ማቲዎሴ 6

1ዬሱሴ ጌኤዞ ጌስታዖ፦ “ዓሲ ዒንሢኮ ዛጋንዳጉዲ ጌዒ ዒንሢ ማዻ ኮዦ ባኮ ዓሲ ቤርታ ፔጌና ማዺሢዳፓ ዒንሢና ካፑዋቴ፤ ያዺ ዒንሢ ማዼቶ ጫሪንጮ ዓዳሢ ኮይላፓ ዒንሢ ዔኤቢ ዴንቃዓኬ። 2ዓሲ ዛጎም ጌዒ ጎይጾ ዓጮና ቡኪንቶ ቤዞናይዳ ሄርሺንቲም ኬኤዚ ኬኤዚ ሺራ ዓሶጉዲ፥ ዒንሢ ማንቆ ዓሶም ዔኤቢ ዒንጋ ዎዶና ዓሲ ዛጎም ጌዒ ማዺፖቴ፤ ዬያይዲ ማዻዞንሢ ዒማና ዔያታ ፔሲ ዴንቂ ጋፔኔ። 3ዒንሢ ጋዓንቴ ማንቆ ዓሶም ዒንጋ ዎዶና ዒንሢ ዒንጋ ባኮ ዓሲ ዔሮፓ፤ 4ዒንሢ ዒንጋ ባኮ ዴሜና ዒንጉዋቴ፤ ዴሜና ዒንጊንታ ባኮ ዒንሢኮ ዴንቃ ዓዳሢ ዬያ ዛሎ ማሂ ዒንሢም ዒንጋንዳኔ” ጌዔኔ። 5ዬሱሴ ሃሣ፦ “ዒንሢ ሺኢቃ ዎዶና ጉሪ ሄርሺንቶሮ ሺኢቃ ዓሶጉዲ ማዒፖቴ፤ ዔያታ ዓሲ ኑና ዛጎም ጌዒ ዓሳ ቡካ ቤዞና ጎይሢ ዓቺናይዳ ዔቂ ሺኢቃኒ ኮዓኔ። ጎኔ ታ ዒንሢም ጋዓኔ፦ ዔያታ ኮዓ ባኮ ቢያ ዬማና ዔኪ ጋጋፔኔ። 6ኔኤኒ ጋዓንቴ ሺኢቃኣና ቆልዖ ጋሮ ጌሊ፥ ካሮ ዎዺጋፓ ጴዹዋ ቤዞይዳ ዓኣ ዓዳሢ ሺኢቄ፤ ዓሲ ዔሩዋንቴ ኔ ሺኢቄ ባኮ ዴንቃ ኔ ዓዳሢ ኔም ኮይሳሢ ዒንጋንዳኔ። 7ዒንሢ ሺኢቃ ዎዶና ፓሡዋ ማሊሢ ላሚ ላሚ ጌይሢና ሺኢጲጻ ዔያቶሲ ዋይዚንታያ ማላ፥ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶጉዲ ዒንሢኮ ሺኢጲጾ ጉሪ ዖዶሲፖቴ። 8ሃሣ ዔያቶ ጉዲያኣ ማዒፖቴ፤ ዒንሢኮ ዓዳሢ ዒንሢ ሺኢቃንዳሢኮ ቤርታ ዓይጌ ዒንሢም ኮይሳቴያ ዔዔራኔ” ጌዔኔ። 9ዬሱሴ ሃሣ፦ “ዒንሢ ጋዓንቴ ሂዚ ጌዒ ሺኢቁዋቴ፦ ‘ጫሪንጫ ናንጋ ኑ ዓዳሢዮ! ሱንጻ ኔኤኮ ቦንቺንቶም፤ 10ኔ ካኣቱማ ሙኮም፤ ኔ ናሽካ ባካ ጫሪንጫ ማዔሢጉዲ ሳዖይዳኣ ማዖም። 11ሓናኣ ዓቢ ሙኡዚ ኑም ዒንጌ፤ 12ኑም ዻቤሢም ኑ ዓቶም ጋዓሢጉዲ ኑ ዻቢንቶ ዓቶም ጌዔ፤ 13ፑርታይዳፓ ኑና ካፔ፤ ዻቢሻኒ ጌሾያይዳኣ ኑና ጌልዚፖ፤ ካኣቱሞንታ ዎልቆንታ ቦንቾንታ ናንጊና ኔኤሮኬ ዓኣሜን”’ ጌዔኔ። 14ሃሣ ዬሱሴ ኬኤዛዖ፦ “ዓሳ ዒንሢም ዻባ ዻቢንቶ ዒንሢ ዓቶም ጌዔቶ ዒንሢሲያ ጫሪንጮ ዓዳሢ ዓቶም ጋዓንዳኔ። 15ዓሳ ዒንሢም ዻቤ ባኮ ዓቶም ዒንሢ ጌዒባኣቶ ዒንሢ ዻቢንቶዋ ጫሪንጮ ዓዳሢ ዓቶም ጋዓዓኬ” ጌዔኔ። 16ዬሱሴ ሃሣ፦ “ዒንሢ ሙዖ ሃሺ ሺኢቆ ሺኢጲጾ ሺኢቃ ዎዶና ሄርሺንቶሮ ማዻ ዓሳ ማዻሢጉዲ ማዺፖቴ፤ ዔያታ ሙዖ ሃሾ ዳምቦ ማዻ ዎዶና ሙኡዚ ሃሻያ ማዔሢ ዔርታንዳጉዲ ሲዬ ዓሲ ጉዲ ማዓኔ። ጎኔ ታ ዒንሢም ጋዓኔ፦ ዔያታ ዬያይዲጾና ዔያቶም ኮይሳ ባኮ ቢያ ዔኬኔ። 17ኔኤኒ ጋዓንቴ ሙዖ ሃሺ ሺኢቃ ዎዶና ዓኣፖ ካሮ ማስቲ ቶኦኮዋ ቲሽቴ፤ 18ኔኤኒ ዬያይዴቴ ሙዖ ሃሺ ሺኢቃያታሢ ጴዹዋ ቤዛ ዓኣ ኔ ዓዳሢዳፓ ዓታዛ ሜሌ ዖኦኒያ ዔሪንዱዋሴ። ዓኣሺንቴ ቤዛ ኔ ሺኢቄ ባኮ ዛጋ ኔ ዓዳሢ ኔም ኮይሳ ባኮ ዒንጋንዳኔ” ጌዔኔ። 19ዬሱሴ ሃሣ ኬኤዛዖ፦ “ቁንቁና ሙዓኒ፥ ሳልፒ ፑርታኒ ሃሣ ዉሲያ ቦኦኪ ዉኡቃኒ ዳንዳዓ፥ ሃያ ዓጮይዳ ዒንሢም ማዓ ቆሎ ቡኩሲፖቴ፤ 20ጋዓንቴ ቁንቁና ሙዓኒ፥ ሳልፒ ፑርታኒ ሃሣ ዉሲያ ቦኦኪ ዉኡቃኒ ዳንዳዑዋ፥ ሎ ጫሪንጮ ማኣሮይዳ ዒንሢኮ ቆሎ ቡኩሱዋቴ። 21ዒንሢኮ ቆላ ዓኣ ቤዞይዳ ማሊጻኣ ዒንሢኮ ዒኢካ ማዓንዳኔ። 22“ኔኤኮ ዓኣፓ ዑጾኮ ፆንፔኬ፤ ዬያሮ ዓኣፓ ኔኤኮ ኮሺ ማዔቶ ጉቤ ዑጻ ኔኤኮ ፖዓያ ማዓኔ፤ 23ዓኣፓ ኔኤኮ ሃርጌያ ማዔቶ ጋዓንቴ ጉቤ ዑጻ ኔኤኮ ዹሚ ማዓኔ፤ ዓካሪ ኔ ጊዳ ዓኣ ፖዓ ዹሚ ማዔቶ ዬይ ዹማ ዎማጉዲ ሻኔ ዹሚ ማዓንዳይ? 24“ፔቴ ዓሲ ላምዖ ጎዳቲም ማዻኒ ዳንዳዑዋሴ፤ ማዻቴ ፔቴሢ ዒፂ ባጋሢ ናሽካንዳኔ፥ ማዒባኣቶ ፔቴሢ ቦንቺ ፔቴሢ ቦሃንዳኔ፤ ዬያ ጉዲ ፆሲና ሚኢሼናም ፔቴና ማዻኒ ዳንዳዒንቱዋሴ” ጌዔኔ። 25ዬሱሴ ሃሣ ኬኤዛዖ፦ “ዒንሢ ናንጎ ዛሎ ዓይጎ ኑ ሙዓንዳይ? ዓይጎ ኑ ዑሽካንዳይ? ሃሣ ዓይጎ ኑ ማይንታንዳይ? ጌዒ ማሊ ሜታዺፖቴ። ሼምፓ ሙኡዚዳፓ፥ ዑሢ ማኣዖይዳፓ ባሼቱዋዓዳ? 26ሂንዳ ካፖ ዛጉዋቴ፤ ጎሽኩዋሴ፥ ሃኣኮ ታይዚ ኮናይዳ ዋሁዋሴ፤ ማዔቶዋ ዒንሢኮ ጫሪንጮ ዓዳሢ ዔያቶ ሙኡዛኔ። ሂዳዖ ዒንሢ ዔያቶይዳፓ ባሹዋዓዳ? 27ጎዖንቴ ዒንሢ ባኣካፓ ሜታዺ ናንጎ ሌዖይዳ ዻካ ዎዴ ቃሳኒ ዳንዳዓይ ዓኣ? 28ሃሣ ማኣዖ ዛላኣ ዓይጎሮ ዒንሢ ሜታዺ ማላይ? ሂንዳ ካዮ ቡኖ ዛጉዋቴ፥ ዔያታ ሜታዺ ሱኩዋሴ፤ 29ጋዓንቴ ካኣቲ ሴሎሞኔ ቦንቺንቴያ ታቴያ ዬያ ቡኖይዳፓ ፔቴማ ጉዲታዖ ማይንቲ ሚዛጲባኣሴ፤ ታ ዒንሢም ጋዓኣኬ። 30ዓካሪ ዒንሢ ጉሙርቂጻ ዻኬ ዓሳ! ፆሲ ሃኖ ኮሽካዖ ዚሮ ታሚዳ ዓጊንታ፥ ካዮ ማኣቶ ዬያይዲ ፓልሚሴቶ ዒንሢም ዎይቲ ባሼና ዒ ማሊንዱዋይ? 31ዬያሮ ዓይጎ ኑ ሙዒ፥ ዑሽካንዳይ? ሃሣ ኑ ዓይጎ ማይንታንዳይ? ጌዒ ማሊ ሜታዺፖቴ፤ 32ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሳ ዬንሢ ባኮንሢ ዴንቆሮ ማሊ ሜታዻኔ፤ ዒንሢኮ ጫሪንጮ ዓዳሢ ዬይ ቢያ ዒንሢም ኮይሳሢ ዔራኔ። 33ቢያይዳፓ ቤርታዺ ጋዓንቴ ፆሲኮ ካኣቱሞና ፂሉሞና ኮዑዋቴ፤ ዬይ ዒንሢ ማላ ባካኣ ቢያ ዒንሢም ዒንጊንታንዳኔ። 34ዬያሮ ዚራ ባኣዚሮ ማሊ ሜታዺፖቴ፤ ዚሮ ማሊሳ ባካ ዚራሮ ማዖንጎ፤ ፔቴ ፔቴ ኬላ ፔኤኮ ጊዳ ሜቶና ዓኣያኬ” ጌዔኔ።


Copyright
Learn More

will be added

X\