ማቲዎሴ 1:23

23“ሓይሾ ዓቲንቄ ዔሩዋ ኩሙሢ ዉዱሮ ናይ ጎጲ ዔኪ፥ ዓቲንቄ ናይ ሾዓንዳኔ፤ ሱንጻ ዒዛኮ ‘ዓማኑዔኤሌ’ ጌይንቲ ጌሢንታንዳኔ” ጌዒ ኬኤዜሢ ኩማንዳጉዲኬ። (ዓማኑዔኤሌ ጌይጻ፦ ፆሲ ኑኡና ዎላኬ ጌይሢኬ።)

Share this Verse:

FREE!

One App.
1220 Languages.

Learn More