ማቲዎሴ 2

1ካኣቲ ሄሮዲሴ ዎዶና ዬሱሴ ዪሁዳ ዓጫ፥ ቤቴሌሄሜ ካታሞይዳ ሾይንቴኔ፤ ዬካፓ ዓባ ኬስካ ዛላፓ ዦኦጋሢ ዛጊ ዔራ ዔሮንሢ ዬሩሳላሜ ሙኪ፦ 2“ሾይንቴ፥ ዓይሁዴ ዓሶ ካኣቲ ዓንካዳይ? ዓባ ኬስካ ዛሎይዳ ዦኦጋሢ ዴንቂ ዒዛም ኑ ዚጋኒ ሙኬኔ” ጌዔኔ። 3ካኣቲ ሄሮዲሴ ዬያ ዋይዜ ዎዶና ዲቃቴኔ፤ ዲቃቴሢ ዒዛ ሌሊቱዋንቴ ዬሩሳላሜ ዓጮ ዓሶ ቢያሢኬ። 4ዒዚያ ቄኤሶኮ ሱኡጎና ዓይሁዶ ዓሶኮ ዎጎ ዔርዛ ዓሶ ቢያ ዔኤሊ፦ “ሜሲሔ ሾይንታንዳሢ ዎካዳይ?” ጌይ ዔያቶ ዖኦጬኔ። 5ዔያታ ማሃዖ፦ “ሜሲሔ ሾይንታንዳሢ ዪሁዳ ዓጮይዳ ቤቴሌሄሜ ካታማኬ፤ ዓይጎሮ ጌዔቶ ፆሲ ማሊጾ ኬኤዛሢ ዛሎና፥ 6‘ዪሁዳ ዓጮይዳ ዓኣ ቤቴሌሄሜ ካታሜሌ! ዪሁዳ ዓጫ ዓኣ ዼኤፖ ዼኤፖ ካታማፓ ኔ ዻካዓኬ። ዓይጎሮ ጌዔቶ ታኣኮ ዴሮ፥ ዒስራዔሌ ሄንቃንዳያና ዎይሣንዳይ ኔ ጊዳፓ ኬስካንዳኔ”’ ጌይንቲ ፃኣፒንቴሢሮኬ። 7ዬካፓ ሄሮዲሴ ዬንሢ ዔሮ ዓሶንሢ ዴሜና ዔኤሊሲ ዦኦጋሢ ዔያቶም ጴዼ ዎዶ ኮሺ ዖኦጪ ዔሬኔ፤ 8ዬካፓ፦ “ሃሢ ዴንዲጋፓ ናዓሢ ዛጊ ኮዑዋቴ፤ ታኣኒያ ሃሣ ዴንዲ ዒዛም ዚጋንዳጉዲ፥ ዒንሢ ዒዛ ዴዴንቃዖ ታ ባንሢ ሙኪ ዒዚ ዎካ ዓኣቴያ ታኣም ኬኤዙዋቴ” ጌይ ቤቴሌሄሜ ዳኬኔ። 9ዔያታ ካኣቲ ጌዔሢ ዋይዜሢኮ ጊንጻ ኬስኪ ዓኣዻ ዎዶና ዓባ ኬስካ ዛላ ዔያታ ዴንቄ ዦኦጋሢ ዔያቶኮ ቤርታ ቤርታ ማዒ ዔያቶ ዔኪ ዓኣዻሢ ላሚ ዔያታ ዴንቄኔ፤ ዬይ ዦኦጋሢያ ናዓሢ ዓኣ ቤዞ ሄላዖ ዔቄኔ። 10ዔያታ ዦኦጋሢ ዛጌ ዎዶና ሚርጌና ዎዛዼኔ፤ 11ናዓ ዓኣ ኬኤጾ ዔያታ ጌላዖ፥ ናዖና ዒንዶ ማይራሞና ዴንቄኔ፤ ዬካፓ ጉምዓቲ ዒዛም ዚጋዖ ሳኣፂኖ ዔያቶኮ ቡሊ ዎርቄ፥ ዑንጄ፥ ካርቤ ጎዖ ሳውዎ ባኮዋ ዒንጊ ዒኢሼኔ፤ ዬና ባካ ሚርጌ ሚኢሼ ኬሳያኬ። 12ዬካፓ ፆሲ ዔያቶ ሄሮዲሴ ባንሢ ሙኬ ጎይጾና ማዑዋጉዲ ዓዉቲና ላኣጌሢሮ፥ ዔያታ ሜሌ ጎይሢና ፔ ዓጮ ማዒ ዴንዴኔ። 13ዔሮ ዓሶንሢ ዓኣዼስካፓ ጎዳኮ ኪኢታንቻ ዮሴፔም ዓውቲና ጴዻዖ፦ “ሃካፓ ዔቄ! ኔኤኒ ማዒ ሙካንዳ ዎዶ ታ ኔም ኬኤዛንዳያ ሄላንዳኣና ናዓሢና ዒንዶና ዔኪ ጊብፄ ዓጮ ቤቲ ዒኢካ ዴዔ፤ ዓይጎሮ ጌዔቶ ካኣቲ ሄሮዲሴ ናዓሢ ዎዻኒ ኮዓኔ” ጌዔኔ። 14ዬያሮ ዮሴፔ ዔቃዖ ናዓሢና ዒንዴሎና ዔኪ ዹሞና ጊብፄ ዓጮ ዓኣዼኔ። 15ዒኢካ ካኣቲ ሄሮዲሴ ሃይቃንዳያ ሄላንዳኣና ናንጌኔ፤ ዬይ ያዺ ማዔሢ ፆሲ ፔ ማሊጾ ኬኤዛሢ ዛሎና፦ “ታኣኮ ናዓሢ ጊብፄይዳፓ ታ ዔኤሌኔ” ጌዔ ቃኣላ ኩማንዳጉዲኬ። 16ሄሮዲሴ ዔሮ ዓሶንሢ ዒዛ ጌሼሢ ዔሬ ዎዶና ሚርጌና ዻጋዺ፥ ቤቴሌሄሜ ካታሞና ኮይሎይዳ ዓኣ ጉርዶ ቢያ ዒዛኮ ፖኦሊሶ ዳኪ፥ ላምዖ ሌዔና ያፓ ዴማ ማዔ ዓቲንቆ ናኣቶ ቢያ ዎዺሼኔ፤ ዬያ ዒ ሂዴሢ ዦኦጋሢ ጴዼ ዎዶ ዔሮንሢዳፓ ዖኦጪ ዋይዜ ጎይጾናኬ። 17ያዺ ማዒጾና ፆሲ ማሊጾ ኬኤዛ ዔርሚያሴ ዛሎና፦ 18“ዬኤፒና ሚርጌ ዒላቲ ዑኡሲና ራማ ዓጮይዳ ዋይዚንቴኔ፤ ራሄላኣ ፔ ናኣቶ ዛሎሮ ዬኤኬኔ፤ ናኣታ ዒዞኮ ኩዴሢሮ ዶዲጾ ባሺንቴኔ” ጌዒ ኬኤዜሢ ኩሜኔ። 19ሄሮዲሴ ሃይቄሢኮ ጊንጻ ጎዳኮ ኪኢታንቻሢ ዮሴፔም ዓውቲና ጴዻዖ፦ 20“ሃይካፓ ዔቄ! ናዓሢና ዒንዶና ዔኪ ጊንሣ ዒስራዔሌ ዓጮ ማዔ፤ ዓይጎሮ ጌዔቶ ናዓሢ ዎዻኒ ኮዓ ዓሳ ቢያ ሃይቄኔ” ጌዔኔ። 21ዬካፓ ዮሴፔ ዔቂ ናዓሢና ዒንዶና ዔኪ ዒስራዔሌ ዓጮ ማዒ ዴንዴኔ። 22ጋዓንቴ ዓርኬሌዎሴ ፔ ዓዶ ሄሮዲሴ ቤዛ፥ ዪሁዳ ዓጮይዳ ካኣታዼሢ ዋይዜሢሮ ዬካ ዓኣዻኒ ዮሴፔ ዒጊጬኔ። ዬካፓ ዓውቲ ዒዛም ኬኤዜሢሮ ጌሊላ ዓጮ ዓኣዺ፥ 23ናዚሬቴ ጌይንታ ካታሞይዳ ናንጌኔ፤ ዬይ ያዺ ማዔሢ ፆሲ ማሊጾ ኬኤዛ ዓሶ ዛሎና “ናዝራ ዓሲ” ጌይንታንዳኔ ጌይንቴሢ ኩማንዳጉዲኬ።


Copyright
Learn More

will be added

X\