ማቲዎሴ 23

1ዬካፓ ዬሱሴ ዴሮና ዒዛኮ ጊንጾ ሃንታዞንሢናም፦ 2“ሙሴ ዎጎ ዔርዛ ዓሶና ፔርሴ ዓሶናኮ ሙሴጉዲ ዎጎ ዔርዛኒ ቢታንቶ ዓኣኔ፤ 3ዬያሮ ዒንሢም ዔያታ ጋዓ ባኮ ማዹዋቴ፥ ሃሣ ካፑዋቴ፤ ጋዓንቴ ዔያታ ጋዓሢጉዲ ፔኤሮ ማዹዋኣሢሮ ዔያቶጉዲ ማዺፖቴ። 4ዔያታ ሚርጌ ዴኤሢ ሃሣ ሜታሳ ኬዲ ዓሲ ኬዲሳኔ፤ ዔያታ ፔኤሮ ጋዓንቴ ኩቻ ካኣማኒያ ኮዑዋሴ። 5ዔያታ ማዻ ማዻ ቢያ ዓሲ ዛጎም ጌዒኬ፤ ዬያሮ ካኣዦ ዛሎ ባኮ ፃኣፒ ቶኦካ ሓሣ ቃሳ ቱኮ ዓፒሎዋ ዔያታ ኮሺ ዳልጊሻኔ፤ ሃሣ ዓፒሎኮ ማጫሮዋ ዖዶሳኔ፤ 6ሙዖ ቤዞይዳ ቦንቺንታ ቤሲ፥ ዓሳ ቡኪንታ ቤዞይዳኣ ቤርቶ ዛላ ዴዓኒ ኮዓኔ። 7ዬያጉዲ ሃሣ ቦኦኮ ባኣኮይዳ ኮሺ ዔኤሊሢ ዔኤሊንታኒና ‘ዔርዛሢ’ ጌይንቲ ዔኤሊንታኒያ ኮዔኔ። 8ዒንሢ ጋዓንቴ ሄርሺንቲሮ ‘ዔርዛሢ’ ጌይንቲ ዔኤሊንቲፖቴ፤ ዒንሢኮ ዔርዛሢ ፔቴ ሌሊ ማዓዛ ዒንሢ ቢያሢ ዎሊኮ ጌርሲንሢኬ። 9ጫሪንጮይዳ ዒንሢኮ ፔቴ ዓዴ ሌሊ ዓኣሢሮ ሳዖይዳ ዖና ማዔቶዋ ፆሲፓ ባሼ ማሂ ‘ዓዴ’ ጌይ ዔኤሊፖቴ። 10ዒንሢኮ ባሼ ዔራሢያ ኪሪስቶሴ ሌሊ ማዔሢሮ ‘ባሼ ዔራሢ’ ጌዒ ዔኤሊንቲፖቴ። 11ዒንሢ ባኣካ ቢያፓ ዑሣ ዓኣዼ፥ ሱኡጌ ማዔሢ ዒንሢኮ ዴማ ማዒ ማዻያ ማዖንጎ። 12ፔና ዼጊዳሢ ዻውሲንታንዳኔ፤ ፔና ሂርኪዳሢ ጋዓንቴ ዼግ ጋዓንዳኔ” ጌዔኔ። 13ሃሣ ዬሱሴ፦ “ዒንሢ፥ ፂሎቱዋዖ ፔና ‘ፂሎኬ’ ጋዓ ሙሴ ዎጎ ዔርዛ ዓሶና ፔርሴ ዓሳ! ዓሳ ጫሪንጮ ካኣቱሞይዳ ጌሉዋጉዲ ዓሶኮ ካሮ ዒንሢ ዎዻሢሮ ዒንሢና ባዴዔ! ዒንሢ ዒንሢሮ ጌሉዋሴ፤ ሃሣ ጌላኒ ኮዓ ዓሶዋ ዒንሢ ጌልዙዋሴ። [ 14ዒንሢ ፂሎቱዋዖ ፔና ‘ፂሎኬ’ ጋዓ፥ ሙሴ ዎጎ ዔርዛ ዓሶና ፔርሴ ዓሳ ዒንሢ ባዴዔ! ዓኒንሢ ሓይቄ ላኣሎኮ ማኣሮ ዒንሢ ቡራያታዖ ዓሲ ‘ፆሲ ሺኢቃኔ’ ዒንሢ ጎዖንጎ ጌዒ ዖዶሲ ሺኢጲሢ ዒንሢ ሺኢቃኔ፤ ዬያሮ ፑርታ ዎጌ ዒንሢዳ ዎጊንታንዳኔ።] 15ዒንሢ ፂሎቱዋዖ ፔና ፂሎኬ ጋዓ፥ ሙሴ ዎጎ ዔርዛ ዓሶና ፔርሴ ዓሳ! ፔቴ ዓሲ ዓይሁዴ ካኣዦ ካኣሽኪሳኒ ባዞ ዋኣፆና ሳዖናይዳ ዒንሢ ሃንቲ፥ ካኣዣኣ ጌልዜሢኮ ጊንጻ ዒንሢዳፓ ባሼና ጋፒንፆ ኬሎና ፑርታና ዬይ ዎጊንታንዳጉዲ ዒንሢ ማሃሢሮ ዒንሢ ባዴዔቴ። 16ሃይ፥ ዒንሢ ዓኣፖ ባይቄ ዓርኖ ማዔ ዓሳ! ዒንሢና ባዴዔ! ‘ዓሲ ጌኤዦ ማኣሮ ዔኤሊ ጫኣቄቴ ዔኤቢባኣሴ፤ ጋዓንቴ ጌኤዦ ማኣሮኮ ዎርቆ ዔኤሊ ጫኣቄቴ ቶላ ካራ ባኣሴ’ ዒንሢ ጋዓኔ፤ 17ዒንሢ ዔኤያ ሃሣ ዓኣፖ ባይቄ፥ ዓርኖ ማዔ ዓሳ! ዎርቆና ዎርቃ ፆሲም ዱማዼያ ማዓንዳጉዲ ማሃ ጌኤዦ ማኣሮናይዳፓ ዎና ባሼዳይ? 18ዬያጉዲ ሃሣ ‘ዓሲ ፆሲም ሚቺ ዒንጊ ካኣሽኮ ቤዞ ዔኤሊ ጫኣቄቴ ዔኤቢባኣሴ፤ ጋዓንቴ ፆሲም ሚቺ ዒንጎ ቤዞይዳ ዓኣ ዒንጎና ባኮ ዔኤሊ ጫኣቄቶ ቶላ ካራ ባኣሴ’ ዒንሢ ጋዓኔ። 19ሃይ ዒንሢ ዓኣፖ ባይቄ ዓሳ! ፆሲም ዒንጎ ባኮና ዒንጎ ባኮ ዱማዼያ ማሃ ሚቺ ዒንጎ ቤዞናይዳፓ ዎና ባሼዳይ? 20ዬያሮ ፆሲም ዒንጎ ባኮ ዒንጎ ቤዞ ዔኤሊ ጫኣቃሢ ዒንጎ ቤዞና ዒዞ ዑጻ ዓኣ ዒንጊንቴ ባኮ ቢያሢ ዔኤሊ ጫኣቃኔ። 21ጌኤዦ ማኣሮ ዔኤሊ ጫኣቃሢ ጌኤዦ ማኣሮና ጋሮይዳ ናንጋ ፆዛሢና ዔኤሊ ጫኣቃኔ። 22ጫሪንጮ ዔኤሊ ጫኣቃሢ ፆሲ ዴዔ፥ ካኣቱሞ ዖይቶንታ ዒዛ ዴዔሢንታ ዎላ ዔኤሊ ጫኣቃኔ። 23ዒንሢ ፂሎቱዋዖ ፔና ፂሎኬ ጋዓ፥ ሙሴ ዎጎ ዔርዛ ዓሶና ፔርሴ ዓሳ፥ ዒንሢ ባዴዔቴ! ዻኮ ዱማ ዱማ ሳዉቃ ዼኤሾይዳፓ ቢያ ታጶይዳፓ ፔቴማ ዒንጎ ዎጎና ዒንሢ ዒንጋኔ፤ ጋዓንቴ ዓይሢንቴ ዎጎ ጊዳ ዓኣ ዼኤፖ ባኮ ዒንሢ ሃሻኔ፤ ዬይ፦ ፒዜ ዎጊሢ፥ ዻቤሢም ዓቶም ጌይሢና ጉሙርቂንቲሢናኬ፤ ዬያቶ ዒንሢ ቦሄኔ። ዬንሢ ዻኮ ባኮንሢ ዒንሢ ሃሺባኣዖ ዬያ ባኮዋ ዒንሢ ማዻንዳያ ኮይሳኔ። 24ዒንሢ ዓኣፖ ባይቄ፥ ዓርኖ ማዔ ዓሳ! ዒንሢ ዑሽካ ባኮይዳፓ ዉኖጉዴ ዻኮ ባኮ ዒንሢ ኬሲ ኬኤራኔ፤ ጋኣላሢጉዴ ዼኤፖ ባኮ ጋዓንቴ ዒንሢ ዔኤዺ ዔኤዻኔ። 25ዒንሢ ፂሎቱዋዖ ፔና ፂሎኬ ጋዓ ሙሴ ዎጎ ዔርዛ ዓሶና ፔርሴ ዓሳ፥ ዒንሢና ባዴዔ! ዋኣፆ ዑሽኮ ዓንዶና ካሦ ሙዖ ዓንዶናኮ ዙሎ ዒንሢ ማስኪ ጌኤሻኔ፤ ጋራ ጋዓንቴ ቡሪሢና ዱኡዹሞና ዒንሢኮ ኩሜያኬ፤ 26ሃይ ኔ ዓኣፖ ባይቄ ፔርሴ ዓሢ! ቤርታዺ ዋኣፆ ዑሽኮ ዓንዶና ካሦ ሙዖ ዓንዶናኮ ጋሮ ማስኪ ጌኤሼ፤ ዬያይዴቶ ዓካሪ ዙሎ ዛላኣ ጌኤሺ ማዓንዳኔ። 27ዒንሢ ሃይ ፂሎቱዋዖ ፔና ፂሎኬ ጋዓ፥ ሙሴ ዎጎ ዔርዛ ዓሶና ፔርሴ ዓሳ! ዙሎ ዛላ ቦኦሪንቶና ሜኤቺ ሚዛጲሶናያ ጋራ ጋዓንቴ ሃይቄ ዓሲ ሜጌሢና ሌሲና ኩሜያ፥ ዱኡፒ ዒንሢ ማላሢሮ ዒንሢና ባዴዔቴ! 28ዒንሢ ዙሌና ዓሶም ጌኤሺ ማላኔ፤ ጋራ ዒንሢኮ ጋዓንቴ ሄርሺንቲና ፑርቱሞና ኩሜያኬ። 29ዒንሢ ፂሎቱዋዖ ፔና ፂሎኬ ጋዓ፥ ሙሴ ዎጎ ዔርዛ ዓሶና ፔርሴ ዓሳ ዒንሢና ባዴዔ! ፆሲ ማሊጾ ኬኤዛ ዓሶኮ ዱኡፖ ኬልቂ ኮሺ ኮሺ፥ ሃሣ ጌኤዦ ዓሶኮ ዱኡፖዋ ፓልሚሲ ኮሺ ኮሺ 30‘ኑ ዓዶንሢ ዎዶናታቴ፥ ፆሲ ማሊጾ ኬኤዛ ዓሶ ዎዺፆይዳ ኑ ጌላዓኬ’ ዒንሢ ጋዓኔ። 31ሃይሾ ሃሢ ዒንሢ ፆሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሶ ዎዼ ዓሶኮ ናኣቶ ማዒፆ ዒንሢሮ ዒንሢ ማርካዻኔ። 32ዬያሮ ዓዶንሢ ዒንሢኮ ዓርቄ ዛኣሮ ዒንሢ ዑዑሩዋቴ! 33ሃይ ዒንሢ ሾኦዣ፥ ሾኦዦኮ ናኣታ ዒንሢ ሃይ! ጋፒንፆ ታሞ ዎጎይዳፓ ዎይቲ ዒንሢ ቶላንዳይ? 34ዬያሮ ፆሲ ማሊጾ ኬኤዛ ዓሶ፥ ዔሮ ዓሶ፥ ዔርዛ ዓሶ ዒንሢ ባንሢ ታ ዳካንዳኔ፤ ዔያቶይዳፓ ፔቴ ፔቴሢ ዒንሢ ዎዻንዳኔ፤ ሃሣ ፔቴ ፔቴዞንሢ ዒንሢ ሱጻንዳኔ፤ ዓቴዞንሢ ሃሣ ዒንሢኮ ቡኪንቶ ቤዞይዳ ዢራፓና ዒንሢ ጳርቃንዳኔ፤ ዔያቶ ዒፂ ፔቴ ካታማፓ ሜሌ ካታማ ዒንሢ ዳዉሲ ዳካንዳኔ፤ 35ዬያ ዛሎና ጌኤዣሢ ዓኣቤሌ ሃይቦይዳፓ ዓርቃዖ ጌኤዦ ማኣሮና ፆሲም ዒንጎ ባኮ ቤዞናኮ ባኣካ ዒንሢ ዎዼ፥ ባራኪዮ ናኣዚ ዛካሪያሴ ሃይቦ ሄላንዳኣና ሳዖይዳ ሃይቄ ጌኤዦ ዓሶኮ ሱጉጾ ዛሎ ዒንጊንታ ሜቶ ዒንሢ ዔካንዳኔ። 36ጎኔ ታ ዒንሢም ጋዓኔ፤ ዬይ ሜታ ሃኖ ዎዶ ዓሶ ሄላንዳኔ” ጌዔኔ። 37ዬካፓ ዬሱሴ፦ “ዬሩሳላሜ! ኔኤኒ ፆሲ ማሊጾ ኬኤዛዞንሢ ዎዻዜሌ፥ ሃሣ ኔ ባንሢ ፆሲ ዳካ ኪኢቶ ዓሶ ሹጮና ዹዓዜሌ! ኮይዳ ፔኤኮ ጋኣዞ ዴማ ናኣቶ ቡኩሲ ዓርቃሢጉዲ ታኣኒ ኔ ናኣቶ ፔቴይዳ ቡኩሳኒ ሚርጌና ኮዔንቴ! ኔ ዬያ ዒፄኔ። 38ዓካሪ ሃኣዛጉዋቴ፥ ፆሲ ሃሼም ዒንሢኮ ጌኤዦ ማኣራ ባዓ ማዒ ዓታንዳኔ። 39ታ ዒንሢም ጋዓኔ፦ ‘ጎዳ ሱንጾና ሙካሢ ዓንጂንቴያኬ’ ዒንሢ ጋዓንዳያ ሄላንዳኣና ላሚ ዒንሢ ታና ዴንቃዓኬ” ጌዔኔ።


Copyright
Learn More

will be added

X\