ማቲዎሴ 21

1ዬሱሴና ዒዛኮ ጊንጾ ሃንታዞንሢና ዬሩሳላሜ ሄላኒ ዑካዖ፥ ሪሚቶ ዹኮ ኮይላ ዓኣ ቤቴፓጌ ጌይንታ ጉርዶ ሄሌኔ። ዬካፓ ዬሱሴ ዒዛኮ ጊንጾ ሃንታዞንሢዳፓ ላምዖንሢ፦ 2“ሓኖ ሴኮ ቤርታ ዓኣ ጉርዴሎ ዓኣዹዋቴ፤ ዒኢካ ዒንሢ ሄሄላዖ ፔቴ ቱቲ ዓኣ ሃሬ ናዖና ዎላ ዴንቃንዳኔ፤ ዬያሮ ዬማ ሃሮማ ቡሊ ዔኪ ታኣም ዬዑዋቴ። 3ዖኦኒያ ዒንሢ ኮራ ዔኤቢ ጌዔቶ ‘ጎዳ ዔያቶ ኮዓኔ’ ዒንሢ ጋዓዛ ቤዞማና ዔያታ ዳካንዳኔ” ጌዒ ዳኬኔ። 4ዬይ ያዺ ማዓኒ ዳንዳዔሢ ፆሲ ማሊጾ ኬኤዛሢ ዛሎና፦ 5“ሚዛጲ ዉዱሮ ናይ ማላ ዬሩሳላሜ ካታሜሎም ‘ሓይሾ ኔኤኮ ካኣታሢ ሚጪንታያ ማዒ ሓሬሎ ሃሣ ሓሬሎኮ ናዖ ቶጊ ኔ ባንሢ ሙካኔ’ ጎዑዋቴ” ጌይንቴሢ ኩማንዳጉዲኬ። 6ዬያሮ ዒዛኮ ጊንጾ ሃንታዞንሢ ዬሱሴ ዓይሤ ጎይጾ ማዼኔ። 7ሓሬሎዋ ናዖማና ዎላ ዔኪ ሙካዖ ፔኤኮ ዓፒሎ ዔያታ ሃሮንሢ ዑጻ ጌሣዛ ዬሱሴ ቶጌኔ። 8ዬማና ዴሮይዳፓ ሚርጌሢ ዓፒሎ ፔኤኮ ጎይጻ ሂኢሣዛ ዛላ ሃሣ ዋላሺ ሜንሢ ሜንሢ ጎይጻ ሂኢሣኔ። 9ዒዛኮ ቤርታ ቤርታ ዓኣዻ ዓሶና ጊንጾ ሙካ ዓሳ፦ “ዳውቴ ናዓሢም ጋላታ ማዖንጎ! ጎዳ ሱንጾና ሙካሢ ፆሲ ዓንጆንጎ! ጋላታ ጫሪንጮይዳ ፆሲም ማዖንጎ” ጌዒ ጌዒ ዒላታኔ። 10ዬሱሴ ዬሩሳላሜ ካታሞ ጌሌ ዎዶና ዓሳ ጉቤ፦ “ሃይ ዖናዳይ?” ጌይሢና ዎኦቶንዶ ጎይሢ ባይዜኔ። 11ዒዛና ዎላ ሙካ ዓሳ፦ “ሓይ ጌሊላይዳ ዓኣ፥ ናዚሬቴ ካታሜሎይዳፓ ሙኬያ፥ ፆሲ ማሊጾ ኬኤዛ ዬሱሴኬ” ጌዔኔ። 12ዬካፓ ዬሱሴ ጌኤዦ ማኣሪ ጌሊ፥ ጌኤዦ ማኣሮ ጋሮይዳ ሻንቻ ዓሶና ሻንቃ ዓሶና ዳውሲ ኬሴኔ፤ ሃሣ ሚኢሾ ላኣማ ዓሶኮ ዼጌ ሎኦዦ ዖይቶና ዶኦሎ ሻንቻ ዓሶኮ ዴዖ ዖይቶዋ ሂዒ ዶይሳዖ፦ 13“ ‘ማኣራ ታኣኮ ሺኢጲሢ ማኣሪ ጌይንታንዳኔ’ ጌይንቲ ፃኣፒንቴኔ፤ ዒንሢ ጋዓንቴ ‘ዉሲ ዓኣሺንታ ቤሲ’ ማሄኔ” ጌዔኔ። 14ዒማና ጌኤዦ ማኣሮይዳ ዓኣፓ ባይቄ ዓሶንታ ዎቦ ዓሶንታ ዒዛ ኮራ ሙካዛ ዒዚ ዔያቶ ፓሤኔ። 15ጋዓንቴ ቄኤሶኮ ሱኡጎና ሙሴ ዎጎ ዔርዛዞንሢና ዬሱሴ ማዻ ፆሲ ዎልቄና ማዺንታ ዓኮ ባኮ ዛጌሢሮ ሃሣ “ዳውቴ ናዓሢም ጋላታ!” ጌዒ ጌዒ ዒላታ ናኣቶ ዋይዜሢሮ ሚርጌና ዻጋዼኔ። 16ዔያታ ዬሱሴ ኮራ፦ “ሓይ ናኣታ ጋዓ ባኮ ኔ ዋይዙዋዓዳ” ጌዔኔ። ዬሱሴ ማሃዖ፦ “ሂዮ፥ ታ ዋይዛኔ፤ ጌኤዦ ማፃኣፖይዳ ‘ዻኮ ናኣቶንታ ዻንቃ ናኣቶንታ ኔና ጋላታንዳጉዲ ኔ ማሄኔ’ ጋዓሢ ዒንሢ ፔቴታዖ ናባቢባኣዓዳ?” ጌዔኔ፤ 17ዬካፓ ዬሱሴ ዔያቶ ሃሺ ካታማፓ ኬስካዖ፥ ቢታኒያ ጌይንታ ጉርዶ ዴንዲ ዒኢካ ዎርቄኔ። 18ዚሮ ጉቴሎ ዬሱሴ ጉቴ ዓማ ሓንጋ ካታሞ ማዒ ሙኪቤቃ ናይዺንቴኔ፤ 19ዒማና ጎይጾ ዓጮይዳ ፔቴ ቤሌሴ ሚሢ ዴንቃዖ ዒዞ ባንሢ ዴንዲ፥ ዒላሺዳፓ ዓታዛ ፔቴታዖ ዓኣፒ ዴንቂባኣሢሮ፦ “ሃይፓ ሴካ ዓኣፒ ዓኣፒፖ!” ጋዓዛ፥ ቤሌሶ ሚፄላ ዬካፓ ኔጉዋዖ ሃይቄኔ። 20ዒዛኮ ጊንጾ ሃንታዞንሢ ማዔ ባኮ ዛጋዖ ዲቃቲ ሄርሺሢና፦ “ቤሌሶ ሚፄላ ዎይቲ ዑኬና ሃይቃኒ ዳንዳዔይ?” ጌዔኔ። 21ዬሱሴ ማሃዖ፦ “ጎኔ ታ ዒንሢም ጋዓኔ፤ ዒንሢኮ ጉሙርቂሢ ዓኣቶ ሃሣ ‘ማዓንዳሞ ማዒንዱዋይ’ ዒንሢ ጌይባኣቶ ቤሌሶ ሚፄሎይዳ ማዔ ባኮ ማዻኒ ሌሊቱዋንቴ ሃያ ዹኮ ‘ሃይካፓ ዔቂ ባዞ ጌሌ’ ዒንሢ ጌዔቴታዖ ማዓንዳኔ፤ 22ዒንሢኮ ጉሙርቂሢ ዓኣቶ ዒንሢ ሺኢቃ ባኮ ቢያ ዒንሢ ዴንቃንዳኔ” ጌዔኔ። 23ዬሱሴ ጌኤዦ ማኣሮ ጌሊ ዔርዚፆይዳ ዓኣንቴ ቄኤሶኮ ሱኡጎና ዴሮኮ ጪሞና ሙካዖ፦ “ሓያ ቢያ ኔ ማዻ ባኮ ማዻሢ ዓይጎ ቢታንቶናዳይ? ሓያ ቢታንቶ ኔም ዒንጌሢያ ዖናዳይ?” ጌዒ ዒዛ ዖኦጬኔ። 24ዬሱሴ ማሃዖ፦ “ታኣኒያ ፔቴ ባኣዚ ዒንሢ ዖኦጫንዳኔ፤ ዬኖ ዒንሢ ታኣም ማሄቶ ታኣኒ ሃያ ባኮ ዓይጎ ቢታንቶና ማዻቴ ዒንሢም ኬኤዛንዳኔ፤ 25ማስካ ዮሓኒሴኮ ዋኣፆና ማስኪጻ ዓንካፓዳይ? ፆሲዳፓሞ ዓሲዳፓዳይ?” ጌዔኔ። ዬያሮ ዔያታ ዎላ ጌስታዖ፦ “‘ፆሲዳፓኬ’ ኑ ጌዔቶ ‘ሂዳዖ ዒንሢ ዓይጎሮ ዒዛሲ ጉሙርቂባኣይ?’ ዒ ጋዓንዳኔ፤ 26‘ዓሲዳፓኬ’ ኑ ጌዔቶ ሃሣ ማስካ ዮሓኒሴ ዓሳ ፆሲ ማሊሢ ኬኤዛ ዓሲ ማሂ ዛጋሢሮ ዴራ ኑና ዒጊቻኔ” ጌዔኔ። 27ዬካፓ ዔያታ ዬሱሴም፦ “ኑኡኒ ዔሩዋሴ” ጌዒ ማሃዛ፥ ዒዚያ፦ “ታኣኒያ ሂዴቶ ዓይጎ ቢታንቶና ሃያ ቢያ ማዻቶ ዒንሢም ኬኤዛዓኬ” ጌዔኔ። 28ዬካፓ ዬሱሴ፦ “ሂንዳ ዒንሢም ዓይጎ ማላቶዋ? ፔቴ ባኣዚ ታ ዒንሢም ኬኤዞም፤ ፔቴ ዓሲኮ ላምዖ ናይ ዓኣኔ፤ ዔያቶይዳፓ ፔቴሢ ኮራ ዓዳሢ ሙካዖ ‘ታ ናዓሢዮ! ሓኖ ጎዦ ዴንዲ ማዾ ማዼ’ ጌዔኔ። 29ናዓሢ ‘ዴንዳዓ፥ ዒፄኔ’ ጌዔኔ፤ ያዺ ዒ ጌዔዖ ጊንጻፓ ዻቢንቲ ማዔሢ ዔሪ፥ ማዾ ማዻኒ ዴንዴኔ። 30ሓሣ ዓዳሢ ባጎ ናዓሢ ኮራ ዴንዳዖ፥ ዒዚያ ዴንዲ ማዻንዳጉዲ ዓይሣዛ ናዓሢ ‘ዔኤዔ፥ ታ ዓኣዻንዳኔ’ ጌዔኔ፤ ጋዓንቴ ማዻኒ ዴንዲባኣሴ። 31ዓካሪ ዬንሢ ላምዖ ናኣቶንሢዳፓ ዓዶኮ ዓይሢጾ ኩንሤሢ ዎያዳይ?” ጋዓዛ፥ ዔያታ፦ “ቤርታኣ ናዓሢሾ!” ጌዔኔ። ዬሱሴያ ማሃዖ፦ “ጎኔ ታ ዒንሢም ጋዓኔ፤ ኮርሞ ዓሶፓ ሚኢሾ ቡኩሳ ዓሶና ዓኒ ሃሣ ማቾ ማዒባኣ ዓሶና ላሃ ዓሳ ፆሲ ካኣቱሞይዳ ዒንሢ ቢሪ ጌላንዳኔ፤ 32ማስካ ዮሓኒሴ ጌኤሹሞ ጎይሢ ዒንሢ ዻዋኒ ዒንሢ ኮራ ሙካዛ ዒንሢ ዒዛሲ ጉሙርቂ ዔኪባኣሴ፤ ሚኢሾ ቡኩሳ ዓሶና ዓኒ ሃሣ ማቾ ማዒባኣ ዓሶና ላሃ ዓሳ ጋዓንቴ ጉሙርቂ ዒዛሲ ዔኬኔ። ዒንሢ ዬያ ዛጌሢኮ ጊንጻኣታዖ ጎሞ ዒንሢኮ ቡኡፂ ጎናሲ ዒዛሲ ዔኪባኣሴ። 33ሓሣ ዬሱሴ ሜሌ ማሊሢ ኮኦኪንሢና፦ “ፔቴ ዎይኔ ጎሺ ዓኣ ዓሲ ጎዦኮ ቲኢጾ ዲርቂ፥ ዎይኖ ጩኡጶንዶ ዔቴያ ላሌ ሹቺዳ ቦኦኪ ኮሼኔ፤ ሃሣ ካፒፆም ማዓ ሴኤላኣ ሴኤሊ፥ ዬካፓ ጎዦ ዒዛማኣ ጎሽካንዳ ዓሲም ዒንጊ ሜሌ ዓጪ ዓኣዼኔ። 34ዎይና ካፄ ዎዶና ዒዛ ሄላ ዛሎ ዓሶ ኮይላፓ ዔኪ ዬዓንዳጉዲ ዒዛኮ ማዻ ዓሶ ጎሽካ ዓሶ ኮራ ዒ ዳኬኔ። 35ጎሽካ ዓሳ ጋዓንቴ ዓሢኮ ማዻ ዓሶ ዓርቃዖ ፔቴሢ ጳርቂ፥ ባጋሢ ዎዺ ሃሣ ዓቴሢያ ሹቻ ዹይ ዑሬኔ። 36ዬይ፥ ጎዦኮ ዓዳሢ ላሚ ሃሣ ቤርታኣሲዳፓ ሚርጌ ዒዛኮ ማዻ ዓሲ ዳካዛ፥ ጎሽካ ዓሳ ሃሣ ቤርታ ማዼ ጎይጾ ማዼኔ። 37ጋፒንጾይዳ ጎዦኮ ዓዳሢ ‘ታኣኮ ናዓሢ ዔያታ ቦንቹዋዖ ዓታዓ!’ ጋዓዖ፥ ናዓሢ ፔኤኮ ጎሽካ ዓሶ ኮራ ዳኬኔ። 38ጎሽካ ዓሳ ጋዓንቴ ናዓሢ ዴንቄ ዎዶና ‘ሃይ ዒዛ ዻካላሢኬ፤ ሃኒ ሙኩዋቴ ዒዛ ኑ ዎዺ ዒዛኮ ዓኣ ባኮ ዻካሎም’ ዎሊ ኮይላ ጋዓዖ፥ 39ናዓሢ ዓርቂ ጎዦኮ ዙላ ዔኪ ዴንዲ ዎዼኔ። 40“ዓካሪ ዬኖ ጎዤሎኮ ዓዳሢ ሙካዖ ዬንሢ ጎሽካ ዓሶንሢ ዎዳንዳያ ዒንሢም ማላይ?” ጌዔኔ። 41ዔያታ ማሃዖ፦ “ዬንሢ ፑርቶ ዓሶንሢ ሚጪንቱዋዖ ዒ ዎዎዻንዳኔ፤ ዎይና ካፄ ዎዶና ቢያ ዒዛም ዒንጋንዳ፥ ሜሌ ጎሽካ ዓሲም ጎዦ ዒንጋንዳኔ” ጌዔኔ። 42ዬካፓ ዬሱሴ፦ “ ‘ማኣሮ ማዣ ዓሳ ቦሂ ሃሼሢi ማኣሮኮ ሄላሢ ማዔኔ። ዬይያ ፆሲ ማዾኬ፤ ኑ ዛጋዛ ዓኪ ባኣዚኬ’ ጌይንቲ ፃኣፒንቴሢ ዒንሢ ፔቴታዖ ናባቢባኣዓዳ? 43ዬያሮ ታ ዒንሢም ሂዚ ጋዓኔ፤ ፆሲ ካኣቱማ ዒንሢዳፓ ዔኪንቲ ዓኣፒ ዓኣፓ ዴሬም ዒንጊንታንዳኔ። [ 44ዬያ ሹጫሢዳ ሎኦማሢ ሜቃንዳኔ፤ ሃሣ ዬይ ሹጫሢ ዒዛ ዑጻ ዶዔ ዓሢያ ዳኣፂንታንዳኔ” ጌዔኔ።] 45ዒማና ቄኤሶኮ ሱኡጎና ፔርሴ ዓሶና ዬንሢ ኮኦኪንሦንሢ ዋይዜ ዎዶና ዬሱሴ ዔያቶም ጫርጌሢ ዔሪ፥ 46ዒዛ ዓርቂ ቱካኒ ኮዔኔ፤ ጋዓንቴ ዴራ ዬሱሴ ፆሲ ማሊሢ ኬኤዛያ ማሂ ዛጋሢሮ ዔያታ ዒጊጪ ሃሼኔ።


Copyright
Learn More

will be added

X\