ዮሓኒሴም ፆሲ ፔጋሲ ዻዌ ባኮ 1

1ሓይ ዮሓኒሴም ፆሲ ፔጋሲ ዻዌ ባካ፡- ዑኬ ማዓንዳ ባኮ ፆሲ ፔም ማዻዞንሢም ዻዋንዳጉዲ ዬሱስ ኪሪስቶሴም ዻዌያኬ፤ ዬሱስ ኪሪስቶሴያ ፔ ኪኢታንቻሢ ዳኪ ዒዛም ማዻ ዮሓኒሴም ሃያ ባኮ ፔጋሲ ዻዌኔ። 2ዮሓኒሴያ ፆሲ ቃኣሎና ዬሱስ ኪሪስቶሴ ማርካዼ ባኮ ዛሎ ቢያ፤ ሓሣ ዒ ዛጌ ባኮዋ ቢያ ፔኤሮ ማርካዺ ኬኤዜኔ። 3ዬይ ቢያ ማዓንዳሢ ዑኬ ዎዴይዳታሢሮ ሃኖ ፆሲ ማሊፆ ኬኤዛ ማፃኣፖ ናባባ ዓሢ ዓንጆ ዎዛ ዴንቃንዳኔ፤ ዬያጉዲ ኬኤዚንቴ ፆሲ ማሊፆ ዋይዛዞንሢና ፃኣፒንቴሢ ኩንሣሢ ቢያ ዓንጆ ዎዛ ዴንቃንዳኔ። 4- 5ዒሲያይዳ ዓኣ፥ ላንካዎ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶም ዮሓኒሴይዳፓ ዳኪንቴ ሳራሥሢ፡- ሓሢ ዓኣሢ፥ ሚናፓ ናንጋሢና ሃጊ ሙካንዳ ፆሲዳፓ፥ ፆሲ ካኣቱሞ ዖይቶ ቤርታ ዓኣ ላንካዎ ዓያኖንሢዳፓ፤ ሃሣ ጉሙርቂንታያ ማዔሢዳፓ፥ ሓይቢፓ ዔቂፆና ኮይሪ ማዔሢዳፓ፥ ዓጮ ካኣቶ ዎይሣያ ማዔ፥ ዬሱስ ኪሪስቶሴይዳፓ ኮሹሞና ዎዛና ዒንሢም ማዖንጎ። ኑና ናሽኬሢም፥ ፔ ሱጉፆና ሻንቂ ጎማፓ ኑና ጌኤሼሢም፥ 6ዒዛኮ ዓዳሢ ማዔ፥ ፆዛሢም ኑኡኒ ቄኤሴ ማዒ ማዻንዳጉዲ ካኣቱሞ ኑም ዒንጌ፥ ዬሱስ ኪሪስቶሴም ቦንቾና ዎልቄና ናንጊና ማዖንጎ፤ ዓኣሜን። 7ዒዚ ሻኣሬና ሙካንዳኔ፤ ዒዛ ጫርጌ ዓሳኣ ዓቱዋዖ ዓሲ ቢያ ዒዛ ዛጋንዳኔ፤ ሳዖይዳ ዓኣ ዴራ ቢያ ዒዛ ዛሎና ዬኤካንዳኔ፤ ሂዮ! ዬይ ባካ ቢያ ጎኔ ማዓንዳኔ፤ ዓኣሜን። 8“ሓሢ ዓኣሢንታ ሚናፓ ናንጋሢ ሃሣ ሓጊያ ሙካንዳሢ፥ ቢያ ባኣዚ ዳንዳዓ ጎዳ፥ ፆሲ ዔኤቢ ቢያ ዓርቃሢና ጋፒሳሢና ታናኬ” ጋዓኔ። 9ታኣኒ ዒንሢኮ ዒሻሢ ማዔሢ፥ ዒንሢና ዎላ ኪሪስቶሴኮ ሜታሢና ዓኣ ካኣቱሞና ሃሣ ጊቢ ዳንዳዒጾና ዴንቃያ ማዔ፥ ዮሓኒሴ ፆሲ ቃኣሎና ዬሱሴ ዛሎናሮ ማርካዻሢሮ ፒፂሞ ጌይንታ ዋኣፆ ሳዛ ዓኣ ዓጬሎይዳ ታ ቱቲ ዓኣዖ፡- 10ጎዳ ኬሎና ዓያና ጌኤሺኮ ዎልቆ ጋሮ ጌሊ ታ ዓኣንቴ ዛዬ ዑኡሲጉዴ ዼኤፒ ዑኡሲ ታኣኮ ጊንሢና፦ 11“ኔ ዛጋ ባኮ ማጻኣፔይዳ ፃኣፒ ላንካዎ ሺኢጲፆ ማኣሮም ጌይጻ፡- ዔፕሶኔም፥ ሴሜርኔሴም፥ ጴርጋሞኔም፥ ቲያፂሮኔም፥ ሴርዴሴም፥ ፒላዴልፒያና ሎዶቂያናም ዳኬ” ጋዓንቴ ታ ዋይዜኔ። 12ዬያ ታኣም ዖ ኬኤዛቴያ ዔራኒ ጊንሢም ታ ሺሬኔ፤ ዬማና ላንካይ ዎርቄፓ ኮሾና ፖዒ ጌሦ ሻርና ታ ዴንቄኔ፤ 13ዬንሢ ሻርኖ ባኣካ ዓሲ ናዓሢ ማላ ዓሲ ታ ዴንቄኔ፤ ዒዚያ ቶኮ ሄላ ዖዶሲ ማኣዖ ማይንቴያ፥ ዳዶይዳ ዎርቄይዳፓ ኮሺንቴ ቃልሾ ቱኪ ዓኣኔ። 14ዒዛኮ ቶኦኮና ቶኦኮ ጋፓኖና ቦኦሬ ማራይ ጋፓኔ ጉዴያ ሃሣ ሻቺጉዲ ቦኦሬኬ፤ ዓኣፓኣ ዔኤታ ታሚጉዲኬ፤ 15ቶካ ጊንሣ ታሚዳ ዓጊ፥ ጊልፒ ዞቂሶና ዓንጊ ማላያኬ፤ ዑኡዛ ሃሣ ዼኤፒ ሶኦሪንታ ዋኣሢ ጉኡማያጉዲኬ። 16ሚዛቆ ኩጮይዳ ዒዚ ላንካይ ዦኦጌ ዓርቂ ዓኣኔ፤ ዻንጋፓ ዒዛኮ ቢያ ዛላ ዓጬ ማዔ፥ ጬንቻ ዓፓሮ ኬስካኔ፤ ሃሣ ዒዛኮ ዓኣፖ ካራ ሚርጌና ፖዓ ዓቢጉዲ ፖዓያኬ። 17ዬያ ታ ዛጋዖ ዶሊንቲ፥ ቶኮ ዴማ ታ ዒዛኮ ሎኦማዛ ዒዚ ጋዓንቴ ሚዛቆ ኩጮ ታ ዑጻ ጌሣዖ፦ “ዒጊጪፖ፤ ዔኤቢ ቢያ ዓርቃሢና ጋፒሳሢና ታናኬ፤ 18ሼምፔና ታ ናንጋያኬ፤ ሓያኮ ቤርታ ታ ሓይቄኔ፤ ጋዓንቴ ሓይሾ ታኣኒ ናንጊና ሓይቁዋዖ ናንጋያ ማዔኔ፤ ሓይቢና ሓይቄ ዓሳ ዴዓ ቤዞናይዳ ቢታንቶ ታኣኮ ዓኣኔ” ታኣም ጌዔኔ። 19ሓሣ ዒ ኬኤዛዖ፦ “ዓካሪ ኔ ዛጌሢና ሃሢ ዓኣ ባኮና ሃጊ ማዺንታንዳ ባኮና ፃኣፔ፤ 20ታኣኮ ሚዛቆ ኩጫ ኔ ዛጌ፥ ላንካዎ ዦኦጎንሢና ፖዖ ጌሦ ላንካዎ ዎርቆ ሻርኖንሢኮ ዓኣሺንቴ ማሊጻ ያዺኬ፤ ላንካዎ ዦኦጎንሢ፡- ላንካዎ ሺኢጲፆ ማኣሮኮ ኪኢታንቾኬ፤ ላንካዎ ፖዖ ጌሦ ሻርኖንሢ፡- ላንካዎ ሺኢጲፆ ማኣሮንሢኬ” ጌዔኔ።


Copyright
Learn More

will be added

X\