ማቲዎሴ 5

1ዬሱሴ ሚርጌ ዴሮ ዛጌ ዎዶና ዹኮ ኬስኪ ዴዓዛ፥ ዒዛኮ ጊንጾ ሃንታዞንሢ ዒዛ ኮይላ ሙኬኔ። 2ዬካፓ ሂዚ ጌዒ ዔርዚሢ ዓርቄኔ፦ 3“ፆሲዳ ጉሙርቂፆ ጌሣዞንሢ ፆሲ ካኣቱማ ዔያቶም ማዔሢሮ ዎዛዾንጎ። 4ዖያዞንሢ ፆሲ ዔያቶም ዶዱሞ ዒንጋንዳሢሮ ዎዛዾንጎ። 5ዒኖ ሼሌዔዞንሢ ዓጮ ዔያታ ዔካንዳሢሮ ዎዛዾንጎ። 6ፂሉሞ ካሣጉዲ ናይዺንታዞንሢና ዋኣሢጉዲ ዼኤቢንታዞንሢ ፂሉሞ ዴንቂ ዔያታ ሃውሻንዳሢሮ ዎዛዾንጎ። 7ዓሲም ዻቢንቲ ዓቶም ጋዓዞንሢ ፆሲዳፓ ማኣሪሢ ዔያታ ዴንቃንዳሢሮ ዎዛዾንጎ። 8ዒኖ ጌኤዦንሢ ፆሲ ዔያታ ዛጋንዳሢሮ ዎዛዾንጎ። 9ፑርቴ ዓሲ ዎላ ቡኩሳዞንሢና ካንሣዞንሢ ፆሲ ናይ ዔያታ ጌይንታሢሮ ዎዛዾንጎ። 10ፂሉሞሮ ጌዒ ዒፂንቲ ዳኪንታዞንሢና ሜቶ ዔካዞንሢ ፆሲ ካኣቱማ ዔያቶም ማዔሢሮ ዎዛዾንጎ። 11ዓሳ ዒንሢ ታ ዛሎና ጫሽኪ፥ ዒፂ ዳካያ ማዔቴ ሃሣ ፑርታ ሉኡዙሞ ዒንሢዳ ጌስቴቴ ዎዎዛዹዋቴ። 12ጫሪንጮይዳ ዒንሢ ዬያ ዛሎሮ ዔካንዳ ባካ ዼኤፒታሢሮ ኮሺ ዎዛዹዋቴ፤ ሃያኮ ቤርታ ፆሲ ማሊጾ ኬኤዛዞንሢያ ዬያይዲ ዒፂ ዳኮናኔ።” 13ዬካፓ ሃሣ ዬሱሴ፦ “ዒንሢ ዓጮኮ ሶኦጌኬ፤ ጋዓንቴ ሶኦጌ ዓኣፆ ዒፄቴ ዎይቲ ጊንሣ ዓኣፃያ ማዓኒ ዳንዳዓይ? ሴካ ካራይዳ ኬኤሪንቲ ዓሲ ቶኪና ሄርቃንዳኔ፤ ዓይጎማኣ ማዓዓኬ። 14ዒንሢ ሃሣ ዓጮኮ ፖዔኬ፤ ዹኬይዳ ዓኣ ካታማ ዓኣሺንታኒ ዳንዳዑዋሴ። 15ዓሲ ፖዒ ፖዒሳዖ ዔኤቢና ጉኡፒ ጌሣ? ጌሣሢ ፖዓ ጋሮይዳ ዓኣ ዓሶም ቢያ ፖዓንዳጉዲ ዼጌ ቤሲዳኬ። 16ዬያጉዲ ዓሳ ዒንሢኮ ኮዦ ማዾ ዛጊ ዒንሢኮ ጫሪንጮ ዓዳሢ ጋላታንዳጉዲ ፖዓ ዒንሢኮ ዓሲ ቢያም ፖዖንጎ” ጌዔኔ። 17ሃሣ ዬሱሴ፦ “ሙሴ ዎጎና ፆሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሶና ዔርዛ ባኮ ላኣማኒ ታ ዒንሢም ሙኬያ ማሎፓ፤ ታ ሙኬሢ ጌይንቴ ጎይጾ ኩኩንሣኒ ሙካንዳኣፓዓቴም ላኣማኒ ሙኪባኣሴ። 18ጎኔ ታ ዒንሢም ጋዓኔ፡ ጫርንጮና ሳዖና ላኣሚንታንዳያ ሄላንዳኣና ሙሴ ዎጎይዳፓ ፔቴ፥ ዻካ ባኣዚታዖ ላኣሚንታዓኬ፤ ሙሴ ዎጎይዳ ፃኣፒንቴ ባካ ቢያ ኩማንዳኔ። 19ዬያሮ ዬንሢ ዓይሢፆንሢዳፓ ዻኮማታዖ ኩንሡዋዖ ሃሼ ዓሢ፥ ሃንጎ ዓሶዋ ዻቢሻያ ማዒ ዔርዜቶ ፆሲ ካኣቱሞይዳ ቦሂንቴ ዓሲ ማዓንዳኔ፤ ጋዓንቴ ዓይሢጾንሢ ማዺ ኩንሣሢና ሃንጎ ዓቴ ዓሶዋ ኩንሣንዳጉዲ ዔርዛሢ ፆሲ ካኣቱሞይዳ ቦንቺንቴያ ማዓንዳኔ። 20“ዒንሢኮ ፂሉማ ፔርሴ ዓሶና ሙሴ ዎጎ ዔርዛዞንሢ ፂሉማፓ ባሺባኣቴ ፆሲ ካኣቱሞይዳ ማሊ ዒንሢ ጌላኒ ዳንዳዑዋሴ። 21“ቤርታ ዓሶም ጌይንቴሢ ዒንሢ ዋይዜኔ፤ ዬይያ ‘ዎዺፖቴ፥ ዓሲ ዎዻሢ ፑርታና ዎጊንታንዳኔ’ ጋዓያኬ። 22ታ ዒንሢም ሂዚ ጋዓኔ፦ ዓሲዳ ጎሪንታሢ ቢያ ፑርታና ዎጊንታንዳኔ፤ ሃሣ ዓይጎ ዓሲታቶዋ ‘ኔኤኒ ፓሡዋኣሢ ሃይ’ ጌዒ ጫሽኬቶ ዎጋ ዓሶ ቤርታ ፑርታና ዎጊንታንዳኔ፤ ሃሣ ‘ኔ ዒና ባይቄሢ ሃይ’ ጌዒ ጫሽካሢ ቢያ ባይቁዋ ታሞ ዎጎም ማዓንዳኔ። 23ዬያሮ ፆሲም ኔ ዒንጋ ባኮ ዒንጎ ቤዞይዳ ዒንጋ ዎዶና ኔ ዒሻሢም ኔ ዻቤ ባኣዚና ኔ ዒሻሢ ዖዬ ባኣዚ ኔም ጶቄቴ፥ 24ኔ ዒንጋ ባኮ፥ ዒንጎ ቤዞ ኮይላ ጌሢጋፓ ዴንዲ ዬያ ዓሢና ዎላ ቡኬ፤ ዬካፓ ሙኪ ኔ ዒንጋ ባኮ ዒንጌ። 25“ኔ ሞርካሢ ኔና ዎጌና ዓይሢሴም፥ ኔ ዒዛና ዎላ ዎጎ ዎጎ ቤዞ ዓኣዺጾይዳ ዓኣቴ፥ ዑኬና ኔ ሞርካሢና ዎላ ጊኢጌ። ያዺ ማዒባኣታቶ ኔ ሞርካሢ ኔና ዎጎ ዎጋሢም ዓኣሢ ዒንጋንዳኔ፤ ዎጋ ዓሢያ ሃሣ ፖኦሊሳሢም ዒንጋዛ ቱዞ ማኣራ ኔ ቱታንዳኔ። 26ጎኔ ታ ኔም ጋዓኔ፤ ጪጎንጎ ጎዖና ባኮ ጋፒሲ ኔ ጪጉዋዖ ዬካፓ ኬስካዓኬ” ጌዔኔ። 27ዬሱሴ ሃሣ፦ “ ‘ዓኒ ሃሣ ማቾ ማዒባኣ ዓሲና ላሂፖ’ ጌይንቴሢ ዒንሢ ዋይዜኔ። 28ታኣኒ ዒንሢም ጋዓንቴ ‘ላኣሊ ዛጊ ላሃኒ ማሌ ዓሲ ቢያ፥ ዬማና ፔ ዒኖና ዒዞና ላሄያ ማዓኔ’ ጋዓኔ። 29ዬያሮ ኔኤኮ ሚዛቆ ዓኣፓ ኔና ዻቢሻያ ማዔቴ ኔ ጊዳፓ ኬሲ ኬኤሬ፤ ጉቤ ዑፃ ኔኤኮ ባይቁዋ ታሞይዳ ኬኤሪንታስካፓ ዑጾኮ ኔኤኮ ፔቴ ቤሲ ፓጬቶ ኮሺኬ። 30ሚዛቆ ኩጫ ኔና ዻቢሻያ ማዔቴ ኔ ጊዳፓ ቲቂ ኬኤሬ፤ ጉቤ ዑፃ ኔኤኮ ባይቁዋ ታሞይዳ ኬኤሪንታሢዳፓ ዑጾኮ ኔኤኮ ፔቴ ቤሲ ፓጬቴ ኮሺኬ” ጌዔኔ። 31ዬሱሴ ሃሣ፦ “ዬያጉዲ ‘ፔኤኮ ማቾ ዓንጃሢ ቢያ ዒዞ ዓይጎሮ ዓንጄቶዋ ዔርዛ ባኣዚ ፃኣፒ ዒንጎንጎ’ ጌይንቴኔ። 32ታ ጋዓንቴ ዒንሢም ሂዚ ጋዓኔ፦ ሜሌ ዓሲና ዒኢቲሢ ዛላና ማዒባኣንቴ ፔ ማቾ ዓንጃሢ ቢያ ዒዛ ዞኦስካ ኮኦማንዳጉዲ ማሃኔ፤ ዬኖ ዓንጂንቴዞ ዔካሢያ ዒዞና ዞኦስካ ኮኦማያ ማዓኔ” ጌዔኔ። 33ዬካፓ ሓሣ ዬሱሴ፦ “ሓያኮ ቤርታ ሚናኣ ዓሶም ‘ኔኤኒ ፆሲም ጫኣቄ ባኣዚ ኩኩንሤ፤ ኔ ጫኣቄ ባኮ ሃሺፖ’ ጌይንቴሢ ዒንሢ ዋይዜኔ። 34ታኣኒ ጋዓንቴ ዒንሢም ሂዚ ጋዓኔ፦ ፔቴታዖ ጫኣቂፖቴ፤ ጫሪንቺ ዔኤሊ ጫኣቂፖቴ፥ ዓይጎሮ ጌዔቶ ጫሪንጫ ፆሲ ዴዓ ቤዞኬ። 35ሳዓ ዔኤሊ ጫኣቂፖቴ፤ ዓይጎሮ ጌዔቶ ሳዓ ፆሲ ቶኮ ጌሣ ቤዞኬ። ዬሩሳላሜ ካታሞ ዔኤሊያ ጫኣቂፖቴ፤ ዓይጎሮ ጌዔቶ ዬሩሳላሜ ዼኤፖ ካኣታሢኮ ካታሞኬ። 36ኔ ቶኦኮ ጋፓኖ ዔኤሊያ ጫኣቂፖ፤ ዓይጎሮ ጌዔቶ ኔኤኮ ቶኦኮ ጋፓናፓ ፔቴማ ቡኡቂሳኒ ሃሣ ካርሣኒ ኔ ዳንዳዑዋሴ። 37ዬያሮ ዒንሢኮ ጌኤዛ ‘ሂዮ’ ማዔቶ ‘ሂዮ’ ‘ዔይዔ’ ማዔቶ ዔይዔ ማዖንጎ። ዬማፓ ዑሣ ዓኣዼ ጌኤዞማ ፃላሄይዳፓኬ” ጌዔኔ። 38ሃሣ ዬሱሴ፦ “ ‘ዓኣፒ ዛላሮ ዓኣፒ፥ ዓቺ ዛላሮ ዓቺ’ ጌይንቴሢ ዒንሢ ዋይዜኔ። 39ታ ጋዓንቴ ዒንሢም ሂዚ ጋዓኔ፤ ፑርታ ዒንሢም ማዻ ዓሶም ኮሜ ማሂፖቴ፤ ጋዓንቴ ሚዛቆ ጋንጋሮ ባዓሢም ሻውሎ ጋንጋሮ ሺርሺ ቤኤዜ። 40ፔቴ ዓሲ ኔኤኮ ዴማ ማይንቶና ዓፒሎ ዔካኒ ኔና ዎጌና ዓይሢሴቶ ኔ ዑጻ ማይንቴ ዓፒሎ ቃሲ ዔካንዳጉዲ ዒዛም ሃሼ። 41ፔቴ ዓሲ ‘ታኣኮ ባሶ ዔኪ ዻካ ታኣና ዎላ ጎይጾ ዓኣዼ’ ጌዒ ዎልቃዼቶ ዒ ኮዔሢዳፓ ዑሣ ዒዛና ዎላ ዓኣዼ። 42ኔና ሺኢቃሢም ዒንጌ፤ ኔ ጊዳፓ ታልዓኒ ኮዓሢ ላኣጊፖ” ጌዔኔ። 43ዬሱሴ ሃሣ፦ “‘ኔ ላጋሢ ናሽኬ፤ ኔ ሞርካሢ ዒፄ’ ጌይንቴሢ ዒንሢ ዋይዜኔ። 44ታ ዒንሢም ጋዓንቴ ሂዚ ጋዓኔ፦ ዒንሢ ሞርኮ ናሽኩዋቴ፤ ዒፂ ዳካዞንሢና ዒንሢ ሜታሳዞንሢናም ሺኢቁዋቴ። 45ያዼ ዒንሢ ማዼቶ ጫሪንጮይዳ ዓኣ ዒንሢ ዓዳሢኮ ናይ ዒንሢ ማዓንዳኔ። ዒዚ ፑርቶና ኮዦናም ዓቦ ኬሳኔ። ዬያጉዲ ፑርቶ ዓሶና ኮዦ ዓሶናም ዒሮ ዒ ዋርቂሻኔ። 46ዒንሢ፥ ናሽካ ዓሶ ሌሊ ዒንሢ ናሽኬቶ ዓይጎ ማዓንዳይ? ጎሞ ዓሳ ዬያይዱዋዓዳ? 47ዒንሢ ላጎንሢ ሌሊ ዒንሢ ዔኤሌቶ ዓይጎ ባሼ ባኣዚ ዒንሢ ማዼይ? ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሳ ዬያ ማዻያቱዋዓዳ? 48ዒንሢኮ ጫሪንጮ ዓዳሢ ፔቴታዖ ዻቢንቲባኣያ ማዔሢጉዲ ዒንሢያ ዒማዺ ማዑዋቴ” ጌዔኔ።


Copyright
Learn More

will be added

X\