ማቲዎሴ 27

1ዚሮ ጉቴሎ ጉቴ ዓማ፥ ቄኤሶኮ ሱኡጎና ዴሮኮ ጪማ ቢያ ዬሱሴ ዎዾንዶ ጎይጾ ዞርቴኔ፤ 2ዬካፓ ዬሱሴ ዔያታ ቱኪ ዔኪ ሮሜ ዓጮ ዎይሣ ጲላፆሴም ዓኣሢ ዒንጌኔ። 3ዬሱሴ ዓኣሢ ዒንጌ ዪሁዳ፥ ዬሱሴ ሃይቃንዳጉዲ ጌይንቲ ዎጊንቴሢ ዛጌ ዎዶና ዻቢንቲ ማዔሢ ዔሪ ሃይሢታሞ ሹጮ ቢሮ ቄኤሶኮ ሱኡጎና ጪሞናም ዔኪ ሙኪ ማሂ ዒንጊ፦ 4“ታኣኒ ጌኤሺ ዓሲ፥ ሃይቢም ዓኣሢ ዒንጊሢና ዻቤኔ” ጋዓዛ፥ ዔያታ፦ “ኑና ዓይጌ ሜቴይ? ኔ ዔራ ባኣዚ ዎኦቴ!” ጌዔኔ። 5ዬያሮ ዪሁዳ ቢሮንሢ ጌኤዦ ማኣራ ላኣሊ ኬስኪ፥ ዴንዲ ሱፂንቲ ሃይቄኔ። 6ቄኤሶኮ ሱኡጋ ዬንሢ ቢሮንሢ ዔካዖ፦ “ሃይ ሚኢሻ ሱጉሢ ሻንቾናያ ማዔሢሮ፥ ጌኤዦ ማኣሮም ዒንጎ ሚኢሾና ዎላ ሲኢራኒ ኑም ኮይሱዋሴ” ጋዓዖ፥ 7ዔያታ ዎላ ዞርቲ፥ ሾኦቺም ዱኡፒ ቤሲ ማዓንዳጉዲ ፔቴ ማኒስኬያኮ ጎሺ ሻንቄኔ። 8ዬያሮ ዬና ቤዛ ሃኖ ሄላንዳኣና “ሱጉሢ ሳዓ” ጌይንታኔ። 9ዬያይዲጾና ፆሲ ማሊጾ ኬኤዛ ዔርሚያሴ ዛሎና፦ “ዒስራዔሌ ናኣታ ‘ዒዚ ሻንቺንታንዳማኬ’ ጌዒ፥ ዓርቄ ሃይሢታሞ ሹጮ ቢሮ ዔያታ ዔኬኔ፤ 10ፆዛሢ ታና ዓይሤ ጎይጾ ማናሢ ጎዦ ዛሎ ዔያታ ጪጌኔ” ጌይንቲ ኬኤዚንቴሢ ኩሜኔ። 11ዒማና ዬሱሴ ሮሜ ዓጮ ዎይሣ ጲላፆሴ ቤርቶ ሺኢካዛ፥ ጲላፆሴ፦ “ኔኤኒ ዓይሁዴ ካኣቲዳ?” ጌይ ዖኦጬኔ። ዬሱሴ ማሃዖ፦ “ኔ ታና ጌዔሢ ጉዴያኬ” ጌዔኔ። 12ጋዓንቴ፥ ቄኤሶኮ ሱኡጎና ጪሞና ‘ዻቢንቲ ዓኣኔ’ ጌዒ ዱማ ዱማ ባኣዚ ኬኤዛኣና ዬሱሴ ዓይጎዋ ጌዒ ባኣሴ። 13ዬማና ጲላፆሴ፦ “ኔና ዔያታ ዎጎና ዓይሢሳኒ፥ ዓኣፒኒ ባኣዚ ፓይዳቴያ ኔ ዋይዙዋዓዳ?” ጌዔኔ። 14ዬሱሴ ጋዓንቴ ዬይ፥ ዎይሣሢ ዲቃቲ ሄርሻንዳያ ሄላንዳኣና ፔቴ ባኣዚታዖ ማሂ ኬኤዚባኣሴ። 15ሮሜ ዓጮ ዎይሣሢ ሌዓ ሌዓ ዓይሁዶኮ ዑሣ ዓኣዺፆ ቦንቾ ኬሎና ዴራ ዔያቶም ቡሊንታንዳጉዲ ኮዓ፥ ቱቴ ዓሲ ቡላሢ ዔርቴያኬ። 16ዬኖና ፑርቱሞና ዔርቴ፥ ባርባኔ ጌይንታ ዓሲ ቱቲ ዓኣኔ። 17ዴራ ቡኪንታዛ ጲላፆሴ፦ “ባርባኔና ሜሲሔ ጌይንታ ዬሱሴናይዳፓ ዖና ታ ዒንሢም ቡላንዳጉዲ ዒንሢ ኮዓይ?” ጌዔኔ። 18ጲላፆሴ ዬያ ጌዔሢ ዔያታ ዒዛ ቂኢሩሞና ዓኣሢ ዒንጌሢ ዔራያታዖኬ። 19ጲላፆሴ ዎጎ ቤዞይዳ ዴዒ ዎጋንቴ፥ ዒዛኮ ማቻ፦ “ዬያ ዓሢ ዛሎ ዋንቴ ታ ዓውቲና ሚርጌ ሜታዼኔ፤ ዬያ ጌኤዦ ዓሢ ዑጻ ዓይጎ ባኣዚያ ኔ ማዹዋጉዲ” ጋዓ ኪኢታ ዒዛም ዳኬኔ። 20ጋዓንቴ፥ ቄኤሶኮ ሱኡጎና ጪሞና ባርባኔ ዔያቶም ቡሊንቴም ዬሱሴ ሃይቃንዳጉዲ ዓሳ ዖኦጮም ዴሮ ዴሚና ጌሻኔ። 21ዓጮ ዎይሣሢያ፦ “ላምዖንሢዳፓ ዖኦኒ ዒንሢም ቡሊንታንዳጉዲ ዒንሢ ኮዓይ?” ጋዓዛ፥ ዔያታ “ባርባኔ ቡሊንቶንጎ!” ጌዒ ማሄኔ። 22ጲላፆሴያ፦ “ሂዳዖ ኪሪስቶሴ ጌይንታ ዬሱሴ ታ ዎዶንዶይ?” ጋዓዛ፥ ቢያሢ “ሱፂንቶንጎ!” ጌዔኔ። 23ጲላፆሴያ፦ “ዓይጎሮ? ዓይጎ ዒ ፑርታ ባኣዚ ማዼይ?” ጌዒ ዖኦጫዛ፥ ዔያታ ጋዓንቴ “ሱፂንቶንጎ!” ጌዒ ሃቺም ዒላቴኔ። 24ጲላፆሴ ዒዚ ማዻ ባካ ዣሎ ዔቂሲሢ ማዓንዳኣፓዓቴም ማኣዳንዳ ባኣዚ ባኣሢ ዔራዖ፦ “ታኣኒ ሃያ ዓሢ ሱጉጻፓ ጌኤሺኬ፤ ሃይፓ ሴካ ማዾንዶ ባኮ ዒንሢ ዔራኔ” ጌዒ፥ ዋኣሢ ዓይሢ ዴሮ ቢያ ቤርታ ኩጮ ፔኤኮ ማስቴኔ። 25ዴራ ቢያ ዬማና፦ “ዒዛኮ ሱጉጻ ኑኡና ኑ ናኣቶና ዑጻ ማዖንጎ!” ጌዔኔ። 26ዬማና ጲላፆሴ ባርባኔ ዔያቶም ቡሊ፥ ዬሱሴ ጋዓንቴ ዢራፓና ጳርቂሴሢኮ ጊንጻ ሱጻንዳጉዲ ዓኣሢ ዔያቶም ዒንጌኔ። 27ዬካፓ ዓጮ ዎይሣ ጲላፆሴኮ ፖኦሊሳ ዒዛ ካኣታ ዴዓ ቤዞ ዔኪ ዓኣዻዖ፥ ፖኦሊሶ ቢያ ዒኢካ ቡኩሴኔ። 28ዒኢካ ዔያታ ማኣዓሢ ዒዛኮ ጉሲ፥ ዲንኪ ዞቄ ዓፒላ ዒዛ ማይሴኔ። 29ሃሣ ዓንጊሢ ማሪ ካኣቶ ቶኦካ ዓጎ ባኣዚ ማሊሲ ቶኦካ ዒዛኮ ዓጋዖ ዎኦሺጉዴ ሚሢ ኩጫ ዒዛኮ ዓይሢ፥ ቤርታ ዒዛኮ ጉምዓቲ ጉምዓቲ፦ “ዓይሁዴ ካኣቲዮ! ኮሺ ኔም ማዖንጎ!” ጌዒ ጌዒ ዒዛ ቦሄኔ፤ 30ጩቲያ ጩቴኔ፤ ሃሣ ዎኦዦ ጉዴ ኮኦሌሎዋ ዒዛ ኩጫፓ ዔኪ ዒዛኮ ቶኦካ ላሚ ላሚ ጳርቄኔ። 31ዬያይዲ ዔያታኣ ዒዛ ቦሄሢኮ ጊንጻ ዲንኮ ዞቄ ዓፒሎ ኬሲ ዒዛ ዓፒሎ ጊንሣ ማይሲ ሱጻኒ ዔኪ ዓኣዼኔ። 32ዔያታ ኬስኪ ዴንዲቤቃ ጎይፆይዳ ዓኣዖ ሲሞኔ ጌይንታ ቄሬና ዓጪ ዓሲ ዴንቂ ፑርቲሴ ዓሶ ሱፆ ሚፆ ዓሢ ዎልቄና ኬዲሴኔ። 33ዬካፓ ዔያታ፦ “ቶኦኪ ሜጌሢ” ጌይንታ ጎልጎታ ሄሌኔ። 34ዓንጎና ጳርቂ ኪፃሶና ቤዛ ሃርጋሢ ማኣዳንዳጉዲ ዎይኔይዳፓ ኮሾና፥ ጪሼና ዎላ ሲኢሪንቴ ዑሺ ዑሽካንዳጉዲ ዬሱሴም ዒንጋዛ፥ ዒ ጋዓንቴ ዑኡቂ ዛጋዖ ዑሽካኒ ኮዒባኣሴ። 35ዬሱሴ ዔያታ ሱጻዖ ዱማሲ ዔራኒ ዓጎ ባኣዚ ዓጊ ዓፒሎ ዒዛኮ ጊሽቲ ዔኬኔ። 36ዒኢካ ሃሣ ዴዒ ዒዛ ዔያታ ካፓኔ። 37ዻቢንቶ ዒዛኮ ዔርዛንዳጉዲ ጌዒ “ሃይ፥ ዓይሁዴ ካኣቲ፥ ዬሱሴኬ” ጋዓ ፃኣፖና ባኣዚ ዬሱሴ ሱፂንቴ ፑርቶ ዓሶ ሱፆ ሚፆ ዑጻ ጌሤኔ። 38ዒዛና ዎላ ላምዖ ሱላ ፔቴሢ ዬሱሴኮ ሚዛቆ ዛላ፥ ባጋሢ ሻውሎ ዛላ ማሂ ዔያታ ሱፄኔ። 39ዒኢና ጎይፆ ዓኣዻ ዓሳ ሚርጌና ጫሽኪ ጫሽኪ ሃሣ ቦሂሢና ቶኦኮ ፔኤኮ ዓጊሢ ዓጊሢ፦ 40“ጌኤዦ ማኣሮ ሻሂ፥ ሃይሦ ኬሊዳ ማዣሦ! ሂንዳ ኔና ዻቂሼ! ሂዮ ሂንዳ ፆሲ ናይ ኔ ማዔቶ ፑርቶ ዓሶ ሱፆ ሚፃፓ ኬዴ!” ጋዓኔ። 41ዬያጉዲ ቄኤሶኮ ሱኡጎንታ ሙሴ ዎጎ ዔርዛ ዓሶንታ ጪሞንታ ቢያ ቦሂ ቦሂ፦ 42“ሜሌ ዓሶ ዒ ዻቂሼኔ፤ ፔና ጋዓንቴ ዒ ዻቂሻኒ ዳንዳዑዋሴ፤ ሂንዳ ዒ ዒስራዔሌ ካኣቲ ማዔቶ ሃሢ ፑርቶ ዓሶ ሱጾ ሚፃፓ ኬዶንጎ፤ ኑኡኒ ዒዛ ጎኔኬ ጌዒ ጉሙርቃንዳኔ። 43ዒ ፆሲና ጉሙርቃኔ፤ ሃሣ ‘ፆሲ ናይኬ’ ፔና ዒ ጋዓኔ፤ ሂንዳ ፆሲ ዒዛ ናሽካቶ ዻቂሾንጎ!” ጌዔኔ። 44ዬያጉዲ ዒዛና ዎላ ሱፂንቴ ሱሎንሢያ ዒዛ ጫሽካኔ። 45ዓባ ሳዛ ማዓ ዎዳፓ ዴንዲ ማሢ ዶምቦልሳ ዎዴ ሄላንዳኣና ሳዓ ቢያ ዹሜኔ። 46ዬማፓ ማሢ ዶምቦልሳኣና ዬሱሴ፦ “ዔሎሄ! ዔሎሄ! ላማ ሳባቂታኒ” ጌዒ ዼጊዲ ዒላቴኔ። ዬኖኮ ቡሊጻ “ታ ፆዛሢዮ! ፆዛሢዮ! ዓይጎሮ ኔ ታና ሃሼይ?” ጌይሢኬ። 47ዒኢካ ዔቂ ዓኣ ፔቴ ፔቴ ዓሳ፦ “ሃይ ዒ ዔኤሊያሴ ዔኤላኔ!” ጌዔኔ። 48ዬማና ዔያቶይዳፓ ፔቴስኬይ ጳሽኪ ዴንዲ ዓፒላ ቱርጫጉዴ ባኣዚ ዎይኔይዳፓ ኮሾና ሶልኪ፥ ኮሽኩዋ ዑሺዳ ዓጊ ዎኦሺጉዴ ሚሢና ዬሱሴ ዑሽካንዳጉዲ ዔኪ ዒንጌኔ። 49ዓቴ ዓሳ ጋዓንቴ፦ “ሃሹዋቴ፤ ሂንዳ ዔኤሊያሴ ሙኪ ዒዛ ዻቂሻቴ ኑ ዛጎም!” ጌዔኔ። 50ዬሱሴ ላሚ ሃሣ ዼጊዲ ዒላቴስካፓ ሼምፓሢ ዒዛኮ ዱዼኔ። 51ዬኖና ጌኤዦ ማኣሮኮ ዱማሲፆሮ ጎኦቦና ዓፒላ ሎፓ ሉ ሄሊ ዳርዒ፥ ላምዖ ፓቂንቴኔ፤ ሓሣ ሳዓኣ ዓጊፄም ላላ ፃሄኔ፤ 52ዬማና ሚርጌ ዱኡፒ ቡሊንቴም ፆሲም ዱማዼያ ማዔ ሓይቄ ዓሲያ ሃይባፓ ዔቄኔ። 53ዬና ዓሳ ዱኡፓፓ ኬስኪ፥ ዬሱሴ ሃይባፓ ዔቄሢኮ ጊንጻ ፆሲም ዱማዼ ካታሞ ጌሊ ሚርጌ ዓሲም ጴዼኔ። 54ፄኤቶ ፖኦሊሶ ዓይሣሢና ዒዛና ዎላ ዬሱሴ ካፓዞንሢ ሳዖኮ ዓጊፂፆና ሜሌ ማዔ ባኮ ቢያ ዛጋዖ፥ ሚርጌና ዒጊጪ፦ “ጎኔና ሃይ ፆሲ ናይታዖኬ!” ጌዔኔ። 55ዒማና ጌሊላይዳፓ ሙኬዞንሢና ዬሱሴ ኮይሳ ባኣዚና ቢያ ማኣዲ ማዺ፥ ዒዛ ጊንጾ ሃንታ ሚርጌ ላኣሊ ዬያ ባኮ ሃኬ ዔቂ ዛጋኔ። 56ዔያቶ ባኣካ ሜግዴላ ዓጮ ማይራማ፥ ያይቆቤና ዮሴፔናኮ ዒንዳ፥ ማይራማ፤ ሃሣ ዜብዲዮሴ ናኣቶኮ ዒንዳኣ ዓኣኔ። 57ሳዓ ዓማዛ ዓርማቲያሴ ዓጪ ዓሲ ማዔ፥ ዮሴፔ ጌይንታ ፔቴ ዖርጎቺ ዓሲስኬያ ሙኬኔ፤ ዒዚያ ዬሱሴ ጉሙርቂ፥ ዒዛ ዓሲ ማዔያኬ፤ 58ዬይ ዓሢ ጲላፆሴ ኮይላ ዓኣዻዖ ዬሱሴኮ ሌዞ ሺኢቃዛ፥ ጲላፆሴያ ሌዛ ዒዛም ዒንጊንታንዳጉዲ ዓይሤኔ። 59ዬያሮ ዮሴፔ ሌዞ ኬይሲ ሱኡዲ፥ 60ፔኤም ጌዒ ዶዶ ሹጮ ጳሊ፥ ቦኦኪ ኮሾና ቆኦፖይዳ ዱኡካዖ ዼኤፒ ሹቺ ቡምባልሲ ዔቶ ካሮ ዎዺ ዴንዴኔ። 61ዬማና ሜግዴላ ዓጮ ማይራሞና ባጎ ማይራሞና ዱኡፖኮ ቤርቶ ዛላ ዴዒ ዓኣኔ። 62ዚሮ ጉቴሎ ዓይሁዶ ዓሶኮ ሃውሾ ኬሎና ቄኤሶኮ ሱኡጎና ፔርሴ ዓሶና ፔቱሞና ጲላፆሴ ኮራ ዓኣዺ፦ 63“ጎዳሢዮ! ዬይ ሉኡቃሢ ቤርታ ሳዛና ዓኣዖ ‘ሃይሦ ኬሊኮ ጊንፃፓ ሃይባፓ ታ ዔቃንዳኔ’ ጌዔሢ ኑም ጶቄኔ። 64ዬያሮ ዒዛኮ ጊንጾ ሃንታዞንሢ ዴንዲ ዉኡቂ፥ ዴሮም ሃሣ ‘ሃይሾ ዒ ሃይባፓ ዔቄኔ’ ዔያታ ጎዑዋጉዲ፥ ዱኡፓ ሃይሦ ኬሊ ሄላንዳኣና ካፒንቶም ዓይሤ፤ ያዺ ማዒባኣያታቴ ጋፒንፆይዳ ዓሶ ዻቢሺጻ ቤርታኣስካፓ ባሼ ማዓንዳኔ” ጌዔኔ። 65ጲላፆሴ፦ “ዒንሢኮ ፖኦሊሶ ዔኪ ዓኣዺ ካፒሱዋቴ” ጌዔኔ። 66ዬካፓ ዔያታ ዴንዲ ዱኡፖ ካሮ ሹጮይዳ ዖኑሞ ዔርዛ ማላቶ ጳርቂ፥ ፖኦሊሶና ካፒሲ ሃሼኔ።


Copyright
Learn More

will be added

X\