ማርቆሴ 9

1ሓሣ ዬሱሴ ዔያቶም ሂዚ ጌዔኔ፦ “ጎኔ ታ ዒንሢም ጋዓኔ፤ ሓሢ ሃይካ ዓኣ ዓሶኮ ባኣካፓ ፆሲ ካኣቱማ ዎልቄና ዬዓኣና ዛጋንዳያ ሄላንዳኣና ፔቴ ፔቴ ሓይቂንዱዋ ዓሲ ዓኣኔ።” 2ላሆ ዓቢኮ ጊንፃፓ ዬሱሴ ጴፂሮሴንታ ያይቆቤንታ ዮሓኒሴንታ ሌሊ ፔኤና ዎላ ዔኪ ፑኡፒ ዹካ ኬስካዛ ዔያቶኮ ቤርታ ዒዛኮ ዓውካራ ላኣሚንቲ ጴዼኔ። 3ዓፒላ ዒዛኮ ኮሺ ቦኦሬኔ፤ ዓጪዳ ዖኦኒያ ማስኪ ጌኤሺ ቦኦሪሳያይዳፓ ዑሣ ዓኣዼ ቦኦሬኔ። 4ዬማና ዔኤሊያሴና ሙሴና ጴዺ ዬሱሴና ዎላ ጌስታንቴ ዔያታ ዴንቄኔ ። 5ጴፂሮሴ ዬሱሴ ኮራ፦ “ዔርዛሢዮ! ሓይካ ኑ ናንጋቴ ኮሺኬ፤ ዬያሮ ፔቴ ኔም፥ ፔቴ ሙሴም፥ ፔቴ ዔኤሊያሴም ማዓያ ሓይሦ ዉዲ ኑኡኒ ማዦም” ጌዔኔ። 6ዔያታ ሓይሣሢ ኮሺ ዲቃቲ ዓኣሢሮ ጴፂሮሴ ፔኤሮ ዓይጎ ጋዓቴያ ዔሪባኣሴ። 7ሻኣሬ ዔያቶ ሙኪ ባይዜኔ፤ ባይዜ ሻኣሮይዳፓ፦ “ሓይ ታኣኮ ታኣኒ ናሽካ ናዓሢኬ፤ ዒዚ ጋዓሢ ዋይዙዋቴ” ጋዓ ዑኡሲ ዋይዚንቴኔ። 8ቤዞማና ሺሪ ዔያታ ዛጋዖ ዬሱሴፓ ዓታዛ ሜሌ ዖናኣ ዴንቂባኣሴ። 9ዹካፓ ዔያታ ኬዳኣና ዬሱሴ፦ “ዒንሢ ዛጌ ባኮ ዓሲኮ ናዓሢ ሓይቂ ሓይባፓ ዔቃንዳያ ሄላንዳኣና ዖኦማኣ ኬኤዚፖቴ” ጌዒ ዓይሤኔ። 10ዬያ ዒ ጌዔ ባኮ ዔያታ ዋይዚ ዔኬኔ፤ ጋዓንቴ፦ “ሃይቢፓ ዔቂሢ ጌይሢ ዎዚ ጌይሢዳይ?” ጌዒ ዎላ ጌስቴኔ። 11“ሙሴኮ ዓሶ ዎይሦ ዎጎ ዔርዛ ዓሳ ዔኤሊያሴ ቤርታ ሙካኒ ኮይሳኔ ዓይጎሮ ጋዓይ?” ጌዒ ዔያታ ዬሱሴ ኮራ ዖኦጬኔ። 12ዒዚ ዔያቶም፦ “ጎኔኬ፤ ዔኤሊያሴ ቤርታዺ ሙካኒና ጉቤ ባኮ ጊኢጊሻኒ ኮይሳኔ፤ ማዔቶዋ ዓሲ ናይ ሜቶ ዔካንዳሢና ቦሂንታንዳሢያ ፃኣፒንቲ ባኣዓዳ? 13ታኣኒ ዒንሢም ኬኤዛኔ፦ ዔኤሊያሴ ቤርታዺ ሙኬኔ፤ ቤርታዺ ዒዛ ዛሎ ፃኣፒንቴሢ ጉዴያ ዓሳ ኮዓ ባኮ ቢያ ዒዛይዳ ማዼኔ” ጌዔኔ። 14ዬሱሴና ዒዛና ዎላ ዹኮ ኬስኬ፥ ዒዛ ጊንፆ ሓንታ ሓይሦንሢና ሓንጎ ዓቴ ጊንፆ ሓንታዞንሢ ኮይላ ሙካንቴ ሚርጌ ዴሬ ዔያቶ ኮራ ቡኪ፤ ሓሣ ሙሴኮ ዓሶ ዎይሦ ዎጎ ዔርዛ ዓሳኣ ዔያቶና ዎላ ማርማኔ። 15ዒኢካ ዓኣ ዴራ ዬሱሴ ዛጌ ዎዶና ሚርጌ ሄርሻዖ ዒዛ ባንሢ ጳሽኪ፦ “ኮሺዳ?” ጌዔኔ። 16ዬሱሴ ዒዛኮ ጊንፆ ሓንታ ናኣቶ ኮራ፦ “ዔያቶና ዎላ ዒንሢ ማርማሢ ዓይጎዛላዳይ?” ጌዒ ዖኦጬኔ። 17ዴሮ ባኣካፓ ፔቴ ዓሲ ሂዚ ጌዔኔ፦ “ዔርዛሢዮ! ጌስቲሱዋ ፑርታ ዓያና ዓርቄ ናይ ታ ኔ ኮራ ዔኪ ሙኬኔ። 18ዔቄ ዎዶና ሳዓ ዒዛ ጳዺሳኔ፤ ዻንጎና ዱባሲ ዓቺ ዻይሲሳኔ፤ ዑፆዋ ዒዛኮ ሜልዚ ሌሲ ጉዲ ማሃኔ፤ ዬያ ፑርቶ ዓያኖ ዒዛይዳፓ ኬሳንዳጉዲ ኔኤኮ ጊንፆ ሓንታ ናኣቶ ታ ዖኦጬያታንቴ ዔያታ ኬሳኒ ዳንዳዒባኣሴ።” 19ዬሱሴ ዔያቶም ሂዚ ጌዔኔ፦ “ዒንሢ ጉሙርቁዋ ዓሳ ዓይዴ ሄላንዳኣና ታ ዒንሢና ዎላ ናንጋንዳይ? ዓይዴ ሄላንዳኣና ታኣኒ ጊባንዳይ? ሂንዳ ናዖ ታ ባንሢ ዔኪ ሙኩዋቴ።” 20ዔያታ ናዓሢ ዬሱሴ ባንሢ ዔኪ ሙኬኔ፤ ፑርቶ ዓያና ዬሱሴ ዴዴንቃዖ ናዖ ሳዓ ጳዺሳዛ ናዓሢያ ሳዓ ኮላዺ ዻንጎና ዱባ ዬይሴኔ። 21ዬሱሴ ናዖኮ ዓዶ ኮራ፦ “ዓይዳፓ ዓርቂ ሃይ ናዓሢ ሃያይዳይ?” ጌዒ ዖኦጬኔ። ናዖኮ ዓዴ ማሓዖ፦ “ዓኣላ ዓኣንቴ ዓርቃዖኬ፤ 22ፑርቶ ዓያና ዒዛ ዎዻኒያ ሚርጌ ዎዴና ታሚዳ፥ ዋኣሢዳ ኬኤራሢሮ ኔም ዳንዳዒንታቴ ሃዳራ ኑና ሚጪንቲ ማኣዴ” ጌዔኔ። 23ዬሱሴ፦ “ኔም ዳንዳዒንታቶ ኔኤኒ ዎይቲ ጋዓይ? ጉሙርቃሢም ቢያ ባኣዚ ዳዳንዳዒንታኔ!” ጌዔኔ። 24ቤዞና ናዖኮ ዓዴ፦ “ጉሙርቂፆ ታ ጉሙርቃኔ፤ ጋዓንቴ ጉሙርቂሢ ፓጪሢፓ ታና ማኣዴ” ጌዒ ዒላቴኔ። 25ዬሱሴ ዓሳ ዲርጊ ዬዓንቴ ዛጋዖ ፑርቶ ዓያናሢም፦ “ሓይ ኔኤኒ ናዖኮ ዋዮና ዻንጎና ባይቄያ ማሄ ዓያናሢዮ ናዓሢዳፓ ኔኤኒ ኬስካንዳጉዲ፥ ላሚ ጊንሣ ኔኤኒ ዒዛይዳ ጌሉዋጉዲ ታ ኔና ዓይሣኔ!” ጌዒ ጎሬኔ። 26ፑርቶ ዓያናሢ ዼኤፒ ዑኡሲና ዒላታዖ ናዓሢያ ሚርጌና ባርዲሴሢኮ ጊንፃ ኬስካዛ ናዓሢ ሓይቄ ሌሲ ጉዲ ማሌሢሮ ሚርጌ ዓሳ ሓይቄኔ ጌዔኔ። 27ጋዓንቴ ዬሱሴ ናዓሢኮ ኩጮ ዓርቂ ዔቂሴኔ፥ ናዓሢያ ዔቄኔ። 28ዬካፓ ዬሱሴ ማኣሪ ጌሌሢኮ ጊንፃ ዒዛኮ ጊንፆ ሓንታ ናኣታ ዒዛ ዱማሲ፦ “ዓይጎሮ ኑኡኒ ፑርቶ ዓያኖ ኬሳኒ ዳንዳዒባኣይ?” ጌዒ ዖኦጬኔ። 29ዬሱሴ ኬኤዛዖ፦ “ሓያ ጉዴሢ ሺኢጲሢና ሃሣ ሙኡዚ ሓሺ ሺኢቂሢና ማዒባኣታቶ ሜሌ ዓይጎና ኬስኩዋሴ” ጌዔኔ። 30ዬሱሴና ዒዛኮ ጊንፆ ሓንታ ናኣቶና ዬኖ ቤዞ ሓሺ ጌሊላ ዓጮና ቲቂ ዴንዴኔ፤ ዬሱሴ ዒዚ ዓኣ ቤዞ ዖኦኒያ ዔራንዳጉዲ ኮዒባኣሴ። 31ዓይጎሮ ጌዔቶ ዒማና ዒዚ ፔኤኮ ጊንፆ ሓንታ ናኣቶ፦ “ዓሲኮ ናዓሢ ዓሲ ኩሽካ ዓኣሢ ዒንጊንታንዳኔ፤ ዔያታኣ ዒዛ ዎዻንዳኔ፤ ሓይቄሢኮ ጊንፃ ሓይባፓ ሓይሣሳ ኬሎና ዔቃንዳኔ” ጌዒ ዔርዚሢዳ ዓኣሢሮኬ። 32ዒዛኮ ጊንፆ ሓንታዞንሢም ዬይ ዒ ጌዔ ባካ ዔርቲባኣሴ፤ ማዔቶዋ ማሂ ዒዛ ዖኦጫኒ ዔያታ ዒጊጬኔ። 33ዬሱሴና ዒዛኮ ጊንፆ ሓንታዞንሢና ቂፒርናሆሜ ዓጮ ሙኪ ማኣሪ ጌሌስካፓ ዬሱሴ ዒዛኮ ጊንፆ ሓንታዞንሢ ኮራ፦ “ዒንሢ ዎንዴ ጎይፆይዳ ዓኣዖ ዎላ ማርማሢ ዓይጌንዴዳይ?” ጌዒ ዖኦጬኔ። 34ዔያታ ጋዓንቴ ዚቲዮ ጌዔኔ። ዓይጎሮ ጌዔቶ ዔያታ ጎይፃ፦ “ኑ ጊዳፓ ቢያ ባሼሢ ዖናዳይ?” ጌዒ ማርሜሢሮኬ። 35ዬሱሴ ዴዔሢኮ ጊንፃ ታጶ ላምዖንሢ ዔኤላዖ፦ “ቢያፓ ቤርታ ማዓኒ ኮዓይ ዖናታቶዋ ቢያፓ ጋፒንሢና ሓሣ ቢያም ማዻያ ማዓንዳያ ኮይሳኔ” ጌዔኔ። 36ዬካፓ ፔቴ ዻካ ናይ ዔያቶ ቤርታ ዔቂሲ ናዖ ኮንቂጋፓ ሂዚ ጌዔኔ፦ 37“ሓያ ጉዴ ናኣቶይዳፓ ፔቴታዖ ታ ሱንፆና ቦንቺ ዔካሢ ታና ዔካኔ፤ ታና ዔካሢ ታና ሌሊቱዋንቴ ታና ዳኬሢያ ዔካኔ።” 38ዮሓኒሴ ዬሱሴም፦ “ዔርዛሢዮ! ፔቴ ዓሲ ኔ ሱንፆና ፑርታ ዓያና ኬሳንቴ ኑ ዛጋዖ ዒዚ ኑኡና ዎላቱዋኣሢሮ ዒዛ ኑኡኒ ላኣጌኔ” ጌዒ ኬኤዜኔ። 39ዬሱሴ ማሓዖ፦ “ታ ሱንፆና ዓኪ ዲቃሣ ባኣዚ ማዺ ማዺ ቤዞና ታ ዑፃ ፑርታ ጌስታንዳይ ባኣሢሮ ሓሹዋቴ ላኣጊፓቴ፤ 40ዓይጎሮ ጌዔቶ ‘ኑና ዒፁዋኣሢ ቢያ ኑኡና ዎላኬ’ ” ጌዔኔ። 41ጎኔ ታ ዒንሢም ጋዓኔ፤ ዒንሢ ታኣሮ ማዔሢሮ ፔቴ ሙርሳና ዋኣሢ ዒንሢ ዑሻ ዓሢም ዋኣፆ ዑሼሢ ዛሎሮ ዒንጊንታንዳ ባኣዚ ባይቃዓኬ። 42ዬሱሴ ኬኤዛዖ፦ “ታና ጉሙርቃዞንሢ፥ ሓንሢ ዻኮንሢፓ ፔቴማ ዻቢሳያ ዖና ማዔቶዋ ፑኡፒ ዎንሢ ሆላ ቱኪ ባዞይዳ ኬኤሪንቴቶ ቃራኬ፤ 43ዬያሮ ኩጫ ኔና ዻቢሳቴ ቲቂ ኔፓ ኬኤሬ፤ ላምዖ ኩቺ ዓኣንቴ ጋናሜይዳ፥ ታሞ ባይቁዋኣሢዳ ኬኤሪንቲፃፓ ኩቺ ዱጴያ ማዒ ናንጎ ማኣሪ ጌሊፃ ቃራኬ። [ 44ጋናሜ ጌይንታ ቤዛ ዒኢካ ዓኣ ዛኣላ ሓይቁዋያ፥ ታማኣ ባይቁዋ ቤሲኬ።] 45ቶካ ኔና ዻቢሳቴ ኔፓ ቲቂ ኬኤሬ፤ ላምዖ ቶኪ ቢያ ዓኣንቴ ጋናሜ ጌሊፃፓ ፔቴ ቶኪና ማዒ ናንጎ ማኣሪ ጌሊፃ ቃራኬ። [ 46ጋናሜ ጌይንታ ቤዛ ዒኢካ ዓኣ ዛኣላ ሓይቁዋያ፥ ታማኣ ባይቁዋ ቤሲኬ።] 47ዓኣፓ ኔና ዻቢሳቴ ኔፓ ኬሲ ኬኤሬ፤ ላምዖ ዓኣፒ ዓኣንቴ ጋናሜ ጌሊፃፓ ፔቴ ዓኣፒና ናንጎ ማኣሪ ጌሊፃ ቃራኬ። 48ጋናሜ ጌይንታ ቤዛ ዒኢካ ዓኣ ዛኣላ ሓይቁዋያ፥ ታማኣ ባይቁዋ ቤሲኬ። 49ፆሲም ዒንጎ ባኣዚ ሶኦጌ ዋሂ ጌኤሾሢጉዲ ዓሲ ቢያ ታሚዳ ጌሊ ጌኤሽኪ ኬስካንዳኔ፤ 50“ሶኦጌ ኮሺኬ፤ ጋዓንቴ ሶኦጌኮ ጌኤሻኒ ዎልቄ ባኣያ ማዔቶ ዓይጎና ዒንሢ ጌኤሻንዳይ? “ዒንሢኮዋ ሶኦጌ ጉዲ ጌኤሻ ዎልቄ ዓኣያ ማዖንጎ፤ ሴካና ሓንጋና ዎላ ጊኢጊ ኮሺ ናንጉዋቴ።”


Copyright
Learn More

will be added

X\