ፒልጲሲዮሴ ዓሶም 2

1ኪሪስቶሴሮ ዒንሢ ማዔሢሮ ዒዛና ዒንሢ ዎልቄ ዴንቄኔ፤ ሃሣ ዒዛ ናሹሞና ዒንሢ ዶዴኔ፤ ዓያኖ ጌኤዦ ዛሎናኣ ፔቱሞ ዒንሢ ዴንቄኔ፤ ዎላ ዒንሢ ኮሹሞና ሚጪንቲሢና ናንጌኔ፤ 2ዬያሮ ፔቴ ማሊሢና ናሹሞ ዓያናና ዎላ ጊኢጊ ናንጊሢና ታኣኮ ዎዞ ኩሙሢ ዎዛ ማሁዋቴ። 3ሚርጌና ሼሌዔ ማዒ፥ ሜሌ ዓሶ ዒንሢዳፓ ባሼ ማሂ ዛጉዋቴ፤ ፔና ናሽኪሢና ሃሣ ዬያ ጉዲ፦ “ታ ጊዳፓ ሜሌ ዖናዳይ?” ጋዓ ሄርሺንቲና ዓይጎ ባኣዚያ ማዺፖቴ። 4ሃሣ ዬያጉዲ ፔቴ ፔቴሢ ፔም ኮይሳ ባኮ ሌሊቱዋንቴ ሜሌ ዓሲማኣ ማዓንዳ ባኣዚ ማሎንጎ። 5ዬያይዲ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዒንሢ ዻዌ ሼሌዑሞ ማዻ ዒንሢ ናንጎይዳ ጴዻንዳያ ኮይሳኔ። 6ዒ ፔኤሮ ፆሲታዖ ፆሲና ዎላ ዒዛ ሄኮ ማሃ ዒዛኮ ፆሱሞ ዓርቂ ዴዓኒ ኮይባኣሴ። 7ዬያይዱዋዖ ዒዛኮ ዓኣ ቦንቾ ናሽኪ ሃሺ ዓይሌጉዲ ዒ ማዔኔ፤ ሃሣ ዓሲ ማዒያ ጴዼኔ፤ 8ዓሲ ማዔዖዋ ሼሌዑሞና ፔ ቶኦኮ ሂርኪዴኔ፤ ሃይቢ ሄላንዳኣና ዬይያ ፑርቶ ዓሶ ሱጾ ሚፆይዳ ሱፂንቲ ሃይቃኒ ዓይሢንታያ ማዔኔ። 9ዬያ ዛሎሮ ፆሲ ዒዛ ቢያፓ ዑጻ ዼጊዴኔ፤ ሱንሢ ቢያይዳፓ ባሼ ሱንሢ ዒዛም ጌሤኔ። 10ዬያሮ ዬሱሴ ሱንፆ ቦንቺ ጫሪንጮና ሳዖናይዳ ሃሣ ሳዖኮዋ ዴማ ዓኣሢ ቢያ ዒዛም ጉምዓታንዳኔ። 11ሃሣ ዔያታ ፔ ዻንጎና “ዬሱስ ኪሪስቶሴ ጎኔ ጎዳኬ” ጌዒ ማርካዺሢና ፆሲ፥ ዓዳሢ ቦንቻንዳኔ። 12ታ ዒጊኖንሢዮቴ! ታኣኒ ዒንሢና ዎላ ማዔ ዎዶ ቢያና ዒንሢ ዓይሢንታያኬ፤ ዓካሪ ባሼና ታ ዒንሢዳፓ ሃኬ ዎዶናኣ ዓይሢንታያ ማዓንዳጉዲ ታ ዒንሢ ዞራኔ። ዬያሮ ዒንሢ ፔቴ ፔቴሢኮ ዓኣ ዻቂንታ ጋፒንጾ ሄላንዳኣና ዶዲ ዴዓንዳጉዲ ፆሲ ዒጊጪሢና ቦንቺሢና ዶዲ ማዹዋቴ። 13ዓይጎሮ ጌዔቴ ዒዛ ማሊፆጉዴያ ዓይሢንቲሢና ናሽኪ ዔኤዒሢና ዒንሢም ዒንጊ ዒንጊ ማዻሢ ፆሲታሢሮኬ። 14ዓይጎ ማዾዋ ዒንሢ ማዻ ዎዶና ጉንዱሚ ጉንዱሚ ጎሪንቲያ ዎላ ጎሪንቲ ማርሚፖቴ። 15ያዺዴቴ ሃያ ዎርቆ ጎይጻ ዔርቱዋ ሾይንቶ ዓሶ ባኣካ ቦሂሳ ባኣዚ ባኣያ፥ ጌኤሺ ፆሲ ናይ ማዒ፥ ዦኦጌጉዲ ፖዒ ዒንሢ ጴዻንዳኔ። 16ዬይ ያዺ ማዓንዳሢ፦ ናንጊ ዒንጋያ ማዔ፥ ኮዦ ሃይሶ ሃሹዋዖ ዒንሢ ኬኤዛኒ ዳንዳዔቶኬ፤ ዬያ ጎይጾና ታኣኮ ጳዦ ማዔቴያ ማዻ ጉሪ ማዒ ዓቲንዱዋኣሢሮ ኪሪስቶሴ ማዒ ሙካኣና ታና ሄርሺንቲሳንዳ ባኣዚ ዓኣኔ ጌይሢኬ። 17ፆሲም ጉሙርቂሢና ዒንሢ ዒንጎ ባኮ ዒንጋኣና ታ ሼምፓሢያ ቃሲ ዒንጎ ባኣዚ ማሂ ዒንጊንታያታቴ ታና ዎዛሳያ ማዓንዳኔ፤ ዒንሢያ ታኣና ዎላ ዎዛዻንዳኔ። 18ዬያጉዲ ዒንሢ ዎዛዺ፥ ታናኣ ዒንሢና ዎላ ዎዛሳያ ማዑዋቴ። 19ታኣኒ ዒንሢ ዛሎ ዋይዚ ዎዛዻኒ ፂሞቴዎሴ ዑኬና ዒንሢ ባንሢ ዳካንዳጉዲ ጎዳ ታና ማኣዳንዳሢ ታ ጉሙርቃኔ። 20ዒንሢ ዛሎ ታ ጉዲ ሜታዺ ማላ ዓሲ ፂሞቴዎሴይዳፓ ዓቴም ሜሌ ዓሲ ታኣኮ ባኣሴ። 21ሜሌ ዓሳ ጋዓንቴ ፔም ማዓ ባኣዚ ሌሊ ዳኪ ሃንታኣፓ ዓቴም ዬሱሴ ማዾ ዛሎ ዔኤቢ ዓቴኔ ጎዑዋሴ። 22ፂሞቴዎሴኮ ጉሙርቂንቲጻ ዛጊንቲ ዔርቴያ፤ ሃሣ ኮይሳ ዓሲ ማዔሢ ታኣና ዎላ ዓዶና ናይና ጉዲ ፔቴ ማዒ ኮዦ ሃይሶ ኬኤዚፆና ዎላ ኑ ማዺ ናንጌሢ ዒንሢ ዒንሢ ቶኦኪና ዔራኔ። 23ታ ጌኤዛ ዎይታንዳቴያ ታ ዔሬሢኮ ጊንፃ ፂሞቴዎሴ ዑኬና ዒንሢ ባንሢ ታ ዳካኒ ማላኔ። 24ሃሣ ታኣኒያ ታኣሮ ዒንሢ ኮይላ ሙካንዳጉዲ ጎዳ ታና ማኣዳንዳኔ ጌዒ ታ ጉሙርቃኔ። 25ዬያጉዲ ሃሣ ዒንሢ ታና ማኣዶንጎ ጌዒ ዳኬ፥ ጎዳ ሱንፆና ኑኡኮ ዒሻሢ ማዔ፥ ዔፓራዲቶሴያ ዒንሢ ባንሢ ዳካኒ ኮይሳያ ማዒ ታኣም ጴዼኔ፤ ዒዚያ ታኣና ዎላ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ማዾና ፖኦሊሴጉዲ ማዒ፥ ዶዲ ማዺ ናንጌያኬ። 26ዒዛ ታ ዒንሢ ኮይላ ዳካሢ፡- ዒንሢ ዒዛ ዛጋኒ ጶቂሣሢሮና ዒዚ ሃርጊንቴሢያ ዒንሢ ዋይዜሢናሮ ዒ ማላያታሢሮኬ። 27ጎኔና ዒ ኮሺ ሃርጊንቲ ሃይቃኒ ዑኬዖኬ፤ ጋዓንቴ ፆሲ ዒዛ ሚጪንቲ ዓውሴኔ፤ ዒዛም ሌሊቱዋንቴ ታኣማኣ ሚጪንቴሢሮ ታኣኮ ቤርታኣ ማሊፆይዳ ቃሲ ቃሲ ታ ማሉዋጉዲ ታናኣ ማኣዴኔ። 28ዬያሮ ዒንሢ ዒዛ ዛጊ ዎዛዻንዳጉዲና ታኣኮዋ ማሊጻ ሼሌዓንዳጉዲ ዒዛ ታ ዒንሢ ባንሢ ዳካኒ ባሼና ኮዔኔ። 29ዓካሪ ጎዳ ሱንፆና ዒዚ ዒንሢኮ ዒሾ ማዔሢ ዔሪ፥ ዎዛና ዒዛ ሾኦቺንሢ ዔኩዋቴ፤ ሃሣ ዒዛ ጉዴ ዓሶዋ ቢያ ቦንቹዋቴ። 30ዓይጎሮ ጌዔቴ ዒንሢ ታ ኮይላ ሙኪ ማኣዳኒ ዳንዳዒባኣ ማኣዶ ዒዚ ታና ማኣዳኒ ጌዒ ኪሪስቶሴኮ ኮዦ ሃይሶ ኬኤዚፆ ማዾሮ ፔ ሼምፓሢ ሚጪንቱዋዖ ሃይቃኒ ዑኬዖ ዓቴሢሮኬ።


Copyright
Learn More

will be added

X\