ላኣሌሎ ዲጲ ሙዓንዳጉዲ ሾኦዣሢ ዎርዚ ዋኣሢ ጉዴ፥ ዺቢ ዋኣሢ ዻንጋፓ ኬሲ ላኣሌሎ ጊንፆ ላኣሌኔ። 16ሳዓ ጋዓንቴ ላኣሌሎ ማኣዳኒ ሾኦኪንቲ፥ ዼኤፖ ሾኦዣሢ ፔ ዻንጋፓ ኬሲ ላኣሌ ዋኣፆ ዑሽኬኔ። 17ዒማና ሾኦዣሢ ላኣሌሎ ዒፂ ዻጋዺ ፆሲ ዓይሢፆ ካፓዞንሢና ዬሱሴም ጉሙርቂንታያ ማዒ ማርካዻ፥ ዒዞ ዜርጻፓ ዓቴዞንሢና ዖልታኒ ዓኣዼኔ። 18ዼኤፖ ሾኦዣሢ ባዞ ዓጫ ዓኣ፥ ማኣሻላ ዔቄኔ።


Copyright
Learn More

will be added

X\