ፒልሞናም 1

1ኪሪስቶሴ ዛሎሮ ቱቲ ዓኣ ጳውሎሴና ዒሻሢ ፂሞቴዎሴናይዳፓ፡- ኑኡና ዎላ ማዻያ ማዔ፥ ናሽኪንታ ዒሻሢ፥ ፒልሞናም፤ 2ኔ ማኣሮይዳ ቡካ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶም፤ ኑ ሚሼሎ ዓፒቢያም፤ ዬያጉዲ ሃሣ ኑኡና ዎላ ኪሪስቶሴ ዛሎሮ ፖኦሊሴ ማዔ፥ ዓርኪጶሴም፤ 3ኑ ዓዳሢ፥ ፆዛሢዳፓ ሃሣ ኑ ጎዳሢ፥ ዬሱስ ኪሪስቶሴይዳፓ ማዔ ኮሹሞ ዒንጊጻ ዒንሢም ማዖንጎ። 4ታ ቢያ ዎዴ ኔም ሺኢቃኣና ታ ጎዳሢ ታ ጋላታኔ፤ 5ዓይጎሮ ጌዔቴ ፆሲም ዱማዼ ዓሶ ኔ ናሽካሢና ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ኔ ጉሙርቃሢ ታ ዋይዜሢሮኬ። 6ኑኡኒ ኪሪስቶሴሮ ማዔሢሮ ኑኡኮ ዓኣ ኮዦ ባኮ ቢያ ኔ ዔራንዳጉዲ ኔኤኮ ጉሙርቂፆ ሜሌ ዓሲም ኔ ዻዊሢና ዶዳንዳጉዲ ታ ፆሲ ሺኢቃኔ። 7ዒሻሢዮ! ኔ ዛሎና ፆሲ ዓሶኮ ዒና ሃውሻሢሮ ኔኤኮ ናሹማ ዼኤፒ ዎዛና ዶዱሞና ታኣም ዒንጌኔ። 8ዬያሮ ኔኤኒ ማዻንዳጉዲ ኮይሳ ባኮ ማዻንዳጉዲ ኪሪስቶሴና ጫርቂ ታ ኔና ዓይሣንዳያታዖ፥ 9ኔና ዓይሢጾይዳፓ ናሹሞና ታ ኔና ሺኢቃኔ፤ ታኣኒ ኪሪስቶሴ ዛሎ ጌስታያና ሃሢ ዒዛ ዛሎ ቱቲ ዓኣ፥ ታኣኒ ጳውሎሴ፥ 10ቱዞ ማኣራ ዓኣዖ ዓያናና ታ ሾዔ ዓናሲሞሴ ዛሎኬ ታ ኔና ሺኢቃሢ፤ 11ዓናሲሞሴ ሃያኮ ቤርታ ኔና ማኣዱዋያኬ፤ ሃሢ ጋዓንቴ ኔናንታ ታናንታም ማኣዳንዳያ ማዔኔ፤ 12ሃኣዛጌ፤ ዒዛ ኔ ባንሢ ማሂ ታ ዳኬኔ፤ ታኣኮ ዒ ሼምፓሢ ታንቴኬ ታ ኔም ዒዛ ዳኬሢ። 13ኮዦ ሃይሶ ዛሎና ታ ሃካ ቱቲ ዓኣንቴ ኔ ጉዲ ማዒ ዒዚ ታኣም ማዻኒ ታኣና ዎላ ዓኣቴ ኮሺታንቴኬ፤ 14ጋዓንቴ ኔ ታኣም ማዻ ኮዦ ማዻ ዎልቄናቱዋንቴ ናሹሞና ኔ ማዻያ ማዓንዳጉዲ ኔና ዖኦጩዋዖ ዓይጎ ባኣዚያ ማዻኒ ታ ኮይባኣሴ። 15ዓናሲሞሴ ሃይማ ሄላንዳኣና ዻካ ዎዴ ኔ ጊዳፓ ዱማዼሢ፡ ጊንሣ ኔ ዒዛ ዔኬም ጎዖንቴ ሃይፓ ሴካ ቢያ ዎዴ ኔኤና ናንጋንዳጉዲ ናንዳኔ። 16ዓካሪ ሃይፓ ሴካ ዒ ኔኤና ዎላ ናንጋንዳሢ፡ ካራሚ ማዒቱዋንቴ ካራሚፓ ዑሣ፥ ናሽኪንታ ጌርሲጉዲ ማዒኬ፤ ዒዛ ታ ናሽካያ ታኣኮ ጌርሲኬ፤ ማዔቴያ ዒዚ ማዾና ኔና ማኣዳንዳሢሮና ኪሪስቶሴ ሱንፆና ጌርሲ ኔኤኮ ማዔሢሮ ኔኤኮ ባሼ ዒ ናሽኪንታ ጌርሲ ማዓንዳኔ። 17ኔ ታና ኪሪስቶሴ ዛሎና ላጌ ማሂ ዛጋያታቴ ሃሢ ኔ ታና ቦንቺ ዔካሢጉዲ ዒዛኣ ዔኬ። 18ዒ ኔም ዻቤ ባኣዚና ባይዜ ባኣዚ ኔኤኮ ዓኣቴ ዒዛ ጋሎ ታ ዑጻ ማሄ፤ 19ታኣኒ፥ ጳውሎሴ፦ “ዒዛኮ ጋሎ ታ ጪጋንዳኔ” ጌዒ ታ ኩቻ ታ ፃኣፔኔ። ኔኤኒያ ኔ ቶኦኪና ታኣሮ ማዔሢ ታ ኔም ኬኤዛንዳያ ኮይሱዋሴ። 20ዓካሪ ታ ዒሻሢዮ! ታ ኮዓ ባኮ ኔ ታኣም ማዻንዳጉዲ ታ ኮዓኔ፤ ሃዳራ ኪሪስቶሴሮ ጌዒ ታኣኮ ዒኖ ሃውሺሴ። 21ሃያ ታ ኔም ፃኣፔሢ፡ ኔ ታኣም ዋይዛንዳሢ ጉሙርቂሢናኬ፤ ታ ኔም ጋዓሢዳፓ ዑሣ ኔ ታኣም ማዻንዳሢያ ታ ዔራኔ። 22ፆሲ ዒንሢኮ ሺኢጲፆ ዋይዚ፥ ታኣኒ ዒንሢ ኮይላ ሙካንዳጉዲ ታና ማሃንዳኔ ጌይ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ ታ ጌሣሢሮ ታኣኒ ሃውሻንዳ ማኣሪ ታኣም ኮዔ። 23ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎሮ ታኣና ዎላ ቱቲ ዓኣ፥ ዔጳፒራ “ኮሺዳ?” ዒንሢ ጋዓኔ፤ 24ዬያጉዲ ታኣና ዎላ ማዻ ማርቆሴ፥ ዓሪስፂሮኮሴ፥ ዴማሴንታ ሉቃሴንታ ዒንሢ “ኮሺዳ?” ጋዓኔ። 25ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ኮሹሞ ዒንጊፃ ዒንሢ ቢያሢም ማዖንጎ።


Copyright
Learn More

will be added

X\