ፒልጲሲዮሴ ዓሶም 4

1ታ ዒንሢ ናሽካያ፥ ጶቂሣያ፤ ሃሣ ታና ዎዛሳያና ታ ማዼ ማዾኮ ቦንቺ ዒንጎ ባኮ ማዔ ታ ዒጊኖንሢዮቴ! ዓካሪ ዬያይዲ ጎዳና ዶዲ ዒንሢ ናንጋንዳጉዲ ታ ዒጊኖ ዒንሢ ማዔ ጎይፆና ታ ዒንሢ ዞራኔ። 2ዔዎዲያና ሲንፂኬና ዔያታ ዎላ ቡኪ ጎዳና ዓኣ ፔቱሞና ናንጋንዳጉዲ ታ ዔያቶ ሺኢቃኔ። 3ኔኤኒያ፥ ዒኢካ ዓኣ ጉሙርቂንታ ታኣኮ ማዾ ላጋሢ፡ ዬንሢ ላኣሎንሢኮ ዑኬ ማዒ ዓያኖ ናንጎ ዛሎና ዔያቶ ኔ ማኣዳንዳጉዲ ጌዒ ታ ኔም ኬኤዛኔ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ዬንሢ ላኣሎንሢ ቄሌማፆሴና፤ ሃሣ ሱንፃ ናንጎ ማፃኣፖይዳ ፃኣፒንቴ፥ ሜሌ ኑኡኮ ማዾ ላጎንሢና ዎላ ማዒ ኮዦ ሓይሶ ኬኤዚፆና ታኣና ዎላ ዔያታ ላቤያታሢሮኬ። 4ጎዳና ዒንሢ ዓኣሢሮ ቢያ ዎዴ ዎዛዹዋቴ፤ ላሚ ላሚ ታ ዒንሢ “ዎዛዹዋቴ” ጋዓኔ። 5ዒንሢኮ ኮሹማ ዓሲ ቢያም ዔርቴያ ማዖንጎ፤ ጎዳ ሙካኒ ዑኬኔ። 6ዬያሮ ዒንሢም ኮይሳ ባኣዚ ዓኣቶ ጋላቲ ጋላቲ ፆሲ ሺኢቃንዳኣፓዓቴም ዓይጎ ባኣዚሮዋ ማሊ ሜታዺፖቴ። 7ዓሲ ማሊሢኮ ዑሣ ማዔ፥ ፆሲኮ ኮሹማ ዒንሢኮ ዒኖና ማሊፆና ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎና ካፓንዳኔ። 8ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ዓካሪ ጋፒንፆይዳ ታ ዒንሢም ኬኤዛሢ፡- ጎኔ ማዔ ባኣዚ፥ ዒናና ዓኣያ ማሃ ባኣዚ፥ ጌኤሺ ማዔ ባኣዚ፥ ፂሎ ማዔ ባኣዚ፥ ናሹሞ ዓኣ ባኣዚ፥ ኮሺ ሃይሴ ማዓ ባኣዚ ቢያ፤ ሃሣ ኮሺ ማዾ ማዔቴያ ጋላቲሢ፤ ዬንሢ ባኮንሢ ማሉዋቴ ጌይኬ። 9ታኣኒ ዔርዛኣና ዋይዚ ዒንሢ ዔኬ ባኮና ታ ማዻኣና ዛጌ ባኮ ቢያ ማዹዋቴ፤ ዬያ ዒንሢ ማዼቴ ኮሹሞ ዒንጋ ፆዛሢ ዒንሢና ዎላ ማዓንዳኔ። 10ሚርጌ ዎዴኮ ጊንጻፓ ታ ሜታሢ ዛሎ ዒንሢ ማሊሢ ዓርቄሢሮ ፆሲ ሱንፆና ሚርጌና ታ ዎዛዻኔ፤ ዬያ ታ ጋዓሢ፡- ዒንሢ ማሌ ባኮ ማዻኒ ዒንሢም ጊኢጉዋዖ ዓቴኔ ጌይሢ ማዓንዳኣፓዓቴም ታ ሜታሢ ዛሎ ማሊፆ ዒንሢ ሃሼዖ ዓርቄኔ ጌይሢቱዋሴ። 11ሃሣ ዬያ ታ ጋዓሢ፡- ታና ሜቴ ባኣዚ ዓኣኔ ጌይቱዋሴ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ “ታኣኮ ዓኣ ባካ ታኣም ጊዳንዳኔ” ጌይሢ ታ ዔራሢሮኬ። 12ዬያሮ ዔኤቢ ዴንቂሢ ማዔቴያ ዔኤቢኮ ባይቂሢ ታ ዔራኔ፤ ዓይጎ ቤስካ ማዔቴያ ዓይጎ ዎዴና ማዖም ሚሽኪሢና ናይዺንቲሢና ሃሣ ዴንቂሢና ዔኤቢ ባይዚሢናኮ ዓኣ ባኣዚ ታ ዔራኔ። 13ዬያሮ ኪሪስቶሴ ታኣም ዒንጋ ዎልቆና ቢያ ባኣዚ ታ ዳንዳዓንዳኔ። 14ጋዓንቴ ዒንሢ ታ ሜታሢ ታኣና ዎላ ዔካያ ማዒጾና ኮሺ ማዾ ዒንሢ ማዼኔ። 15ዬያ ሌሊቱዋንቴ ኮዦ ሃይሶ ማዾ ታ ዓርቄ ዎዶና ሜቄዶኒያ ዓጫፓ ታ ኬስካኣና ዒንሢ፥ ፒልጲሲዮሴይዳ ዓኣ ዓሶፓ ዓታዛ ሜሌ ታና ማኣዴ ሺኢጲሢ ማኣሪ ዓሲ ባኣሢ ዒንሢ ዒንሢሮ ዔራያኬ፤ ዬያሮ ታኣኮ ዔቦ ዴንቂፆናኣ ማዖም ባይዚፆናይዳ ታና ማኣዴሢ ዒንሢ ሌሊኬ። 16ቴስሎንቄይዳ ታ ዓኣና ሜታዼሢ ዔሪ፥ ላሚ ላሚ ታና ዒንሢ ማኣዴኔ። 17ዬያ ታ ጋዓሢ፡- ዒንሢ ዒንጋ ባኮ ዔኮሮ ማሊቱዋንቴ ዒንሢ ዒንጌሢሮ “ፆሲ ዒንጎም” ጋዓኒ ኮዒኬ። 18ታኣም ኮይሳሢጉዲ ሌሊቱዋንቴ ዑሣ ዓኣዼ ማዔ፥ ዒንሢ ታኣም ዳኬ ባኮ ዔፓራዲቶሴይዳፓ ታ ዔኬኔ፤ ዬይ ዒንሢ ዳኬ ባካ፡- ኮሺ ሳውቃ፥ ፆሲም ዒንጎ ባኣዚ ጉዲ ማሂ ፆሲ ዔካንዳያና ዎዛዻንዳ ዒንጊሢኬ። 19ዬያሮ ታ ፆዛሢ ሃይማኬ ጌይንቱዋ፥ ዒዛኮ ዓኣ ባኮይዳፓ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎና ዒንሢም ኮይሳ ባኮ ቢያ ዺቢሺ ዒንጋንዳኔ። 20ኑ ዓዳሢ፥ ፆዛሢም ናንጊና ናንጊ ሄላንዳኣና ቦንቾ ማዖንጎ፤ ዓኣሜን። 21ዬሱስ ኪሪስቶሴ ጉሙርቂ ፆሲም ዱማዼያ ማዔ፥ ዒዛ ዓሶም ቢያ “ኮሺዳ?” ጌዔኔ፥ ጎዑዋቴ፤ ታኣና ዎላ ዓኣ ዒሾንሢንታ ሚሾንሢንታ “ኮሺዳ?” ዒንሢ ጋዓኔ። 22ዓቴ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሳ ቢያ፤ ሃሣ ዱማና ሮሜ ካኣቲም ማዻ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሳኣ “ኮሺዳ?” ዒንሢ ጋዓኔ። 23ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ኮሹሞ ዒንጊጻ ዒንሢ ቢያሢም ማዖንጎ።


Copyright
Learn More

will be added

X\