ማቲዎሴ 16

1ፔርሴ ዓሶና ሶዶቄ ዓሶና ዬሱሴ ኮይላ ሙኪ፥ ዒ ዎዚ ጋዓቴያ ኑ ዛጎም ጌዒ፦ “ጫሪንቺዳፓ ፆሲ ዎልቄና ማዺንታ ዓኪ ባኣዚ ማዺ ኑና ዻዌ” ጌዒ ዖኦጬኔ። 2ዒዚ ጋዓንቴ ማሃዖ፦ “ዓማዛ ‘ጫሪንጫ ጌኤሺታሢሮ፥ ሃኖ ዒርዚ ዋርቃዓ’ ዒንሢ ጋዓኔ፤ 3ጉቶ ሃሣ ‘ሃኖ ሳዓ ሻኣሬናኬ፤ ዒርዚ ዋርቃንዳኔ’ ዒንሢ ጋዓኔ፤ ዬያይዲ ጫሪንጮ ዛጊ ዒንሢ ዔሪ ዔራኔ፤ ጋዓንቴ ሓሢ ማዺንቲ ማዺንቲ ዓኣ ባኮ ዛሎ ዒንሢ ዔራኒ ዳንዳዒባኣሴ። 4ፑርታ ሓሣ ጉሙርቂሢ ባኣያ ማዔ፥ ሃያ ዎዶ ዓሳ ማላታ ዛጋኒ ኮዓኔ፤ ጋዓንቴ ፆሲ ማሊጾ ኬኤዛ ዮናሴ ማላቶይዳፓ ዓታዛ ሜሌ ማላታ ዔያቶም ዻዊንታዓኬ” ጋዓዖ፥ ዬሱሴ ዔያቶ ሃሺ ሜሌ ቤሲ ዓኣዼኔ። 5ዒዛኮ ጊንጾ ሃንታ ናኣታ ጋላ ዔኩዋዖ ዋሊ ባዞ ሱኮ ፒንቄኔ፤ 6ዬሱሴ ዒዛኮ ጊንጾ ሃንታዞንሢ ኮራ፦ “ኮሺ ዔሩዋቴ! ፔርሴ ዓሶና ሶዶቄ ዓሶናኮ ዓሶ ዻቢሻ ሙኑቆ ፃኣዞፓ ዒንሢና ካፑዋቴ” ጌዔኔ። 7ዔያታ፦ “ዒዛኮ ዬያ ጌይጻ ጎዖንቴ ጋሎ ኑ ዋሌሢሮ ናንዳኔ” ጌዒ ዎላ ጌስቴኔ። 8ዬሱሴ ጋዓንቴ ማሊጾ ዔያቶኮ ዔራዖ፦ “ዒንሢ ጉሙርቂጻ ፓጬ ዓሳ! ‘ካሦ ኑ ዋሌሢሮኬ’ ጌይ ዓይጎሮ ዎላ ዒንሢ ጌስታይ? 9ሄኤዶ ሄላዖ ዒንሢ ጶቂሡዋዓዳ? ዶንጎ ካሦ ዶንጎ ሺያ ዓሲ ሚሽኬም ዓቴ ዶምቦ ዋኣዺ ዼኤፒ ሌማቴ ኩሙሢ ዒንሢ ዔኬቶዋ ዒንሢ ጶቂሡዋዓዳ? 10ዬያጉዲ ሃሣ ላንካይ ካሣ ዖይዶ ሺያ ዓሲ ሚሼም ዓቴ ዶምቦ ዋኣዺ ዼኤፒ ሌማቴ ኩሙሢ ዒንሢ ዔኬቶዋ ዒንሢ ጶቂሡዋዓዳ? 11ዓካሪ ‘ፔርሴ ዓሶና ሶዶቄ ዓሶናኮ ዓሶ ዻቢሻ ሙኑቆ ፃኣዞፓ ዒንሢና ካፑዋቴ’ ጌዒ ታ ዒንሢም ኬኤዛኣና ካሣ ዛላቱዋኣሢ ዎይቲ ዒንሢ ጶቂሡዋይ?” ጌዔኔ። 12ዒዛኮ ጊንጾ ሃንታዞንሢ ዬሱሴ ዒንሢና ካፒንቱዋቴ ዔያቶም ጌዔሢ ፔርሴ ዓሶና ሶዶቄ ዓሶናኮ ዔርዚጾይዳፓ ማዓንዳኣፓዓቴም ካሣ ዛላቱዋኣሢ ዔያታ ዔሬኔ። 13ዬሱሴ ፒልጶሴ ቂሳሪያ ጎዖ ዓጮ ሄላዖ ዒዛኮ ጊንጾ ሃንታዞንሢ ኮራ፦ “ዓሳ ዓሲኮ ናዓሢ ዖናኬ ጋዓይ?” ጌዒ ዔያቶ ዖኦጬኔ፤ 14ዔያታ፦ “ፔቴ ፔቴ ዓሳ ‘ማስካ ዮሓኒሴኬ’ ጋዓኔ፤ ዛላ ሃሣ ‘ዔኤሊያሴኬ’ ጋዓኔ፤ ዓቴ ዓሳ ሃሣ ‘ዔርሚያሴኬ፤ ሃንጎ ፆሲ ማሊፆ ኬኤዛዞንሢዳፓ ፔቴሢኬ’ ጋዓኔ” ጌዔኔ። 15ዬሱሴያ፦ “ዒንሢ ታና ዖናኬ ጋዓይ?” ጌዔኔ። 16ዬማና ሲሞኔ ጌይንታ ጴፂሮሴ፦ “ኔኤኒ ናንጊና ናንጋ ፆዛሢ ናኣዚ፥ ሜሲሔኬ!” ጌዔኔ። 17ዬሱሴ ማሃዖ፦ “ዮና ናዓሦ ሲሞኔ! ኔኤኒ ዓንጂንቴያኬ፤ ዓይጎሮ ጌዔቶ ዬያ ኔና ዔርዜሢ ጫሪንጫ ዓኣ ታ ዓዳሢ ማዓንዳፓ ዓቴም ዓሲቱዋሴ፤ 18ታ ኔም ሂዚ ጋዓኔ፦ ጴፂሮሴ፥ ኔኤኒ ላሌኬ፤ ሃያ ቦኦኮላሢ ማዔ ሹጫሢዳ ታኣኮ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶ ታ ዶዲሺ ዔቂሳንዳኔ፤ ዬኖ ሺኢጲጾ ማኣሮ ዓሶ ሃይቢ ዎልቄታዖ ባይዛዓኬ። 19ሃይሾ ታ ኔም ጫሪንጮ ማኣሮ ካኣቱሞ ካሮ ቡሎ ቁልፖ ዒንጋንዳኔ፤ ሳዓ ኔ ‘ማዖንጎ’ ጌዔ ባካ ጫሪንጫ ዒማዺ ማዓንዳኔ፤ ሳዓ ኔ ‘ማዖፓ’ ጌዔ ባካ ጫሪንጫኣ ማዓዓኬ” ጌዔኔ። 20ዬካፓ ዬሱሴ ዒዛኮ ጊንጾ ሃንታዞንሢ ኮራ ዒዚ ኪሪስቶሴ ማዔሢ ዖኦማኣ ዔያታ ኬኤዙዋጉዲ ላቲ ዓይሤኔ። 21ዬማፓ ዓርቃዖ ዬሱሴ ዒዛኮ ጊንጾ ሃንታ ናኣቶ ኮራ፦ “ሃሢ ዬሩሳላሜ ታ ዓኣዻንዳያ ኮይሳኔ፤ ዒኢካ ጪሞና ቄኤሶኮ ሱኡጎና ሃሣ ሙሴ ዎጎ ዔርዛ ዓሶና ታ ጊዳ ፑርታ ሜቶ ዔኪ ዬዔም፥ ሃይቄስካፓ ሃይሣሳ ኬሎና ሃይባፓ ታ ዔቃንዳኔ” ጌዒ ጌዒ ኬኤዚሢ ዓርቄኔ። 22ጴፂሮሴ ጋዓንቴ ዬሱሴ ዱማሳዖ፦ “ጎዳሢዮ! ፔቴታዖ ዬይ ማዓዓኬ! ዬይ ባካ ኔና ሄሎፓ!” ጌዒ ጌዒ ዞሪሢ ዓርቄኔ። 23ዬሱሴ ጋዓንቴ ጴፂሮሴ ባንሢ ሺራዖ፦ “ፃላሄ፥ ኔ ታ ኮራፓ ሃኬ! ኔኤኒ ዓሲ ባኣዚዳፓ ዓታዛ ፆሲ ባኣዚ ማሉዋኣሢሮ ታኣኮ ኔ ዹቆ ማዓኔ” ጌዔኔ። 24ዬካፓ ዬሱሴ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታ ናኣቶ ኮራ፦ “ታ ጊንጾ ሃንታኒ ኮዓሢ ፔና ኬኤሪ ሃሾንጎ፤ ሃሣ ሃይቢማኣ ጊኢጊ ታ ጊንጾ ሃንቶንጎ። 25ፔ ናንጎ ዓይሳኒ ኮዓሢ ቢያ ናንጎ ባይዛንዳኔ፤ ፔ ናንጎ ታ ጋይቴ ጌዒ ባይዛሢ ጋዓንቴ ዓይሳንዳኔ። 26ፔቴ ዓሲ፡ ዓጫ ዓኣ ባካ ቢያ ዒዛም ማዔም ፔ ናንጎ ጋዓንቴ ባይዜቶ ዓይጎ ዒዛ ማኣዳንዳይ? ሃሣ ዓሲ ፔኤኮ ባይቄ ናንጎ ማሂ ዴንቃኒ ዓይጎና ዳንዳዓይ? 27ዓሲኮ ናዓሢ ዓዶኮ ቦንቾና ፆሲ ኪኢታንቾና ዎላ ሙካንዳኔ፤ ዒማና ፔቴ ፔቴሢም ፔኤኮ ማዾ ጉዲ ዒንጋንዳኔ። 28ጎኔ ታ ዒንሢም ጋዓኔ፤ ዓሲኮ ናዓሢ ጫሪንጮ ካኣቱሞ ቦንቾና ሙካኣና ዛጋንዳያ ሄላንዳኣና ሃይካ ዔቄ ዓሶ ባኣካፓ ሃይቂንዱዋ ዓሲ ዓኣኔ” ጌዔኔ።


Copyright
Learn More

will be added

X\