ማቲዎሴ 1

1ዓብራሃሜና ዳውቴናኮ ጻጳሢ ማዔ ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ሾይንቶ ዜርጻ ሂዚኬ፦ 2ዓብራሃሜ ዪሳቄ፤ ዪሳቄ ያይቆቤ፤ ያይቆቤ ዪሁዳና ጌርሲንሢና ሾዔኔ። 3ዪሁዳ ቲዒማሮ ጎዖ ላኣሌሎይዳፓ ፓርሴና ዛራሄና ሾዔኔ፤ ፓርሴ ሄፂሮኔ፤ ሄፂሮኔያ ራማ ሾዔኔ። 4ራማ ዓምናዳቤ፤ ዓምናዳቤያ ናዖሴ፤ ናዖሴ ሴልሞኔ ሾዔኔ። 5ሴልሞኔ ራባ ጎዖ ላኣሌሎይዳፓ ቦዔዜ ሾዔኔ፤ ቦዔዜያ ሩቴ ጎዖ ላኣሌሎይዳፓ ዒዮቤዴ፤ ዒዮቤዴያ ዒሴዬ ሾዔኔ። 6ዒሴዬ ካኣቲ ዳውቴ ሾዔኔ። ካኣቲ ዳውቴያ ዖሪዮ ማቾይዳፓ ሴሎሞኔ ሾዔኔ። 7ሴሎሞኔ ሮቢዓሜ፤ ሮቢዓሜ ዓቢያ፤ ዓቢያ ዓሳፔ ሾዔኔ። 8ዓሳፔ ዒዮሳፒፄ፤ ዒዮሳፒፄ ዒዮራሜ፤ ዒዮራሜ ዖዚያ ሾዔኔ። 9ዖዚያ ዒዮዓታሜ፤ ዒዮዓታሜ ዓካዜ፤ ዓካዜ ሂዝቂያሴ ሾዔኔ። 10ሂዝቂያሴ ሚናሴ፤ ሚናሴ ዓሞኔ፤ ዓሞኔ ዒዮሲያሴ ሾዔኔ። 11ዒዮሲያሴ ዒስራዔሌ ዴራ ባብሎኔ ዓጮ ዲዒንቲ ዔውቴ ዎዶና ዮዓኬና ጌርሲንሢና ሾዔኔ። 12ባብሎኔ ዓጮ ዲዒንቶኮ ጊንጻፓ ዮዓኬ ሳላቲያሌ፤ ሳላቲያሌ ዜሬባቡሌ ሾዔኔ። 13ዜሬባቡሌ ዓብዲዮዴ፤ ዓብዲዮዴ ዔኤሊያቄሜ፤ ዔኤሊያቄሜ ዓዞሬ ሾዔኔ። 14ዓዞሬ ሳዶቄ፤ ሳዶቄ ዓኪሜ፤ ዓኪሜ ዔኤሊዩዴ ሾዔኔ። 15ዔኤሊዩዴ ዓላዜሬ፤ ዓላዜሬ ማታኔ፤ ማታኔ ያይቆቤ ሾዔኔ። 16ያይቆቤ ዮሴፔ ሾዔኔ፤ ዬይ ዮሴፔ ሜሲሄ ጌይንቴ፥ ዬሱሴኮ ዒንዶ ማይራሞ ዔኬሢኬ። 17ዓካሪ ዓብራሃሜይዳፓ ዳውቴ ሄላንዳኣና ታጶ ዖይዶ ሾይንቲ፤ ዳውቴይዳፓ ባብሎኔ ዓጮ ዲዒንቶ ሄላንዳኣና ታጶ ዖይዶ ሾይንቲ፤ ባብሎኔ ዓጮ ዲዒንቶይዳፓ ሜሲሔ ሄላንዳኣና ታጶ ዖይዶ ሾይንቲኬ። 18ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ሾይንቶ ጎይጻ ያዺኬ፤ ዒዛኮ ዒንዳ፥ ማይራማ ዮሴፔና ዖኦጪንቲ ዔያታ ዎሊ ዔኩዋንቴ ዓያና ጌኤሺዳፓ ዒዛ ጎጲ ዔኪ ጴዼኔ። 19ዒዞ ዖኦጫሢ ዮሴፔ ጋዓንቴ ኮሺ ዓሲ ማዔሢሮ ዓሲ ቤርቲዳ ዒዞ ዻውሲሳኒ ኮዒባኣሢሮ ዴሜና ሃሻኒ ማሌኔ። 20ዬኖ ማሊጾና ዒ ዓኣንቴ፥ ፆሲኮ ኪኢታንቾ ዓዉቲና ዒዛም ጴዻዖ፦ “ዳውቴ ናዓሦ፥ ዮሴፔ! ኔኤኒ ዖኦጫዛ፥ ማይራማ ጎጳዼሢ ዓያና ጌኤሺዳፓ ማዔሢሮ ማሊ ሂርጉዋዖ ዒዞ ዔዔኬ። 21ዒዛ ዓቲንቄ ናይ ሾዓንዳኔ፤ ዒዚ ዴሮ ጎሞይዳፓ ዻቂሻንዳሢሮ ሱንጾ ዒዛኮ ኔ ‘ዬሱሴ’ ጌይ ጌሤ” ጌዔኔ። 22ዬይ ቢያ ያዺ ማዔሢ ፆሲ፥ ፔ ማሊጾ ኬኤዛ ዒሲያሴ ዛሎና፦ 23“ሓይሾ ዓቲንቄ ዔሩዋ ኩሙሢ ዉዱሮ ናይ ጎጲ ዔኪ፥ ዓቲንቄ ናይ ሾዓንዳኔ፤ ሱንጻ ዒዛኮ ‘ዓማኑዔኤሌ’ ጌይንቲ ጌሢንታንዳኔ” ጌዒ ኬኤዜሢ ኩማንዳጉዲኬ። (ዓማኑዔኤሌ ጌይጻ፦ ፆሲ ኑኡና ዎላኬ ጌይሢኬ።) 24ዮሴፔ ዒማና ጊንዓስካፓ ጴጫዖ ፆዛሢኮ ኪኢታንቻሢ ዒዛ ዓይሤ ጎይጾ ዒ ዖኦጫ፥ ማይራሞ ዔኬኔ። 25ማዔቶዋ ናዖ ዒዛ ሾዓንዳያ ሄላንዳኣና ዒዞና ዒ ላሂባኣሴ፤ ዬካፓ ዮሴፔ ሾይንቴ ናዓሢኮ ሱንጾ “ዬሱሴ” ጌዒ ጌሤኔ።


Copyright
Learn More

will be added

X\