ማቲዎሴ 4

1ዬካፓ ጌኤዦ ዓያና ፃላሄ ዒዛ ዛጋኒ ጌሻንዳጉዲ ዓሲ ናንጉዋ ዳውሎ ዬሱሴ ዔኪ ዓኣዼኔ። 2ዒኢካ ዒ ዖይዲታሚ ሮኦሪና ዋንቴና ሙኡዚ ሙዑዋዖ ዴዔስካፓ ናይዺንቴኔ። 3ዬማና ጌሻ ፃላሄ ዬሱሴ ኮራ ሙካዖ፦ “ሂንዳ ኔ ፆሲ ናይ ማዔቴ፥ ሃንሢ ሹጮንሢ ካሣ ማሄ” ጌዔኔ። 4ዬሱሴ ማሃዖ፦ “ ‘ዓሲ ናንጋሢ ፆሲ ኬኤዛ ቃኣሎና ማዓንዳፓ ዓቴም ካሣ ሙዒ ሌሊቱዋሴ’ ጌይንቲ ፃኣፒንቴኔ” ጌዔኔ። 5ዬካፓ ሃሣ ፃላሄ ዬሱሴ ፆሲም ዱማዼ ካታሞ፥ ዬሩሳላሜ ዔኪ ዓኣዻዖ ጌኤዦ ማኣሮኮ ሄላስካ ኬሲ ዔቂሲ፦ 6“ ‘ኔና ካፓንዳጉዲ ፆሲ ፔ ኪኢታንቾ ኔም ዓይሣንዳኔ፤ ቶካ ኔኤኮ ሹጮይዳ ዹይንቱዋጉዲ፥ ዔያታ ፔ ኩጮና ዓርቂ ኔና ቃዛንዳኔ’ ጌይንቲ ፃኣፒንቴኔ፤ ዬያሮ ኔ ፆሲ ናይ ማዔቶ፥ ሂንዳ ሃይፓ ሊካ ጱሌ” ጌዔኔ። 7ዬሱሴ ማሃዖ፦ “ ‘ኔ ጎዳ፥ ፆዛሢም ፒራኒ ማሊፖ’ ጌይንቲ ሃሣ ፃኣፒንቴኔ” ጌዔኔ። 8ዬካፓ ጊንሣ ፃላሄ ዬሱሴ ኮሺ ዖዶሲ ዹካ ኬሲ ዓጮ ካኣቶ ቢያሢና ዔያቶኮ ቦንቾዋ ዻዋዖ፦ 9“ጉምዓቲ ኔ ታኣም ዚጊ ካኣሽኬቴ፥ ሃያ ታ ኔም ቢያ ዒንጋንዳኔ” ጌዔኔ። 10ዬሱሴ ማሃዖ፦ “ኔኤኒ ሓይ ፃላሄ፥ ሴካ ሺኢኬ! ‘ኔ ጎዳ ፆዛሢም ዚጌ፤ ሃሣ ዒዛ ሌሊ ካኣሽኬ’ ጌይንቲ ፃኣፒንቴኔ” ጌዔኔ። 11ዬካፓ ፃላሄ ዬሱሴ ሃሺ ዓኣዻዛ፥ ፆሲኮ ኪኢታንቻ ሙኪ ዒዛ ማኣዴኔ። 12ዮሓኒሴ ቱቴሢ ዬሱሴ ዋይዜ ዎዶና ጌሊላ ዓጮ ዓኣዼኔ፤ 13ዒኢካፓ ናዚሬቴ ካታሞ ሃሺ፥ ቂፒርናሆሜ ካታሞ ዴንዴኔ። ቂፒርናሆሜ ዛብሎኔና ኒፕታሌሜና ዓጮ ኮይላ ዓኣ ባዚ ዓቺ ካታማኬ። 14ዬይ ያዺ ማዔሢ ፆሲ ማሊጾ ኬኤዛ ዒሲያሴ ዛሎና፦ 15“ባዞ ባንሢ ዓኣዻ ጎይጾና ዮርዳኖሴ ዎሮ ሱኮናይዳ ዓኣ ዛብሎኔንታ ኒፕታሌሜንታ ዓጫ ዓይሁዴ ማዒባኣ ጌሊላ ዓሶ ዓጫ፤ 16ዬያጉዲ ዹሞይዳ ናንጋ ዴራ ዼኤፒ ፖዒ ዴንቃንዳኔ፤ ባይሲንታም ጊኢጌ ዓጫ ዓኣ ዓሶም ፖዒ ፖዓንዳኔ” ጌይንቴሢ ኩማንዳጉዲኬ። 17ዬካፓ ዓርቃዖ ዬሱሴ፦ “ፆሲ ካኣቱማ ዑኬሢሮ ጎሞ ቡኡፁዋቴ” ጌዒ ጌዒ ዔርዚሢ ዓርቄኔ። 18ዬሱሴ ጌሊላ ባዞ ኮይሊና ዓኣዻዖ፥ ላምዖ ዎሊኮ ጌርሲንሢ ማዔስኬንሢ ዴንቄኔ፤ ዔያታ ጴፂሮሴ ጌይንታ ሲሞኔና ጌርሲ ዒንዲራሴና ማዓዛ ዔያታ ሞሎ ዓርቃያታሢሮ ሞላሢ ዓርቆ ሮኦጮጉዴ ሱዞ ባዞይዳ ዓጋኔ። 19ዬሱሴ ዔያቶም፦ “ሃኒ ታ ጊንጾ ሙኩዋቴ፤ ታ ዒንሢ፥ ዓሲ ፒሪ ዓርቃያ ማሃንዳኔ” ጌዔኔ። 20ዔያታ ቤዞማና ሞላሢ ዓርቆ ሱዞ ሃሺ፥ ዒዛ ጊንጾ ዓኣዼኔ። 21ዬማፓ ዻካ ዶጫዖ ሃሣ ላምዖ ዎሊኮ ጌርሲንሢ ማዓያ ዜብዲዮሴ ናኣቶንሢ፥ ያይቆቤና ዮሓኒሴና ዴንቄኔ። ዔያታ ፔኤኮ ዓዶ ዜብዲዮሴና ዎላ ዋኣፆና ፒንቆ ጎንጎይዳ ሞላሢ ዓርቆ ሱዞ ኮሻንቴ ዬሱሴ ዔያቶ ዔኤሌኔ። 22ዔያታኣ ቤዞማና ዋኣፆና ፒንቆ ጎንጎና ዓዶና ሃሺ፥ ዒዛ ጊንጾ ዓኣዼኔ። 23ዬሱሴ ዓይሁዶ ዓሶኮ ቡኪንቶ ቤዞይዳ ዔርዚ ዔርዚ ሃሣ ፆሲ ካኣቱሞ ዛሎ ኮዦ ሃይሶዋ ኬኤዚ ኬኤዚ ጌሊላ ዓጮ ቢያይዳ ሃንታዖ፥ ዱማ ዱማ ዶርዖና ሃርጊንቴ ዓሶ ፖዒሴኔ። 24ዬያይዳፓ ዔቄያና ዒዛኮ ሱንፃ ሶኦሪያ ዓጮይዳ ቢያ ዋይዚንቴሢሮ ዓሳ ዱማ ዱማ ዶርዖና ሃርጊንቲ ሜታዻ ዓሶ ቢያ ዒዛ ኮይላ ዔኪ ሙኬኔ፤ ዬያ ሃርጌ ዓሶ ባኣኮይዳ ፑርታ ዓያና ዓርቄ ዓሲ፥ ዴንሣ ዶርዓ ዓኣ ዓሲና ዎቦ ዓሲያ ዓኣኔ። ዬሱሴ ጋዓንቴ ቢያሢ ፓሤኔ። 25ጌሊላና ታጶ ካታሞንሢ ጌይንታ ቤዞንሢናይዳፓ ሃሣ ዬሩሳላሜና ዪሁዳ ዓጮይዳፓ፥ ዮርዳኖሴ ዎሮ ሱኮይዳፓ ሙኬ ሚርጌ ዓሲ ዬሱሴ ጊንጾ ዓኣዼኔ።


Copyright
Learn More

will be added

X\