ማርቆሴ 8

1ዬማና ላሚ ሓሣ ሚርጌ ዴሬ ቡኬኔ። ዬያ ቡኬ ዓሶኮ ሙዖንዶ ባኣዚ ባኣሢሮ ዬሱሴ ዒዛኮ ጊንፆ ሓንታ ናኣቶ ፔ ባንሢ ዔኤላዖ ሂዚ ጌዔኔ፦ 2“ሓይ ዓሳ ሃኣዛጉዋቴ ሃይሦ ኬሊ ሄላንዳኣና ታኣና ዎላኬ፤ ሓሣ ሙዖንዶ ባኣዚ ዔያቶኮ ባኣሢሮ ታና ሚቻኔ፤ 3ዛላ ዔያቶኮ ሃኬይዳፓ ሙኬያኬ፤ ሓያ ናዮና ታኣኒ ዔያቶ ዳኬቶ ጎይፃ ዔያታ ላባንዳኔ” ጌዔኔ። 4ዒዛኮ ጊንፆ ሓንታ ናኣታ፦ “ሂዴቶ ሓያ ዳውሎ ቦኦሎይዳ ሓያ ዓሶም ቢያ ጊዳ ሙኡዚ ዴንቃኒ ዳንዳዓይ ዖናዳይ?” ጌዔኔ። 5ዬሱሴ ዔያቶም፦ “ዓኣፒኒ ካሣ ዒንሢኮ ዓኣይ? ጌዒ ዔያቶ ዖኦጬኔ፤ ዔያታ፦ “ላንካይ ካሣ ዓኣኔ” ጌዔኔ። 6ዒዚ ዓሳ ሳዓ ዴዓንዳጉዲ ዓይሣዖ ላንካዎ ካሦንሢ ዔኪ ፆሲ ጋላታዖ ቡንፂ ዴሮም ጊሽካንዳጉዲ ዒዛኮ ጊንፆ ሓንታ ናኣቶም ዒንጋዛ፥ ናኣታ ዓሶም ጊሽኬኔ። 7ዔያቶኮ ሓሣ ዻካ ሞላ ዓኣንቴ ዬንሢሮዋ ጋላታዖ ዴሮም ዒንጋንዳጉዲ ዓይሤኔ። 8ዓሳ ቢያ ሙዒ ሚሽካዛ ዓቴ ዶንቦ ዔያታ ላንካይ ዳልጊ ሌማቴ ኩንሢ ዔኬኔ። 9ዬያ ሙዔ ዓሶኮ ፓይዳ ዖይዶ ሺያ ኩማንዳያኬ፤ ዬሱሴ ዔያቶ ዳኬሢኮ ጊንፃ፥ 10ዒዛኮ ጊንፆ ሓንታ ናኣቶና ዎላ ዋኣፆና ፒንቆ ጎንጎ ጋሮ ጌሊ ዳልማኑታ ጌይንታ ዓጮ ዓኣዼኔ። 11ፔርሴ ዓሳ ዬሱሴ ባንሢ ሙኪ ዒዛና ዎላ ማርሞ ዓርቄኔ፤ ዔያታ ዒዛ ጌኤሲና ፒራኒ ኮዓዖ ፆሲዳፓ ማዔያ ዓኪ ዲቃሣ ባኣዚ ዻዋንዳጉዲ ዒዛ ዖኦጬኔ። 12ዬሱሴ ዒማና ፔ ዒና ጋርሲም ጌስታዖ፦ “ሃኖ ዎዶ ዓሳ ዲቃሣ ዓኪ ባኣዚ ማዺንታንዳጉዲ ዓይጎሮ ኮዓይ? ጎኔ ታ ዒንሢም ጋዓኔ፤ ፔቴታዖ ዔያቶም ጎኑሞ ዔርዛ ባኣዚ ማዺንታዓኬ” ጌዔኔ። 13ዒዚ ዔያቶ ሃሻዖ ላሚ ዋኣፆና ፒንቆ ጎንጎና ባዞኮ ሶንጌኖ ሱኮ ፒንቄኔ። 14ዒዛኮ ጊንፆ ሓንታ ናኣታ ጋላ ዔካንዳዖ ዋላዛ ዋኣፆና ፒንቆ ጎንጎይዳ ዓኣ ዓሶኮ ፔቴ ካሣይዳፓ ዓታዛ ዓኣ ባኣዚ ባኣሴ። 15ዬሱሴ፦ “ፔርሴ ዓሶና ሄሮዲሴናኮ ሙኑቆ ፃኣዞይዳፓ ካፒንቱዋቴ” ጌዔኔ። 16ዔያታ ዎሊ ኮይላ፦ “ዒዚ ዬያ ጌዔሢ ኑኡኮ ጋላ ባኣሢሮ ናንዳኔ” ጌዒ ዞርቲሢ ዓርቄኔ። 17ዬሱሴ ዬያ ማሊፆ ዔያቶኮ ዔራዖ ሂዚ ዔያቶም ጌዔኔ፦ “ ‘ካሣ ኑኡኮ ባኣሢሮኬ’ ጌይ ዒንሢ ዓይጎሮ ማላይ? ሓማ ሄላንዳኣና ዒንሢ ማሊ ጶቂሡዋያ ሓሣ ዒንሢም ዔርቱዋያዳ? ዒና ዒንሢኮ ዔኩዋያ ማዒ ሃጊ ዶጬ ጎይሣዳ? 18ዓኣፓ ዒንሢኮ ዛጉዋዓዳ? ዋያ ዒንሢኮ ዋይዙዋዓዳ? ዎዲ ዒንሢ ኮይላ ማሊንቱዋይ! 19ሃያኮ ቤርታ ዶንጎ ካሦንሢ ዶንጎ ሺዮ ዓሶም ታኣኒ ቡንፂ ዒንጌ ዎዶና ዶንቦ ዒንሢ ዓኣፒኒ ሌማቴ ኩሙሢ ዔቂሴይ” ጋዓዛ፥ ዔያታ፦ “ታጶ ላምዖ ሌማቴ ኩሙሢ” ጌዔኔ። 20ሓሣ ዒዚ፦ ታኣኒ ላንካዎ ካሦ ዖይዶ ሺዮ ዓሶም ቡንፂ ዒንጌ ዎዶና ዓኣፒኒ ሌማቴ ኩሙሢ ሃሾና ዶንባ ዒንሢ ዔኬይ?” ጌዒ ዔያቶ ዖኦጬኔ። ዔያታኣ፦ “ላንካይ ዳልጊ ሌማቴ ኩሙሢ” ጌዒ ማሄኔ። 21ዒዚ ዒማና “ሂዳዖ ሓማ ሔላንዳኣና ዒንሢ ጶቂሡዋያዳ?” ዔያቶም ጌዔኔ። 22ዔያታ ቤቴሳይዳ ሄላዛ ዓሳ ፔቴ ዓኣፒ ባይቄ ዓሲ ዬሱሴ ኮራ ዔኪ ሙካዖ ዒዚ ፔ ኩጮና ካኣማንዳጉዲ ዒዛ ሺኢቄኔ። 23ዬሱሴ ዓኣፓ ባይቄ ዓሢኮ ኩጮ ዓርቂ ጎቺ ጉርዶ ባኣካፓ ኬሳዖ ዓሢኮ ዓኣፖይዳ ጩቴሢኮ ጊንፃፓ ዓኣፖ ዒዛኮ ካኣማዖ “ዻካ ኔም ዔኤቢ ጴዻ” ጌዒ ዒዛ ዖኦጬኔ። 24ዓኣፓ ባይቄሢ ዼግ ጌዒ ዛጋዖ፦ “ሂዮ ታኣኒ ዓሲ ዴንቃኔ፤ ጋዓንቴ ዔያታ ዓጊፃ ሚሢ ማላኔ” ጌዔኔ። 25ዬሱሴ ዓሢኮ ዓኣፖይዳ ኩጮ ላሚ ጌሤኔ፤ ዬማና ዓሢ ጌኤሺ ዛጌኔ፤ ዓኣፓኣ ዻቄኔ፥ ቢያ ባኣዚ ጌኤሺ ዛጊሢ ዓርቄኔ። 26ዬካፓ ዬሱሴ ዒዛም፦ “ጉርዶ ባኣኮ ዓኣዺፖ” ጌዒ ዓይሢ ማኣሪ ዳኬኔ። 27ዬካፓ ዬሱሴና ዒዛኮ ጊንፆ ሓንታ ናኣቶና ፒልጶሴ ቂሳሪያ ጌይንታ ካታሞኮ ኮይላ ዓኣ ጉርዳ ባንሢ ዴንዲ ዴንዲ ጎይፃ ዓኣዖ፦ “ዓሳ ታና ዖናኬ ጋዓይ?” ጌዒ ዒዛኮ ጊንፆ ሓንታዞንሢ ኮራ ዖኦጬኔ። 28ዔያታ ማሓዖ፦ “ዛላ ኔና ማስካ ዮሓኒሴኬ ጋዓኔ፤ ሓንጎዋታ ኔና ዔኤሊያሴኬ ጋዓኔ፤ ዓቴ ዓሳ ሓሣ ዖሲ ማሊፆ ኬኤዛዞንሢዳፓ ፔቴያኬ ኔና ጋዓኔ” ጌዔኔ። 29“ዒንሢ ታና ዖናኬ ጋዓይ?” ጌዒ ዒዚ ዔያቶ ዖኦጬኔ። ጴፂሮሴ ማሓዖ፦ “ኔኤኒ ሜሲሔኬ” ጌዒ ማሄኔ። 30ዬሱሴ ዔያቶ፦ “ታ ዛሎ ዖኦማኣ ኬኤዚፖቴ” ጌዒ ዓይሤኔ። 31ዬሱሴ ፔኤኮ ጊንፆ ሓንታ ናኣቶ ሂዚ ጌዒ ዔርዚሢ ዓርቄኔ፦ “ዓሲኮ ናዓሢ ሚርጌ ሜቶ ዔካንዳያ ኮይሳኔ፤ ዓይሁዶ ጪሞና ቄኤሶኮ ሱኡጎና ሃሣ ሙሴኮ ዓሶ ዎይሦ ዎጎ ዔርዛዞንሢና ቤርታ ቦሂንታንዳኔ፤ ሓይቂያ ሓይቃንዳኔ። ማዔቶዋ ሓይሦ ዓቢኮ ጊንፃፓ ሓይባፓ ዔቃንዳኔ።” 32ዒዚ ዬያ ዔያቶም ጋፕዲ ፔጋሲ ኬኤዛዛ ጴፂሮሴ ዒዛ ዱማሲጋፓ፦ “ያዺ ጌዒፖ ” ጌዒ ዒዛ ጎሬኔ። 33ጋዓንቴ ዬሱሴ ዒዛኮ ጊንፆ ሓንታ ናኣቶ ባንሢ ሺሪ ዛጋዖ፦ “ኔኤኒ ፃላሄ ታ ኮራፓ ሺኢኬ፤ ኔኤኮ ማሊፃ ፆሲዳፓቱዋሴ፤ ዓሲዳፓኬ” ጌዒ ጴፂሮሴ ጎሬኔ። 34ዬካፓ ዬሱሴ ዴሮንታ ዒዛኮ ጊንፆ ሓንታ ናኣቶንታ ፔ ባንሢ ዔኤላዖ ሂዚ ጌዔኔ፦ “ዖናታቶዋ ታኣና ዎላ ሃንታኒ ናሽካሢ ፔና ሓሺ፥ ሃይቢም ጊኢጌያ ማዒ ታ ጊንፆ ሓንቶንጎ።” 35ዖናታቶዋ ፔ ናንጎ ዓይሳኒ ናሽካሢ ዒዞ ባይዛንዳኔ፤ ጋዓንቴ ታናንታ ታኣኮ ኮዦ ሓይሶ ዛሎሮ ፔኤኮ ናንጎ ዓኣሢ ዒንጋሢ ጋዓንቴ ናንጎ ፔሲ ባይዛዓኬ፤ 36ዓሲ ሳዖይዳ ዓኣ ባኮ ቢያ ዴንቃዖ ፔኤኮ ናንጎ ባይዜቶ ዓይጎ ማኣዳይ? 37ሓሣ ዓሲ ፔ ናንጎ ቤዞ ዓይጎ ጪጋኒ ዳንዳዓይ? 38ፆሲ ቦንቹዋ፥ ጎሞ ዓሶ ሾይንቶ ሓያ ቤርታ ታ ዛሎና ታኣኮ ዔርዚፆ ዛሎ ኬኤዛኒ ቦርሲንታ ዓሲዳ ቢያ ዓሲኮ ናዓሢያ ፔ ዓዶኮ ቦንቾና ሃሣ ጌኤዦ ኪኢታንቾናኣ ዎላ ሙካዖ ዬያ ዓሢዳ ቦርሲንታንዳኔ።


Copyright
Learn More

will be added

X\