ዮሓኒሴም ፆሲ ፔጋሲ ዻዌ ባኮ 11

1ዬካፓ ዖዶሱሞና ዳልጉሞና ሃሣ ዔጶና ዋርቆያ ዎኦሺ ማላ ሚሢ ታኣም ዒንጊንታዖ፡- “ዓኣዺ፥ ፆሲኮ ጌኤዦ ማኣሮና ፆሲም ዒንጊፆ ዒንጎ ቤዞና ዋርቄ፤ ሃሣ ዒኢካ ካኣሽካ ዓሶዋ ፓይዴ፤ 2ጌኤዦ ማኣሮኮ ዙላ ዓኣ ጶኦኮ ጋዓንቴ ዋርቂፖ፥ ሃሼ፤ ዬይ፡- ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶም ዒንጊንቴ ቤሲኬ፤ ዔያታ ፆሲም ዱማዼ ካታሜሎ ዖይዲታሚ ላምዖ ዓጊኒ ጉቤ ባሺ ዎይሣንዳኔ፤ 3ላምዖ ታኣኮ ማርኮንሢ ሲዬ ፓቲሌ ማይንቲ ፔቴ ሺያና ላምዖ ፄኤታና ላሂታሚ ኬሊ ታ ማሊሢ ኬኤዛንዳጉዲ ዎልቄ ታ ዔያቶም ዒንጋንዳኔ” ጌይንቴኔ። 4ዬንሢ ማርኮንሢ ሳዖይዳ ጎዳ ቤርታ ዔቃ፥ ላምዖ ሪሚቶ ሚፆንሢና ላምዖ ፖዖ ጌሦ ሻርኖንሢናኬ፤ 5ዖኦኒያ ዔያቶ ማኣሳንሣኒ ማሌቶ ታሚ ዔያቶ ዻንጋፓ ኬስኪ ዬያቶ ሚቻንዳኔ፤ ዔያቶ ማኣሳንሣኒ ኮዓሢ ቢያ ሓይቃንዳ ጎይጻ ዬያይዲኬ። 6ዔያታ ታ ማሊፆ ኬኤዛ ዎዶንሢዳ ዒርዚ ዋርቁዋጉዲ ጫሪንጮ ዲርቃኒ ዔያቶኮ ቢታንቶ ዓኣኔ፤ ዬያጉዲ ዋኣፆ ሱጉሢ ማሂ ላኣማኒ ኮዔ ዎዶና ቢያ ዓይጎ ባኣዚናኣ ማዖም ሳዖ ባይዛንዳ ባኣዚና ጳርቃኒ ቢታንቶ ዔያቶኮ ዓኣኔ። 7ዔያታ ፔኤኮ ማርካቶ ጋፒሴሢኮ ጊንፃ ዼኤፖ፥ ዒጊቻ ዔታፓ ኬስካንዳ ቦዓሢ ዔያቶና ዖልቲ ባሻንዳኔ፤ ዎዺያ ዔያቶ ዎዻንዳኔ። 8ሌዛ ዔያቶኮ ኮኦኪንሢና ሶዶሜ ሃሣ ጊብፄ ጌይንታ ዼኤፖ ካታሜሎኮ ዓሳ ቡካ ጶኦካ ኬኤሪንታንዳኔ፤ ዬና ካታሜላ ዔያቶኮ ጎዳሢ ሱፂንቴ ካታሜሎኬ። 9ዱማ ዱማ ዜርጻፓ፥ ቶኦካፓ ሓሣ ዱማ ዱማ ሙኡቺ ጌስታ ዓሶና ዴሮናይዳፓ ማዔ ዓሳ ሓይሦ ኬሊና ዛላና ማዓንዳኣና ሌዞ ዔያቶኮ ዒኢካ ዓኣንቴ ዛጋንዳኔ፤ ሌዛ ዔያቶኮ ዱኡኪንቱዋጉዲ ላኣጊንታያ ማዓንዳኔ፤ 10ዬንሢ፥ ላምዖ፥ ፆሲ ማሊፆ ኬኤዛዞንሢ ሳዖይዳ ናንጋ ዓሶ ሜታሴሢሮ ሳዖይዳ ናንጋ ዓሳ ዔያታ ሓይቄሢሮ ዎዛዻንዳኔ፤ ዬያ ዎዛፓ ዔቄያና ዔያቶኮ ሓይቦ ኬሎ ቦንቾ ኬሊ ማሂ፥ ዎሊም ዒንጎ ባኣዚያ ዒንጋንዳኔ፤ 11ሓይሦ ኬሊና ዛላና ማዔሢኮ ጊንጻ ጋዓንቴ ሼምፖ ዒንጋ፥ ፆሲኮ ዑኡዛ ፆሲዳፓ ሙኪ ሌዛ ዔያቶኮ ጌሌም፥ ዔያታ ዔቄሢሮ ዔያቶ ዛጌ ዓሳ ሚርጌና ዒጊጬኔ። 12ዬካፓ ላምዖ ፆሲ ማሊፆ ኬኤዛዞንሢ፦ “ሓንጋ ኬስኩዋቴ!” ጋዓ ዼኤፒ ዑኡሲ ጫሪንጫፓ ዋይዜኔ፤ ዬማና ዔያቶኮ ሞርካ ዔያቶ ዛጋ ጎይሣ ዓኣንቴ ሻኣሬና ሌካ ጫሪንጮ ዔያታ ዓኣዼኔ። 13ዒማና ሳዓ ሚርጌ ዓጊፄኔ፤ ካታሜሎኮዋ ታጶይዳፓ ፔቴማ ማዓ፥ ቤዛ ቢያ ዶዒ ጋፔኔ፤ ዬያይዲ ዓጊፂፆና ላንካይ ሺያ ዓሲ ሓይቄኔ፤ ሓይባፓ ዓቴዞንሢ ሚርጌና ዒጊጪ፥ ጫሪንጮ ፆዛሢ ጋላቲ፥ ቦንቼኔ። 14ላምዓሳ ሜታሢ ዎዳ ጋፔኔ፤ ሓይሾ ዓካሪ ሃይሣሳ ሜታሢ ዎዳ ዑኬና ዬዓንዳኔ። 15ላንካሳ ኪኢታንቻሢ ዛያሢ ዋርቃዛ፥ ጫሪንጮይዳ፡- “ዓጮ ካኣቱማ ኑ ጎዳሢ፥ ፆዛሢና ዒዛኮ ሜሲሔናም ማዔኔ፤ ዒዚያ ናንጊና ካኣታዻንዳኔ” ጋዓ ዼኤፒ፥ ዼኤፒ ዑኡሲ ዋይዚንቴኔ። 16ፆሲ ቤርታ፥ ካኣቱሞ ዖይቶይዳ ዴዒ ዓኣ፥ ላማታሞ ዖይዶ ጋርቾንሢ ባሊቶና ሳዖ ባንሢ ሂርክ ጌዒ ፆሲም ዚጌኔ፤ 17ዔያታ ዚጋ ዎዶና፡- “ሓሢ ዓኣያ ሚናፓ ናንጋያ ቢያ ባኣዚ ዳንዳዓ ጎዳ፥ ፆዛሢዮ! ዼኤፖ ዎልቆ፥ ኔኤሮ ኔ ማሄሢሮ ሓሣ ኔ ካኣታዼሢሮዋ ኔና ኑ ጋላታኔ። 18ዓይሁዴ ማዒባኣ ዴራ ሚርጌና ዻጋዼኔ፤ ሃሣ ኔ ዻጋኣ ሙኬኔ፤ ሓይቄ ዓሶይዳ ኔ ዎጋ ዎዳኣ ሄሌኔ። ኔም ማዻ፥ ኔ ማሊፆ ኬኤዛዞንሢና ኔም ዱማዼዞንሢና ሱንፆዋ ኔኤኮ ቦንቻዞንሢም ዻኮና ዼኤፖ ማዔዞንሢናም ዔያታ ማዼሢ ዛሎ ማሂ ኔ ዒንጋዳ ዎዳ ሓሣ ዓጮ ባይዜዞንሢያ ኔ ባይዛንዳ ዎዳ ሄሌኔ” ጌዔኔ። 19ዬካፓ ጫሪንጫ ዓኣ፥ ፆሲኮ ጌኤዦ ማኣራ ቡሊንታዛ ጋሮይዳ ዒዛኮ ጫኣቁሞ ሳኣፂና ዓኣያ ማዒ ጴዼኔ፤ ዬማና ዜኤሊንሢ ዜኤሊንሤኔ፥ ዼኤፒ ዑኡሲ ዋይዚንቴኔ፥ ጉጉንሢ ጉጉንሤኔ፥ ሳዓኣ ዓጊፄኔ፥ ዼኤፒ ሻቺያ ኬዴኔ።


Copyright
Learn More

will be added

X\