ማርቆሴ 14

1ዓይሁዴ ዓሳ ዑሣ ዓኣዺፆና ላኣዳ ሙዒ ቦንቾ ኬሎና ማሊ ቦንቻኒ ላምዖ ዓቢ ዓታዛ ቄኤሶኮ ሱኡጎና ዎጎ ኮሺ ዔራ ዓሳ ጌኔ ማሊሢና ዬሱሴ ዓርቂ ዎዾንዶ ጎይሢ ኮዔኔ። 2ጋዓንቴ ዴራ ዑራ ዔቂሳንዳኔ ጌዒ፦ “ኑኡኒ ቦንቾ ኬሎና ዬያ ማዻዓ” ዔያታ ጌዔኔ። 3ዬሱሴ ቢታኒያ ጎዖ ጉርዶይዳ ቤርታ ዑፆይዳ ኬስካ ፑርቶ ዶርዓሢና ዓርቂንቴዖ ፖዔ፥ ሲሞኔ ጎዖሢ ማኣራ ዓኣዖ ካሣ ሙዓኒ ጊኢጊ ዴዒ ዓኣንቴ ፔቴ ላኣሊስኬና ሹቺና ማዦና ቢልቃፄይዳ ናርዶሴ ጎዖያ ቦንቺንቴያ ሓሣ ሻንቾዛ ሚርጌ ሚኢሼ ዔካ፥ ሳውቃ ዋኣሢ ማዔ ቲሺ ኩንሢ ዔኪ ሙካዖ ዬኖ ቢልቃፄሎ ዎዺ ሳውቃ ቲዤሎ ዬሱሴኮ ቶኦካ ዋሄኔ። 4ዬያ ዒዛ ማዻኣና ዒኢካ ዓኣ ዓሶይዳፓ ፔቴ ፔቴ ዓሳ ጎሪንታዖ፦ “ሓይ ሳውቃ ቲዣ ጉሪ ዓታሢ ዓይጎሮዳይ? 5ሓያ ሳውቃ ቲዦ ፔቴ ዓሲ ፔቴ ሌዔ ማዾ ማዼም ዒንጎንዶ ሚኢሼይዳፓ ዑሣ ሻንቺ ዔኤቢ ባኣ፥ ዓሶ ማንቆም ዒንጎናቴ ዓይጌ ዓኣይ?” ጌዒ ላኣሌሎዋ ዔያታ ፓሴኔ። 6ዬሱሴ ማሓዖ፦ “ሓሹዋቴ፤ ዒዞ ዒንሢ ዓይጎሮ ሜታሳይ? ዒዛ ታኣም ኮሺ ባኣዚ ማዼኔ፤ 7ማንቆ ዓሳ ቢያ ኬሊ ዒንሢና ዎላ ዓኣሢሮ ኮዔ ዎዴና ዔያቶ ዒንሢ ማኣዳኒ ዳዳንዳዓኔ፤ ጋዓንቴ ታኣኒ ቢያ ኬሊ ዒንሢና ዎላ ሓይካቱዋሴ፤ 8ሓና ላኣሌላ ፔም ዳንዳዒንቴሢ ጉዴያ ማዼኔ፤ ዓሽካ ታኣኮ ዱኡኪንቱዋንቴ ቤርታሲ ሳውቃ ቲሺና ዒዛ ታኣኮ ዑፆ ቲሽኪ ዱኡፖም ጊኢጊሼኔ። 9ጎኔ ታ ዒንሢም ጋዓኔ፤ ዓጮ ቢያይዳ ሓይ ኮዦ ሓይሳ ኬኤዚንታ ዎዶና ዓንካ ማዔቶዋ ሓይ ዒዛ ማዼ ባካ ዒዞ ጶቂሥሢ ማዒ ኬኤዚንታንዳኔ” ጌዔኔ። 10ታጶ ላምዓሢዳፓ ፔቴ ዓስቆሮንቶ ዪሁዳ ጎዖሢ ዬሱሴ ጌሺሢና ዓኣሢ ዒንጋኒ ቄኤሶኮ ሱኡጎ ኮራ ዓኣዼኔ። 11ዔያታ ዒዛኮ ጎዳ ሻንቾሮ ሙኪፆ ዔራዖ ኮሺ ዎዛዺ ሚኢሼ ዒዛም ዒንጋኒ ዎላ ጌስቲ ጊኢጌኔ። ዬካፓ ዒዚ ዬሱሴ ዓኣሢ ዒንጋኒ ዒዛም ጊኢጋንዳ ጎይሢ ኮዔኔ። 12ዬሱሴኮ ጊንፆ ሓንታዞንሢ ዓይሁዴ ዓሳ ዑሣ ዓኣዺፆ ቦንቾ ኬሎ ማራቶ ሹኪ ላኣዶዎ ሙዒ ቦንቻ ኬሎኮ ዓይፆይዳ ዒዛ ኮራ ሙካዖ፦ “ዑሣ ዓኣዺፆ ኬሎ ማሊ ሙዎ ካዋሢ ሙዓኒ ዎካ ዓኣዺ ጊኢጊሻንዳጉዲ ኔኤኒ ኮዓይ?” ጌዒ ዖኦጬኔ። 13ዒዚያ ዒዛኮ ጊንፆ ሓንታዞንሢዳፓ ላምዖንሢም ሂዚ ጌዒ ዳኬኔ፦ “ሴኬ ካታሞ ዴንዱዋቴ፤ ዒኢካ ዒንሢ ዋኣሢ ጉሲ ኬዴ ዓሲ ዴንቃንዳኔ፤ ዬያ ዓሢኮ ጊንፆ ዓኣዹዋቴ፤ 14ዒዚ ዴንዲ ጌላ ኬኤፆማ ጌሊጋፓ ማኣሮኮ ዓዳሢ ኮራ ‘ዔርዛሢ፡ ታኣኮ ጊንፆ ሓንታዞንሢና ዎላ ታኣኒ ዑሣ ዓኣዺፆ ኬሎ ሙዖ ሙዓንዳ ኬኤፃ ዎካዳይ?’ ጋዓኔ፥ ጎዑዋቴ። 15ዒዚያ ኩቦ ጋራ ዓኣ ሂኢሢ ጊኢጊንቴ ዳልጎ ቤዞ ዒንሢም ዻውዋንዳኔ፤ ዒኢካ ኑም ጊኢጊሹዋቴ።” 16ላምዖ ጊንፆ ሓንታዞንሢ ኬስኪ ካታሞ ዴንዲ ዬሱሴ ጌዔማ ጉዲ ቤዞዋ ዴንቂ ዑሣ ዓኣዺፆ ኬሎ ካዋሢ ሙዓኒ ዒኢካ ጊኢጊሼኔ። 17ሳዓ ዓማዛ ዬሱሴ ታጶ ላምዖንሢና ዎላ ሙኬኔ፤ 18ካሦ ሺኢሺ ዔያታ ሙዓኣና ዬሱሴ፦ “ጎኔ ታኣኒ ዒንሢም ጋዓኔ፤ ሓሢ ታኣና ዎላ ካሦ ሙዓያ ዒንሢዳፓ ፔቴይ፥ ታና ዓኣሢ ዒንጋንዳኔ” ጌዔኔ። 19ዔያታ ዬኖ ጌኤዞና ዖያዖ፦ “ጎኔ ታናቱዋሴ፤ ኔ ታናኬ ጋዓ?” ጌዒ ጌዒ ፔቴ ፔቴሢ ዒዛ ዖኦጬኔ። 20ዬሱሴ ማሓዖ፦ “ዬይ ዓሢ ሓሢ ታኣና ዎላ ሃኖ ጎንጋ ኩጮ ዳካያ፥ ዒንሢ ታጶ ላምዓሢዳፓ ፔቴሢኬ፤ 21ዓሲኮ ናዓሢ ቤርታዺ ዒዛ ዛሎ ፃኣፒንቴ ጎይፆና ሓይቂሢ ዓታዓኬ፤ ጋዓንቴ ዓሲኮ ናዓሢ ጌሺሢና ዓኣሢ ዒንጋ ዬያ ዓሢም ባዴዔ፤ ዬይ ዓሢ ቤርታዺ ሾይንቲባኣቴ ቃራታዖኬ” ጌዔኔ። 22ዔያታ ሙዖይዳ ዓኣንቴ ዬሱሴ ካሣ ዔካዖ ጋላቲ ቡንፂጋፓ ዒዛኮ ጊንፆ ሓንታ ናኣቶም፦ “ሓኣዛጉዋቴ፥ ሓይ ታናኬ” ጌዒ ዒንጌኔ። 23ሓሣ ዑሽኮ ባኮዋ ዔካዖ ጋላቲ ዔያቶም ዒንጌኔ፤ ቢያሢ ዑሽኮ ባኮይዳፓ ዑሽኬኔ። 24ዒማና ዒዚ ዔያቶም፦ “ሓይ ታኣኮ ሚርጌ ዓሶም ላኣሊንታንዳ ጫኣቁሞ ሱጉፆኬ፤ 25ጎኔ ታ ዒንሢም ጋዓኔ፤ ፆሲ ካኣቱሞይዳ ዓኮ ታኣኒ ዑሽካንዳያ ሄላንዳኣና ሓኖ ዎይኔ ጌይንታ ሚፄሎ ዓኣፖ ጩኡጶና ዑዦ ላሚ ታኣኒ ዑሽካዓኬ” ጌዔኔ። 26ዬካፓ ዔያታ ፆሲ ቦንቾም ማዓ ዓይኑሞ ዓይናዻዖ ሪሚቲ ዹካ ዓኣዻኒ ኬስኬኔ። 27ዬሱሴ ዒዛኮ ጊንፆ ሓንታ ናኣቶም፦ “ ‘ሄንቃሢ ታኣኒ ዎዻንዳኔ፤ ማራታኣ ዣኣላንዳኔ’ ጌይንቲ ፃኣፒንቴሢ ጉዲ ታ ዒንሢኮ ዹቆ ማዔም ዒንሢ ቢያ ታና ሓሻንዳኔ፤ 28ጋዓንቴ ሓይባፓ ታኣኒ ዔቄስካፓ ጌሊላ ጎዖ ዓጮ ቢሪ ታ ዒንሢ ዓኣዻንዳኔ” ጌዔኔ። 29ጴፂሮሴ፦ “ሜሌ ዓሳ ኔ ዛሎና ዹቂንቴታቶዋ ታኣኒ ማሊ ዹቂንታዓኬ” ጌዔኔ። 30ዬሱሴ፦ “ታኣኒ ኔም ጎኔ ጋዓኔ፤ ሓኖ ዒባኒ ኮይዳ ላሚ ቂኢቁዋንቴ ኔኤኒ ታና ሓይሢ ማይንቲ ‘ታ ዒዛ ዔሩዋሴ’ ጋዓንዳኔ” ጌዔኔ። 31ጴፂሮሴ ጋዓንቴ፦ “ሓይቂ ሓይቆቴያ ታኣኒ ኔኤና ሓይቃንዳኣፓዓቴም ማሊ ‘ታ ኔና ዔሩዋሴ’ ጋዓዓኬ” ጌዒ ጌዒ ዶዲሺ ኬኤዛኣና ሓንጎ ዓቴ ጊንፆ ሓንታዞንሢያ ያዒ ጌዔኔ። 32ዬማፓ ጌኤቴሴማኔ ጎዖያ፥ ቱኮና ሚሢ ሚርጌ ዓኣ ቤሲ ዔያታ ዓኣዻዖ ዬሱሴ ፔኤኮ ጊንፆ ሓንታ ናኣቶም፦ “ታኣኒ ሺኢቃኣና ዒንሢ ሃካ ዴዑዋቴ” ጌዔስካፓ፥ 33ዒዛና ዎላ ጴፂሮሴንታ ያይቆቤንታ ሓሣ ዮሓኒሴንታ ዔኪ ዓኣዻዖ ዒኢካ ዒዚ ኮሺ ማሊ ዖዪሢ ዓርቄኔ። 34ዔያቶ ኮራ ዒዚ፦ “ሼምፓሢ ታኣኮ ሚርጌ ዖዪ ሓይቃኒ ዑኬኔ፤ ዒንሢ ሓይማካ ዴዒ ዶዲ ካፑዋቴ” ጌዔኔ። 35ዒዚ ዔያቶይዳፓ ዻካ ሓኪ ዓኣዻዖ ባሊቶና ሳዓ ሎኦሚ ዳንዳዒንታያ ማዔቶ ዬና ፑርቶ ሜቶ ዎዴላ ዒዛ ሄሉዋጉዲ፥ 36ሂዚ ጌዒ ሺኢቄኔ፦ “ዓዳሢዮ! ቢያ ባኣዚ ኔም ዳንዳዒንታያታሢሮ ሃኖ ታኣኒ ዔካኒ ጊኢጌ ሜቶ ታ ጊዳፓ ሓኪሴ፤ ጋዓንቴ ኔ ማሊፆ ጉዲ ማዓንዳኣፓዓቴም ታ ማሊፆ ጉዲ ማዖፓ።” 37ዬካፓ ሓይሦ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ኮራ ማዒ ሙካዖ ዔያታ ጊንዒ ዓኣንቴ ዴንቂ ጴፂሮሴ ኮራ፦ “ሲሞኔ! ኔኤኒ ጊንዒዳ? ዻካ ዎዴታዖ ጴጪ ዶዲ ዴዓኒ ኔኤኒ ዳንዳዒባኣዓዳ?” ጌዔኔ። 38ሄሊሳዖ ቢያሢም፦ “ዒንሢ ዻቢሳኒ ጌሾ ባኣዚዳ ዒንሢ ጌሉዋጉዲ ጴጪ ሺኢቁዋቴ፤ ዓሲኮ ዓያና ጊኢጌያኬ፤ ጋዓንቴ ዓሽኪ ላቤያኬ” ጌዔኔ። 39ሓሣ ጊንሣ ዓኣዺ ቤርታ ዒዚ ሺኢቄሢ ጎይፆ ላሚ ዒማ ጌዒ ሺኢቄኔ። 40ዬካፓ ዒዚ ማዒ ሙካንቴ ጊንዓሢ ዔያቶ ሚርጌና ባሼሢሮ ጊንዒ ዓኣንቴ ዴንቄኔ፤ ዔያታ ዒዛም ማሂ ኬኤዛኒያ ዳንዳዓባኣሴ። 41ሓይሣሲ ዔያቶ ኮራ ማዒ ሙካዖ ሂዚ ጌዔኔ፦ “ሓሢ ሄላንዳኣና ዒንሢ ላሂ ሓውሺሢዳዳ? ማይ ዓካሪ ጊዴኔ፤ ዎዳኣ ሄሌኔ፤ ሓይሾ ዓሲኮ ናዓሢ ጎሞ ዓሶ ኩጫ ጌሺሢና ዓኣሢ ዒንጊንታንዳኔ። 42ሂዮ ማይ ዔቁዋቴ ኑኡኒ ዓኣዾም! ታና ጌሺሢና ዓኣሢ ዒንጋሢ ሓይሾ ሙኬኔ” ጌዔኔ። 43ዬሱሴ ሂዚ ጌዒ ኬኤዛ ጎይሣ ዓኣንቴ ዒዛኮ ጊንፆ ሓንታ ታጶ ላምዓሢዳፓ ፔቴ ዪሁዳ ጎዖሢ ሙኬኔ፤ ዒዛና ዎላ ዓፓሮና ኮኦሎና ዓርቄ ሚርጌ ዓሲ ዓኣኔ፤ ዬያታ ዳኪንቴሢ ቄኤሶኮ ሱኡጎና ሙሴኮ ዓሶ ዎይሦ ዎጎ ዔርዛ ዓሶንታ ጪሞንታይዳፓኬ። 44ጌሺፆና ዓኣሢ ዒንጋ ዪሁዳ ዓሶም፦ “ዒንሢ ዓርቃንዳሢ ዎያዳይ ጌዔቶ ‘ኮሺዳ?’ ጌዒ ታኣኒ ሄርቃንዳሢኬ፤ ዒዛ ዛጊ ዓርቂ ዔኪ ዓኣዹዋቴ ” ጌዒ ዔያታ ዔራንዳጉዲ ቤርታዺ ኬኤዜኔ። 45ዪሁዳ ሙሙካዖ ዬሱሴ ኮራ ዶጪ፦ “ዔርዛሢዮ!” ጌዒ ሄርቄኔ። 46ዬማፓ ዓሳ ዬሱሴ ቶሊንዱዋ ጎይሢ ዓርቄኔ። 47ዬማና ዒኢካ ዔቂ ዓኣ ዬሱሴኮ ጊንፆ ሓንታዞንሢዳፓ ፔቴስኬይ ጬንቻ ቱጊ ቄኤሶ ሱኡጋሢ ዓይላሢኮ ዋዮ ቆፂ ቲቄኔ። 48ዬሱሴያ ዔያቶም ሂዚ ጌዔኔ፦ “ጬንቻና ኮኦሎና ዒንሢ ዔኪ ሙኬሢ ሱላ ጉዲ ታና ዓርቃኒዳ? 49ቢያ ኬሊ ጌኤዦ ማኣሮይዳ ታኣኒ ዔርዚ ዔርዚ ናንጋኣና ዒንሢ ታና ዓርቂባኣሴ፤ ጋዓንቴ ሓይ ማዔሢ ፃኣፒንቴሢ ኩማንዳጉዲኬ።” 50ዬማፓ ዒዛኮ ጊንፆ ሓንታ ናኣታ ቢያ ዒዛ ሃሺ ፑኒንቴኔ። 51ዒማና ሜሌ ባኣዚ ዑፃ ባኣያ ፓሎ ዓፒላ ማኣዔ ዼጌስኬይ ሌሊ ዬሱሴኮ ጊንፆ ጊንፆ ዓኣዻንቴ ዓሳ ዬያ ዼጌሢ ዓርቃዛ፥ 52ዬኖ ፓሎ ዓፒሌሎ ኬኤሪ፥ ዑሢ ጉሪ ጳሽኪ ቶሌኔ። 53ዬሱሴ ዔያታ ቄኤሶኮ ቢያ ዑፃሢ ማኣሪ ዔኪ ዓኣዼኔ፤ ዒኢካ ቄኤሶኮ ሱኡጎና ጪሞና ሓሣ ሙሴኮ ዓሶ ዎይሦ ዎጎ ዔርዛ ዓሳ ቢያ ቡኪንቴኔ። 54ጴፂሮሴያ ቄኤሶኮ ቢያ ዑፃሢ ዲሮ ጋሮ ሄላንዳኣና ሓኬ ሓኬ ዬሱሴኮ ጊንፆ ዓኣዻዖ ዒኢካ ዲሮ ጋሮ ካፓ ዓሶና ዎላ ዴዒ ታሚ ካሽታኔ። 55ቄኤሶኮ ሱኡጎና ዓይሁዶኮ ቡኪንቶ ቢታ ቢያ ዬሱሴ ሓይቃንዳ ጉዲ ዎጊሳንዳ ማርካ ኮዔኔ፤ ጋዓንቴ ዔያታ ዴንቂባኣሴ። 56ሚርጌሢ ሉኡቂ ማርካቴንቴ ዔያታ ኬኤዜ ጌኤዛ ፔቴ ማዒባኣሴ። 57ፔቴ ፔቴ ዓሳ ዔቃዖ ሂዚ ጌዒ ሉኡቂ ማርካቴኔ፦ 58“ ‘ታኣኒ ሓያ ዓሲ ኩቻ ማዦና ጌኤዦ ማኣሮ ሻሂ፥ ሓይሦ ኬሊዳ ሜሌ ዓሲ ኩቻ ማዢንቲባኣያ ታ ማዣንዳኔ’ ጌዒ ኬኤዛንቴ ኑኡኒ ዋይዜኔ።” 59ያዒ ዔያታ ጌዔንቴያ ማርካታ ዔያቶኮ ዎላ ካኣሚባኣሴ። 60ቄኤሶኮ ቢያ ዑፃሢ ዔያቶ ባኣካ ዔቃዖ ዬሱሴ ኮራ፦ “ፔቴ ባኣዚታዖ ማሂ ኔ ኬኤዙዋዓዳ? ሓይ ዓሳ ኔ ጊዳ ጋዓ ባካ ዓይጎዳዖ?” ጌዒ ዖኦጬኔ። 61ዬሱሴ ጋዓንቴ ዚት ጌዔያፓዓቴም ፔቴ ባኣዚታዖ ማሂ ኬኤዚባኣያ ማዓዛ ቄኤሶኮ ቢያ ዑፃሢ ዬሱሴ ኮራ ላሚ፦ “ዓንጂንቴ ፆሲኮ ናኣዚ ሜሲሔ ኔናዳ? ጌዒ ዖኦጬኔ። 62ዬሱሴያ ማሓዖ፦ “ሂዮ ታናኬ፤ ዓሲኮ ናዓሢ ዼኤፖ ፆሲኮ ሚዛቆ ዛላ ዴዒ ዓኣንቴ ሓሣ ጫሪንጮ ሻኣሮና ማዒ ሙካንቴ ዒንሢ ዛጋንዳኔ” ጌዔኔ። 63ዒማና ቄኤሶኮ ቢያ ዑፃሢ ዻጋዺ ፔኤኮ ዓፒሎ ዳርዛዖ፦ “ሜሌ ማርካ ኑም ማይ ዓይጎ ኮይሳይ? 64ሓያ ዋይዙዋቴ፤ ፆሲ ዒዚ ጫሽካንቴ ዒንሢ ዋይዜኔ፤ ዓካሪ ሓይ ዒንሢም ዓይጎ ማላይ?” ጋዓዛ፥ ቢያሢ ፔቴ ዑኡሲና፦ “ሓይቢ ዒዛም ኮይሳኔ!” ጌዒ ዎጌኔ። 65ፔቴ ፔቴ ዓሳ ዒዛይዳ ጩቲ ጩቲ ዓኣፓ ዒዛኮ ዛጉዋጉዲ ቱርጫና ቱኪ፦ “ሂንዳ ኔኤኒ ፆሲ ማሊሢ ኬኤዛያታቴ ኔና ዖኦኒ ዱሌቶዋ ዔሬ” ጌዒ ጌዒ ዔያታ ዒዛ ኩቺ ሙሊ ዱሌኔ። ሓንጎ ዲሮ ጋሮ ካፓ ዓሳ ሓሣ ዒዛ ባዒ ባዒ ዔኪ ዓኣዼኔ። 66ጴፂሮሴ ቄኤሶኮ ቢያ ዑፃሢ ማኣሮኮ ዾኦሌ ዲሮ ጋራ ዓኣንቴ ቄኤሶኮ ቢያ ዑፃሢም ዓይሢንቲ ማዻ ፔቴ ዉዱሮ ናይስኬና ሙካዖ፥ 67ጴፂሮሴ ዒኢካ ታሚ ካሽታንቴ ዴንቂ ኮሺ ዛጋዖ፦ “ኔኤኒያ ናዚሬቶ ዓሢ ዬሱሴና ዎላ ዓኣያቲ” ጌዔኔ። 68ዒዚ ጋዓንቴ፦ “ታኣኒ ዔሩዋሴ፤ ኔኤኒ ጋዓ ባካ ታኣም ዔርቱዋሴ” ጌዔኔ። ዬማ ዒዚ ጌዒ ካሮ ባንሢ ኬኬስካኣና ኮይዳ ቂኢቄኔ። 69ዉዱሮ ናዔላ ጴፂሮሴ ዛጋዖ ዒኢካ ዔቂ ዓኣ ዓሶም፦ “ሓይያ ዔያቶ ባኣካ ዓኣያኬ” ጌዒ ላሚ ኬኤዚሢ ዓርቄኔ። 70ዒዚ ጋዓንቴ ሓሣ ጊንሣ ‘‘ታ ዒዛ ዔሩዋሴ’’ ጌዔኔ። ዻካ ናጋጉዲ ጋዓዖ ዒኢካ ዔቂ ዓኣ ዓሳ ጴፂሮሴ ኮራ፦ “ኔኤኒ ጌሊላ ዓሲታሢሮ ጎኔ ኔ ዔያቶ ባኣካ ዓኣያኬ” ጌዔኔ። 71ዒዚ ጋዓንቴ፦ “ዒንሢ ዬያ ጋዓ ዓሢ ታኣኒ ዔሩዋሴ፤ ታና ባይዞም” ጌዒ ፔና ጋዳንቂ ጫኣቂሢ ዓርቄኔ። 72ዬማፓ ኔጉዋዖ ኮይዳ ላሚሣ ቂኢቃዛ ጴፂሮሴም፦ “ኮይዳ ላሚ ቂኢቁዋንቴ ሓይሢ ማይንቲ ኔኤኒ ታና ‘ዔሩዋሴ’ ጋዓንዳኔ” ጌዒ ዬሱሴ ኬኤዜ ቃኣላ ጶቃዛ ዒናፓ ዖዪ ዬኤኬኔ።


Copyright
Learn More

will be added

X\