ማርቆሴ 11

1ዬሱሴና ዒዛኮ ጊንፆ ሓንታዞንሢና ዬሩሳላሜ ሙኪ ዑካዖ ሪሚቶ ዹኮ ኮይላ ዓኣ ቤቴፓጌና ቢታኒያ ጌይንታ ካታሞንሢ ሙኬኔ፤ ዬሱሴ ዒዛኮ ጊንፆ ሓንታ ናኣቶይዳፓ ላምዖስኬንሢ ቤርታ ሂዚ ጌዒ ዳኬኔ፦ 2“ሃኖ ሴኮ ጉርዴሎ ዒንሢ ቤርታዺ ዓኣዹዋቴ፤ ዒኢካ ዒንሢ ሄሄላዖ ዖኦኒያ ቶጊባኣ ሓሬ ናይ ቱቲ ዓኣንቴ ዴንቃንዳኔ፤ ቡሊ ሃኒ ዔኪ ዬዑዋቴ፤ 3ዖኦኒያ ዒንሢ ዓይጎሮ ቡላይ ጌዒ ዖኦጬቶ ‘ጎዳም ኮይሳሢሮኬ፤ ዑኬና ዒዚ ማሂ ዳካንዳኔ’ ጌዒ ኬኤዙዋቴ።” 4ዔያታኣ ዴንዳዖ ሓሮ ናዖማ ጎይፆ ዓጫ፥ ማኣሪ ካርካ ቱቲ ዓኣንቴ ዴንቂ ቡሌኔ፤ 5ዒማና ዒኢካ ዔቂ ዓኣ ዓሶፓ ፔቴ ፔቴ ዓሲ፦ “ሃሮ ናዖ ዎዳኒ ቡላይ?” ጌዒ ዖኦጬኔ። 6ዔያታኣ ዬሱሴ ጌዔሢ ዖኦጫ ዓሶም ማሂ ኬኤዛዛ ዓሳ ዔያቶ ሓሼኔ። 7ላምዖ ጊንፆ ሓንታ ናኣቶንሢ ሃሮ ናዖ ዔኪ ዬሱሴ ኮራ ሙካዖ፥ ዔያታ ፔኤኮ ዓፒሎ ሓሮ ናዖ ዙላ ጌሣዛ ዬሱሴ ቶጌኔ። 8ሚርጌ ዓሳ ፔኤኮ ዓፒሎ ጎይፃ ሒኢሣዛ ዛሎ ዓሳ ካያፓ ዋላሺ ሜንሢ ሜንሢ ጎይፃ ሂኢሤኔ። 9ዬሱሴኮ ቤርቶና ጊንፆናይዳ ዓኣ ዴራ ቢያ፦ “ፆሲ ጋላቲንቶም! ጎዳ ሱንፆና ሙካሢ ፆሲ ዓንጆንጎ፤ 10ሓጊ ሙካ፥ ኑኡኮ ዓዳሢ፥ ዳውቴ ካኣቱማ ዓንጂንቴያኬ! ጋላታ ጫሪንጮይዳ ፆሲም ማዖንጎ!” ጌዒ ዒላቴኔ። 11ዬሱሴ ዬሩሳላሜ ሄሊ ፆሲኮ ጌኤዦ ማኣሪ ጌላዖ ዓጫ ዓኣ ባኮ ቢያ ዛጌኔ፤ ሳዓ ዓሜሢሮ ታጶ ላምዖንሢና ዎላ ዬሩሳላሜፓ ኬስኪ ቢታኒያ ጎዖ ቤዞ ዓኣዼኔ። 12ጉቴ ቢታኒያፓ ዔያታ ማዓኣና ዬሱሴ ናይዺንቴኔ። 13ፔቴ ዋርቂ ዓኣያ ቤሌሴ ጌይንታ ሚሢ ሃኬ ዴንቃዖ ጎዖንቴ ዒዞይዳ ዓኣፒ ናንጋንዳኔ ጌዒ ሚፄሎ ባንሢ ዓኣዼኔ። ጋዓንቴ ሚፄላ ዓኣፑዋ ዎዴ ማዔሢሮ ዒላሺፓ ዓታዛ ፔቴታዖ ዓኣፒ ዒዚ ዴንቂባኣሴ። 14ዬያሮ ዬሱሴ ሚፄሎ፦ “ሃይፓ ሴካ ዖኦኒያ ኔጊዳፓ ዓኣፒ ሙዖፓ” ጌዔኔ። ዬያ ዒዚ ጋዓኣና ጊንፆ ሓንታ ናኣታ ዋይዜኔ። 15ዬሱሴ ዬሩሳላሜ ሙካዖ ጌኤዦ ማኣሮ ጌሊ ዒኢካ ሻንቻ ዓሶና ሻንቃ ዓሶና ዳውሲሢ ዓርቄኔ። ሚኢሾ ላኣማ ዓሶኮ ሚኢሾ ጌሦሢና ዶኦሎ ሻንቻ ዓሶኮ ዖይቶና ሂዒ ዶይሴኔ። 16ዖኦኒያ ዓይጎ ባኣዚ ኬዲ ጌኤዦ ማኣሮኮ ዲሮ ጋሮና ዓኣዻንዳጉዲ ዒ ዓይሢባኣሴ። 17ዬሱሴ ዴሮ ሂዚ ጌዒ ዔርዜኔ፦ “ ‘ታኣኮ ማኣራ ዓሲ ዜርሢ ቢያኮ ሺኢጲሢ ማኣሪኬ’ ጌዒንቲ ፃኣፒንቲባኣዓዳ? ዒንሢ ጋዓንቴ ዉሲ ዓኣሺንታ ቤሲ ማሔኔ ” ጌዔኔ። 18ቄኤሶኮ ሱኡጎና ሙሴኮ ዓሶ ዎይሣ ዎጎ ዔርዛዞንሢና ዬሱሴ ዬያ ኬኤዛኣና ዋይዜኔ፤ ዒዚ ኬኤዛሢ ዴራ ቢያ ዲቃቲ ሄርሻሢሮ ዔያታ ዒጊጫዖ ዎዲ ዓርቂ ዒዛ ባይዛንዳቴያ ካራ ኮዔኔ። 19ዬሱሴና ጊንፆ ሓንታ ናኣቶና ሳዓ ዓማዛ ካታማፓ ኬስኬኔ። 20ዚሮ ጉቴሎ ጉቴ ዓሚ ጎይፆና ዔያታ ዴንዳዖ ቤሌሶ ሚፄላ ፃጲና ሜሊ ዓኣንቴ ዴንቄኔ፤ 21ጴፂሮሴ ዚጊኖ ዬሱሴ ጌዔሢ ጶቂሣዖ፦ “ዔርዛሢዮ! ኔኤኒ ጋዳንቄ ሚፄላ ሓይሾ ሜሌኔ” ጌዔኔ። 22ዬሱሴ ዔያቶም ማሓዖ፦ “ፆሲ ጉሙርቁዋቴ፤ 23ጎኔ ታ ዒንሢም ጋዓኔ፤ ዖኦኒያ ላምዖ ዒኔና ማይባኣዖ ‘ታኣኒ ኮዓ ባካ ማዓንዳኔ’ ጌዒ ጉሙርቂሢና ሓያ ዹኮ ‘ሓይፓ ዔቂ ባዞይዳ ኬኤሪንቴ’ ጌዔቶ ኬኤሪንታንዳኔ። 24ዬያሮ ሺኢጲሢና ዓይጎ ባኣዚታቶዋ ዒንሢ ሺኢቄቶ ዒንሢም ማዔያጉዲ ጉሙርቁዋቴ፤ ዒንሢ ሺኢቃ ባካ ቢያ ዒንሢም ዒንጊንታንዳኔ። 25ጫሪንጫ ዓኣ ዓዳሢ ዒንሢ ጎሞ ዓቶም ጋዓንዳጉዲ ዒንሢ ሺኢቃኒ ዔቃ ዎዶና ዓሲዳ ዒንሢ ዓርቄ ኮሜ ዓኣቶ ሃሹዋቴ። [ 26ዒንሢ ሜሌ ዓሶኮ ዻቢንቶ ዓቶም ጌዒባኣቶ ጫሪንጫ ዓኣ ዓዳሢ ዒንሢ ጎሞ ዓቶም ጌዒንዱዋሴ” ጌዔኔ።] 27ዔያታ ላሚ ዬሩሳላሜ ማዒ ሙኬኔ፤ ዬሱሴ ጌኤዦ ማኣሮ ጌሊ ሓንታንቴ ቄኤሶኮ ሱኡጋ፥ ሙሴ ዎጎ ዔርዛዞንሢ ሓሣ ጪማኣ ዒዛ ኮይላ ሙካዖ፦ 28“ሓያ ባኮ ቢያ ኔኤኒ ማዻሢ ዓይጎ ቢታንቶናዳይ? ሓሣ ሓያ ባኮ ማዻንዳጉዲ ቢታንቶ ኔም ዒንጌሢ ዖናዳይ?” ጌዒ ዖኦጬኔ። 29ዬሱሴ ማሓዖ፦ “ታኣኒያ ዒንሢ ፔቴ ባኣዚ ዖኦጫንዳኔ፤ ዒንሢ ታኣም ማሄቶ ታኣኒ ዓይጎ ቢታንቶና ሓያ ባኮ ማዻቴያ ዒንሢም ኬኤዛንዳኔ፤ 30ዮሓኒሴኮ ማስኪፃ ፆሲፓሞ ዓሲፓዳይ? ሒንዳ ታኣም ኬኤዙዋቴ” ጌዔኔ። 31ዔያታ፦ “ ‘ዓካሪ ኑ ዎዚ ጋዓንዳይ?’ ጌዒ ዎላ ዞርታዖ፥ ‘ፆሲፓኬ’ ጌዒ ኑኡኒ ማሄቶ ‘ሂዳዖ ዒንሢ ዓይጎሮ ዮሓኒሴ ኬኤዛሢ ጉሙርቂባኣይ?’ ዒዚ ጋዓንዳኔ። 32‘ዓሲፓኬ’ ኑኡኒ ጌዔቶሽ?” ዓሲፓኬ ዔያታ ጎዑዋጉዲ ዴራ ቢያ ማስካ ዮሓኒሴ “ጎኔና ፆሲ ማሊሢ ኬኤዛ ዓሲኬ” ጋዓሢሮ ዒጊጬኔ። 33ዬያሮ፦ “ኑኡኒ ዔሩዋሴ” ጌዒ ማሄኔ። ዬሱሴያ፦ “ያዒታቶ ታኣኒያ ዓይጎ ቢታንቶና ሃያ ባኮ ማዻቶ ዒንሢም ኬኤዛዓ” ጌዔኔ።


Copyright
Learn More

will be added

X\