ማቲዎሴ 11

1ዬሱሴ ዬያ ባኮ ታጶ ላምዖ ዒዛኮ ጊንጾ ሃንታዞንሢም ኬኤዜሢኮ ጊንጻ ዬኖ ቤዞ ሃሺ ኮይሎይዳ ዓኣ ካታሞንሢዳ ቃኣሎ ኬኤዛኒና ዔርዛኒ ዴንዴኔ። 2ማስካ ዮሓኒሴ ቱዞ ማኣራ ቱቲ ዓኣዖ ኪሪስቶሴ ማዻ ባኮ ዋይዜኔ፤ ዬያሮ ዒዛኮ ጊንጾ ሃንታዞንሢዳፓ ዬሱሴ ኮራ፦ 3“ሙካንዳኔ ጌይንታ ሜሲሔ ኔናሞ ሜሌ ኑ ካፖንዶይ?” ጌዒ ዖኦጫንዳጉዲ ዳኬኔ። 4ዬሱሴ ዔያቶም፦ “ዴንዲጋፓ ዒንሢ ዛጌ ባኮና ዋይዜ ባኮና ቢያ ዮሓኒሴም፦ 5ዓኣፓ ባይቄ ዓሳ ዛጋኔ፥ ሃንቶ ባሺንታ ዎቦ ዓሳ ሃንታኔ፥ ዑጻ ኬስካ ዶርዓሢ ዓኣ ዓሳ ፖዓኔ፥ ዋዮ ባይቄ ዓሳ ዋይዛኔ፥ ሃይቄ ዓሳ ሃይባፓ ዔቃኔ፥ ማንቆ ዓሶማኣ ኮዦ ሃይሳ ኬኤዚንታኔ፤ 6ታና ‘ዒዛ ናንጋዓ’ ጌዒ ዻቢንቱዋኣሢ ጋላቲንቴያኬ ጌዒ ኬኤዙዋቴ” ጌዔኔ። 7ዮሓኒሴ ኮራፓ ሙኬ ኪኢቶ ዓሶንሢ ማዒ ዴንዳዛ ዬሱሴ ዮሓኒሴ ዛሎ ዴሮም፦ “ዒንሢ ሃሢ ዓይጎ ዛጋኒ ዓሲ ናንጉዋ ዳውሎ ሙኬይ? ዢባራ ዓጊሣ ፒሎ ዛጋኒዳ? 8ሜሌ ዒንሢ ዓይጎ ዛጋኒ ሙኬይ? ሚዛጶ ቦኦሬ ዓፒሎ ማይንቴ ዓሶ ዛጋኒዳ? ሚዛጶ ቦኦሬ ዓፒሎ ማኣዔ ዓሳ ካኣቶ ማኣራ ዓኣኔ። 9ሂዳዖ ዒንሢ ዓይጎሮ ሙኬይ? ፆሲ ማሊሢ ኬኤዛ ዓሲ ዛጋኒዳ? ሂዮ! ዬያ ፆሲ ማሊፆ ኬኤዛሢዳፓ ባሼሢ ዛጋኒኬ። 10ዒዚ ‘ኔኤኮ ቤርታ ቤርታ ዓኣዺ ጎይጾ ኔኤኮ ጊኢጊሻንዳ ታኣኮ ኪኢቶ ናዓሢ ኔኤኮ ቤርታ ታ ዳካንዳኔ’ ጌይንቲ ፃኣፒንቴሢኬ። 11ጎኔ ታ ዒንሢም ጋዓኔ፤ ዓጮይዳ ሾይንቴ ዓሶይዳ ቢያ ማስካ ዮሓኒሴይዳፓ ባሼ ባኣሴ። ጋዓንቴ ፆሲ ካኣቱሞይዳ ቢያይዳፓ ሂርኬ ማዔሢ ዒዛይዳፓ ባሻንዳኔ። 12ማስካ ዮሓኒሴ ዎዶይዳፓ ሃኖ ሄላንዳኣና ፆሲ ካኣቱማ ዎልቄና ዳልጊ ዳልጊ ዓኣኔ፤ ዓካሪ ሚርጌና ዒዞሮ ሜታዻዞንሢ ዒዞ ዴንቃንዳኔ” ጌዒ ኬኤዚሢ ዓርቄኔ። 13ሓሣ ዬሱሴ፦ “ፆሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሶና ሙሴ ዎጎና ሙኪ ማስካ ዮሓኒሴ ሄላንዳኣና ፆሲ ካኣቱሞ ዛሎ ኬኤዚ ኬኤዚ ዴዔኔ። 14ዓካሪ ዔያታ ኬኤዜ ባኮ ዒንሢ ዋይዛኒ ኮዔያታቶ ዬይ ሙካንዳኔ ጌይንቴ ዔኤሊያሴ፥ ሃይሾ ሃያ ዮሓኒሴኬ። 15ዋይዛ ዋይዚ ዓኣሢ ዋይዞንጎ!” ጌዔኔ። 16ሃሣ ቃሳዖ፦ “ሃያ ዎዶ ዓሳ ዓይጎ ማላኔ ታ ጋዓንዳይ? ዞኦዛ ቡኪንቲ ዴዒ ናኣታ ፔኤኮ ላጎ ዔኤሊ ዔኤሊ፥ 17‘ዎዛሳ ኮሢ ዒንሢም ኑ ኮርጌኔ፤ ዒንሢ ጋዓንቴ ሶኦሪባኣሴ፤ ሃሣ ቃዮ ዒንሢም ኑ ቃዬማኣ ዒንሢ ዬኤኪባኣሴ’ ጋዓሢ ማላኔ። 18ማስካ ዮሓኒሴ ሙኡዚ ሙዑዋዖ ሃሣ ዑሽኩዋዖ ሙካዛ ‘ሃያይዳ ፑርታ ዓያና ዓኣኔ!’ ዔያታ ጌዔኔ፤ 19ዓሲኮ ናዓሢ ሓሣ ሙዒ ዑሽኪ ዑሽኪ ሙካዛ፥ ‘ሓሣ ሃይ ሙኡዚና ዑሺና ናሽካያኬ፤ ሚኢሾ ቡኩሳ ዓሶና ጎሞ ዓሶናኮ ላጌኬ!’ ዔያታ ጌዔኔ። ያዺ ማዔቴያ ዔራቶኮ ጎኑማ ፔ ማዾና ፔጋዺ ዔርታንዳኔ” ጌዔኔ። 20ዬካፓ ሃሣ ዬሱሴ ሃንጎ ካታሞይዳፓ ባሼና ሚርጌ ፆሲ ዎልቄና ማዺንታ ዓኪ ባኣዚ ማዺንቴ ካታሞንሢ ጎሞ ፔሲ ቡኡፂባኣሢሮ፥ 21“ኮራዚኔ ኔና ባዴዔ! ሃሣ ቤቴሳይዳ ኔና ባዴዔ! ዒንሢዳ ማዺንቴ ፆሲ ዎልቆና ማዺንታ ዓኮ ባካ ፂሮሴና ሲዶና ካታሞናይዳ ማዺንቴቴ ሄኤዶ ዔያታ ሲዬ ፓቲሌ ቱኪ ቶኦካ ቢዲንሢ ዋሂንቲ ጎሞ ፔኤኮ ቡኡፄያ ናንዳንቴኬ። 22ዬያሮ ፆሲ ዓጮይዳ ዎጋ ኬሎና ዒንሢዳፓ ፂሮሴና ሲዶናናም ሄላንዳ ሜታሢ ሼሌዔ ማዓንዳኔ። 23ሓና ኔ ቂፒርናሆሜ! ጫሪንቺ ሄላኒ ኔ ኮይባይ? ጋዓንቴ ፆሲ ኔና ጋናሜ ታሞይዳ ጌልዛንዳኔ፤ ኔ ጊዳ ማዺንቴ ፆሲ ዎልቄና ማዺንታ ዓኮ ባካ ዎንዴ ሶዶሜይዳ ማዺንቴያታቴ ዬና ካታሜላ ሃኖ ሄላንዳኣና ዓኣያ ናንዳንዳቴኬ። 24ዬያሮ ጎኔ ታ ኔም ጋዓኔ፤ ጋፒንፆ ዎጎ ኬሎና ኔ ጊዳፓ ሶዶሜ ካታሞም ዒንጊንታንዳ ሜታሢ ሼሌዓንዳኔ” ጌዒ ቦሂሢ ዓርቄኔ። 25ዒማና ዬሱሴ፦ “ጫሪንጮና ሳዖናኮ ጎዳ ማዔ፥ ታ ዓዳሢዮ! ሃያ ባኮ ዔሮ ዓሶይዳፓ ዓኣቺ ዔኤቢ ዔሩዋ ዓሶም ኔ ፔጋሲ ዔርዜሢሮ ታ ኔና ጋላታኔ፤ 26ሂዮ! ታ ዓዳሢዮ! ኔ ዬያይዳኒ ኔ ማሊፆጉዴያ ማዔኔ። 27ታ ዓዴ ቢያ ባኮ ታኣም ዒንጌኔ፤ ዓዶይዳፓ ዓታዛ ናዓሢ ዔራይ ዖኦኒያ ባኣሴ። ዬያጉዲ ሃሣ ናዓሢዳፓ ዓታዛ ዓዶ ዔራያ ባኣሴ፤ ናዓ ዔርዛኒ ኮዒባኣያታቶ ዖኦኒያ ዓዶ ዔራኒ ዳንዳዑዋሴ” ጌዔኔ። 28ሃሣ ዬሱሴ፦ “ዒንሢ ኬዳ ዴኤፄም ላቢንቴዞንሢ ቢያ ሃኒ ታ ባንሢ ሙኩዋቴ! ታ ዒንሢ ሃውሺሳንዳኔ። 29ታ ቃንባሮ ኬዱዋቴ፥ ታ ማዻ ባኮ ታ ጊዳፓ ዛጊ ማዹዋቴ፤ ታኣኒ ሼሌዔ ሃሣ ሚጪንታያኬ፤ ዒንሢ ሃውሾ ዴንቃንዳኔ። 30ታ ቃንባራ ባቃኖ ዔኩዋያ፤ ኬዳኣ ሃሣ ታኣኮ ሼሌዔኬ” ጌዔኔ።


Copyright
Learn More

will be added

X\