ማቲዎሴ 7

1ዬሱሴ ሃሣ ኬኤዛዖ፦ “ፆሲ ዒንሢዳ ዎጉዋጉዲ ዖናኣ ‘ዒ ፑርታኬ’ ጌይ ዎጊፖቴ፤ 2ዒንሢ ዎጌ ጎይጾማ ዒንሢም ዎጊንታንዳኔ፤ ዒንሢ ማኬማና ዒንሢም ማኪንታንዳኔ። 3ኔ ዓኣፖይዳ ዓኣ ዼኤፖ ቡኡሮ ዴንቁዋዖ ኔ ላጋሢኮ ዓኣፖይዳ ዓኣ ዻኮ ቡኡሮማ ዓይጋ ኔ ዛጋይ? 4ኔ ዓኣፖይዳ ዼኤፒ ቡኡራ ዓኣንቴ፥ ‘ኔኤኮ ዓኣፓፓ ዻኮ ቡኡሮማ ታ ኬሶም’ ዎይቲ ኔ ጋዓኒ ዳንዳዓይ? 5ሃይ ኔ ሄርሺንታሢ ሃይ! ቤርታዺ ኔኤኮ ዓኣፓ ዓኣ ዼኤፖ ቡኡሮ ኬሴ፤ ዬካፓ ኔ ላጋሢኮ ዓኣፓ ዓኣ ዻኮ ቡኡሮማ ኔ ዴንቂ ኬሳንዳኔ። 6ፆሲም ዱማዼ፥ ጌኤዦ ባኮ ካናቶም ዓጊፖቴ፤ ሃሣ ሚዛጶ ሹጮ ጉዱንጾ ቤርታ ኬኤሪፖቴ፤ ዓይጎሮ ጌዔቶ ጉዱንጻ ዬያ ሚዛጶ ሹጮ ቶኪና ሄርቃንዳኔ፤ ካናታ ሃሣ ጊንሣ ሺሪ ዒንሢ ዻዓንዳኔ” ጌዔኔ። 7ዬሱሴ ሃሣ ኬኤዛዖ፦ “‘ሺኢቁዋቴ ዒንሢም ዒንጊንታንዳኔ፤ ኮዑዋቴ ዒንሢ ዴንቃንዳኔ፤ ካራ ዔቂ ዔኤሉዋቴ ካራ ዒንሢም ቡሊንታንዳኔ። 8ሺኢቃሢም ቢያ ዒንጊንታንዳኔ፤ ኮዓሢያ ዴንቃንዳኔ፤ ካራ ዔቂ ዔኤላሢማኣ ካራ ቡሊንታንዳኔ።’ 9‘ዒንሢ ባኣካፓ ናዓ ካሣ ሺኢቃዛ ሹቺ ዒንጋ ዓዴ ዓኣ? 10ሃሣ ጊንሣ ዓሽኪ ሺኢቃዛ ሾኦሺ ዒንጋይ ዓኣ? 11ዓካሪ ዒንሢ ፑርታታዖ ዒንሢ ናኣቶም ኮሺ ባኣዚ ዒንጊ ዔራቶ፥ ዒንሢኮ ጫሪንጮይዳ ዓኣ ዓዳሢ ዒዛ ሺኢቃዞንሢም ኮሺ ባኣዚ ዒንጋንዳሢ ባሼና ዔራኔ። 12ሜሌ ዓሳ ዒንሢም ማዻንዳጉዲ ዒንሢ ኮዓ ባኮ ዒንሢያ ዔያቶም ማዹዋቴ፤ ሙሴ ዎጎና ፆሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሶናኮ ዔርዚፃ ያዺ ጋዓኔ’ ” ጌዔኔ። 13ዬሱሴ ሃሣ ኬኤዛዖ፦ “ኩንዖ ካሬሎና ጌሉዋቴ፤ ዓይጎሮ ጌዔቶ ባይሲንቶ ባንሢ ጌልዛ ካራ ዳልጊ፥ ዔኪ ዓኣዻ ጎይጻኣ ዳልጊኬ። ዬኖ ባንሢ ጌላንዳ ዓሳ ሚርጌኬ። 14ናንጊ ባንሢ ጌልዛ ካራ ጋዓንቴ ኩንዔ፥ ጎይጻኣ ሜታሳያኬ፤ ዬያሮ ዬኖ ጎይጼሎና ጌላንዳ ዓሳ ዻካኬ” ጌዔኔ። 15ዬሱሴ ሃሣ ኬኤዛዖ፦ “ጋሮና ሙዓ ያዮታዖ፥ ማራይ ጉፓሌ ማይንቲ ዒንሢ ባኣኮ ጌሊ ዒንሢ ባይዛኒ ማላ ሉኡቂ ‘ፆሲ ማሊጾ ኬኤዛኔ’ ጋዓዞንሢዳፓ ካፒንቱዋቴ። 16ዒንሢ ዔያቶኮ ማዾ ዓኣፖይዳፓ ዔራንዳኔ፤ ጋውዲዳፓ ኩሩንቱሼ፤ ሓሣ ጋኣላንሣይዳፓ ሻኣቢ ማንፂንታ? 17ዬያጉዲ ኮሺ ሚሢ ቢያ ኮሺ ዓኣፒ፥ ፑርታ ሚሢ ሃሣ ፑርታ ዓኣፒ ዓኣፓኔ። 18ኮሺ ሚሢ ፑርታ ዓኣፒ፥ ፑርታ ሚሢ ኮሺ ዓኣፒ ዓኣፓኒ ዳንዳዑዋሴ። 19ኮሺ ዓኣፒ ዓኣፑዋ ሚሢ ቢያ ቲቂንቲ ታሚዳ ዓጊንታንዳኔ። 20ዬያሮ ሉኡቂ ፆሲ ማሊፆ ኬኤዛኔ ጋዓ ዓሶ ዔያቶኮ ማዾ ዓኣፖይዳፓ ዒንሢ ዔራንዳኔ። 21“ጫሪንጫ ዓኣ ታ ዓዶ ማሊጾ ኩንሡዋዖ ‘ጎዳሢዮ፥ ጎዳሢዮ’ ጋዓሢ ቢያ ጫሪንጮ ካኣቱሞይዳ ጌላዓኬ። 22ፆሲ ዓጮይዳ ዎጋ ኬሎ ሚርጌሢ ‘ጎዳሢዮ! ጎዳሢዮ! ኔ ሱንፆና ፆሲ ማሊሢ ኑ ኬኤዚባኣዓዳ? ኔ ሱንፆና ፑርታ ዓያና ዓሶይዳፓ ኑ ኬሲባኣዓዳ? ኔ ሱንፆና ማዺንታ ሚርጌ ዓኪ ባኣዚ ኑ ማዺባኣዓዳ?’ ጋዓንዳኔ። 23ዬኖ ዎዶና ‘ፔቴታዖ ታ ዒንሢ ዔሩዋሴ፥ ዒንሢ ፑርቶ ዓሳ ታ ኮይላፓ ሺኢኩዋቴ!’ ጌዒ ፔጌና ታ ዔያቶም ኬኤዛንዳኔ” ጌዔኔ። 24ዬሱሴ ሃሣ ኬኤዛዖ፦ “ዓካሪ ሃያ ታኣኮ ቃኣሎ ዋይዚ ማዻ ዓሢ ማኣሮ ዶዲ ቤስካ ዶዲሺ ማዤ ጪንጫ ዓሲ ማላኔ። 25ዼኤፒ ዒርዚ ዋርቄም ዲጳ ኩሚ፥ ዢባሬያ ዢባርሼኔ፤ ጋዓንቴ ዬይ ማኣራሢ ዶዲ ቤሲዳ ማዢንቴሢሮ ዶዒባኣሴ። 26“ሓያ ታኣኮ ቃኣሎ ዋይዚ ማዹዋኣሢ ጋዓንቴ ማኣሮ ማኣሻላይዳ ማዤ ቦኦዛ ዓሲ ማላኔ። 27ዼኤፒ ዒርዚ ዋርቄም፥ ዲጳ ኩሚ ዢባሬያ ዢባርሻዛ ዬና ማኣሬላ ቤዞና ጋፒ ዶዔኔ” ጌዔኔ። 28ዬሱሴ ዬያ ባኮ ኬኤዚ ጋፒሳዛ ዴራ ዒዛኮ ዔርዚጾና ዲቃቲ ሄርሼኔ። 29ዓይጎሮ ጌዔቶ ዒዚ ዔያቶኮ ዎጎ ዔርዛ ዓሶጉዲ ቱዋንቴ ዼኤፒ ቢታንቶና ዔርዛሢሮኬ።


Copyright
Learn More

will be added

X\