ማርቆሴ 6

1ዬሱሴ ያፓ ቤዞ ሓሺ ፔኤኮ ዓጮ ካታሞ ሙኬኔ፤ ዒዛኮ ጊንፆ ሓንታዞንሢያ ዒዛ ጊንፆ ሙኬኔ። 2ዓይሁዶኮ ሓውሾ ዓቦና ዔያቶኮ ቡኪንቶ ቤዛ ዒዚ ዔርዚሢ ዓርቄኔ፤ ሚርጌ ዓሲ ዒኢካ ዓኣኔ፤ ዒዚ ኬኤዛሢ ዔያታ ዋይዛዖ፦ “ዓንካፓ ዒዚ ሓያ ቢያ ዴንቄይ? ዎዚ ጉዴ ዔራቶዳይ ዒዛም ዒንጊንቴሢ? ሓያ ዲቃሣ ዓኮ ባኮ ዎዲ ዒዚ ማዻይ?” ጌዒ ጌዒ ዒዛ ሄርሼኔ። 3ጊንሣ ሓሣ ዔያታ ጋዓዖ፦ “ማዔቶዋ ሃይ ሚፆ ዓርሳ ሓኣማሢቱዓዳ? ዒንዴላ ዒዛኮ ማይራሞ ሓሣ ጌርሲንሢ ዒዛኮ ያይቆቤ፥ ዮሳ፥ ዪሁዳ፥ ሲሞኔና ጌሮንሢያ ዒዛኮ ሓይካ ኑኡና ዓኣዞንሢቱዓዳ?” ጌዒ ዒዚ ኬኤዛ ባኮ ዔኩዋዖ ሃሼኔ። 4ዬሱሴ ዔያቶም ኬኤዛዖ፦ “ፆሲ ማሊሢ ኬኤዛይ ሜሌ ዓሲ ኮራ ቦቦንቺንታኔ፤ ፔኤኮ ዓጮይዳ፥ ፔኤኮ ዒጊኖ ባኣኮና ፔኤኮ ማኣሮ ዓሶና ባኣካ ቦቦሂንታኔ” ጌዒ ማሄኔ። 5ዒዚ ዒኢካ ዻካ ሓርጊንቴ ዓሲኮ ሌሊ ዑፃ ኩጮ ጌሢ ፓሤያፓዓቴም ሜሌ ዓኪ ዲቃሣ ባኣዚ ማዺኒ ዳንዳዒባኣሴ። 6ዓሶኮ ጉሙርቂሢ ባኣሢሮ ዒዚ ዲቃቴኔ፤ ዬካፓ ዬሱሴ ጉርዶ ባኣኮ ሓንቲ ሓንቲ ዔርዜኔ። 7ዒዚ ታጶ ላምዖ ዒዛኮ ጊንፆ ሓንታ ናኣቶ ፔ ባንሢ ዔኤሊ ላምዖ ላምዖ ማሂ ዔያቶ ዳኬኔ፤ ዒዚ ዔያቶም ፑርቶ ዓያኖ ዑፆይዳ ዎልቄና ዓኣ ቢታንቶ ዒንጌኔ። 8ዬሱሴ ዔያቶም ኪኢታዖ፦ ዒንሢ ጎይፆኮ ኮኦሎፓ ዓታዛ ጋላ፥ ጋላ ዓርቆ ዻካ ሱርባ፥ ሚኢሼታቶዋ ቡራሻይዳ ዓጊ ዔኪፖቴ ጌዒ ዓይሤኔ። 9ዒ ኬኤዛዖ፦ “ቶካ ዒንሢኮ ዱርሲ ዓኣሣንዳፓዓቴም ቃሲ ላምዖ ማኣዖ ማኣዒፖቴ፤ 10ዓንካኣ ማዖም ዒንሢ ዓሲ ማኣሪ ጌሌቶ ዒኢካፓ ኬስካንዳያ ሄላንዳኣና ዒማካ ዴዑዋቴ፤ 11ዎካ ማዔቶዋ ዓሳ ዒንሢሲ ዔኩዋያና ዋይዙዋ ቤዛ ቢያ ዒንሢኮ ቶኮ ሲላሎ ፒፂጋፓ ኬስኪ ዓኣዹዋቴ። ዬይ፦ ዔያቶም ‘ዒንሢና ዔሩዋቴ’ ጋዓ ማርካ ማዓንዳኔ” ጌዔኔ። 12ዬያሮ ዔያታ ኬስኪ ዓሳ ፔኤኮ ጎሞ ቡኡፃንዳጉዲ ኬኤዜኔ። 13ዔያታ ሚርጌ ፑርታ ዓያናኣ ኬሴኔ፤ ሓሣ ሚርጌ ሓርጊንቴ ዓሲ ዛይቴ ጌይንታ ቲሺና ቲሽኪ ዓውሴኔ። 14ዬሱሴኮ ማዻ ቢያ ቤዞይዳ ዋይዚንቴሢሮ ካኣቲ ሄሮዲሴያ ዒዛ ዛሎ ዋይዜኔ። ፔቴ ፔቴ ዓሳ፦ “ማስካ ዮሓኒሴ ሃይባፓ ዔቄኔ፤ ዬያሮ ሃይ ጉቤ ዋይዚንታ ባካ ዒዛና ማዺንታያኬ” ጋዓኔ። 15ዓሳ ዛላ፦ “ዒዚ ዔኤሊያሴኬ” ጋዓኔ፤ ዛላ ሃሣ፦ “ሚናኣ ፆሲ ማሊፆ ኬኤዛዞንሢዳፓ ፔቴያኬ” ጋዓኔ። 16ዬያ ካኣቲ ሄሮዲሴ ዋይዛዖ፦ “ዬይ ታኣኒ ቶኦኮ ቲቂሴ ማስካ ዮሓኒሴታዖ ሓይባፓ ዔቄያዋይ ሜሌቱዋዋይ!” ጌዔኔ። 17ሄሮዲሴ ፔኤኮ ጌርሲ ፒልጶሴ ማቾ ሄሮዲያዳ ዔኬም፥ 18ዬያ ዛሎና ማስካ ዮሓኒሴ፦ “ጌርሲ ማቾ ዔኮና ኔኤኒ ዻቤኔ” ጌዒ ጎሬሢሮ ካኣቲ ዒዛ ዓይሢ ቱሴኔ። 19ዬያሮ ሄሮዲያዳ ዮሓኒሴ ኮሚ ዎዺሳኒ ኮዔቶዋ ዒዛ ዳንዳዒባኣሴ። 20ዓይጎሮ ጌዔቶ ካኣቲ ሄሮዲሴ ማስካ ዮሓኒሴ ጌኤሺ ሓሣ ፂሎ ዓሲ ማዔሢ ዔሪ ዒጊጪ ካፓሢሮኬ። ማስካ ዮሓኒሴ ኬኤዛ ዎዶና ካኣቲ ዲቃታቶዋ ዎዛና ዒዛሲ ዋይዛኔ። 21ማዓዛ ካኣቲ ሄሮዲሴ ፔኤኮ ሾይንቴ ኬሎ ቦንቻያ ማዔሢሮ ዓጮ ዎይሣ ዓሶና ፖኦሊሶኮ ሱኡጎና ፔቴ ፔቴ ጌሊላ ዓጮይዳ ዔርቴ ዓሶናም ዼኤፒ ሙኡዚ ጊኢጊሼኔ፤ ዬና ሄሮዲያዳም ዒዞ ማሊፆና ካኣማያ ማዔኔ። 22ዒማና ሄሮዲያዳኮ ናኣ ሙዖ ቤዞ ጌሊ ኮፆና ካኣቲና ዒዛና ዎላ ዓኣ ዓሶ ዎዛሴሢሮ ካኣቲ ናዔሎም፦ “ኔኤኒ ኮዓ ባካ ዓይጌንዴ ማዔታቶዋ ዖኦጬ፥ ታኣኒ ዒንጋንዳኔ፤ 23ታኣኮ ካኣቱሞኮ ዛሎ ማዔቶዋ ኔኤኒ ዖኦጬ ባኣዚ ቢያ ዒንጋንዳኔ” ጌዒ ጫኣቄኔ። 24ዒዛ ዒንዶ ኮይላ ኬስኪ ዓኣዺ፦ “ዓይጎ ታ ዒዛ ዖኦጬቶ ቃራዳይ?” ጌዒ ዖኦጬኔ። ዒንዳ፦ “ማስካ ዮሓኒሴኮ ቶኦኮ ታኣም ዒንጌ ጌዒ ዖኦጬ” ጌዒ ማሄኔ። 25ናዔላ ዑኬና ሩኡሪ ካኣቲ ባንሢ ማዒ ሙካዖ፦ “ማስካ ዮሓኒሴኮ ቶኦኮ ሃሢ ሓይማካ ጎንጊዳ ታኣም ኔ ዒንጋንዳጉዲ ታ ኮዓኔ” ጌዒ ዖኦጬኔ። 26ሂዚ ጌዒ ዒዛ ዖኦጬሢሮ ካኣቲ ኮሺ ዖዬኔ፤ ጋዓንቴ ዒዛ ዖኦጬ ባኣዚ ኩንሣኒ ዒዛኮ ሾኦጮ ጉቤሢኮ ቤርታ ዒዚ ጫኣቄሢሮ ዒዚ ላኣጋኒ ዳንዳዒባኣሴ። 27ዬያሮ ካኣቲ ዑኬና ፖኦሊሶይዳፓ ፔቴስኬያ ማስካ ዮሓኒሴኮ ቶኦኮ ቲቂ ዔኪ ዬዓንዳጉዲ ዳኬኔ፤ ፖኦሊሳሢ ቱዞ ማኣሪ ዴንዲ ማስካ ዮሓኒሴኮ ቶኦኮ ቲቄኔ። 28ቲቂንቴ ቶኦኮ ጎንጊዳ ዓጊ ዔኪ ናዔሎም ዒንጌኔ፤ ናዔላ ዔኪ ዒንዴሎም ዒንጌኔ። 29ማስካ ዮሓኒሴኮ ጊንፆ ሓንታዞንሢ ዬያ ዋይዜ ዎዶና ሙካዖ ሌዞ ዒዛኮ ዔኪ ዱኡኬኔ። 30ዳኪንቴዞንሢ ዳኪንቴ ቤዞይዳፓ ማዒ ዬሱሴ ኮራ ቡኬኔ፤ ዔያታ ማዼ ባኮና ዔርዜሢ ቢያ ዒዛም ኬኤዜኔ። 31ዒዚ ዔያቶም፦ “ዒንሢሮ ሌሊ ታኣና ዎላ ዓሲባኣ ቤሲ ሙኪ ዻካ ሓውሹዋቴ” ጌዔኔ። ዬያ ዒ ጌዔሢ ዔያቶ ኮይላ ሙካ ዓሶና ዓኣዻ ዓሶና ሚርጋዛ፥ ሙዓኒያ ዔያቶም ማጌሢሮኬ። 32ዬያሮ ዓሳባኣ ቤዞይዳ ዔያታ ሌሊ ማዓኒ ዋኣፆና ፒንቆ ጎንጎ ቶጊ ዓኣዼኔ። 33ማዔቶዋ ዔያታ ዓኣዻኣና ሚርጌ ዓሲ ዔያቶ ዛጊ ዔሪ ፔኤኮ ካታማፓ ኬስኪ ቶኪና ጳሽኪ ጳሽኪ ዔያቶ ቢራዖ ዔያቶ ኮራ ቡኬኔ። 34ዬሱሴ ዋኣፆና ፒንቆ ጎንጎይዳፓ ኬዳኣና ሚርጌ ቡኬ ዴሮ ዛጋዖ ዔያታ ሄንቃ ዓሲባኣ ማራይ ጉዴያ ማዔሢሮ ዒዛኮ ዒና ዔያቶ ሚጪንቴኔ፤ ዬያሮ ዒዚ ሚርጌ ባኣዚ ዔርዚሢ ዓርቄኔ። 35ሳዓ ዓማኣ ጋዓዛ ዒዛኮ ጊንፆ ሓንታ ናኣታ ዒዛ ባንሢ ሙኪ፦ “ሳዓ ዓሜኔ፤ ቤዛ ሓይ ዔኤቢባኣ ዓሲ ናንጉዋ ዳውሎኬ፤ 36ሙዖ ባኣዚ ዓሶኮ ባኣሢሮ ዙሎ ጉርዶይዳፓ ዴንዲ ፔኤኮ ሙዖ ባኣዚ ሻንቃንዳጉዲ ዓሶ ዳኬ” ጌዔኔ። 37ዬሱሴ ጋዓንቴ፦ “ዔያታ ሙዓንዳ ባኣዚ ዒንሢ ዔያቶም ዒንጉዋቴ” ጌዒ ማሄኔ። ዔያታ፦ “ሂዴቶ ዓሳ ሙዓንዳ ካሣ ፔቴ ዓሲ ላምዖ ፄኤታ ኬሊ ማዼም ዒንጊንታንዳ ሚኢሼና ሻንቂ ኑ ዒንጎንዶሞ?” ጌዒ ዖኦጬኔ። 38ዬያሮ ዬሱሴ ዔያቶ ዖኦጫዖ፦ “ዓኣፒኒ ካሣ ዓኣቴ ሂንዳ ዴንዲ ዛጉዋቴ” ጌዔኔ። ዔያታ ዛጋዖ፦ “ዶንጎ ካሣና ላምዖ ሞሎስኬንሢና ዓኣኔ” ጌይ ኬኤዜኔ። 39ዬሱሴ ፔ ጊንፆ ሓንታዞንሢም ዓሶ ፓቂ ፓቂ ቡጮይዳ ዴይሡዋቴ ጌዒ ዓይሤኔ። 40ዬያሮ ዓሳ ዎሊ ጊንፆ ዛላ ፄኤታ ዛላ ዶንጊታሚ ማዒ ፓቂንቲ ፓቂንቲ ዴዔኔ። 41ዬካፓ ዬሱሴ ዶንጎ ካፆንሢና ላምዖ ሞሎንሢያ ዔኪ ጫሪንጮ ባንሢ ዛጊ ፆሲ ጋላታዖ ቡንፂ ዒዛኮ ጊንፆ ሓንታ ናኣታ ዓሶም ጊሽካንዳጉዲ ዒንጌኔ፤ ሓሣ ላምዖ ሞሎንሢያ ቢያሢም ጊሽኬኔ። 42ቢያሢ ሙዒ ሚሽኬኔ። 43ዓሳ ሙዒ ሚሽካዛ ዓቴ ካሦና ሞላሢናኮ ዶንቦ ዒዛኮ ጊንፆ ሓንታ ናኣታ ታጶ ላምዖ ዳልጊ ሌማቴ ኩሙሢ ዔኬኔ። 44ካሦ ሙዔ ዓሶይዳፓ ዓቲንቆ ፓይዳ ሌሊ ዶንጎ ሺያኬ። 45ዬሱሴ ዓሶ ዳካኣና ዒዛኮ ጊንፆ ሓንታዞንሢ ዑኬና ዋኣፆና ፒንቆ ጎንጎና ሱኮ ቤቴሳይዳ ጌይንታ ቤዞ ቢሪ ዒዛ ፒንቃንዳጉዲ ዒ ዓይሤኔ። 46ዒዚ ዓሶ ኮሺ ዓኣዹዋቴ ጌዔሢኮ ጊንፃፓ ሺኢቃኒ ጌሜሪ ኬስኬኔ። 47ሳዓ ዓማኣና ዋኣፆና ፒንቆ ጎንጋ ዋኣፆ ሳዛ ዓኣንቴ ዬሱሴ ፔኤሮ ሌሊ ሳዖይዳ ዓኣኔ። 48ዒዛኮ ጊንፆ ሓንታዞንሢ ዔያቶኮ ቤርታ ዢባርሻ ዢባሮይዳፓ ዔቄያና ዋኣፆና ፒንቆ ጎንጎ ዒሾ ባሺንቲ ሚርጌ ሜታዻንቴ ዒዚ ዛጌኔ፤ ዬይ ያዺ ማዔሢ፦ ዹሞኮ ሴካ ባራሪ ኮይዳ ቂኢቃኣና ጉዴያናኬ፤ ዬሱሴ ባዞ ዑፃ ቶኪና ሓንቲ ሙካዖ ኮርሳ ዔያቶኮ ቢሪ ዓኣዻኒ ዑኬኔ። 49ጋዓንቴ ዔያታ ዒዚ ዋኣፆ ዑፃ ሓንታንቴ ዛጋዖ ዓልጎ ዔኤዤ ዔያቶም ማላዛ ዒጊጪ ዒላቴኔ። 50ቢያሢ ዒዛ ዛጋዖ ዲቃቴኔ። ዒዚ ጋዓንቴ ቤዞማና፦ “ሓይ ዒንሢ ዎይታይ፤ ታናኬ ዒጊጪፖቴ” ጌዒ ዔያቶ ዶዲሼኔ። 51ዬካፓ ዒዚ ዔያቶ ኮራ ዋኣፆና ፒንቆ ጎንጎ ጋሮ ጌላዛ ዢባራ ዢባርሺፆ ሓሼኔ። ዒዛኮ ጊንፆ ሓንታ ናኣታ ጉቤ ሓያ ጉዴ ባኣዚ ጌዒ ፔቶ ኮሺ ዲቃቲ ሄርሼኔ። 52ዓይጎሮ ጌዔቶ ዒና ዔያቶኮ ዶንጎ ካሦና ማዺንቴ ባኮ ጶቂሡዋያ ማዒ ዶጬሢሮኬ። 53ዔያታ ባዞና ፒንቂ ጌንሴሬፄ ካታሞ ሄሌኔ፤ ዋኣፆና ፒንቆ ጎንጎ ዔያታ ባዞ ዓጫ ዓኣ ሳዖ ባንሢ ዶጪሲ ቱኬኔ። 54ዔያታ ዋኣፆና ፒንቆ ጎንጎይዳፓ ኬኬዳኣና ዓሳ ዬሱሴ ቤዞና ዔሬኔ። 55ዬያሮ ዬሱሴ ዓኣዼ ቤዞይዳ ቢያ ዒዚ ዓኣ ቤዞ ዋይዜ ዓሳ ጉርዶ ባኣኮ ጳሽኪ ሓርጊንቴ ዓሶ ሓሎና ኬዲ ኬዲ ዒዛ ባንሢ ዔኪ ሙኪሢ ዓርቄኔ። 56ዬሱሴ ዓኣዼ ቤዞይዳ ቢያ፦ ጉርዶ ባኣካ፥ ካታሞይዳ፥ ካታሞኮ ዙላ ሓርጊንቴ ዓሶ ዒዛ ቤርቶ ዓሳ ቡኪንታ ቤዞ ዔኪ ዔኪ ሙካኔ፤ ዒዛኮ ዓፒሎ ዓጮ ዓርቃኒያ ዔያታ ሺኢቃኔ። ዓፒሎኮ ዓጮ ዓርቃሢያ ቢያ ዻቃኔ።


Copyright
Learn More

will be added

X\