ማርቆሴ 13

1ዬሱሴ ጌኤዦ ማኣራፓ ኬስካንቴ ዒዛኮ ጊንፆ ሓንታዞንሢዳፓ ፔቴስኬይ፦ “ዔርዛሢዮ! ሓያ ማኣሮ ማዦሮ ጊኢጊሾና ሹጮና ማዦና ማኣራ ዎዚጉዲ ኮሽካቴያ ሂንዳ ዛጌ!” ጌዔኔ። 2ዬሱሴ ማሓዖ፦ “ሓያ ዼኤፖ ማኣሮ፥ ሹጮና ማዦናሢ ኔኤኒ ዛጋ? ሃይ ማኣራ ዶዓንዳኔ፤ ሹቺ ሹቺዳ ሃኣዒዲ ኬልቂንቲ ፔቴታዖ ዓታዓኬ” ጌዔኔ። 3ዬሱሴ ጌኤዦ ማኣሮኮ ቤርቶ ዛሎና ሪሚቲ ዹካ ጎዖ ዹኮይዳ ኬስኪዴዒ ዓኣንቴ ጴፂሮሴ፥ ያይቆቤ፥ ዮሓኒሴ፥ ዒንዲራሴ ዬያታ ሌሊ ዒዛ ኮራ ሙካዖ፦ 4“ዬይ ኔኤኒ ጌዔ ባካ ማዓንዳሢ ዓይዲዳይ? ዬይ ቢያ ማዓኒ ዑካኣና ዔርታሢ ዓይጎናዳይ? ሂንዳ ኑም ኬኤዜ” ጌዒ ዖኦጬኔ። 5ዬሱሴ ዔያቶም ማሓዖ፦ “ዖኦኒያ ዒንሢ ዻቢሱዋጉዲ ዒንሢና ዔሩዋቴ፤ 6ሚርጌሢ፦ ‘ታኣኒ ሜሲሔኬ’ ጌዒ ጌዒ ታ ሱንፆና ሙኪ ሚርጌ ዓሲ ዻቢሳንዳኔ፤ 7ዒንሢኮ ዑኬ ዖልዚ ዔቄቶዋ ሓሣ ሓኬ ቤስካ ዓኣ ዖልዚ ሓይሴ ዋይዛዖ ዲቃቲፖቴ፤ ዬይ ማዑዋዖ ዓታዓኬ፤ ጋዓንቴ ጋፒንፃ ሃጊኬ። 8ፔቴ ዜርፃ ሜሌ ዜርፆይዳ፥ ካኣታ ካኣቶይዳ ዖልዚ ዔቂሳንዳኔ፤ ዱማ ዱማ ቤስካ ሳዓ ዓጊፂሢና ናይዚና ማዓንዳኔ፤ ዬይ ቢያ ሾይቺ ዓርቂሢ ቆፂ ሜታሳሢጉዲ ሜቶኮ ቢያ ቤርቶኬ። 9“ዒንሢያ ዒንሢ ዛሎ ኮሺ ዔሩዋቴ፤ ዓይጎሮ ጌዔቶ ዓሳ ዒንሢ ዎጌም ዓኣሢ ዒንጋንዳኔ፤ ዓይሁዴ ዓሶኮ ቡኪንቶ ቤዞይዳ ጳርቂንቲ ታኣኮ ዒንሢ ማርካ ማዓንዳጉዲ ታ ዛሎና ዎይሣ ዓሶና ካኣቶና ቤርታ ዒንሢ ዎጌም ሺኢካንዳኔ። 10ጋፒንፃ ሙካንዳሢኮ ቤርታ ጋዓንቴ ኮዦ ሓይሳ ዱማ ዱማ ዜርፆም ቢያ ሄላኒ ኮይሳኔ። 11ዓሳ ዒንሢ ዓርቂ ዎጌም ሺኢሻኣና ‘ኑኡኒ ዓይጎ ኬኤዛንዳ ናንዳይ?’ ጌዒ ቤርታዺ ሜታዺፖቴ፤ ዒንሢ ሺኢኬ ዎዶና ዒንሢኮ ዒና ሙኬሢ ኬኤዙዋቴ፤ ዓይጎሮ ጌዔቶ ዒማና ኬኤዛሢ ዓያና ጌኤሺ ማዓንዳፓ ዓቴም ዒንሢቱዋሴ። 12ጌርሲ ፔኤኮ ጌርሲ፥ ዓዴ ፔኤኮ ናዖ ሓይቢም ዓኣሢ ዒንጋንዳኔ፤ ናኣታ ሾዔ ዓሶ ዒፂ ዓኣሢ ዒንጊሢና ዎዺሳንዳኔ። 13ታ ዛሎሮ ዒንሢ ዓሲና ቢያ ዒፂንቴያ ማዓንዳኔ፤ ጋፒንፆ ሄላንዳኣና ጊቢ ዶዳሢ ጋዓንቴ ዻቃንዳኔ። 14ሓሣ ዓሲ ዒኢሳ ፑርታ ባኣዚና ሻኣካ ባኣዚ ጴዻኒ ኮይሱዋ ቤስካ ማዺንታንቴ ዒንሢ ዛጋንዳኔ፤ ዬያ ናባባሢ ዒና ዔኮንጎ፤ ዬኖ ዎዶና ዪሁዳ ዓጮይዳ ዓኣ ዓሳ ቢያ ዹኮ ባንሢ ቤቶንጎ። 15ሹጮና ማዦና ማኣሮኮ ዑፆይዳ ዓኣ ዓሲ ኬኤፃፓ ኬዲ ፔቴ ባኣዚ ዔካንዳኔ ጌዒ ኔጎፓ፤ 16ጎሺዳ ዓኣዺ ዓኣ ዓሲ ዓፒሎ ፔኤኮ ዔካኒ ጊንሣ ማዖፓ፤ 17ዬኖ ዎዶና ጎጶይንዳሢና ናኣቶ ዓኣሎ ዒንዶንሢናም ባዴዔ፤ 18ዬይ ቢያ ባርጊ ዎዴና ማዑዋጉዲ ሺኢቁዋቴ። 19ዬኖ ዎዶና ፆሲ ሳዖ ማዤማፓ ዓርቃዖ ሙኪ ዬኖ ኬሎ ሄላንዳኣና ዛጊቤቂቦ ሜቶና ዋኣዮና ማዓንዳኔ፤ ሴካ ቤርቲም ማዔቶዋ ዬያ ጉዴ ሜቶና ዋኣዮና ማሊ ሄላዓኬ። 20ፆሲ ዬያ ኬሎኮ ፓይዶ ዻኪሲባኣያታቴ ዻቃኒ ዖኦኒያ ዳንዳዒንዱዋንቴኬ፤ ጋዓንቴ ዶኦሪንቴዞንሢሮ ጌዒ ዬይ ኬላ ቢያ ቃሚቃንዳኔ። 21“ዬያሮ ዖና ማዔቶዋ ‘ሜሲሔ ሓይሾ ሓካኬ’፤ ‘ዬይሾ ያሶኬ’ ጌዔቶ ጉሙርቂፖቴ። 22ዎይቴይ ጌዔቶ ሉኡዚ ሜሲሔንሢና ሉኡዚ ፆሲ ማሊሢ ኬኤዛያ ማላ ዓሲ ሙካንዳኔ፤ ዔያቶም ዳንዳዒንቴቶ ፆሲኮ ዔርቲ ጉሙርቂንታ ዓሶታዖ ዻቢሳኒ ዓኪ ዲቃሣ ባኣዚና ማላታና ዔያታ ማዻንዳኔ። 23ዒንሢና ኮሺ ዔሩዋቴ! ሃያ ባኮ ቢያ ዬይ ዎዳ ሄላንዳሢኮ ቤርታሲ ታ ዒንሢም ኬኤዛኔ። 24ዬኖ ዎዶና ዬያ ሜቶኮ ቢያ ጊንፃ ዓባ ዹማንዳኔ፥ ዓጊናኣ ፖዒንዱዋሴ፤ 25ዦኦጋሢያ ጫሪንጫፓ ኬዳዛ ጫሪንጮይዳ ዎልቄና ዓኣ ባካ ቢያ ዓጊፃንዳኔ። 26ዬካፓ ዓሲኮ ናዓሢ ዼኤፒ ዎልቄና ቦንቺንቲ ሻኣሬና ሙኪ ጴዻንዳኔ፤ 27ፔኤኮ ኪኢቶ ናኣቶ ዒዚ ዳካዛ ዔያታ ዖይዶ ዛሎ ቢያ ዴንዲ ዓጮኮ ጋፓፓ ጫሪንጮ ጋፖ ሄላንዳኣና ዓኣ ዒዛኮ ዶኦሪንቴዞንሢ ቡኩሳንዳኔ። 28ዬሱሴ ኬኤዛዖ፦ “ቤሌሶ ሚፄሎኮ ኮኦኪንሣ ዒንሢም ዔርዛያ ማዓንዳጉዲ፤ ዒዞኮ ካኣፓ ፂሊ፥ ዒላሺ ኬሳ ዎዶና ዖጎሢ ዑኬሢ ዒንሢ ዔራኔ። 29ዬያ ጉዲ ዒንሢያ ዬይ ባካ ቢያ ማዓዛ ዛጋዖ ዓሲኮ ናዓሢ ሙካ ዎዳ ዑኬሢና ሙኪ ካራ ዓኣሢ ዔሩዋቴ፤ 30ጎኔ ታኣኒ ዒንሢም ጋዓኔ፤ ሓይ ሾይንታ ዓኣዻንዳሢኮ ቤርታ ዬይ ቢያ ማዓንዳኔ። 31ጫሪንጮና ሳዖና ዓኣዻንዳኔ፤ ታኣኮ ቃኣላ ጋዓንቴ ናንጊና ዶዲ ናንጋንዳኔ” ጌዔኔ። 32ዬሱሴ ሃሣ፦ “ጋዓንቴ ዬኖ ኬሌሎና ዎዴሎና ዛላ ዓዳሢፓ ዓቴም ዖኦኒያ ዔራያ ባኣሴ፤ ጫሪንጮይዳ ዓኣ ኪኢታንቾታቶዋ ሓሣ ናዓሢያ ዔሩዋሴ። 33ዬና ዎዳ ዓይዲ ሙካንዳቴያ ዒንሢ ዔሩዋኣሢሮ ኮሺ ዶዱዋቴ። 34ዬና ዎዳ ማኣሮ ፔኤኮ ሃሺ ሓኬ ዓጪ ዓኣዼ ዓሢ ማላኔ፤ ዒዚያ ፔቴ ፔቴ ዒዛም ማዻ ዓሶም ዱማ ዱማ ማዾ ዒንጋዖ ካፓ ዓሢም ኮሺ ዶዲ ካፓንዳጉዲ ዓይሤኔ። 35ዬያሮ ማኣሮኮ ዓዳሢ ሙካንዳ ዎዶ ዒንሢ ዔሩዋያታሢሮ ዒንሢና ኮሺ ዔሩዋቴ፤ ጎዖንቴ ዒዚ ሴካ ዒባኒ፥ ዓቴቶ ሳዖኮ ጊዲሚሺ፥ ማዒባኣቶ ኮይዳ ቂኢይቃኣና፥ ዔይዔ ጌዔቶ ጉቴ ዹቡርታ ሙካንዳኣናንዳኔ፤ 36ዔሩዋዖ ዒንሢ ጊንዒ ዓኣንቴ ዒዚ ሙኪ ዒንሢ ዴንቁዋጉዲ ዶዱዋቴ፤ 37“ዒንሢም ታኣኒ ኬኤዛሢ ጉዲ ሓንጎ ዓሶማኣ ዶዱዋቴ ታ ጋዓኔ” ጌዔኔ።


Copyright
Learn More

will be added

X\