ማርቆሴ 3

1ዬካፓ ዬሱሴ ዓይሁዶ ዓሶኮ ቡኪንቶ ቤዞ ማዒ ጌሌኔ፤ ዒኢካ ፔቴ ኩቺ ዎቦ ዓሲ ዓኣኔ። 2ዓይሁዶ ዓሶኮ ቡኪንቶ ቤዞይዳፓ ፔቴ ፔቴ ዓሳ ዬሱሴ ዎጎና ዓይሢሳኒ ኮዓዖ፦ “ሂንዳ ሓኖ ዒዚ ሓውሺፆ ዓቦና ሓያ ዎቦ ዓሢ ፓሣቴ ኑ ዛጎም” ጌዒ ዒዛ ካፔኔ። 3ዬሱሴ ኩጮ ዎቦ ዓሢም፦ “ሓይካ ሙኪ ባኣካ ዔቄ” ጌዔኔ። 4ዬካፓ ዒዚ ዔያቶ ዖኦጫዖ፦ “ዓይሁዶኮ ሓውሾ ኬሎና ዓይሢንቴሢ ኮሺ ማዻንዳጉዲሞ ፑርታ ማዻንዳጉዲዳይ? ሼምፖ ዻዻቂሾምሞ ባባይዞምዳይ?” ጋዓዛ፥ ዔያታ ጋዓንቴ ዚቲዮ ጌዔኔ። 5ዬሱሴ ዔያቶኮ ዒና ዔኩዋያ ማዒ ዶጬሢሮ ዖዪጋፓ ዒኢካ ዓኣ ዓሶ ዻጋዺ ዛጋዖ ዎቦ ዓሢም፦ “ኩጮ ኔኤኮ ፒሼ” ጌዔኔ። ዒዚያ ፒሼ ዎዶና ኩጫ ዻቄኔ። 6ዬያሮ ፔርሴ ዓሳ ዓይሁዶ ዓሶኮ ቡኪንቶ ቤዛፓ ኬስካዖ ዑኬና ዎማይዲ ዬሱሴ ዔያታ ባይዛንዳቴያ ካኣታሢ ሄሮዲሴ ዓሶና ዎላ ዞርቴኔ። 7- 8ዬሱሴ ዒዛኮ ጊንፆ ሓንታዞንሢና ዎላ ጌሊላ ባዞ ባንሢ ዴንዴኔ። ዒማና ዒዚ ማዻ ባኮ ዋይዜ ዓሳ ሚርጌሢ ዒዛ ባንሢ ሙኬኔ፤ ዔያታኣ ሙኬሢ፦ ጌሊላይዳፓ፥ ዪሁዳይዳፓ፥ ዬሩሳላሜይዳፓ፥ ዔዶሚያሴይዳፓ፥ ዮርዳኖሴ ዎሮኮ ሱካ ዓኣ ዓጫፓ ሓሣ ፂሮሴና ሲዶና ጌይንታ ካታማፓኬ። 9ዴሮኮ ኮሺ ዺቢፆይዳፓ ዔቄሢና ዓሳ ዒዛ ቱቺ ሜታሱዋጉዲ ዋኣፆና ፒንቆ ጎንጎ ዒዛም ጊኢጊሻንዳጉዲ ዒዛኮ ጊንፆ ሓንታዞንሢ ዒ ዓይሤኔ። 10ሚርጌ ዓሶ ዒዚ ቤርታ ዓውሴሢሮ ሓርጌና ሜታዻ ዓሳ ቢያ ዒዛኮ ዑፆ ካኣማኒ ኮዒ ሒዒንታኔ። 11ፑርቶ ዓያና ዬሱሴ ዛጌ ዎዶና ቢያ ዒዛኮ ቤርታ ሎኦሚ ሎኦሚ፦ “ኔኤኒ ፆዛሢ ናዓሢኬ” ጌዒ ጌዒ ዒላቴኔ። 12ዬሱሴ ፑርቶ ዓያኖም ዒዛኮ ዖኑሞ ኬኤዙዋጉዲ ዶዲሺ ጎሬኔ። 13ዬሱሴ ጌሜሮ ኬስካዖ ዒዚ ኮዔዞንሢ ፔ ባንሢ ዔኤሌኔ፤ ዔያታኣ ዒዛ ባንሢ ሙኬኔ። 14ዔያታ ዒዛና ዎላ ማዓንዳጉዲ፥ ዔርዛንዳጉዲ ዔያቶ ዳካኒ ታጶ ላምዖንሢ ዶኦሪ፦ “ዳኪንቴዞንሢ” ጋዓ ሱንሢ ጌሤኔ። 15ሓሣ ፑርታ ዓያና ኬሳንዳጉዲ ዎልቄና ዓኣ ቢታንቶ ዔያቶም ዒንጌኔ። 16ታጶ ላምዖ ዳኪንቴዞንሢ ማዒ ዶኦሪንቴዞንሢ ሓንሢኬ፦ ጴፂሮሴ ጌዒ ሱንፆ ጌሦና ሲሞኔ፥ 17ቦዖኔርጌሴ ጌይፃ ጉጉንሢጉዲ ማዔ ዓሶንሢ ጌዒ ሱንፃ ጌሢንቴ ዜብዲዮሴ ናኣቶንሢ ያይቆቤና ዒዛኮ ጌርሲ ዮሓኒሴ፥ 18ዒንዲራሴ፥ ፒሊጶሴ፥ ቤርቴሌሞሴ፥ ማቲዮሴ፥ ቶማሴ፥ ዒልፒዮሴ ናኣዚ ያይቆቤ፥ ታዲዮሴ፥ ፔ ዓጮ ሚጪንታ ሲሞኔ፥ 19ዬሱሴ ዓኣሢ ዒንጌ ዓስቆሮንቶ ዪሁዳንታኬ። 20ዬካፓ ዬሱሴ ማኣሪ ጌላዛ ሚርጌ ዓሲያ ሙኪ ቡኬሢሮ ዒዛና ዒዛኮ ጊንፆ ሓንታዞንሢናም ዴዒ ሙዓኒ ማጌኔ። 21ዬሱሴኮ ማኣሮ ዓሳ፦ “ዒዚ ዣኣሽካኔ” ዓሳ ጋዓሢ ዋይዚ ዒዛ ዓርቂ ዔካኒ ሙኬኔ። 22ዬሩሳላሜፓ ሙኬ ሙሴኮ ዓሶ ዎይሦ ዎጎ ዔርዛዞንሢ፦ “ዒዛይዳ ቢዔልዛቡሌ ዓኣኔ፥ ዒዚ ፑርቶ ዓያኖ ኬሳሢ ሓያ ፑርቶ ዓያኖኮ ሱኡጋሢ ማዔ ቤዔልዛቡሌናኬ” ጌዒ ጌዒ ጌስታኔ። 23ዬሱሴ ዔያቶ ፔ ባንሢ ዔኤሊ ኮኦኪንሢና ሂዚ ዔያቶም ጌዔኔ፦ “ፃላሄ ፃላሄ ዎዲ ኬሳኒ ዳንዳዓይ? 24ፔቴ ካኣቲ ዓጪ ዎሊና ፓቂንቲ ዖልቴቶ ዬኖ ዓጮ ካኣቱማ ዶዲ ናንጋኒ ዳንዳዑዋሴ። 25ሓሣ ፔቴ ማኣሪ ዓሲ ዎሊና ዣሊ ፓቂንቴቴ ዬና ማኣሬላ ማኣሪ ማዓኒ ዳንዳዑዋሴ፤ 26ዬያ ጉዲ ፃላሄ ዎሊና ፓቂንቴቶ ጋፒንሢ ማዓንዳኣፓዓቴም ዔቃኒ ዳንዳዑዋሴ፤ 27“ሓሣ ፔቴ ዎልቄና ዓኣ ዓሲ ማኣሪ ጌላኒ ዒዛ ዎልቆሲ ቤርታዺ ቱኪባኣዖ ዒዛኮ ዓኣ ባኮ ቡሪ ዔካኒ ዳንዳዒንቱዋሴ።” 28ዬሱሴ ሃሣ ኬኤዛዖ፦ “ጎኔ ታ ዒንሢም ጋዓኔ፤ ዓሳ ማዻ ጎሞና ሓሣ ፆሲ ጫሽካ ጫዣታዖ ዓቶም ጌዒንታንዳኔ። 29ጋዓንቴ ዓያና ጌኤሺ ጫሽካሢም ቢያ ናንጊና ጋሌ ማዓንዳኣፓዓቴም ጎማ ዓቶም ጌዒንታዓኬ” ጌዔኔ። 30ዬሱሴ ዬኖ ጌዔሢ ዓሳ፦ “ዒዛይዳ ፑርታ ዓያና ዓኣኔ” ጌዔሢሮኬ። 31ዬሱሴኮ ዒንዶና ጌርሲንሢና ዒዚ ዓኣ ቤዞ ሙኪ ካራ ዔቃዖ ዓሲ ዳኪ ዒዛ ዔኤሊሴኔ። 32ዒዛኮ ዓጫ ዴዒ ዓኣ ዓሳ ዒዛም፦ “ኔኤኮ ዒንዳኣ፥ ጌርሲንሢ፥ ጌሮንሢ ካራ ኔና ኮዓኔ” ጌዒ ኬኤዜኔ። 33ዬሱሴ ዔያቶም፦ “ዒንዳ ታኣኮ ዖናዳይ? ጌርሲንሢያ ዖናንሢዳይ?” ጌዒ ማሓዖ፥ 34ዒዛኮ ዓጫ ዴዔ ዓሶ ባንሢ ዛጊ ዛጊ፦ “ሓኣቶ ዛጉዋቴ፥ ታኣኮ ዒንዶና ጌርሲንሢና ሓኣቶኬ፤ 35ዖናታቴያ ፆሲ ዓይሢፆ ኩንሣዞንሢ ቢያ ታኣኮ ዒሾ ሚሾንታ ዒንዶንታኬ” ጌዔኔ።


Copyright
Learn More

will be added

X\