ማርቆሴ 15

1ጉቴ ዎንፃ ቤዞና ቄኤሶኮ ሱኡጋ ጪሞንታ ሙሴኮ ዓሶ ዎይሦ ዎጎ ዔርዛ ዓሶንታ ሓሣ ዓይሁዶኮ ቡኪንቶ ቤዞ ሱኡጎንታ ዎላ ካኣሚ ዞርቴስካፓ ዬሱሴ ዔያታ ቱኪ ዔኪ ጲላፆሴም ዓኣሢ ዒንጌኔ። 2ጲላፆሴ ዬሱሴ ኮራ፦ “ኔኤኒ ዓይሁዶኮ ካኣቲዳ?” ጌዒ ዖኦጬኔ። ዒዚ፦ “ኔኤኒ ጌዔሢ ጉዴያኬ” ጌዔኔ። 3ቄኤሶኮ ሱኡጋ ጋዓንቴ ‘ሚርጌ ዻቦ ዓኣኔ’ ጌዒ ፓይዲ ፓይዲ ኬኤዛኔ። 4ዬያሮ ጲላፆሴ፦ “ዋኣዒ ባኣዚ ዔያታ ኬኤዛቴያ ሂንዳ ኮሺ ዛጌ፤ ኔኤኒ ፔቴታዖ ማሂ ኬኤዛ ባኣዚ ማሊ ባኣዓዳ? ጌዒ ላሚ ዖኦጬኔ። 5ጲላፆሴ ‘ሃያ ጉዴ ዓሲ’ ጌዒ ዲቃቲ ማላንዳያ ሄላንዳኣና ዬሱሴ ሓሣ ፔቴ ባኣዚ ማሂ ኬኤዚባኣሴ። 6ጲላፆሴ ሌዓ ሌዓ ዓይሁዶኮ ዑሣ ዓኣዺፆ ማሊ ቦንቾ ዎዶና ዓሳ ቡሊንቶንጎ ጌዒ ዖኦጬ ዓሲ ፔቴ ሌሊ ቱዞ ዓሶይዳፓ ቡላያኬ። 7ዒማና ዑራ ዔቂሲ ዓሲ ዎዼ ዓሲና ዓይሢንቲ ዒፃ ዓሲ ቱሲ ማኣሪ ጌሌያ ዓኣኔ፤ ዬኖ ዓሶይዳፓ ፔቴሢ ባርባኔ ጎዖስኬያኬ። 8ዓሳ ጲላፆሴ ኮራ ሙካዖ ዎንዴ ዔያቶኮ ሌዓ ዔርቴ ጎይፆ ቱዞ ዓሶም ማዺንታንዳጉዲ ዖኦጬኔ። 9ዒዚያ ዔያቶ ኮራ፦ “ዓይሁዶ ካኣቲ ታኣኒ ዒንሢም ቡላንዳጉዲ ዒንሢ ኮዓ?” ጌዒ ዖኦጬኔ። 10ዬያ ዒ ጌዔሢ ቄኤሶኮ ሱኡጋ ዬሱሴ ዓኣሢ ዒንጌሢ ቂኢሩሞና ማዔሢ ዒዚ ዔራያታሢሮኬ። 11ቄኤሶኮ ሱኡጋ ጋዓንቴ ዓሳ ጲላፆሴ ኮራ፦ “ባርባኔ ኑም ቡሊንቶንጎ፤ ዬሱሴ ቡሊንቶፓ” ጋዓንዳጉዲ ዓሶ ዓይሤኔ። 12ጲላፆሴያ፦ “ሂዴቶ ሓያ ዓይሁዶ ካኣቲ ዒንሢ ጋዓሢ ታኣኒ ዎዶንዶይ?” ጌዒ ዓሶ ላሚ ዖኦጬኔ። 13ዔያታ፦ “ዒዛ ሱሱፄ!” ጌዒ ጌዒ ጊንሣ ዒላቴኔ። 14ጲላፆሴ ዓሶ ኮራ፦ “ዒዚ ፑርቲሴ ባካ ዓይጎዳይ?” ጌዔኔ። ዔያታ ጋዓንቴ፦ “ዒዛ ሱፄ! ሱሱፄ!” ጌዒ ሃቺም ዒላቴኔ። 15ጲላፆሴ ዓሶ ዎዛሳኒ ባርባኔ ቡላዖ ዬሱሴ ዓሶና ጳርቂሲ ሱፃንዳጉዲ ዓኣሢ ዒንጌኔ። 16ፖኦሊሳ ዬሱሴ ዔኪ ዓጮ ዎይሣሢ ማኣሪ ዓኣዻዖ ዓቴ ሜሌ ፖኦሊሶዋ ቢያ ዔኤሌኔ፤ 17ዒማና ዲንኪ ዞቄ ዖዶሲ ዓፒላ ዔያታ ዒዛ ማይሲ ሓሣ ካኣቶኮ ቶኦካ ዓጎያ ዓክሊሌ ጎዖ ባኮ ማሊሲ ዓንጊሢ ጉኡሪ ማሂ ቶኦካ ዓጊጋፓ፦ 18“ዓይሁዶ ካኣቲዮ! ኮሺ ኔም ማዖንጎ” ጌዒ ጌዒ ቦሄኔ። 19ዎኦሺ ጉዴ ሚሢናኣ ቶኦካ ዒዛኮ ጳርቂ ጳርቂ ጩቺያ ዑፃ ዒዛኮ ጩቲ ጩቲ ሓሣ ዒዛኮ ቤርታ ጎኔ ጉምዓታያ ማሊ ጌሺሢ ጎምዓቶ ጉምዓቲ ጉምዓቲ ዚጌኔ። 20ዬያይዲ ዒዛ ዔያታ ቦሂ ሺሬስካፓ ዲንኮ ዞቄ ዓፒሎ ዒዛ ዑፃፓ ኬሲ ዒዛኮ ቤርታ ማኣዖ ዓፒሎ ማይሲ ሱፃኒ ዔኪ ዓኣዼኔ። 21ዔያታ ዓኣዻ ጎይሣ ዓኣዖ ቄሬና ጎዖ ዓጪ ዓሲ ማዔያ ዒስኪንዲሬና ሩፖሴና ጎዖስኬንሢኮ ዓዶ ሲሞኔ ጎዖሢ ካታሞኮ ዙላፓ ካታሞ ጌላንቴ ካኣማዖ ዬሱሴ ሱፂንታንዳ ፑርቲሴ ዓሶ ሱፆ ሚፆ ዓሢ ዎልቄና ኬዲሴኔ። 22ዬካፓ ዬሱሴ ዔያታ ‘‘ቶኦኪ ሜጌሢ’’ ጌይንታ፥ ጎልጎታ ጎዖ ቤዞ ዔኪ ዓኣዼኔ። 23ዒኢካ ዒዚ ሄሌስካፓ ፔቴ ካርቤ ጎዖ ጫንቺ ባኣዚና ሲኢሪንቴ ዑሺ ዎይኔፓ ኮሾናያ ዑሽካንዳጉዲ ዔያታ ዒንጋዛ ዒዚ ዑሽኪባኣሴ። 24ዬካፓ ዔያታ ዒዛ ሱፃዖ ዓፒሎ ዒዛኮ ዱማሲ ዔራኒ ዓጎ ባኣዚ ዎሊም ዓጊ ፓቂንቲ ዔኬኔ። 25ዬሱሴ ዔያታ ሱፄ ዎዳ ጉቶኮ ሶኦፓ ዎዴ ማዓኣናኬ። 26ዬሱሴኮ ዻቢንቶ ዔርዛንዳጉዲ “ዓይሁዴ ካኣቲ” ጌይንቲ ፃኣፒንቴ ባኣዚ ፑርቲሴ ዓሶ ሱፆ ሚፆ ዑፃ ዓኣኔ። 27ዒማና ላሞዖ ሱላ ዬሱሴና ዎላ ዔኪ ሙኪ ፔቴሢ ዬሱሴኮ ሚዛቆ ዛላ፥ ፔቴሢ ሻውሎ ዛላ ሱፄኔ። [ 28ያዒ ማዒፆና “ዋይዞ ዒፃ ዓሶና ዎላ ፓይዲንቴኔ” ጌይንቲ ቤርታ ኬኤዞና ፆሲ ማሊፃ ኩሜኔ።] 29ኮይሌና ዓኣዻ ዓሳ ቶኦኮ ቦሂሢና ዓጊሢ ዓጊሢ፦ “ዓኣህ! ኔኤኒ ጌኤዦ ማኣሮ ሻሂ ሓይሦ ኬሊዳ ማዣሦ! 30ሂንዳ ሓሢ ፑርቲሴ ዓሶ ሱፆ ሚፃፓ ኬዲ ኔና ዻቂሼ!” ጌዔኔ። 31ዬያ ጉዲ ሓሣ ቄኤሶኮ ሱኡጎና ሙሴኮ ዓሶ ዎይሦ ዎጎ ዔርዛ ዓሳ ዎሊ ኮራ፦ “ሜሌ ዓሶ ዒ ዻቂሼኔ፤ ፔና ጋዓንቴ ዻቂሻኒ ዳንዳዑዋሴ። 32ዒዚ ጎኔ ሜሲሔ፥ ዒስራዔሌ ካኣቲታቶ ሂንዳ ሓሢ ዒዚ ሱፆና ሚፃፓ ኬዶንጎ፤ ኑኡኒ ዛጊጋፓ ጉሙርቆም!” ሂዚ ጌዒ ጌዒ ዒዛ ቦሃኣና ዬኖ ጎይፆ ዒዛና ዎላ ሱፂንቴ ሱላ ማዔ ዓሳኣ ዒዛ ቦሂ ቦሂ ጫሽኬኔ። 33ዒማና ሮኦሮኮ ዓባ ሳዛ ማዔማፓ ዓርቃዖ ዴንዲ ማሢ ዶንቦልሳ ዎዴ ሄላንዳኣና ሳዓ ቢያ ዹሜኔ። 34ማሢ ዶንቦልሳ ዎዴ ማዓዛ ዬሱሴ፦ “ዔሎሄ! ዔሎሄ! ላማሳባቂታኒ!” ጌዒ ዼኤፒ ዑኡሲና ዒላቴኔ። ዬኖኮ ቡሊፃ፦ “ፆሲዮ! ፆሲዮ! ኔኤኒ ታና ዓይጎሮ ሓሼይ?” ጌይሢኬ። 35ዒኢካ ዔቂ ዓኣ ዓሶይዳፓ ፔቴ ፔቴ ዓሳ ዒዛኮ ዒላቶ ዋይዛዖ፦ “ሓይሾ ዒዚ ዔኤሊያሴ ዔኤላኔ!” ጌዔኔ። 36ዔያቶይዳፓ ፔቴስኬይ ጳሽኪ ዴንዲ ዎይኔይዳፓ ኮሾና ሶልኪ ኮሽኩዋ ዑሺዳ ዓፒላ ቱርጫ ጉዴ ባኣዚ ዓጊ ዎኦሺ ጉዴ ሚሢና ዬሱሴ ዑሽካንዳጉዲ ዒንጋዖ፦ “ጫክ ዔኤሊያሴ ሂንዳ ሙኪ ዒዛ ኬሣቴ ኑኡኒ ዛጎም” ጌዔኔ። 37ዬካፓ ሓሣ ዬሱሴ ዼኤፒ ዑኡሲና ዒላቴኔ፤ ሼምፓሢያ ዒዛኮ ዱጴኔ። 38ዒማና ጌኤዦ ማኣሮኮ ጋሮይዳ ዱማሲሢ ማሂ ጎኦቢ ጌሦና ዓፒላ ሎፓ ሉ ሄላንዳኣና ዳርዒ ላምዖ ፓቂንቴኔ። 39ፑርቲሴ ዓሶ ሱፆ ሚፆኮ ቤርቶ ዛላ ዔቂ ዓኣ፥ ፔቴ ፖኦሊሶ ዓይሣስኬይ ዬሱሴ ዬያይዲ ዒላቲ ሓይቄሢ ዛጋዖ፦ “ሓይ ዓሢ ጎኔና ፆሲ ናይታዖኬ” ጌዔኔ። 40ዒማና ሓኬ ዔቂ ዛጋ ፔቴ ፔቴ ላኣሊ ዓኣኔ። ዬያቶይዳፓ ሜግዴላ ዓጮ ማይራማ፥ ዻኮ ያይቆቤና ዮሳና ጎዖዞንሢኮ ዒንዶ ማይራሞ ጌይንታዞንታ ሴሎሜ ጎዖዞንታ ቢያ ዓኣኔ። 41ዬሱሴ ጌሊላ ዓጮይዳ ዓኣ ዎዶና ዔያታ ዒዛኮ ጊንፆ ሓንታያ ሓሣ ዒዛ ማኣዳያኬ። ዔያቶ ጉዴያ ዬሱሴና ዎላ ዬሩሳላሜ ሙኬ ሚርጌ ሜሌ ላኣሊ ዓኣኔ። 42ሳዓ ዓሜያታሢሮ ዓይሁዶኮ ሓውሾ ኬላ ዑኬም ዓሶኮ ጊኢጊንቲ ጊኢጊንቶያ ማዔኔ፤ 43ዒማና ዓይሁዶ ዓሶኮ ቡኪንቶ ቤዞ ሱኡጎይዳፓ ፔቴ ዮሴፔ ጌይንታያ ቦንቺንታ ዓሲ ዓርማቲያሴ ጎዖ ዓጪዳፓ ሙኬኔ። ዒዚያ ፆሲኮ ካኣቱሞ ዎዛና ካፓ ዓሲኬ። ዒዚ ዒጊጩዋዖ ጲላፆሴ ቤርቶ ሙኪ ዬሱሴኮ ሌዞ ዒንጋንዳጉዲ ሺኢቄኔ። 44ጲላፆሴያ፦ “ዎይቲ ዬያይዲ ዑኬና ዒ ሓይቄይ” ጌዒ ዲቃቲ ማላዖ ፖኦሊሶ ዓይሣሢ ፔ ባንሢ ዔኤሊ፦ “ጎኔ ዒዚ ሓይቄንቴ ናጊያ?” ጌዒ ዖኦጬኔ። 45ዬሱሴኮ ሓይቂፆ ፖኦሊሶ ዓይሣሢ ኮራፓ ዋይዛዖ ዮሴፔ ሌዞ ዔካንዳጉዲ ዒ ዓይሤኔ። 46ዮሴፔ ዓኪ ኮይዚንታንዳ ዓፒላ ሻንቃዖ ዬሱሴኮ ሌዞ ፑርቲሴ ዓሶ ሱፆ ሚፃፓ ኬሢ ሱኡዲ፥ ሹጮ ዶዶ ጳሊ ቦኦኪ ኮሾና ቆኦፖይዳ ዱኡኬስካፓ ዼኤፒ ሹቺ ኮላሲ ዱኡፖ ዔቶ ካሮ ዎዼኔ። 47ሜግዴላ ዓጮ ማይራሞና ዮሳ ዒንዶ ማይራሞና ዬሱሴ ዓሳ ዎካ ዱኡኬቴያ ዛጌኔ።


Copyright
Learn More

will be added

X\