ማቲዎሴ 15

1ዬካፓ ዬሩሳላሜይዳፓ ሙኬ ፔርሴ ዓሶና ሙሴ ዎጎ ዔርዛዞንሢና ዬሱሴ ኮራ ሙካዖ፦ 2“ኔኤኮ ጊንጾ ሃንታዞንሢ ኑ ዓዶንሢ ዎጎ ዓይጎሮ ካፑዋይ? ሃሣ ዔያታ ሙዖ ሙዓሢያ ኩጮ ማስቱዋዖኬ” ጌዒ ዖኦጬኔ። 3ዬሱሴ ዔያቶም ማሃዖ፦ “ዒንሢ ዒንሢኮ ዎጎ ካፓኒ፥ ፆሲ ዓይሢፆ ዓይጎሮ ዒንሢ ሃሻይ? 4ዬይ ዓይሢጻ ፆሲ ‘ኔኤኮ ዓዶና ዒንዶና ቦንቼ፤ ዓዶ ሃሣ ዒንዶ ጫሽካሢ ቢያ ሃይቢና ዎጊንታንዳኔ’ ጋዓሢኬ። 5ዒንሢ ጋዓንቴ ፔቴ ዓሲ ዓዶታቴያ ዒንዶ ‘ታ ጊዳፓ ዒንሢ ዴንቃንዳ ማኣዳሢ ታ ፆሲም ዒንጎ ባኣዚ ማሂ ዒንጌኔ’ ጌዔቶ፥ 6ዬይ ዓሢ ዓዶታቶዋ ዒንዶ ቦንቻኒ ዒዛ ኮይሱዋሴ ዒንሢ ጋዓኔ፤ ዬያሮ ዒንሢኮ ዳምቦ ዶዲሻኒ ጌዒ ፆሲ ቃኣሎ ዒንሢ ሃሻኔ፤ 7ሃይ ዒንሢ፥ ፂሎቱዋታዖ ፔና ‘ፂሎኬ’ ጋዓ ዓሳ! ዒሲያሴ ዒንሢ ዛሎ፦ 8‘ሓይ ዴራ ዻንጎና ታና ቦንቻኔ፥ ዒና ጋዓንቴ ታ ጊዳፓ ሃኬያኬ፤ 9ዓሲ ኬሴ ዎጌና ዳምቤና ፆሲ ዎጌ ማሂ ዔርዚ ዔርዚ ጉሪ ታና ዔያታ ካኣሽካያ ማላኔ’ ” ጌዒ ኬኤዜሢ ፒዜኬ። 10ዬካፓ ዬሱሴ ዴሮ ፔ ባንሢ ዔኤላዖ፦ “ዒና ዔኪ ዋይዙዋቴ፤ 11ዓሲ ጌኤሺቱዋያ ማሃሢ ዓሲዳፓ ኬስካ ባኣዚ ማሃንዳፓ ዓቴም ዙልካፓ ዻንጋና ጌላ ባኣዚቱዋሴ” ጌዔኔ። 12ዬካፓ ዒዛኮ ጊንጾ ሃንታ ናኣታ ዒዛ ባንሢ ሙካዖ፦ “ፔርሴ ዓሳ ዬያ ኔ ጌዔ ባኮ ዋይዚ ዒኔ ዱጴሢ ኔ ዔሪያ?” ጌዔኔ። 13ዒዚ ጋዓንቴ፦ “ታኣኮ ጫሪንጮ ዓዳሢ ቱኪባኣ ሚሢ ቢያ ቱጊንታንዳኔ፤ 14ዔያታ ዓኣፒ ባይቄያ ሃሣ ዓኣፓ ባይቄ ዓሶኮ ዓርና ማዔሢሮ ዔያቶ ባኣዚ ሃሹዋቴ፤ ዓኣፒ ባይቄ ዓሲ ዓኣፒ ባይቄያ ዔኪ ዓኣዻያ ማዔቶ ላምዖንሢ ዎሊ ዔኪ ዔቴይዳ ሎኦማንዳኔ” ጌዔኔ። 15ጴፂሮሴ ዬሱሴ ኮራ፦ “ዬኖ ኮኦኪንሦኮ ቡሊጾ ኑም ኬኤዜ” ጌዔኔ። 16ዬሱሴ ዔያቶም፦ “ዒንሢያ ሃኖ ሄላንዳኣና ማሊ ጶቂሡዋያዳ? 17ዻንጋና ሊካ ጌላ ባኣዚ ቢያ ጎጶ ኬዳዖ ጊንሣ ዙሎ ኬስካሢ ዒንሢ ዔሩዋዓዳ? 18ዻንጋና ኬስካ ባኣዚ ጋዓንቴ ዒናይዳፓ ኬስካኔ፤ ዓሲ ጌኤሺቱዋያ ማሃሢ ዬያኬ። 19ፑርታ ማሊሢ፥ ዓሲ ዎዺሢ፥ ዓኒ ሃሣ ማቾ ማዒ ባኣያና ላሂሢ፥ ኮይሱዋ ጎይሢና ዞኦስካ ኮኦሚሢ፥ ዉሱሞ፥ ሉኡዙሞ፥ ዓሲ ፑሽኪሢ፤ ዬይ ቢያ ዓሲ ዒናይዳፓ ኬስካኔ። 20ዓሲ ጌኤሺቱዋያ ማሃሢ ዬያጉዴ ባኮ ማዓንዳፓ ዓቴም ማስቲባኣ ኩቺና ሙዒሢቱዋሴ” ጌዔኔ። 21ዬሱሴ ዬካፓ ፂሮሴና ሲዶና ጎዖ ዓጮ ዓኣዼኔ፤ 22ዬኖ ዓጮይዳ ፔቴ ካናዓኔ ዓጪ ላኣሊስኬና ዬሱሴ ኮራ ሙካዖ፦ “ዳውቴ ናዓሢዮ፥ ታ ጎዳ! ሃዳራ ታና ማኣዴቴራ፤ ታኣኮ ናይስኬኖ ፑርታ ዓያና ዓርቄም ሚርጌ ሜታዻኔ” ጌዒ ዒላቴኔ። 23ዬሱሴ ጋዓንቴ ፔቴታዖ ዔኤቢ ጎዑዋዖ ዚቲ ጋዓዛ፥ ዒዛኮ ጊንጾ ሃንታ ናኣታ ዒዛ ኮይላ ሙካዖ፦ “ሃና ላኣሌላ ኑ ጊንጾ ዒላቲ ዒላቲ ሃንታሢሮ ሃዳራ ዒዞ ዳኬ” ጌዒ ሺኢቄኔ። 24ዒዚ ማሃዖ፦ “ታኣኒ ዳኪንቴሢ ፆሲኮ ዣኣሊ ባይቄ ማራቶ፥ ዒስራዔሌ ዓሶም ሌሊኬ” ጌዔኔ። 25ላኣሌላ ጋዓንቴ ዑኪ ሙኪ ዒዛኮ ቶኮ ዴማ ጉምዓታዖ፦ “ታ ጎዳሢዮ! ሃዳራ ታና ማኣዴ!” ጌዔኔ። 26ዬሱሴ ማሃዖ፦ “ናኣቶ ካሦ ዔኪ ካናቶም ዓጊሢ ኮይሳያቱዋሴ” ጌዔኔ። 27ላኣሌላ፦ “ጎዳሢዮ ጎኔኬ! ጋዓንቴ ካናታ ዔያቶኮ ዓዶንሢ ሙዓፓ ዲኢኔሢ ሙሙዓኔ” ጌዔኔ። 28ዬሱሴ፦ “ዔና! ኔኤኮ ጉሙርቂጻ ዼኤፒኬ፤ ኔ ኮዔሢጉዲ ኔም ማዖንጎ” ጌዔኔ። ላኣሌሎኮ ናዔላ ዒማ ዒ ጋጋዓማና ዻቄኔ። 29ዬሱሴ ዬካፓ ዔቂ ጌሊላ ባዞ ዓጮ ሙካዖ ሌካ ዹኮ ኬስኪ ዒኢካ ዴዔኔ። 30ሚርጌ ዓሳ ሃንታኒ ዳንዳዑዋ ዎቦ ዓሶ፥ ዓኣፓ ባይቄ ዓሶ፥ ዎቦ ዓሶ፥ ዻንጎ ባይቄ ዓሶ፤ ዬያ ጉዲ ሜሌ ሃርጌ ዓሶዋ ዬሱሴ ባንሢ ዔኪ ሙኪ ዒዛኮ ቶኮ ዴማ ጌሤም ዔያቶ ዒ ፖዒሴኔ። 31ዬያሮ ዴራ ዻንጎ ባይቄ ዓሳ ጌስቴሢሮ፥ ሃንታኒ ዳንዳዑዋ ዎቦ ዓሳ ዻቄሢሮ፥ ዎቦ ዓሳ ፒኪ ሃንቴሢሮ፥ ዓኣፖ ባይቄ ዓሳ ዛጌሢሮ ዲቃቲ ሄርሺ ዒስራዔሌ ፆዛሢ ጋላቴኔ። 32ዬሱሴ ዒዛኮ ጊንጾ ሃንታዞንሢ ዔኤላዖ፦ “ዓሳ ታኣና ዎላ ሃይሦ ኬሊ ዴዔሢሮ ሙዓ ባኣዚያ ዔያቶኮ ባኣሢ ታና ሚቻኔ፤ ሃሢ ዔያታ ዴንዳዖ ጎይጻ ላቢ ዓቱዋጉዲ ዔኤቢ ሙኡዙዋዖ ታ ዔያቶ ዳካኒ ኮዑዋሴ” ጌዔኔ። 33ዒዛኮ ጊንጾ ሃንታ ናኣታ ማሃዖ፦ “ሂዴቶ ሃያ ቢያ ዓሶም ጊዳ ሙኡዚ ሃይካ ዓሲ ናንጉዋ ዳውሎይዳ ዓይጋፓ ኑ ዴንቃንዳይ?” ጌዔኔ። 34ዬሱሴ ዔያቶ ኮራ፦ “ዓኣፒኒ ካሣ ዒንሢኮ ዓኣይ?” ጌዒ ዖኦጬኔ፤ ዔያታ፦ “ላንካይ ካሣና ዻካ ሞሎና ዓኣኔ” ጌዔኔ። 35ዬካፓ ዬሱሴ ዴራ ሳዖይዳ ዴዓንዳጉዲ ዓይሣዖ፥ 36ላንካዎ ካሦንሢና ሞሎንሢና ዔኪ ፆሲ ሺኢቂ፥ ቡንፂ ጊንጾ ሃንታዞንሢም ዒንጋዛ ዔያታኣ ዴሮም ዒንጌኔ። 37ቢያሢ ሙዒ ሚሽኬም ዓቴ ዶምቦ ጊንጾ ሃንታዞንሢ ቡኩሲ ላንካይ ዼኤፒ ሌማቴ ኩሙሢ ዔኬኔ። 38ሙዔ ዓሳ ላኣሎና ናኣቶና ዓታዛ ዓቲንቃ ሌሊ ዖይዶ ሺያ ማዓያኬ። 39ዬካፓ ዬሱሴ ዴሮ ሳራሢ ዳካዖ፥ ዋኣፆና ፒንቆ ጎንጎ ቶጊ፥ ሜጌዶኔ ዓጮ ዓኣዼኔ።


Copyright
Learn More

will be added

X\