ማርቆሴ 16

1ዓይሁዶኮ ሓውሾ ኬላ ጋፔስካፓ ሜግዴላ ዓጮ ማይራማ፥ ያይቆቤ ዒንዳ ማይራማ፥ ሴሎሜንታ ዎላ ዬሱሴኮ ሌዞ ቲሽካኒ ሳውቃ ቲሺ ሻንቄኔ፤ 2ዉዴ ጉቴ ዓባ ፆፆርቃኣና ዱኡፖ ዔቶ ቤዞ ዔያታ ዓኣዼኔ። 3ዔያታ ዎሊ ኮራ፦ “ሹጫሢ ዱኡፖ ዔቶ ካራፓ ዖኦኒ ኑም ኮላሲ ሺኢሻንዳይ?” ጌዒ ዎላ ጌስቲ ጌስቲ ዓኣዼኔ። 4ዔያቶ ዬያ ጌይሴሢ ዱኡፖ ዔቶ ካሮ ዎዾና ሹጫሢ ኮሺ ዼኤፒታሢሮኬ። ዬካፓ ዔያታ ዼግ ጌዒ ዛጋዖ ሹጫሢ ኮላዺ ዓኣንቴ ዴንቄኔ። 5ዱኡፖ ዔቶ ዔያታ ጌላዛ ቦኦሬ ዖዶሲ ዓፒላ ማኣዔ ዼጌ ሚዛቆ ዛላ ዴዒ ዓኣንቴ ዴንቃዖ ዲቃቴኔ። 6ዒዚ ጋዓንቴ ዔያቶም ሂዚ ጌዔኔ፦ “ዶዱዋቴ፥ ዲቃቲፖቴ፤ ዒንሢ ኮዓሢ ሱፂንቴ ናዚሬቶ ዬሱሴ ማዔሢ ታኣኒ ዔራኔ፤ ዒዚ ዔቄኔ፥ ሓይካ ባኣሴ፤ ዱኡኪንቴ ቤዞ ሓይሾ ሓኣዛጉዋቴ፤ 7ሓሢ ዒንሢ ዓኣዺ ጴፂሮሴና ሓንጎ ዒዛኮ ጊንፆ ሓንታ ናኣቶናም ሓያኮ ቤርታ ዒዚ ዒንሢም ኬኤዜሢ ጉዲ ጌሊላ ዒንሢ ቢሪ ዓኣዻንዳኔ፤ ዒኢካ ዒዛ ዒንሢ ዛጋንዳኔ ጌዒ ኬኤዙዋቴ” ጌዔኔ። 8ላኣሎንሢያ ዒጊቹሞና ጎጋይቂ ጎጋይቂ ዱኡፖ ዔታፓ ኬስኪ ጳሽካዖ፥ ዔያታ ኮሺ ዒጊጬያታሢሮ ፔቴታዖ ዖኦማኣ ኬኤዚባኣሴ። 9ዬሱሴ ዉዴ ጉቴ ሓይባፓ ዔቄስካፓ ቤርታዺ ላንካይ ፑርታ ዓያና ዒዚ ኬሴ ሜግዴላ ዓጮ ማይራሞም ጴዼኔ፤ 10ዒዛኣ ዴንዲ ዖዪሢና ዬኤፒናይዳ ዓኣ ዒዛኮ ጊንፆ ሓንታ ናኣቶም ኬኤዜኔ፤ 11ዒዛ ዔያቶም፦ “ዬሱሴ ሓይባፓ ዔቂ ሓሢ ሳዛና ዓኣንቴ ታኣኒ ታ ዓኣፒና ዛጌኔ” ጌዒ ኬኤዛዛ፥ ዔያታ ጋዓንቴ ዒዞሲ ጎኔኬ ጌይ ጉሙርቂባኣሴ። 12ዬካፓ ሓሣ ላሚ ካታማፓ ዙሎ ዓኣዻያ ላምዖ ዒዛኮ ጊንፆ ሓንታስኬንሢም ዬሱሴ ዱማ ጎይሢና ጴዼኔ። 13ዔያታ ሓሣ ዴንዲ ዓቴ ዬሱሴኮ ጊንፆ ሓንታ ናኣቶም ኬኤዛዛ፥ ጊንፆ ሓንታ ናኣታ ጋዓንቴ ዬንሢሲያ ጉሙርቂባኣሴ። 14ዬካፓ ታጶ ፔቴዞንሢ ካሣ ሺኢሺ ዴዒ ሙዓንቴ ዬሱሴ ዔያቶም ጴዻዖ ዔያቶኮ ጉሙርቂፆ ዓቲፆና ሓሣ “ዬሱሴ ሓይባፓ ዔቂ ሳዛና ዓኣንቴ ኑኡኒ ኑ ዓኣፒና ዛጌኔ” ጌዒ ዔያቶም ኬኤዜ ዓሶኮ ሓይሶ ዔኪባኣሢሮ ዒናኣ ዔያቶኮ ዒፂ ዶዴሢሮ ዔያቶ ቦሄኔ። 15ሂዚያ ዔያቶም ጌዔኔ፦ “ዓጮ ቢያ ዴንዱዋቴ፤ ዓሶ ቢያሢም ሓያ ኮዦ ሓይሶ ዔርዙዋቴ። 16ጉሙርቂ ጎናሲ ፆሲ ዔኬሢና ዋኣሢና ማስቴሢ ዻቃንዳኔ፤ ፆሲ ጉሙርቂ ጎናሲ ዔኩዋኣሢ ጋዓንቴ ፑርታና ዎጊንታንዳኔ። 17ታና ጉሙርቂ ጎናሲ ዔካዞንሢም ቢያ ሓንሢ ዲቃሣ ማዾንሢ ማዻንዳ ቢታንቶ ዒንጊንታንዳኔ፤ ታ ሱንፆና ፑርቶ ዓያኖዋ ዔያታ ኬሳንዳኔ፤ ዓኪ ሙኡቺና ጌስታንዳኔ፤ 18ሾኦዦ ዔያታ ኩቻ ዓርቄቶዋ ሓሣ ዓሲም ዶርዖ ማዒ ዎዻ ባኣዚታዖ ዔያታ ዑሽኬቶ ዔያቶም ዶርዖ ማዓዓኬ፤ ኩጮ ዔያታ ሓርጊንቴ ዓሶ ዑፃ ጌሣዛ ሓርጊንቴ ዓሳ ዻቃንዳኔ።” 19ጎዳ ዬሱሴ ዬያ ቢያ ኬኤዜሢኮ ጊንፃፓ ጫሪንጮ ዓኣዺ ፆሲኮዋ ሚዛቆ ዛላ ዴዔኔ፤ 20ዬሱሴኮ ጊንፆ ሓንታ ናኣታ ቢያ ቤዛ ዓኣዺ ዓኣዺ ዔርዜኔ፤ ጎዳሢያ ዔያቶና ዎላ ማዼኔ። ዲቃሣ ማዾ ማዻንዳ ጉዲ ቢታንቶ ዔያቶም ዒንጊ ዔርዚፆዋ ዔያቶኮ ዒ ዶዲሼኔ። ]


Copyright
Learn More

will be added

X\