ማቲዎሴ 22

1ዬሱሴ ሃሣ ሜሌ ኮኦኪንሢ ኬኤዛዖ፦ 2“ጫሪንጮ ካኣቱማ ናዓ ላኣሊ ዔካኣ ጌዔም፥ ሙኡዚ ጊኢጊሼ ካኣቲስኬያ ማላኔ። 3ዬይ ካኣታሢ ዔኤሊንቴ ዓሶም ኬኤዛንዳጉዲ ዒዛኮ ማዻ ዓሶ ዳኬኔ፤ ጋዓንቴ ዓሳ ዒኢካ ሙካኒ ኮይባኣሴ። 4ዬካፓ ካኣቲ ላሚ ሃሣ ሜሌ ማዻ ዓሲ ዔኤሊንቴ ዓሶም፦ ‘ቡዋ ጌማይንታ ሃሣ ማሌ ባይያ ታ ሹኪ ሙዖ ጊኢጊሼኔ፤ ቢያ ባካ ጊኢጌያ ማዔሢሮ ዔፖ ቤዞ፥ ታ ማኣሪ ሙኩዋቴ ጎዑዋቴ’ ጌይ ዳኬኔ። 5ዔኤሊንቴ ዓሳ ጋዓንቴ ዔኤሊፆ ቦሂ ዛላ ጎሺዳ፤ ዓቴ ዓሳ ሃሣ ኮርሞይዳ ዓኣዼኔ፤ 6ሃንጎዋታ ሃሣ ኪኢቶና ሙኬ ዓሶንሢ ዓርቃዖ ጳርቂ ቦርሲሲ ሃሣ ሜታሲ ዎዺያ ዎዼኔ። 7ዬያሮ ካኣታሢ ዻጋዻዖ ፔኤኮ ፖኦሊሶ ዳኪ ዬንሢ ኪኢቶ ዓሶንሢ ዎዼዞንሢ ዎዺ ባይዚ ካታሞዋ ዔያቶኮ ታሚና ሚቼኔ። 8ዬካፓ ካኣቲ ማዻ ዓሶም፦ “ዔፖ ሙዓ ጊኢጊንቴኔ፤ ዔኤሊንቴ ዓሳ ጋዓንቴ ኮይሱዋ ዓሲ ማዒ ጴዼሢሮ፥ 9ጎይጾ ኬስኪጋፓ ዴንቄ ዓሲ ቢያ ዔፖ ሙዖ ቤዞ ዔኤሉዋቴ’ ጋዓዛ፥ 10ማዻ ዓሳ ጎይፆ ኬስኪ ዴንቄ ዓሶ ኮዦንታ ፑርቶንታ ቢያሢ ቡኩሲ ዔፖ ማኣሮ ሾኦጮና ኩንሤኔ። 11ዬካፓ ካኣቲ ዔኤሊንቴ ሾኦጮ ዛጋኒ ጌሌ ዎዶና ፔቴ ዔፒ ማኣዖ ማይንቲባኣ ዓሲ ዴንቃዖ፥ 12‘ታ ቤኤሊ! ዔፒ ማኣዖ ኔ ማይንቱዋዖ ሃይካ ጌላኒ ዎይቲ ዳንዳዔይ?’ ጋዓዛ፥ ዓሢ ጋዓንቴ ዚቲዮ ጌዔኔ፤ 13ካኣቲ ማዻዞንሢም ‘ሃያኮ ኩጮና ቶኮና ቱኪ፥ ኬሲ ካሮይዳ ዹሞ ቤዛ ኬኤሩዋቴ፤ ዒኢካ ዒ ዬኤኪ፥ ሜታዺ ዓቺ ዻዓንዳኔ። 14“ሚርጌ ዓሲ ዔኤሊንቴኔ፤ ዶኦሪንቴ ዓሳ ጋዓንቴ ዻካኬ” ጌዔኔ። 15ዬካፓ ፔርሴ ዓሳ ኬስኪ ዴንዲ፥ ዬሱሴ ጌስታ ጌኤዞና ዎዲ ዔያታ ፒሪ ዓርቃንዳቴያ ዎላ ዞርታዖ፥ 16ዔያቶኮ ጊንጾ ሃንታ ናኣቶና ሄሮዲሴ ዛላፓ ማዔ ዓሶና ዬሱሴ ባንሢ ዳኪ፦ “ዔርዛሢዮ! ኔኤኒ ጎኔ ዓሲ ሃሣ ፆሲ ጎይጾዋ ጎኑሞና ዔርዛሢ ዬያጉዲ ሃሣ ዖናኣ ኔ ዱማሱዋዖ፥ ቢያሢ ሄኮ ኔ ዛጋሢ ኑ ዔራኔ፤ 17ኑም ሂንዳ ኬኤዜ፤ ዓይጎ ኔም ማላይ? ሮሜ ዓጮ ካኣቲም ጊኢራ ጪጎንዶሞ ሃሾንዶይ?” ጌዔኔ። 18ዬማና ዬሱሴ ዔያቶኮ ጌኖ ማሊፆ ዔራዖ፦ “ዒንሢ ፂሎቱዋዖ ፔና ፂሎኬ ጋዓ ዓሳ! ዓይጎሮ ጌኤሲና ታና ዒንሢ ፒራኒ ኮዓይ? 19ጊኢሮ ጪጎ ሚኢሾ ሂንዳ ታና ዻውዋቴ” ጋዓዛ፥ ዔያታ ፔቴ ሹቺ ቢራ ዒዛም ዔኪ ሙኬኔ። 20ዬማና ዒዚ፦ “ሃኖ ሚኢሼሎይዳ ዓኣ ዓውካሮና ፃኣፒንቴ ሱንፆና ዖኦሮዳይ?”ጌዔኔ። 21ዔያታ፦ “ሮሜ ዓጮ ካኣቲሲኬ” ጌዔኔ። ዬካፓ ዒዚ ማሃዖ፦ “ሂዴቶ ሮሜ ዓጮ ካኣቲሲ ካኣቲም፤ ፆሲሲ ፆሲም ዒንጉዋቴ” ጌዔኔ። 22ዔያታ ዬያ ዋይዛዖ ዲቃቲ ሄርሺ፥ ዒዛ ሃሺ ዴንዴኔ። 23ዬኖ ኬሎና፦ ‘‘ሃይቄ ዓሲ ዔቁዋሴ’’ ጋዓ ሶዶቄ ዓሳ ዬሱሴ ኮይላ ሙኪ ሂዚ ጌዒ ዖኦጬኔ፦ 24“ዔርዛሢዮ! ሙሴ ‘ፔቴ ዓሲ ላኣሊ ዔካዖ ሾውዋዖ ሃይቄቶ፥ ጌኤዚ ሃይቄሢ ማቾ ዔኪ ዒዛ ዻካላ ናይ ሾዖንጎ’ ጌዔኔ። 25ኑ ኮይሎይዳ ዎሊኮ ጌርሲንሢ ማዓ ላንካይ ዓሲ ዓኣኔ፤ ዬያቶኮ ቶይዳሢ ላኣሊ ዔካዖ ሾውዋዖ ሃይቄም ሄሌ ጌኤዛሢ ማቾ ዒዛኮ ዔኬኔ፤ 26ዬይ ዔኬሢ ቶይዲም ናይ ሾውዋዖ ሃይቄኔ፤ ዬያይዴ ጎይሣ ላኣሌላ ላንካሳሢም ሄላዛ ዒዚያ ሾውዋዖ ሃይቄኔ። 27ዬካፓ ጋፒንፆይዳ ላኣሌላ ሃይቄኔ። 28ዓካሪ ቢያሢ ዒዞ ዔኬሢሮ ጋፒንፆና ሃይባፓ ዓሳ ዔቃኣና ዬና ዎያኮ ማቾ ማዓንዳይ?” ጌዔኔ። 29ዬሱሴ ማሃዖ፦ “ዒንሢ ጌኤዦ ማፃኣፖና ፆሲኮ ዎልቆና ዔሩዋኣሢሮ ዻቢንታኔ፤ 30ሃይቢዳፓ ዓሲ ዔቄሢኮ ጊንጻ ጫሪንጮይዳ ዓኣ ፆሲ ኪኢታንቾጉዲ ማዓኔ፤ ዔኩዋሴ ሃሣ ሎዑዋሴ። 31ሃይቦይዳፓ ዔቃ ዓሶ ዛሎ ፆሲ ዒንሢም ኬኤዜሢ ዒንሢ ናባቢባኣዓዳ? 32ዒዚ ‘ታኣኒ ዓብራሃሜ ፆሲ፥ ዪሳቄ ፆሲ ሃሣ ያይቆቤ ፆሲኬ’ ጌዔኔ፤ ዬያሮ ፆሲ ሼምፖና ናንጋ ዓሶ ፆሲ፤ ሓይቄቶዋ ናንጊና ናንጋ ዓሶ ፆሲኬ” ጌዔኔ። 33ዴራ ዬያ ዋይዛዖ ዒዛኮ ዔርዚፆና ዲቃቲ ሄርሼኔ። 34ዬሱሴ ሶዶቄ ዓሶ ጎዖንዶ ጎይሢ ባይዚሴሢ ዋይዛዖ ፔርሴ ዓሳ ፔቴይዳ ሙኪ ቡኬኔ፤ 35ዔያቶይዳፓ ፔቴ ሙሴ ዎጎ ዔርዛስኬይ ዬሱሴ ዎዚ ጋዓቴያ ዋይዛኒ፦ 36“ዔርዛሢዮ! ቢያፓ ባሼ ዓይሢፄላ ዎኖዳይ?” ጌዒ ዖኦጬኔ፤ 37ዬሱሴ ዒማና፦ “ ‘ፆሲ ኔኤኮ ጎዳ ጉቤ ዒናፓ፥ ጉቤ ሼምፓፓ፥ ጉቤ ማሊጻፓ ናሽኬ’ 38ቢያፓ ባሼ ማዔ ቤርታኣ ዓይሢጻ ዬኖኬ። 39ሃሣ ዬኖ ማላ ላምዓሳ ዓይሢፃ ‘ዓሲ ቢያ ዓዳ ኔና ማሂ ናሽኬ’ ጋዓኔ፤ 40ሙሴ ዎጎና ፆሲ ማሊፆ ኬኤዛዞንሢኮ ዔርዚጻ ዬንሢ ዓይሢጾ ጋራ ዓኣያኬ” ጌይ ማሄኔ። 41ፔርሴ ዓሳ ቡኪንቲ ዓኣንቴ ዬሱሴ ዔያቶ ሂዚ ጌዒ ዖኦጬኔ፤ 42“ሜሲሔ ዛሎ ዒንሢ ዎዚ ጋዓይ? ዒ ዖ ናይ ዒንሢም ማላይ?” ጋዓዛ፥ ዔያታ ማሃዖ፦ “ዒ ዳውቴ ናይኬ” ጌዔኔ። 43ዬሱሴ ዔያቶም፦ “ሂዴቶ ዳውቴ ዓያና ጌኤሺ ዒዛ ማሊሴም፥ ታኣኮ ጎዳ ጌዒ ዎይቲ ዒዛ ዔኤሌይ? 44ዒዚ ‘ፆሲ፡ ታ ጎዳሢም፥ ኔኤኮ ሞርኮ ታ ኔና ባሺሳንዳያ ሄላንዳኣና ታኣኮ ሚዛቆ ዛላ ዴዔ” ጌዔኔ። 45ዬያሮ ዳውቴ ‘ታ ጎዳሢ’ ጌዒ ዒዛ ዔኤሌቶ ዎይቲ ዳውቴኮ ናይ ማዓኒ ዒ ዳንዳዓይ? ዬሱሴ ጋዓዛ፥ 46ዒማና ፔቴታዖ ዔኤቢ ማሂ ኬኤዛኒ ዳንዳዔ ዓሲ ባኣሴ። ዬኖ ኬሎይዳፓ ዓርቃዖ ጫርቂ ዒዛ ዔኤቢ ዖኦጬ ዓሲያ ባኣሴ።


Copyright
Learn More

will be added

X\