ማቲዎሴ 28

1ዓይሁዶ ዓሶኮ ሃውሾ ኬላ ጋፓዛ ዚሮ ጉቴሎ ጉቴ ዓማ ሜግዴላ ዓጮ ማይራሞና ሓሣ ሃንጎ ማይራሞና ዎላ ዬሱሴኮ ዱኡፖ ዛጋኒ ዓኣዼኔ። 2ዔያታ ሙኩዋንቴ ቤርታ ዔርቲባኣንቴ ሳዓ ዓጊጻዛ፥ ጎዳኮ ኪኢታንቻ ጫሪንጫፓ ኬዲ፥ ዱኡፖ ዔቶ ካሮ ዎዾና ሹጫሢ ቡምባልሲ ዑጻ ዴዔኔ። 3ዬያ ኪኢታንቻሢኮ ዓኣፖ ካራ ዜኤሊንሢጉዲ ፖዓያ፤ ሃሣ ዓፒላኣ ሻቺጉዲ ቦኦራያኬ። 4ዱኡፖ ዔቶ ካፓዞንሢ ኪኢታንቻሢ ዒጊጪፆይዳፓ ዔቄያና ዲቃታዖ ሃይቄ ሌሲጉዲ ማዔኔ፤ 5ኪኢታንቻሢ ላኣሎንሢ ኮራ፦ “ዒንሢ ዒጊጪፖቴ፤ ሱፂንቴ ዬሱሴ ዒንሢ ኮዓሢ ታ ዔራኔ፤ 6ዒዚ ሃይካ ባኣሴ፥ ዒ ኬኤዜሢጉዲ ሃይባፓ ዔቄኔ፤ ሃኒ ሙኪ ዒ ላሄ ቤዞ ዛጉዋቴ። 7ሃሢ ሩኡሪ ዓኣዺጋፓ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታ ናኣቶም ‘ሃይባፓ ዒ ዔቄኔ፥ ጌሊላ ዒንሢ ዒ ቢሪ ዓኣዻንዳኔ፤ ዒኢካ ዒንሢ ዒዛ ዛጋንዳኔ’ ጌዒ ኬኤዙዋቴ፤ ዬያ ታ ዒንሢም ኬኤዜያኬ” ጌዔኔ። 8ዬካፓ ላኣሎንሢ ኮሺ ዒጊጪሢና ሃሣ ዎዛና ዱኡፖ ቤዛፓ ዑኬና ዒዛኮ ጊንጾ ሃንታዞንሢም ኬኤዛኒ ጳሽኪ ዴንዴኔ። 9ዒኢካ ቤዞማና ዬሱሴ ዔያቶ ዴንቃዖ፦ “ዒንሢ ኮሺዳ?” ጋዓዛ ዔያታ ዬሱሴ ባንሢ ሙካዖ ቶኮ ዒዛኮ ዓርቂ ዒዛም ዚጌኔ። 10ዬሱሴ፦ “ዒንሢ ዒጊጪፖቴ፤ ዴንዲጋፓ ታ ዒሾንሢ ጌሊላ ዓኣዻንዳጉዲ ዔያቶም ኬኤዙዋቴ፤ ዒኢካ ታና ዔያታ ዛጋንዳኔ” ጌዔኔ። 11ላኣሎንሢ ካታሞ ዓኣዺፆይዳ ዓኣንቴ ዱኡፖ ካፓ ፖኦሊሶንሢዳፓ ፔቴ ፔቴዞንሢ ካታሞ ዴንዳዖ ማዔ ባኮ ቢያ ቄኤሶኮ ሱኡጎም ኬኤዜኔ። 12ዬካፓ ቄኤሶኮ ሱኡጎና ጪሞና ዎላ ቡኪንቲ ዞርቴሢኮ ጊንጻ ፖኦሊሶንሢም ሚርጌ ሚኢሼ ዒንጋዖ፦ 13“ ‘ኑኡኒ ጊንዒ ዓኣንቴ ዬሱሴኮ ጊንጾ ሃንታዞንሢ ሙኪ ዒዛኮ ሌዞ ዉኡቄኔ’ ጌዒ ዴሮም ኬኤዙዋቴ። 14ዬያ ዓጮ ዎይሣሢ ዋይዜያ ማዔቶ ኑኡኒ ዒዛም ዒንሢዳ ሜቶ ዒ ሄሊሱዋጉዲ ኬኤዛንዳኔ” ጌዔኔ። 15ዬያሮ ፖኦሊሶንሢ ዔያቶም ዒንጎና ሚኢሾ ዔካዖ ዔያቶም ኬኤዚንቴሢጉዲ ማዼኔ፤ ዬያ ሃኖ ሄላንዳኣና ዓይሁዶ ዓሳ ኬኤዛኔ። 16ዬካፓ ዬሱሴኮ ጊንፆ ሃንታ፥ ታጶ ፔቴዞንሢ ዒዚ ዔያቶም ዓኣዻንዳጉዲ ኬኤዜ ጌሊላይዳ ዓኣ ዹኮ ዓኣዼኔ። 17ዒኢካ ዒዛ ዔያታ ዴንቃዖ ዒዛም ሂርክ ጌዒ ዚጌኔ፤ ዛላ ጋዓንቴ ‘ዒዛ ናንጋንዳ?’ ጌዔኔ። 18ዬማና ዬሱሴ ዒዛኮ ጊንጾ ሃንታዞንሢ ኮራ ሙካዖ፦ “ቢታንቶ ቢያ ጫሪንጮና ሳዖናይዳ ታኣም ዒንጊንቴኔ፤ 19ዬያሮ ዓኣዺጋፓ ዴሮ ቢያ ዓዶ፥ ናዖ፥ ዓያኖ ጌኤዦናሮ ማዓንዳጉዲ ዋኣፆና ማስኪ ማስኪ ታ ዓሲ ማሁዋቴ፤ 20ታ ዒንሢም ዓይሤ ባኮ ቢያ ዓሳ ካፓንዳጉዲ ዔያቶ ዔርዙዋቴ፤ ታኣኒያ ዓጮኮ ጋፒንፆ ሄላንዳኣና ቢያ ዎዴ ዒንሢና ዎላኬ” ጌዔኔ።


Copyright
Learn More

will be added

X\