ማቲዎሴ 10

1ዬሱሴ ታጶ ላምዖ ዒዛ ጊንጾ ሃንታዞንሢ ፔ ባንሢ ዔኤላዖ ፑርቶ ዓያኖ ኬሳንዳጉዲ ሃሣ ዶርዖ ቢያ ፖዒሳንዳጉዲ ቢታንቶ ዔያቶም ዒንጌኔ። 2ታጶ ላምዖ ዒዛ ጊንጾ ሃንታዞንሢኮ ሱንፃ፦ ቤርታ ሲሞኔ ጌይንታ ጲፂሮሴንታ ዒዛኮ ጌርሲ ዒንዲራሴ፥ ዜብዲዮሴ ናኣቶንሢ፦ ያይቆቤ፥ ዮሓኒሴ፤ 3ፒልጶሴ፥ ቤርቴሌሞሴ፥ ቶማሴ፥ ሚኢሾ ቡኩሳ ማቲዎሴ፥ ዒልፒዮሴ ናኣዚ ያይቆቤ፥ ታዲዮሴ፤ 4ፔ ዓጮ ናሽካ ሲሞኔንታ ዬሱሴ ዓኣሢ ዒንጌ፥ ዓስቆሮንቶ ዓጮ ዓሢ ዪሁዳንታኬ። 5ዬሱሴ ዬንሢ ታጶ ላምዖ ዒዛኮ ጊንጾ ሃንታዞንሢም፦ “ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶ ባንሢ ዴንዲፖቴ፤ ሃሣ ሳማሪያ ካታሞዋ ጌሊፖቴ፤ 6ጋዓንቴ ማራቶ ጉዲ ዣኣሌ፥ ዒስራዔሌ ዓሶ ባንሢ ዓኣዹዋቴ። 7ዴንዲጋፓ ‘ጫሪንጮ ካኣቱማ ዑኬኔ’ ጌዒ ጌዒ ኬኤዙዋቴ። 8ዶርዓሢና ዓኣ ዓሶ ፖዒሱዋቴ፤ ሃይቄ ዓሶዋ ሃይባፓ ዔቂሱዋቴ፤ ዑጻ ኬስካ ዶርዓሢና ዓኣ ዓሶ ዻቂሹዋቴ፤ ፑርቶ ዓያኖዋ ዓሶይዳፓ ኬሱዋቴ፤ ዒንሢ ጉሪ ዔኬ ባኮ ዬያ ዓሶም ጉሪ ዒንጉዋቴ። 9ዎርቄታቴያ ቢራ ሃሣ ሞኦኖ ዓንጎዋ ቡራሻይዳ ዓጊ ዔኪፖቴ፤ 10ጋላ ዓርቆ ሉካንታ ቃሲ ማይንቶ ዓፒላንታ ቃሲ ዓኣሦ ዱርሲ ሃሣ ኮኦሎዋ ጎይጾሮ ዔኪፖቴ፤ ዓይጎሮ ጌዔቶ ማዻ ዓሲም ኮይሳ ሙኡዚ ዒንጊንታኔ። 11“ዒንሢ ጌላ ካታሞ ማዔቶዋ ጉርዶይዳ ዒንሢ ሾኦቺንሢ ዎይሣኒ ጋዓ ዓሲ ዓኣቶ ዛጉዋቴ፤ ጴዼቶ ዬኖ ቤዞ ሃሺ ዒንሢ ኬስካንዳያ ሄላንዳኣና ዒማካ ዴዑዋቴ። 12ዓሲ ማኣሪ ዒንሢ ጌላ ዎዶና ‘ዓሲ ሙኬኔ፤ ኮሹሞ ሃኖ ማኣሮም ማዖም’ ጎዑዋቴ። 13ማኣሮ ዓዴ ‘ኮሺዋይ’ ጌዒ ዒንሢ ዔኬቴ፦ “ፆሲ ኮሹሞ ዒንሢም ማዖንጎ” ጎዑዋቴ፤ ዔኪባኣያ ማዔቶ ጋዓንቴ ዓቶንጎ። 14ዒንሢ ሾኦቺንሢ ዔኪባኣቶ፥ ዒንሢ ጌዔ ባኮዋ ዋይዚባኣቶ ዬኖ ማኣሬሎና ካታሜሎናይዳፓ ኬስካዖ ቶኮ ሲላሎ ፒፂ ዓኣዹዋቴ። 15ጎኔ ታ ዒንሢም ጋዓኔ፦ ፆሲ ዓጮይዳ ዎጋ ኬሎና ዬኖ ካታሜሎም ሶዶሜና ጋሞራናም ዒንጊንቴ ሜታሢዳፓ ባሼ ሜታ ሄላንዳኔ” ጌዒ ዓይሢ ዳኬኔ። 16ዬካፓ ዬሱሴ፦ “ዓካሪ ታ ዒንሢ ማራይጉዲ ያያሢ ባኣካ ዳካንዳሢሮ ሾኦሺ ጉዲ ጪንጫ፥ ዶኦሌ ጉዲ ሼሌዔ ማዑዋቴ። 17ዓሳ ዒንሢ ዎጌም ዓኣሢ ዒንጋንዳኔ፤ ዓይሁዶ ዓሶኮ ቡኪንቶ ቤዛ ዒንሢ ጳርቆንዶኔ፤ ዬያሮ ኮሺ ዒንሢና ዔሩዋቴ። 18ታ ዛሎ ማርካዻኒ ዎይሣ ዓሶና ካኣቶና ቤርቶ ፑርታ ዎጌም ዒንሢ ሺኢካንዳኔ፤ ዔያቶና ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶና ቤርታ ማርካ ዒንሢ ታኣኮ ማዓንዳኔ፤ 19ዓሳ ዒንሢ ዎጌም ሺኢሻኣና ዒንሢ ኬኤዛንዳ ባካ ዬማ ዎዶና ዒንሢም ኬኤዚንታንዳሢሮ ‘ዓይጎ ሃሣ ዎዚ ጌዒ ኑ ኬኤዛንዳይ?’ ጌዒ ማሊ ሜታዺፖቴ። 20ዓይጎሮ ጌዔቶ ዒንሢ ዛሎና ኬኤዛንዳሢ ዒንሢኮ ጫሪንጮ ዓዳሢ ዓያኖኬ፤ ዒንሢቱዋሴ። 21“ዓሲ ፔ ዓዶ ናዖ ሃይቃንዳጉዲ ዓኣሢ ዒንጋንዳኔ፤ ዬያጉዲ ዓዴያ ፔኤኮ ናዓ ሃይቃንዳጉዲ ዓኣሢ ዒንጋንዳኔ፤ ናኣታ ሾዔ ዓሶ ዑጻ ሞርኬ ማዒ ዔቂ ዎዺሻንዳኔ። 22ዒንሢ ታ ዛሎና ዓሲ ቢያና ዒፂንቴያ ማዓንዳኔ፤ ጋዓንቴ ዴንዲ ጋፒንጾ ሄላንዳኣና ዶዴሢ ዻቃንዳኔ። 23ፔቴ ቤዞይዳፓ ዒንሢ ዒፂ ዳውሶዋና ሜሌ ቤሲ ዓኣዹዋቴ፤ ጎኔ ታ ጋዓኔ፤ ዓሲኮ ናዓሢ ማዒ ሙካንዳያ ሄላንዳኣና ዒስራዔሌ ካታሞም ዒንሢ ኬኤዚ ጋፒሳዓኬ። 24“ዔርዞሢ ዔርዛሢዳፓ ባሼቱዋሴ፤ ማዻሢያ ማዺሻሢዳፓ ባሼቱዋሴ። 25ዬያሮ ዔርዞሢ ዔርዛሢጉዲ፥ ማዻሢ ማዺሻሢጉዲ ማዔቴ ጊዳንዳኔ። ማኣሮ ዓዶም ‘ፑርቶ ዓያኖ ሱኡጋሢ’ ጌዒ ሱንሢ ዔያታ ጌሤቶ ማኣሮ ዓሶም ዬያፓ ዑሣ ፑርታ ሱንሢ ጌሣዓዳ?” ጌዔኔ። 26ሃሣ ዬሱሴ፦ “ዓካሪ ዓሲ ዒጊጪፖቴ፤ ዓይጎሮ ጌዔቶ ዓኣቾና ባኣዚ ፔጋዹዋዖ፥ ዓኣሺንቴ ባኣዚ ዔርቱዋዖ ዓታዓኬ። 27ዬያሮ ዹማ ዒንሢም ታ ኬኤዛሢ ፖዖይዳ ኬኤዙዋቴ፤ ካሽካሺ ዒንሢም ኬኤዚንቴሢ ዼጌ ቤስካ ዔቂ ፔጌና ኬኤዙዋቴ። 28ዓሽኮ ዎዺ፥ ጊዴና ሼምፖ ዎዻኒ ዳንዳዑዋ ዓሶ ዒጊጪፖቴ፤ ዬያይዳፓ ሼምፓሢንታ ዓሽኮንታ ባይቁዋ ታሞይዳ ጌልዚ ባይዛኒ ዳንዳዓ ፆሲ ዒጊጩዋቴ። 29ላምዖ ሱኡታ ባካናም ሻንቺንታኔ፤ ያዺ ማዔቶዋ ዒንሢኮ ጫሪንጮ ዓዳሢ ጌዒባኣንቴ ፔቴ ሱኡቶማታዖ ጉሪ ዓቱዋሴ። 30ዒንሢኮ ጋዓንቴ ቶኦኮ ጋማኣ ፓይዲንቴያታሢሮ፥ 31ዒንሢ ዒጊጪፖቴ፤ ዓይጎሮ ጌዔቶ ሚርጌ ሱኡታይዳፓ ዒንሢ ባሼኬ” ጌዔኔ። 32ዬሱሴ ሃሣ፦ “ዓሲ ቤርቲዳ ታ ዛሎ ማርካዻሢም ቢያ ታኣኒ ጫሪንጮይዳ ዓኣ ታ ዓዶ ቤርታ ዒዛ ዛሎ ማርካዻንዳኔ። 33ዓሲ ቤርቲዳ ‘ታ ዒዛ ዔሩዋሴ’ ጋዓሢ ታኣኒያ ጫሪንጮይዳ ታ ዓዶ ቤርታ ዒዛ ‘ዔሩዋሴ’ ጋዓንዳኔ። 34“ታ ሃያ ዓጮ ዖልዚ ዔኪ ሙካንዳኣፓዓቴም ኮሹሞ ዔኪ ሙኬያ ዒንሢም ማሎፖ። 35ታኣኒ ሙኬሢ ዓቲንቆ ናዓሢ ዓዶ፥ ዉዱሮ ናዔላ ዒንዶ፥ ናኣዚ ማቻ ዓሆ ዒፃንዳጉዲኬ። 36ዬያሮ ማኣሮ ዓሳ ዎሊኮ ሞርኬ ማዓንዳኔ። 37“ታ ጊዳፓ ባሼ ፔኤኮ ዓዶ፥ ዒንዶ ናሽካ ዓሲ ታኣም ማዓዓኬ፤ ታ ጊዳፓ ባሼ ፔኤኮ ዓቲንቆ ናዖ ሃሣ ዉዶሮ ናዖ ናሽካሢ ታኣም ማዓዓኬ። 38ታ ጋቴ ሃይቃኒ ማሊ ታ ጊንፆ ሃንቱዋ ዓሲ ታኣም ማዓኒ ዳንዳዑዋሴ። 39ፔ ናንጎ ዓይሳኒ ኮዓ ዓሲ ቢያ ፔኤኮ ናንጎ ባባይዛንዳኔ፤ ታ ዛሎሮ ጌዒ ፔ ናንጎ ባይዛሢ ጋዓንቴ ቢያ ፔኤኮ ናንጎ ዓዓይሳንዳኔ። 40“ዒንሢ ሾኦቺንሢ ዔካሢ ታና ዔካኔ፤ ታና ዔካሢያ ታና ዳኬ ታ ዓዶ ዔካኔ፤ 41ፆሲ ማሊጾ ኬኤዛሢ፡ ዬያ ሱንፆና ሾኦቺንሢ ዔካሢ ዬያም ዒንጎ ባኮ ዴንቃንዳኔ። ፂላሢ፡ ፂሉሞ ሱንፆና ሾኦቺንሢ ዔካሢ ፂላሢም ዒንጎ ባኮ ዔካንዳኔ። 42ጎኔ ታ ዒንሢም ጋዓኔ፤ ታኣኮ ጊንጾ ሃንታያ ማዔ፥ ሃንሢ ዻኮንሢዳፓ ፔቴማ ዋኣሢ ሺሜ ዑሻሢ ዔኤቢ ዴንቁዋዖ ዓታዓኬ” ጌዔኔ።


Copyright
Learn More

will be added

X\