ማርቆሴ 12

1ሄሊሳዖ ዬሱሴ ዬኖ ኮኦኪንሢና ሂዚ ጌዒ ኬኤዚሢ ዓርቄኔ፦ “ፔቴ ዓሲ ዎይኔ ጌይንታ ሙዖ ዓኣፒ ዓኣፓ ሚሢዳ ባልጋ ባኣዚ ቱኬኔ፤ ዓጮዋ ኮሺ ዲርቂ ዬኖ ካፃዛ ጩኡጲ ዑሺ ኮሾንዶ ኮና ዹዓኒ ቦኦኮና ዔቴ ጉዴያ ላሌ ሹቺዳ ዔቴያ ቦኦኪ ጊኢጊሼኔ፤ ሓሣ ዎይኔሎ ካፓ ዓሶም ዼግ ጌዔ ሴኤላ ሴኤሊ፥ ዬካፓ ዬኖ ቤዞ ጎሽኪ ጎሽኪ ታኣም ካፑዋቴ ጌዒ ጎሽካ ዓሲም ዒንጊ ሓኬ ዓጪ ዴንዴኔ። 2ዎይኖ ማንፆ ዎዶና ዒዛ ሄላ ዛሎ ዔኪ ሙካንዳጉዲ ዒዛኮ ዓይሢንቲ ማዻ ዓሲ ጎሽካ ዓሶ ኮራ ዳኬኔ። 3ጎሽካ ዓሳ ዒዛ ዬያ ዓይሢንቲ ማዻሢ ዓርቂ ጳርቄስካፓ ኩቺ ጉሪ ማሂ ዳኬኔ። 4ጊንሣ ሓሣ ጎዦ ዓዴ ሜሌ ዓይሢንቲ ማዻያ ዳካዛ ጎሽካዞንሢ ዬያኮዋ ቶኦኮ ዹይ ዑሪ፥ ቦርሲሲ ዳኬኔ፤ 5ሄሊሲ ሓሣ ሜሌ ዳካዛ ዬያኣ ዎዼኔ፤ ዬያ ጉዴያ ሚርጌ ዓሲ ዳካዛ ዛሎ ጳርቂ ዛሎ ዎዼኔ። 6ዓካሪ ጎዦ ዓዴ ማዻኒ ዓቴ ባኣዚ ፔኤኮ ናሽካ ናዓሢ ዳኪሢ ሌሊኬ፤ ዬያሮ ‘ጎዖንቴ ታኣኮ ናዓሢ ዔያታ ቦንቻንዳኣናንዳኔ’ ሂዚ ጌዒ ማላዖ ቢያሢኮ ጋፒንፆይዳ ፔቴ ናዓሢ ዳኬኔ። 7ጋዓንቴ ጎሽካዞንሢ ዎሊ ኮራ ‘ሓይ ዒዛ ዻካላንዳሢ ታሢሮ ሃኒ ዬዑዋቴ፤ ኑ ዒዛ ዎዼቶ ዒዛኮ ዓዶኮ ዓኣ ባካ ቢያ ኑም ማዓንዳኔ’ ጌዔኔ። 8ዬያሮ ናዓሢ ዔያታ ዓርቂ ዎዺ ዬኖ ጎሽኮ ቤዜሎኮ ቲኢፆ ዙላ ዔኪ ዓኣዺ ኬኤሬኔ። 9ዓካሪ ዬኖ ጎዤሎኮ ዓዳሢ ዓይጎ ዎኦታንዳይ? ጌዔቶ ዒዚ ፔኤሮ ሙኪጋፓ ጎሽካ ዓሶ ዎዻንዳኔ፤ ዬኖ ጎዦ ቤዜሎ ሜሌ ጎሽካ ዓሲም ዒንጋንዳኔ። 10ጌኤዦ ማፃኣፖይዳ፦ ‘ማኣሮ ማዣ ዓሳ ቦሂ ሃሼሢx ማኣሮኮ ሄሎ ማዔኔ፤ 11ዬይ ሓሣ ፆሲ ማዾኬ፤ ኑኡኒ ዛጋዛ ዲቃሢ ሔርሺሳያኬ።’ ” ጌይንቲ ፃኣፒንቴሢ ዒንሢ ናባቢባኣዓዳ? 12ዓይሁዶኮ ሱኡጎ ማዔ ዓሳ ዬሱሴ ዬያ ኮኦኪንሦና ዔያቶ ዛላ ኬኤዜያ ማዔሢ ዔራዖ ዒዛ ዓርቃኒ ኮዔኔ፤ ጋዓንቴ ሚርጌ ዴሬ ዓኣያታሢሮ ዒጊጪ ዔያታ ዒዛ ሓሺ ዴንዴኔ። 13ፔርሴ ዓሶና ሄሮዲሴ ዓሶና ዛላፓ ማዔ ፔቴ ፔቴ ዓሲ ዬሱሴ ጌስታ ጌኤዞና ዻቢንታቶ ቡኡዲ ዓርቃንዳጉዲ ዒዛ ኮራ ዳኪንቴኔ። 14ዬንሢያ ዒዛ ኮራ ሙካዖ፦ “ዔርዛሢዮ! ኔኤኒ ጎኔ ኬኤዛያ ማዔሢ ኑኡኒ ዔራኔ፤ ዓሲ ዒጊጪሢና ዓሲ ታና ዎዚ ጋዓንዳይ? ጌዒ ኔ ማዻ ባኣዚ ባኣሢሮ ፆሲኮ ጎይፆ ጎኑሞና ኔኤኒ ዔርዛኔ፤ ያዒ ማዓዛ ሮሜ ዓጮ ካኣቲም ጊኢራ ጪጊሢ ዎጋ ዓይሣሞ? ዓይሡዋይ? ኑኡኒ ጊኢሮንዶሞ? ሓሾንዶይ?” ጌዒ ዖኦጬኔ። 15ዬሱሴ ዔያቶኮ ጌኖ ማሊፆ ዔራዖ፦ “ዒንሢ ታና ዓይጎሮ ጌኤሲና ቡኡዳኒ ኮዓይ? ሂንዳ ሮሜ ዓጮ ሚኢሾ ታና ዻውዋቴ” ጌዔኔ። 16ዔያታ ሚኢሾ ዔኪ ሙካዛ ዒዚ፦ “ሓኖ ሮሜ ዓጮ ሚኢሼሎይዳ ዓኣሢኮ ዓውካሮና ፃኣፒንቴ ሱንፆና ዖኦሮዳይ?” ጌዒ ዖኦጬኔ። ዔያታ ማሓዖ፦ “ካኣቲ ቄኤሳሬሮኬ” ጌዔኔ። 17ዬሱሴ፦ “ያዒ ማዔቶ ካኣቲሲ ካኣቲም፥ ፆሲሲ ፆሲም ዒንጉዋቴ” ጌዔኔ። ዔያታ ዒዛኮ ማሂፆና ኮሺ ዲቃቲ ሔርሼኔ። 18“ሓይቄ ዓሲ ሓይባፓ ዔቂንዱዋሴ” ጋዓ ሶዶቄ ዓሳ ዬሱሴ ኮራ ሙካዖ ሂዚ ጌዒ ዒዛ ዖኦጬኔ፦ 19“ዔርዛሢዮ! ሙሴ ዓሶ ዎይሦ ዎጎይዳ ኑም ፔቴ ዎጌ ፃኣፒ ዒንጌኔ፤ ዬና ‘ፔቴ ዓሲ ላኣሊ ዔካዖ ሾውዋዖ ሓይቄቶ ዒዛኮ ጌርሲ ላኣሌሎ ዔኪ ሓይቄሢም ፃጲ ጌሣኒ ናይ ሾዖንጎ’ ጋዓያኬ። 20ዓካሪ ሂንዳ ፔቴ ዓሲኮ ላንካይ ዓቲንቄ ናይ ዓኣኔ ኑ ጎዖም፤ ዔያቶኮ ቶይዳሢ ላኣሊ ዔካዖ ሾውዋ ሓይቄኔ፤ 21ሄሊሴ ጌኤዚ ሓይቄሢኮ ዬኖ ላኣሌሎ ዔካዖ ሓሣ ሾውዋ ሓይቄኔ፤ ሓይሣሳሢያ ሓሣ ዬያ ጉዲ ማዔኔ፤ 22ዬያይዴ ጎይሣ ላንኮ ጌርሲንሢ ቢያ ላኣሌሎ ዔካዖ ዻካላንዳ ናይ ሾውዋ ሓይቃዛ ቢያሢኮ ጋፒንፃ ላኣሌላ ሓይቄኔ፤ 23ላንኮ ጌርሲንሢ ቢያ ዒዞ ዔኬያታሢሮ ጋፒንፃ ሓይቄ ዓሳ ዔቃ ዎዶና ዬና ላኣሌላ ዎያኮ ማቾ ማዓንዳይ?” ጌዒ ዖኦጬኔ። 24ዬሱሴ ዔያቶም ማሓዖ፦ “ዒንሢ ሓኣዒዲ ዻቢንታሢ ፃኣፒንቴሢና ፆሲኮ ዎልቆና ዔሩዋኣሢሮቱዋይ? 25ሓይቄ ዓሳ ዔቃዖ ጫሪንጫ ዓኣ ፆሲኮ ኪኢታንቾ ጉዲ ማዓንዳፓ ዓቴም ዔኩዋሴ፤ ሎዑዋሴ። 26ሓይቄ ዓሶ ዔቂፆ ዛሎ ማዔቶ ጋዓንቴ ፆሲ ሙሴም ካዮ ባኣካ ታሞና ጴዺ ኬኤዜ ዎዶና ዓይጎ ኬኤዜቶዋ ሙሴ ማፃኣፖይዳ ዒንሢ ናባቢባኣዓዳ? ዬና ዓይጎዳይ ጌዔቶ፦ ‘ፆሲ፤ ታኣኒ ዓብራሃሜ ፆሲ፥ ዪሳቄ ፆሲ፥ ያይቆቤ ፆሲኬ’ ጌዔሢኬ። 27ፆሲ ሼምፖና ናንጋ ዓሶ ፆሲ፥ ሓይቄቶዋ ናንጊና ናንጋ ዓሶ ፆሲኬ። ዒንሢ ጋዓንቴ ኮሺ ዻቢንታኔ” ጌዔኔ። 28ሙሴኮ ዓሶ ዎይሦ ዎጎ ዔርዛ ዓሶይዳፓ ፔቴስኬያ ማርማሢ ዔያቶኮ ዋይዜኔ፤ ዬሱሴ ፔ ኮራ ዖኦጫ ዓሶም ቃራ ማሂሢ ማሔሢ ዋይዚ ዒና ዔኬኔ፤ ዬይ ዓሢ ዬሱሴ ባንሢ ሙካዖ፦ “ፆሲ ዓይሤ ዓይሢፆይዳፓ ቢያ ባሼ ማዔ ዓይሢፃ ዎኖዳይ?” ጌዒ ዖኦጬኔ። 29ዬሱሴ ዒዛም ማሓዖ፦ “ቢያፓ ባሼ ማዔ ዓይሢፃ ‘ዒስራዔሌ ዋይዜ! ፆሲ ኑኡኮ ፔቴ ፆሲ ሌሊኬ፤ 30ኔኤኒያ ኔኤኮ ፆሲ ጉቤ ዒናፓ፥ ጉቤ ሼምፓፓ፥ ጉቤ ማሊፃፓ፥ ጉቤ ዎልቃፓ ናሽኬ’ ጋዓያኬ ጌዔኔ። 31ሓሣ ዬያ ማላያ ላምዓሳ ዓይሢፃ ‘ሜሌ ዓሲ ኔና ጉዲ ማሂ ናሽኬ’ ጋዓያኬ። ዬንሢ ላምዖ ዓይሢፆንሢዳፓ ሜሌ ባሻያ ባኣሴ።” 32ዓሶ ዎይሦ ዎጎ ዔርዛሢ ዬሱሴ ኮራ፦ “ሂዮ ፔኤሮ ኮሺኬ ዔርዛሢዮ! ‘ፆሲ ፔቴኬ፤ ዒዛይዳፓ ዓቴም ሜሌ ፆሲ ባኣሴ’ ኔኤኒ ጌዔሢ ጎኔኬ፤ 33ዬያሮ ዓሲ ጉቤ ዒናፓ፥ ጉቤ ሼምፓፓ፥ ጉቤ ማሊፃፓ፥ ጉቤ ዎልቃፓ ፆሲ ናሽካኒ ኮይሳኔ፤ ሓሣ ሜሌ ዓሲያ ፔና ማሂ ናሽካኒ ኮይሳኔ፤ ቆልሞ ታሚና ሚቺ ፆሲም ዒንጎ ካኣዦና ዬያ ጉዴያ ሜሌ ዒንጎ ካኣዦይዳፓ ዬንሢ ላምዖ ዓይሢፆንሢ ካፒፃ ባሻያኬ” ጌዔኔ። 34ዬሱሴ ዬይ ዎጎ ዔርዛሢ ዔራቶና ጶቂሢ ማሄሢ ዛጋዖ፦ “ኔኤኒ ፆሲኮ ካኣቱማፓ ሓኬያ ቱዋሴ” ጌዔኔ። ዬካፓ ዬሱሴ ኮራ ጫርቂ ዖኦጬ ዓሲ ባኣሴ። 35ዬሱሴ ፆሲኮ ጌኤዦ ማኣሮይዳ ዔርዚቤቃ ሂዚ ጌዒ ዖኦጬኔ፦ “ሙሴኮ ዓሶ ዎይሦ ዎጎ ዔርዛ ዓሳ ‘ኪሪስቶሴ ዳውቴ ናይኬ’ ዓይጎሮ ጋዓይ? 36ዳውቴ ፔ ቶኦኪና ዓያና ጌኤሺ ዒዛ ዒና ማሊሢ ጌሣዛ፦ ‘ፆሲ፥ ታ ጎዳሢምy (ሜሲሔም) ኔኤኮ ሞርኮ ኔ ቢታንቶ ዴማ ታኣኒ ማሓንዳያ ሄላንዳኣና ታኣኮ ሚዛቆ ዛላ ዴዔ’ ጌዔኔ፤ ጌኤኔ። 37ዓካሪ ዳውቴ ፔ ቶኦኪና ‘ጎዳ’ ጌዒ ዔኤሌቶ ሜሲሔ ዳውቴኮ ዎይቲ ናይ ማዓይ?” ዬያ ዒዚ ጋዓኣና ሚርጌ ዓሲ ዒዛሲ ዎዛና ዋይዛኔ። 38ዬሱሴ ዔርዚቤቃ ሂዚ ጌዔኔ፦ “ዖዶሲ ዓፒላ ማኣዒ ሴካ ሓንጋ ሓንቲሢና ሓሣ ቦኦኮይዳ ኮሺ ዔኤሊሢ ዔካኒ ናሽካ ሙሴኮ ዓሶ ዎይሦ ዎጎ ዔርዛ ዓሶይዳፓ ካፒንቱዋቴ፤ 39ዔያታ ዓይሁዶ ዓሶኮ ቡኪንቶ ቤዞይዳ ቦንቾ ዖይታ፥ ሙኡዚም ዔኤሎ ቤስካ ቦንቾ ቤሲ ዴንቂ ዴዓኒ ሩኡራኔ። 40ዓሲ ዛጎም ጌዒ ዖዶሲ ሺኢቆ ሺኢጲሢና ዓኒንሢባኣ ላኣሎኮ ማኣሮ ጌሺ ጌሺ ማንቂሳኔ፤ ዬያሮ ዔያቶይዳ ዴኤሢ ዎጌ ዎጊንታንዳኔ።” 41ዬሱሴ ፆሲም ጌዒ ዓሳ ሚኢሾ ዒንጋ ሳኣፂኖኮ ቤርቶ ዛላ ዴዒ ዓኣዖ ዴራ ሳኣፂኖ ጋራ ሚኢሾ ዓጋንቴ ዛጌኔ፤ ዒማና ዖርጎጮ ዓሳ ሚርጌ ሚኢሼ ዓጋዛ፥ 42ፔቴ ዜኤሪንዶስኬና ሙካዖ ዬኖ ዎዶ ሚኢሾና ላምዖ ሲኪና ማዓ ኮሺ ዻካ ሚኢሼ ዓጌኔ። 43ዬሱሴ ፔኤኮ ጊንፆ ሓንታ ናኣቶ ዔኤላዖ፦ “ጎኔ ታ ዒንሢም ጋዓኔ፤ ሳኣፂኖይዳ ሚኢሾ ዓጌ ዓሶይዳፓ ባሼ ዓጌዛ ሓኖ ዓኒ ሃይቄ፥ ማንቆ ላኣሌሎኬ ጌዔኔ፤ 44ዓይጎሮ ጌዔቶ ሜሌ ዓሳ ቢያ ዒንጌሢ ዓኣ ቆሎይዳፓ ዺቢ ዑሣ ዓኣዼሢኬ፤ ዒዛ ጋዓንቴ ማንቆታዖ ፔኤኮ ዓኣማ ዓይሱዋዖ ዓጌኔ፤ ፔና ዎይሣንዳ ባኮንሢ ቢያ ዒንጌኔ።”


Copyright
Learn More

will be added

X\