ማቲዎሴ 3

1ዬኖ ዎዶና ማስካ ዮሓኒሴ ዪሁዳ ዓጫ ዓሲ ናንጉዋ ዳውሎይዳ ዓሶም ኮዦ ሃይሶ ኬኤዚ ኬኤዚ ሙኬኔ። 2ዒዚ ኬኤዜሢ፦ “ፆሲ ካኣቱማ ዑኬኔ፤ ጎሞ ቡኡፁዋቴ” ሂዚ ጌዒኬ። 3“ ‘ጎዳኮ ጎይጾ ጊኢጊሹዋቴ፥ ሉኡጎ ጎይጾዋ ፒዚሱዋቴ’ ጌዒ ጌዒ ዓሲ ናንጉዋ ዳውሎይዳ ዒላታ ዓሲ ዑኡሲ” ጌዒ ፆሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዒሲያሴ ኬኤዜሢ ዒዛ ዮሓኒሴ ዛሎኬ። 4ዮሓኒሴኮ ማኣዓሢ ጋኣሎ ጋፓኔፓ ኮሾናያኬ፤ ኬርኖይዳ ዒ ቃልሾ ቱካኔ፥ ሙዓ ሃሣ ዒዛኮ ዓቢሢና ዑቶ ዔኤሲናኬ፤ 5ዬኖ ዎዶና ዪሁዳ ዓጮ ዬሩሳላሜ ካታማፓ፥ ዮርዳኖሴ ዎሮ ኮይላ ዓኣ ዓጫፓ ዓሳ ቢያ ዮሓኒሴ ኮይላ ሙኪ፥ 6ጎሞ ፔኤኮ ቡኡፂ ቡኡፂ ዒዛ ኮይላ ዮርዳኖሴ ዎራ ዋኣፆ ማስታኔ። 7ዮሓኒሴ ሚርጌ ፔርሴ ዓሲንታ ሶዶቄ ዓሲንታ ዋኣፆና ማስታኒ ዒዛ ኮራ ሙካሢ ዛጋዖ፦ “ሃይ ዒንሢ ሾኦዣ! ሙካ ፆሲኮ ጎሪንቶይዳፓ ዒንሢ ቶላንዳ ጎይጾ ዖኦኒ ዒንሢም ኬኤዜይ? 8ዓካሪ ሃሢ ዒንሢኮ ጎሞ ቡኡፂፆ ዔርዛ ማላታ ማዹዋቴ። 9‘ኑኡኒ ዓብራሃሜ ናኣቶኬ’ ጌዒ ጌዒ ሄርሺንቲፖቴ፤ ፆሲ ሃያ ሹጮይዳፓ ዓብራሃሜ ናይ ማሃኒ ዳንዳዓኔ ታ ዒንሢም ጋዓኣኬ። 10ሃሢ ዓካሪ ሚፆ ፃጳፓ ቲቃኒ ሄርጋ ጊኢጊንቴኔ፤ ቃራ ዓኣፒ ዓኣፑዋ ሚሢ ቢያ ቲቂንቲ ታሚዳ ዓጊንታንዳኔ። 11ሓሢ ታ ዒንሢ ጎሞ ቡኡፂፆ ዔርዛያ ማሂ ዋኣሢና ማስካኔ፤ ጋዓንቴ ታኣኮ ጊንጾ ሙካሢ ዓያና ጌኤሺና ሃሣ ታሚና ዒንሢ ማስካንዳኔ፤ ዒ ታ ጊዳፓ ሚርጌና ባሼታሢሮ ታ ዒዛኮ ቶኮ ዱርዞታዖ ኬዳኒ ኮይሳ ዓሲቱዋሴ። 12ዒዛኮ ሃኣኮ ሶኦሪ ጌኤሾ ዓንዳ ዓኣሢሮ፥ ጌኤሼሢኮ ጊንጻ ዓኣፖንሢ ኮና ዋሂ ዲኢሮ ባይቁዋ ታሚዳ ሚቻንዳኔ” ዔያቶም ጌዔኔ። 13ዬኖ ዎዶና ዬሱሴ ዮሓኒሴ ኮራ ዋኣፆ ማስታኒ ጌሊላ ዓጮይዳፓ ዮርዳኖሴ ዎሮ ሙኬኔ። 14ዮሓኒሴ ጋዓንቴ፦ “ዬይ ማዓዓኬ፤ ታ ኔ ኮራ ማስታኒ ኮይሳንቴ፥ ኔ ታ ባንሢ ሙካ?” ጌዒ ላኣጊሢ ዓርቄኔ። 15ዬሱሴ ጋዓንቴ፦ “ፆሲ ኮዓ ባኮ ቢያ ሂዲ ኑ ኩንሣንዳያ ኮይሳሢሮ ሃሢ ላኣጊፖ፤ ያዒ ማማዖንጎ” ጌዒ ማሃዛ ዮሓኒሴ ዒ ጌዔሢ ዋይዛዖ ዬሱሴ ዋኣፆና ማስኬኔ። 16ዬሱሴ ዋኣፃፓ ማስቲ ኬኬስካኣና ጫሪንጫ ቡሊንቲ፥ ፆሲኮ ዓያና ዶኦሌ ማሊ ኬዲ ዒዛ ዑጻ ዴዓንቴ ዒ ዴንቄኔ። 17ዬማና፦ “ታና ዎዛሳ፥ ታ ዒዛ ናሽካ ናዓሢ ታኣኮ ሃያኬ” ጋዓ ዑኡሲ ጫሪንጫፓ ዋይዚንቴኔ።


Copyright
Learn More

will be added

X\