ማቲዎሴ 12

1ዬያኮ ጊንጻፓ ዬሱሴ ዓይሁዶ ዓሶኮ ሃውሾ ኬሎና ፔቴ ዛርጎ ጎሺ ጊዴና ዓኣዻንቴ ዒዛኮ ጊንጾ ሃንታዞንሢ ናይዺንቴሢሮ ዛርጎ ቲሻሢ ዱኡዚ ዱኡዚ ዔኪ ዻዒሢ ዓርቄኔ። 2ፔርሴ ዓሳ ዬያ ዛጋዖ ዬሱሴ ኮራ፦ “ሃኣዛጌ፤ ኔኤኮ ጊንጾ ሃንታዞንሢ ሃውሾ ኬሎና ዓይሢንቲባኣ ባኣዚ ማዻኔ!” ጌዔኔ። 3ዬሱሴ ማሃዖ፦ “ዳውቴና ዒዛና ዎላ ዓኣ ዓሳ ናይዺንቴ ዎዶና ዳውቴ ማዼ ባኮ ፔቴታዖ ዒንሢ ናባቢባኣዓዳ? 4ዒዚ ዒማና ጌኤዦ ማኣሪ ጌሊ፥ ቄኤሶይዳፓ ዓታዛ ዒዛንታ ዒዛና ዎላ ዓኣ ዓሶንታ ሙዓኒ ዳንዳዑዋ ፆሲም ዱማዼ ካሦ ሙዔኔ። 5ሃሣ ቄኤሳ ሃውሾ ኬሎና ጌኤዦ ማኣሮይዳ ሃውሾ ኬሎ ሻቲ ማሂ ማዼቶ ዻቢንቲ ማዒ ፓይዲንቱዋሴ ጌይንቲ ሙሴ ዎጎይዳ ፃኣፒንቴሢ ዒንሢ ናባቢባኣዓዳ? 6ጋዓንቴ ጌኤዦ ማኣሮይዳፓ ባሻይ ሃይካ ዓኣኔ፤ ታ ዒንሢም ጋዓኔ። 7ሃሣ ‘ታኣኒ ኮዓሢ ዓሲ ሚጪንቲሢ ማዓንዳኣፓዓቴም ታኣም ሹኪ ዒንጎ ባኣዚቱዋሴ’ ጋዓ ማፃኣፖ ቃኣላ ዎዚ ጌይሢታቶዋ ዒንሢ ዔራያታቶ ዻቢንቲባኣ ዓሶ ዑጻ ‘ዔያታ ዻቤኔ’ ጌይ ዎጋዓታንቴኬ። 8ዓይጎሮ ጌዔቶ ዓሲኮ ናዓሢ ሃውሾ ኬሎኮዋ ጎዳኬ” ጌዔኔ። 9ዬሱሴ ዬኖ ቤዞይዳፓ ዔቂ ዓይሁዶ ዓሶኮ ቡኪንቶ ቤዞ ጌሌኔ፤ 10ዒኢካ ፔቴ፥ ኩቺ ዎቦ ዓሲ ዓኣኔ፤ ዒማና ዬሱሴ ዎጎና ዓይሢሳኒ ኮዓ ፔቴ ፔቴ ዓሳ፦ “ዓይሁዶ ዓሶኮ ሃውሾ ኬሎና ሃርጊንቴ ዓሶ ፓሣኒ ዓይሢንቴያዳ?” ጌዒ ዖኦጬኔ። 11ዬሱሴያ ማሃዖ፦ “ዒንሢ ባኣካፓ ፔቴ ማራይ ዓኣ ዓሲ ማራዓሢ ሃውሾ ኬሎና ዔቴይዳ ሎኦሜቶ ጎቺ ኬሱዋዓዳ? 12ዓካሪ ያዺ ማዔቶ ዓሲ ማራይዳፓ ዎይቲ ባሹዋይ? ዬያሮ ሃውሾ ኬሎና ኮሺ ማዾ ማዺሢ ዓይሢንቴያኬ” ጌዔኔ። 13ዬካፓ ዬሱሴ ኩጮ ዎቦ ዓሢም፦ “ኩጮ ኔኤኮ ፒሼ!” ጌዔም ዒዚ ፒሻዛ ኩጫ ኮሽኪ ባጎ ኩጮ ጉዲ ማዔኔ። 14ፔርሴ ዓሳ ጋዓንቴ ዬካፓ ኬስካዖ ዬሱሴ ዎማይዲ ዔያታ ዎዻንዳቴያ ዎላ ዞርቴኔ። 15ዬማና ዬሱሴ ዔያቶኮ ማሊጾ ዔራዖ ዒኢካፓ ዴንዳዛ፥ ሚርጌ ዴሬ ዒዛ ጊንጾ ዓኣዼኔ፤ ዬያ ዓሶፓ ሃርጊንቴ ዓሶ ቢያ ዒ ፓሤኔ። 16ዒዛኮ ዖኑሞ ዖኦማኣ ዔያታ ኬኤዙዋጉዲ ዔያቶ ላኣጌኔ፤ 17ዬይ ያዺ ማዔሢ ፆሲ ማሊጾ ኬኤዛ ዒሲያሴ ዛሎና፦ 18“ሃይሾ ታ ዶኦሬ፥ ታ ዒዛ ናሽካያ ሃሣ ታና ዎዛሳ ታኣም ማዻሢዳ ታ ዓያኖ ዒዛ ዑጻ ታ ማሃንዳኔ፤ ዒዚ ዓሲ ዜርሢም ቢያ ታኣኮ ፒዜ ዎጊጾ ዔርዛንዳኔ። 19ዒዚ ማርሚ ዒላታዓኬ፤ ጎይጾይዳኣ ዑኡዞ ዋይዚሳዓኬ። 20ቱቄ ፒሎዋ ዒ ሜንሣዓኬ፤ ዜኤሮ ታሞዋ ዎዻዓኬ። ጎኑሞ ባሻንዳያ ሄላንዳኣና ዬያ ዒ ማዻንዳኔ። 21ዓሲ ዜርሢያ ዒዛይዳ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ ጌሣንዳኔ” ጌይንቴሢ ኩማንዳጉዲኬ። 22ዬካፓ ፑርታ ዓያና ዓርቄም ዛጋኒና ጌስታኒያ ዳንዳዑዋ ፔቴ ዓሲ ዓሳ ዬሱሴ ባንሢ ዔኪ ሙኬኔ። ዬሱሴያ ዒዛ ፖዒሳዛ ዓሢ ዛጋኒና ጌስታኒያ ዳንዳዔኔ። 23ዒማና ዴራ ቢያ ዲቃቲ ሄርሻዖ፦ “ሓይ ዳውቴ ናዓሢ ማዓንዳሞ?” ጌዔኔ። 24ጋዓንቴ ፔርሴ ዓሳ ዬያ ዛጌ ዎዶና፦ “ሃይ ዓሢ ፑርቶ ዓያኖ ኬሳሢ ፑርቶ ዓያኖ ሱኡጋሢ ቢዔልዛቡሌ ዎልቆና ማዓንዳኣፓዓቴም” ጌዔኔ። 25ዬሱሴ ዔያቶኮ ማሊጾ ዔራዖ፦ “ፔቴ ማዒባኣ ካኣቶ ዓጪ ቢያ ላባኔ፤ ሃሣ ዎላ ፔቴ ማዒባኣ ካታማታቶዋ ማኣሪ ዶዱዋሴ። 26ፃላሄ ፃላሄ ኬሳያ ማዔቶ ዎሊፓ ዱማዼኔ ጌይሢኬ፤ ያዺ ማዔቶ ካኣቱማ ዎይቲ ዶዳኒ ዳንዳዓይ? 27ታኣኒ ፑርቶ ዓያኖ ኬሳሢ ዔያቶኮ ሱኡጋሢ ቢዔልዛቡሌና ማዔቶ ዒንሢኮ ናኣታ ዓይጎና ፑርቶ ዓያኖ ኬሳይ? ዬያሮ ዒንሢ ናኣታ ዒንሢዳ ዎጋንዳኔ። 28ጋዓንቴ ታ ፑርቶ ዓያኖ ኬሳሢ ፆሲ ዓያኖና ማዔቶ ፆሲ ካኣቱማ ዒንሢ ኮራ ሙኬኔ ጌይሢኬ” ጌዔኔ። 29ዬሱሴ ሃሣ፦ “ፔቴ ዓሲ ፔቴ ዎልቄና ዓኣ ዓሲ ቤርታዺ ቱኩዋዖ ዎልቆና ዓኣ ዓሢ ማኣሪ ጌሊ ዓኣ ባኮ ቡራኒ ዎይቲ ዳንዳዓንዳይ? ዎልቆሲ ቱኬሢኮ ጊንጻ ዒዛኮ ዓኣ ባኮ ቡራኒ ዳንዳዓኔ። 30“ታ ዓሲ ማዒባኣሢ ቢያ ታና ዒጻኔ፤ ታኣና ዎላ ማዒ ዔኤቢ ቡኩሲባኣ ዓሲ ላኣላያ ማዓንዳኔ። 31ዬያሮ ዓሲ ማዻ ዓይጎ ዻቢንቲ ማዔቶዋ፥ ጫሺ ቢያ ዒዛም ዓቶም ጌይንታንዳኔ፤ ታ ዒንሢም ጋዓኔ። ዓያና ጌኤሺ ጫሽካ ዓሲም ጋዓንቴ ዻቢንታ ዓቶም ጌይንታዓኬ። 32ዓሲ ናዓሢ ጫሽካሢም ቢያ ዻቢንታ ዓቶም ጌይንታንዳኔ፤ ዓያና ጌኤሺ ጫሽካሢም ቢያ ጋዓንቴ ሃያ ዓጮይዳ ማዔቶዋ ሃጋኣ ዓጮይዳ ዻቢንታ ዓቶም ጌይንቲንዱዋሴ” ጌዔኔ። 33ዬሱሴ ሃሣ፦ “ሚሢ ቢያ ዓኣፓፓ ዔርታሢሮ ዒንሢኮ ኮሺ ሚሢ ዓኣቶ ኮሺ ዓኣፒ ዒንሢ ዴንቃንዳኔ፤ ፑርታ ሚሢ ዒንሢኮ ዓኣቶ ጋዓንቴ ፑርታ ዓኣፒ ዒንሢ ዴንቃንዳኔ፤ 34ዒንሢ ሃይ ሾኦዦ ናኣታ! ዒንሢ ፑርታታዖ ኮሺ ባኣዚ ኬኤዛኒ ዎይቲ ዳንዳዓይ? ዓይጎሮ ጌዔቶ ዓሲ ኬኤዛ ባካ ዓሢኮ ዒኖይዳፓ ኩሚ ኬስኬሢኬ። 35ኮሺ ዓሲ ዒና ዓኣ ኮሹሞይዳፓ ኮሺ ባኣዚ ጌስታኔ፤ ፑርታ ዓሲ ፔኤኮ ዒና ዓኣ ፑርቱሞይዳፓ ፑርታ ባኣዚ ጌስታኔ። 36ጋዓንቴ ታ ዒንሢም ጋዓኔ፤ ዓሳ ኮይሱዋ ባኮ ጌስቴሢ ዛሎ ቢያ ፆሲ ዓጮይዳ ዎጋ ኬሎና ዖኦጪንታንዳኔ። 37ዬይ ያዺ ማዓዛ ኔ ኮሺ ጌስቴቴ ኮሺ ባኣዚ ኔም ዎጊንታንዳኔ፤ ኔኤኒ ፑርታ ጌስቴቴ ፑርታ ኔ ጊዳ ዎጊንታንዳኔ” ጌዔኔ። 38ዒማና ሙሴ ዎጎ ዔርዛ ዓሶና ፔርሴ ዓሶና ዬሱሴ ኮራ፦ “ዔርዛሢዮ፤ ኔኤኒ ፆሲ ዎልቄና ማዺንታ ዓኪ ባኣዚ ማዻንቴ ኑ ዛጋኒ ኮዓኔ!” ጌዔኔ። 39ዒዚ ጋዓንቴ ዔያቶም፦ “ፑርታ ሃሣ ጉሙርቂንቱዋ ሃያ ዎዶ ዓሳ ፆሲ ዎልቄና ማዺንታ ዓኪ ባኣዚ ዛጋኒ ኮዓኔ፤ ጋዓንቴ ፆሲ ማሊጾ ኬኤዛሢ፥ ዮናሴይዳ ማዺንቴ ዓኮ ባካፓ ዓታዛ ሜሌ ፆሲ ዎልቄና ማዺንታ ዓኪ ባኣዚ ዔያቶም ማዺንታዓኬ። 40ዮናሴ ዼኤፖ ሞላሢ ጎጳ ሃይሦ ኬሊ ዋንቴና ሮኦሪና ዴዔሢጉዲ ዓሲኮ ናዓሢ ዱኡፒዳ ሃይሦ ኬሊ ሮኦሪና ዋንቴና ዴዓንዳኔ። 41ኔኔዌ ካታሞ ዓሳ ፆሲ ዓጮይዳ ዎጋ ኬሎና ሃያ ዎዶ ዓሶይዳ ዎጋያ ማዓንዳኔ፤ ዓይጎሮ ጌዔቶ ኔኔዌ ዓሳ ዮናሴ ኬኤዜሢ ዋይዜ ዎዶና ዻቢንቶ ዔሪ፥ ጎሞዋ ቡኡፄሢሮኬ። ያዺ ማዔቶዋ ሃሢ ዮናሴይዳፓ ባሼ ሃይካ ዓኣኔ። 42ፆሲ ዓጮይዳ ዎጋ ኬሎና ሳኣባ ዓጮ ካኣቴላ ሃያ ዓሶ ዑጻ ዎጋንዳኔ፤ ዓይጎሮ ጌዔቶ ዒዛ ካኣቲ ሴሎሞኔኮ ዔራቶ ዋይዚ ዓጪ ዙልካፓ ሙኬያታሢሮኬ፤ ያዺ ማዔቶዋ ሴሎሞኔይዳፓ ባሼ ሃይካ ዓኣኔ” ጌዔኔ። 43ዬሱሴ ሃሣ፦ “ፑርታ ዓያና ዓሲዳፓ ኬስኬ ዎዶና ጌላንዳ ቤሲ ኮይ ኮይ ዋኣሢባኣ፥ ዓሲ ናንጉዋ ዳውሎይዳ ሃንታኔ። ጋዓንቴ ጌሎንዶ ቤሲ ዴንቁዋሴ፤ 44ዬያሮ ‘ታ ኬስኬ ማኣሮ ማዒ ዓኣዻንዳኔ’ ጋዓኔ። ማዒ ዒ ሙካ ዎዶና ኬኤጻ ጉሪ ማዒ፥ ጌኤሽኪ፥ ጊኢጊ ዓኣንቴ ዴንቃኔ። 45ዬካፓ ፑርቶ ዓያናሢ ዓኣዺ ዒዛይዳፓ ባሼ ፑርታ ሜሌ ላንካይ ፑርታ ዓያና ቡኩሲ ዔኪ ሙኪ ዒዚ ቤርታ ዓኣ ዓሢዳ ጌሊ ዎላ ናንጋኔ፤ ዬያሮ ዬያ ዓሢኮ ጋፒንጾ ናንጋ ቤርታኣስካፓ ባሼ ፑርታ ማዓኔ። ሃያ ዎዶ ፑርቶ ዓሶ ዑጻ ማዓንዳ ባካ ዬያ ማላ ባኣዚኬ” ጌዔኔ። 46ዬሱሴ ዴሮም ኬኤዛ ጎይሣ ዓኣንቴ ዒዛኮ ዒንዶና ጌርሲንሢና ዒዛና ጌስታኒ ኮዒ ካራ ሙኪ ዔቄኔ፤ 47ዒማና ዒኢካ ዓኣ ዓሶይዳፓ ፔቴስኬይ ዬሱሴ ኮሮይዳ፦ “ሃይሾ ኔኤኮ ዒንዶና ጌርሲንሢና ኔና ኮዒ ካራ ዔቂ ዓኣኔ” ጌዔኔ። 48ዬሱሴ ጋዓንቴ፦ “ዒንዳ ታኣኮ ዖናዳይ? ጌርሲንሢያ ዖናንሢዳይ?” ጌዒ ማሄኔ። 49ዬያ ጌዔስካፓ ኩጮና ዒዛኮ ጊንጾ ሃንታ ናኣቶ ባንሢ ዻዊ ዻዊ፦ “ታኣኮ ዒንዶና ጌርሲንሢና ሃይሾ ሃኣቶኬ፤ 50ጫሪንጮይዳ ዓኣ፥ ታ ዓዳሢ ዓይሢጾ ኩንሣዞንሢ ቢያ ታኣኮ ጌርሲንታ ጌሮንታ ዒንዶንታ ዬያቶኬ” ጌዔኔ።


Copyright
Learn More

will be added

X\