ማርቆሴ 2

1ዬሱሴ ዻካ ዓቢኮ ጊንፃፓ ቂፒርናሆሜ ጌይንታ ካታሜሎ ማዒ ሙኬኔ፤ ዒዚ ዒኢካ፥ ናንጋ ማኣራ ዓኣሢ ዋይዚንቴኔ። 2ሚርጌ ዓሲ ሙኪ ጋሮና ዙሎና ቤሲባይዚ ኩሚ ቡኪንቴኔ፤ ዬሱሴያ ዒያቶም ቃኣሎ ኬኤዛኔ። 3ዬማና ዖይዶ ዓሲ ፔቴ ሓንታኒ ዳንዳዑዋ ዎቦ ዓሲስኬያ ኬዲ ዬሱሴ ባንሢ ሙኬኔ። 4ዴሮኮ ዺቡሞፓ ዔቄያና ዓሢ ዔያታ ዬሱሴ ሔሊሳኒ ዳንዳዒባኣሢሮ ዬሱሴ ዓኣ ዛሎና ሳኮ ሻሂ ዬሱሴኮ ቤርታ ዒዛ ኬዶና ሓላሢና ዎላ ኬይሴኔ። 5ዬሱሴ ዔያቶኮ ዎማዒ ጉሙርቂሢ ዓኣቴያ ዛጋዖ፥ ሓንታኒ ዳንዳዑዋ ዎቦ ዓሢም፦ “ታ ናዓሢዮ ጎማ ኔኤኮ ዓቶም ጌዒንቴኔ” ጌዔኔ። 6ሙሴኮ ዓሶ ዎይሦ ዎጎ ዔርዛዞንሢዳፓ ፔቴ ፔቴዞንሢ ዒኢካ ዴዒ ዓኣዖ ፔ ዒኖና፦ 7“ዎዲ ሓይ ዓሢ ሓያ ጌዒ ጌስታይ? ሓይ ፆሲ ጫሽኪሢኬ፤ ፔቴ ፆሲዳፓ ዓታዛ ጎሜ ዓቶም ጋዓኒ ዳንዳዓሢ ዖናዳይ?” ጌዒ ማሌኔ። 8ዬማዒ ጌዒ ዔያታ ማላኣና ዬሱሴ ቤዞማና ዔያቶኮ ዒኖ ማሊፆ ፔ ዓያኖና ዔራዖ ሂዚ ዔያቶም ጌዔኔ፦ “ዒንሢ ዒኖና ዓይጎሮ ሓያ ጌይ ማላይ? 9ሓያ ሃንታኒ ዳንዳዑዋ ዎቦ ዓሢም ‘ጎማ ኔኤኮ ዓቶም ጌዒንቴኔ’ ጌዒሢና ‘ዔቂ ኔኤኮ ኔና ዔኪሙኮና ሓላሢ ኬዲ ዓኣዼ’ ጌዒሢዳፓ ዎና ሼሌዓይ? ጋዓዖ፥ 10ዓሲ ናዓሢኮ ሳዖይዳ ጎሜ ዓቶም ጋዓኒ ዎልቄና ዓኣ ቢታንቶ ዓኣያ ማዔሢ ዒንሢ ዔራንዳጉዲ” ጌዔስካፓ ሓንታኒ ዳንዳዑዋ ዎባሢም፦ 11“ታ ኔም ጋዓኔ፤ ዔቂ ኔና ኬዲ ሙኮና ሓላሢ ኬዲ ኔ ማኣሪ ዴንዴ” ጌዔኔ። 12ሓንታኒ ዳንዳዑዋ ዎባሢያ ቤዞማና ዔቃዖ ፔና ኬዲ ዔኪ ሙኮና ሓላሢ ኬዲ ቢያ ዓሳ ዛጋንቴ ኬስኬኔ። ዬያሮ ዓሳ ቢያ ዲቃቲ ሄርሻዖ፦ “ሓያ ጉዴ ባኣዚ ኑ ዛጊ ቤቂ ባኣሴ” ሂዚ ጌዒ ጌዒ ፆሲ ጋላቴኔ። 13ዬማፓ ዬሱሴ ጌሊላ ባዞ ዓጮ ላሚ ዓኣዼኔ፤ ዴራ ቢያ ዒዛ ባንሢ ሙካዛ፥ ዒዚ ዔያቶ ዔርዜኔ። 14ዬካፓ ዒዚ ዴንዳኣና ዒልፒዮሴ ናኣዚ ሌዊ ጎዖሢ ኮርሞም ማዓ ባኣዚፓ ቢያ ሚኢሼ ቡኩሳያታሢሮ ዒዚ ፔኤኮ ማዾ ቤዛ ዓኣንቴ ዛጋዖ፦ “ሓኒ ዬዔ” ጌዔኔ፤ ዒዚያ ዔቂ ዒዛ ጊንፆ ዓኣዼኔ። 15ዬካፓ ዬሱሴ ሌዊ ማኣራ ሙኡዚሮ ጊኢጋዛ ሚርጌ ዓሲ ዒዛ ጊንፆ ሓንታሢሮ ዔያቶይዳፓ ሚርጌሢ ኮርሞም ማዓ ባኮይዳፓ ሚኢሾ ቡኩሳዞንሢና ጎሞ ዓሶናታዖ ዬሱሴና ዒዛኮ ጊንፆ ሓንታ ናኣቶሢና ዎላ ሙዓኒ ዴዔኔ። 16ፔርሴ ዓሶ ዜርፃፓ ማዔ ሙሴኮ ዓሶ ዎይሦ ዎጎ ዔርዛዞንሢ ዬሱሴ ሚኢሾ ቡኩሳ ዓሶና ጎሞ ዓሶና ዎላ ሙዓሢ ዛጋዖ፦ “ዓይጎሮ ዒዚ ዬያጉዴ ዓሶና ዎላ ሙዓይ?” ጌዒ ዬሱሴኮ ጊንፆ ሓንታዞንሢ ዖኦጬኔ። 17ዬሱሴ ዔያታ ዬያ ጋዓሢ ዋይዛዖ፦ “ዼኤሻ ዔራ ዓሲ ሓርጊንቴ ዓሲም ኮይሳንዳኣፓዓቴም ዋሊ ዓሲም ኮይሱዋሴ፤ ታኣኒ ሙኬሢ ጎሞ ዓሶ ዔኤላኒ ማዓንዳኣፓዓቴም ጌኤዦ ዓሶ ዔኤላኒ ታ ሙኪባኣሴ” ጌዔኔ። 18ማስካ ዮሓኒሴኮ ጊንፆ ሓንታዞንሢና ፔርሴ ዓሶና ሙዖ ሓሺጾ ዳምቦ ካፓኔ፤ ዬያሮ ዓሳ ዬሱሴ ባንሢ ሙካዖ፦ “ማስካ ዮሓኒሴ ጊንፆ ሓንታዞንሢና ፔርሴ ዓሶና ሙዖ ሓሾ ዳምቦ ካካፓንቴ፥ ኔ ጊንፆ ሓንታዞንሢ ዬያጉዲ ካፑዋኣሢ ዓይጎሮዳይ?” ጌዔኔ። 19ዬሱሴ ዔያቶም ማሓዖ፦ “ዑኡታሢ ዔያቶና ዎላ ዓኣንቴ ዔፖ ዓሳ ሙዖ ሓሺጾ ዳምቦ ካፓኒ ዳንዳዓ? ዑኡታሢ ዔያቶና ዎላ ዓኣንቴ ዔያታ ሙዖ ሓሺጾ ዳምቦ ካፓኒ ዳንዳዑዋሴ። 20ጋዓንቴ ዑኡታሢ ዔያቶይዳፓ ዱማዻንዳ ዎዴ ሙካንዳኔ፤ ዬኖ ዎዶና ዔያታ ሙዖ ሓሺጾ ዳምቦ ካፓንዳኔ” ጌዔኔ። 21“ዖናታቴያ ዓኪ ዓፒላይዳፓ ዔኪ ጪሚ ዓፒላይዳ ዓጊ ሲኩዋሴ፤ ዓጊ ሲኬቶ ዓኮ ዓጊፃ ጉርሚ ጪሞ ዓፒሎ ዳዳርዛንዳኔ፤ ዳርዒፃኣ ቤርታኣስካፓ ፔቶ ዳልጋንዳኔ። 22ዬያጉዲ ሶልኪ ዑሺ ዋሆ ጪንቄ ዖቲዳ ሺሜ ዋሂንቱዋሴ፤ ዋሂንቴቴ ጋዓንቴ ሺሜ ዑዣ ቡርቂ ዖቶ ዹኡሳንዳኔ። ዑዣኣ ላኣሊንታንዳኔ። ዬያሮ ሺሜ ዑሺም ዓኪ ጌኤሺ ዖቲ ኮይሳኔ። 23ዬሱሴ ዒዛኮ ጊንፆ ሓንታዞንሢና ዎላ ዓይሁዶኮ ሓውሾ ኬሎና ፔቴ ዛርጌ ጎሺ ጊዴና ዓኣዻንቴ ዒዛኮ ጊንፆ ሓንታዞንሢ ዛርጎ ቲሻሢ ዱኡዚ ዱኡዚ ዔኪሢ ዓርቄኔ። 24ዬያሮ ፔርሴ ዓሳ ዛጋዖ፦ “ሓኣዛጌ፥ ኔኤኮ ጊንፆ ሓንታዞንሢ ዓይሁዶኮ ሓውሾ ኬሎና ማዺንቱዋ ባኣዚ ዓይጎሮ ማዻይ?” ጌዒ ዖኦጬኔ። 25ዬሱሴ ማሓዖ፦ “ዳውቴ ፔኤኮ ዓሶና ናይዺንቲ ሜታዼ ዎዶና ዒዚ ዓይጎ ማዼቶዋ ዒንሢ ማሊ ናባቢባኣዓዳ? 26ዓቢያታሬ ጎዖሢ ቄኤሶኮ ቢያ ዑሢ ማዒ ማዻ ዎዶና ዒዚ ፆሲ ማኣሪ ጌሊ፥ ቄኤሶይዳፓዓቴም ዖኦማኣ ላኣጊንቴሢ ፆሲም ዒንጎና ካፆ ሙዔኔ፤ ዒዛና ዎላ ዓኣ ዓሶማኣ ዒንጌኔ።” 27ሓሣ ዬሱሴ ሂዚ ጌዔኔ፦ “ዓይሁዶኮ ሓውሺፆ ኬላ ዓሲም ማዢንታንዳኣፓዓቴም ዓሲ ዬኖ ሓውሾ ኬሌሎም ማዢንቲባኣሴ። 28ዬያ ጉዲ ዓሲኮ ናዓሢ ዬኖ ሓውሾ ዓቤሎኮዋ ጎዳኬ።”


Copyright
Learn More

will be added

X\