ፒልጲሲዮሴ ዓሶም 1

1ሓይ ኪኢታ ዬሱስ ኪሪስቶሴም ማዻያ ማዔ፥ ጳውሎሴና ፂሞቴዋሴናይዳፓ ዳኪንቴያኬ፤ ዳኪንቴሢያ ፒልጲሲዮሴ ካታማ ናንጋ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ጉሙርቂፆና ፆሲም ዱማዼ ዓሶና ሺኢጲፆ ማኣሮ ዎይሣ ዓሶና ዔያቶ ማኣዲ ማዻ ዓሶናምኬ፤ 2ኑኡኮ ዓዳሢ፥ ፆዛሢዳፓ፤ ዬያጉዲ ሃሣ፥ ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴይዳፓ ፆሲኮ ኮሹሞ ዒንጊጾና ዎዛና ዒንሢም ማዖንጎ። 3ዒንሢ ታ ጶቂሣ ዎዶና ቢያ፡ ታ ፆዛሢ ታ ጋላታኔ። 4ዒንሢ ቢያሢም ታ ሺኢቃኣና ዼኤፒ ዎዛና ታ ሺኢቃኔ። 5ታኣኒ ፒልጲሲዮሴ ካታሞ ሄሌ ኬላፓ ዓርቃዖ ሃኖ ሄላንዳኣና ኮዦ ሃይሶ ኬኤዚፆ ማዾና ታኣና ዎላ ዒንሢ ማዔሢሮ ፆሲ ታ ጋላታኔ። 6ዬያ ኮዦ ማዾ ዒንሢና ማዻኒ ዓርቄ ፆዛሢ፡ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዓጮ ጋፒንፆና ዎጎሮ ማዒ ሙካ ኬሎ ሄላንዳኣና ማዺሻንዳሢ ታ ጉሙርቃኔ። 7ታ ዒንሢ ዛሎ ዬያይዲ ማላንዳያ ኮይሳኔ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ጎኔ ዒናፓ ታ ዒንሢ ናሽካያታሢሮኬ፤ ሃሣ ታ ዒንሢሮ ዬያይዲ ማላሢ ኮዦ ሃይሶ ዛሎ ዖኦጪንታ ባኮሮ ማሂ ታ ኬኤዛ ዎዶና፤ ሃሣ ታ ሃይካ ቱዞ ማኣራ ኬኤዛኣና ዒንሢ ታኣና ዎላ ፆሲኮ ኮሹሞ ዒንጊፆ ዔካያ ማዔሢሮኬ። 8ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዒንሢ ናሽካሢጉዲ ታኣኒያ ዒንሢ ናሽካያ ማዒ ዒንሢ ጶቂሣሢኮ ፆሲ ማርካኬ። 9ናሹማ ዒንሢኮ ዔራቶና ጶቂሥሢና ዓኣያ ማዒ፥ ዳልጊ ዳልጊ ዓኣዻንዳጉዲ ታ ፆሲ ሺኢቃኔ። 10ዬይ ዑሣ ዓኣዼ ኮዦ ባኮ ዱማሲ ዒንሢ ዔራንዳጉዲና ኪሪስቶሴ ማዒ ሙካ ኬሎና ጌኤሺ፤ ሃሣ ቦሂሳ ባኣዚያ ባኣያ ማዒ ዒንሢ ጴዻንዳጉዲኬ። 11ዒንሢኮ ዬያ ጉዴ ናንጎና ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዒንሢም ዒንጋ ፂሉሞ ዓኣፖና ኩሚ ፆሲ ቦንቻያና ጋላታያ ዒንሢ ማዓንዳኔ። 12ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ታ ጊዳ ሄሌ ባካ ቢያ ኮዦ ሃይሶ ማዾ ባሼና ዳልጋንዳጉዲ ማሄሢ ዒንሢ ዔራንዳጉዲ ታ ኮዓኔ። 13ታኣኒ ቱቴሢ ኪሪስቶሴኮ ኮዦ ሃይሶ ኬኤዚፆ ዛሎናታሢ ሃያ ዓጮ ካኣቲ ካፓ ዓሶና ሜሌ ዓሳኣ ቢያ ታና ዔሬኔ። 14ሓሣ ታ ቱቴቴያ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ፥ ታ ዒሾንሢና ታ ሚሾንሢናፓ ሚርጌዞንሢ ፆሲ ቃኣሎ ዒጊቹሞ ባኣያ ኬኤዛኒ ዳንዳዔኔ። 15ዬይ ያዺ ማዔቴያ ፔቴ ፔቴዞንሢ ኮዦ ሃይሶ ኬኤዛሢ፡- ቄኤሙሞና ዒፂሢ ዓያናናኬ፤ ዛላ ጋዓንቴ ኬኤዛሢ ፒዜ ዒናፓኬ። 16ዬንሢ ኮዦ ሃይሶ ፒዜ ዒናፓ ኬኤዛዞንሢ ናሹሞና ኬኤዛኔ፤ ዔያታ ዬያ ማዻሢ፦ ታኣኒ ኪሪስቶሴኮ ኮዦ ሃይሶ ዛሎ ሞኦታንዳጉዲ ፆሲ ታና ሃይካ ጌሤሢ ዔራሢሮኬ። 17ሃንጎዋታ ኮዦ ሃይሶ ዎቢሲ ኬኤዛሢ ፔና ዼግ ዼጊዳኒ ዓኣ ማሊፆይዳፓ ዔቄያና ቱዞኮ ጊዳ ቃሲ ታና ሜቶ ሄሊሳኒ ማሊኬ። 18ዬይ ያዺ ማዔቴያ ዬይ ቢያ ታና ዎዎዛሳኔ፤ ሴካ ቤርታ ዓኣ ዎዛ ታኣኮ ሃያኬ ጌይንቱዋያኬ፤ ዎይቲ ጌዔቴ ኮሺና ማዖም ፑርታ ማሊሢና ኪሪስቶሴኮ ኮዦ ሃይሳ ኬኤዚንታሢሮኬ። 19ሜሌ ሃሣ ታና ዎዛሳ ባካ ዒንሢ ሺኢጲፆና፤ ሓሣ ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ዓያኖ ጌኤዣ ታና ማኣዴም ታኣኒ ቱዛፓ ቡሊንታንዳሢ ታ ዔሬሢሮኬ። 20ዬያሮ ዓይጎ ባኣዚናኣ ታ ባሺንቲንዱዋኣሢ ጉቤ ዒናፓ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ ጌሢ ታ ጉሙርቃኔ፤ ዬያጉዲ ሃሣ ቤርታኣስካፓ ባሼና ሓሢ ታ ናንጌቴያ ሃይቄቴያ ታኣና ኪሪስቶሴ ቦንቺንታንዳጉዲ ማሃኒ ጫርሹሞ ታኣኮ ዓኣኔ። 21ዬያሮ ታኣኮ ናንጎ ጌይጻ፡- ኪሪስቶሴና ናንጊሢኬ፤ ታ ሃይቄቴያ ዑሣ ዓኣዼ ኮሺ ታኣም ማዓኔ። 22ታኣኮ ኪሪስቶሴና ማዒ ናንጊጻ ዓኣፒ ማዾ ማዺሻያ ማዔቴ ሃሢ ናንጊና ሃይቢናይዳፓ ዎኖ ታ ዶኦራንዳቴያ ታኣም ዔርቱዋሴ። 23ሃንሢ ላምዖ ማሊፆንሢና ታ ሜታዻኔ፤ ፔቴ ዛሎና ሃካ ናንጊፆይዳፓ ሃይቢና ዱማዺ፥ ኪሪስቶሴና ዎላ ታ ናንጋኒ ኮዓኔ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ኪሪስቶሴና ማዒጻ ቢያፓ ባሼ ታኣም ማዔሢሮኬ። 24ሜሌ ዛሎና ዒንሢ ማኣዳኒ ታኣኮ ሃካ ሳዓ ናንጊጻ ሚርጌ ኮይሳያ ማዔሢ ታ ዛጋኔ። 25ታኣኮ ዬኖ ዛሎ ማሊጻ ባሼያ ማዔሢሮ ሃይቢዳፓ ታ ዓቲ ዒንሢና ዎላ ታ ናንጋንዳሢ ታ ጉሙርቃኔ፤ ያዺ ማዔቴ፡- ኪሪስቶሴ ጉሙርቂ ዲጪሢና ዎዛና ዒንሢ ዴንቃንዳኔ። 26ላሚ ዒንሢ ኮይላ ታ ሙካኣና ታ ዛሎና ኪሪስቶሴና ዒንሢኮ ዓኣ ዎዞና ዒንሢ ሚርጌና ዎዛዻንዳኔ። 27ዓካሪ ኮሺ ኮይሳ ባካ፦ ናንጋ ዒንሢኮ ኪሪስቶሴ ኮዦ ሃይሶ ጋላቲሳያ ማዓኒ ኮይሳኔ፤ ዬይ ያዺ ማዔቴ ታ ዒንሢ ሙኪ ዛጌቴያ ሃኬ ማዔቴያ ፔቴ ማሊሢና ዶዲ ዒንሢ ዔቃንዳሢና ኮዦ ሃይሶ ማዾ ዶዲ ዒንሢ ማዻንዳሢ ታ ጉሙርቃኔ። 28ዓይጎ ባኣዚናኣ ማዖም ዒንሢ ማዾ ማካ ዓሶ ዒጊጪፖቴ፤ ዬይ ዒንሢኮ ጫርሹማ ዔያቶም ባይሲንታ ማላታ ማዓዛ ዒንሢም ጋዓንቴ ዻቂንታም ፆሲ ዒንጌ ማላታ ማዓንዳኔ። 29ኪሪስቶሴ ዛሎ ዒንሢ ሜቶ ዔካንዳጉዴያ ማዓንዳፓ ዓቴም ዒዛ ጉሙርቃንዳጉዲ ሌሊ ሃይ ፆሲኮ ኮሹሞ ዒንጊጾ ማዻ ዒንሢም ዒንጊንቲባኣሴ። 30ዬያሮ ሃሢ ዒንሢ ታኣና ዎላ ሜታዻያ ማዔኔ፤ ዬይ ሜታሢ ሃያኮ ቤርታ ታና ሄሌሢና ሃሢያ ታ ሜታሢዳ ዓኣሢ ዒንሢ ዋይዛሢኬ።


Copyright
Learn More

will be added

X\