ማርቆሴ 10

1ዬሱሴ ዬኖ ዓጮይዳፓ ዔቂ ዪሁዳ ዓጮና ጌዒ ዮርዳኖሴ ዎሮ ሱኮ ፒንቄኔ፤ ሚርጌ ዴሬ ዒዛ ባንሢ ሙኬሢሮ ዒዚ ሚናኣፓ ዔርዛሢጉዲ ሓሣ ዔርዚሢ ዓርቄኔ። 2ፔቴ ፔቴ ፔርሴ ዓሳ ዬሱሴ ባንሢ ሙካዖ ጌኤሲና ዒዛ ፒራኒ ኮዓሢሮ፦ “ዓሲ ፔ ማቾ ዓንጃንዳጉዲ ዎጋ ዓይሣ?” ጌዒ ዖኦጬኔ። 3ዬሱሴ፦ “ሙሴ ዒንሢ ዬያ ዛሎ ዎዚ ጌይ ዓይሣዖ?” ጌዒ ዖኦጪሢና ማሄኔ። 4ዔያታ፦ “ሙሴ ዎጋ፡ ዓንጂንቶ ዔርዛያ ፃኣፖና ዋርቃታ ዒንጊጋፓ ዓንጃንዳጉዲ ጋዓኔ” ጌዔኔ። 5ዬሱሴ ዔያቶም ሂዚ ጌዒ ማሄኔ፦ “ሙሴ ያዒ ጌይ ዓይሤሢ ዒንሢኮ ዒና ዋይዞ ዒፂ ዶዳሢ ዛጊኬ። 6ጋዓንቴ ማዢንቶኮ ዓይፃፓ ጌኤዦ ማፃኣፓ ጋዓ ጎይፆ ‘ፆሲ ዓቲንቄና ላኣሊና ማሂ ማዤኔ፤’ 7‘ዬያሮ ዓሲ ዓዶና ዒንዶና ሓሺ ማቾና ዎላ ፔቴ ማዓኔ፤ 8ላምዖንሢያ ፔቴ ዑሢ ማዓኔ’ ዬካፓ ሴካ ላምዖ ማዒፃ ዓቴም ፔቴ ማዓኔ። 9ዬያሮ ፆሲ ዋኣፄሢ ዖኦኒያ ቡሎፓ።” 10ዬሱሴኮ ጊንፆ ሓንታ ናኣታ ማኣሮ ባንሢ ማዔ ዎዶና ላሚ ዒዞ ዛላ ዬሱሴ ዖኦጬኔ። 11ዬሱሴ ዔያቶም ማሓዖ፦ “ዖና ማዔቶዋ ፔ ማቾ ዓንጂ ሜሌ ላኣሊ ዔካሢ ፔኤኮ ቤርታኣ ማቾ ዒኢሳኔ ጌይሢኬ። 12ዬያ ጉዲ ሓሣ ዖናታቴያ ፔ ዓኒፓ ዓንጂንቲ ሜሌም ሎዓ ላኣሌላ ዒኢታያ ማዓኔ ጌይሢኬ” ጌዔኔ። 13ፔቴ ፔቴ ዓሳ ፔኤኮ ናኣቶኮ ዬሱሴ ኩጮና ዑፆ ካኣማንዳጉዲ ዔኪ ሙካዛ ዬሱሴኮ ጊንፆ ሓንታ ናኣታ ዬኖ ዓሶ ጎሬኔ። 14ዬሱሴ ዬያ ዛጊጋፓ ጎሪንቲ ፔኤኮ ጊንፆ ሓንታ ናኣቶም ሂዚ ጌዔኔ፦ “ፆሲ ካኣቱማ ሃንሢ ዔያቶ ጉዴዞንሢም ማዔሢሮ ናኣታ ታ ኮራ ሙኮንጎ፤ ሓሹዋቴ፥ ላኣጊፖቴ፤ 15ጎኔ ታ ዒንሢም ጋዓኔ፤ ፆሲኮ ካኣቱሞ ናይ ማዒ ዔኩዋ ዓሲ ፔቴታዖ ዒኢካ ጌሊንዱዋሴ!” 16ዬሱሴ ዬካፓ ናኣቶ ኮንቂ፥ ኩጮ ዑፃ ጌሢ ዓንጄኔ። 17ዬሱሴ ዬካፓ ኬስኪ ጊንሣ ዓኣዻኣና ፔቴ ዓሲስኬያ ጳሽኪ ሙኪ ቤርታ ጉምዓታዖ፦ “ኮዦ ዔርዛሢዮ! ናንጊና ናንጊ ዴንቃኒ ዓይጎ ማዻንዳያ ታና ኮይሳይ?” ጌዒ ዖኦጬኔ። 18ዬሱሴ ማሓዖ፦ “ዓይጎሮ ኮዣሢዮ ኔኤኒ ታና ጋዓይ? ፔቴ ፆሲዳፓ ዓቴም ሜሌ ኮሺ ዖኦኒያ ባኣሴ። 19ኔኤኒ ዓይሢፆንሢ ዔራኔ፤ ዬንሢያ፦ ‘ዓሲ ዎዺፖ፥ ላኣሊ ዒኢሲፖ፥ ዉኡቂፖ፥ ሉኡዙሞና ማርካቲፖ፥ ጌሺፖ፥ ዓዶና ዒንዶና ቦንቼ’ ጋዓዞንሢኬ። 20ዓሢያ፦ “ዔርዛሢዮ! ዬያ ዓይሢፆ ቢያ ናኣቶፓ ዓርቃዖ ታኣኒ ካፓኔ” ጌዔኔ። 21ዬሱሴ ናሹሞና ዒዛ ዛጋዖ፦ “ፔቴ ባኣዚ ሌሊ ዓቴኔ፤ ዴንዲ ኔኤኮ ዓኣ ባኮ ቢያ ሻንቺ ማንቆ ዓሶም ጊሽኪ ዒንጌ፤ ዬካፓ ታ ጊንፆ ሙኪ ሓንቴ፤ ጫሪንጮ ማኣራ ቡኪንቴ ቆሎ ኔኤኮ ዓኣያ ማዓንዳኔ” ጌዔኔ። 22ዓሢ ዬያ ዋይዛዖ ዓኣፖ ካሮ ቱኬኔ፤ ኮሺ ዒ ዖርጎቺታሢሮ ዖዪ ዖዪ ዴንዴኔ። 23ዬሱሴ ጊንፆ ሓንታ ናኣቶ ባንሢ ሺራዖ፦ “ዖርጎቺ ዓሲም ፆሲ ካኣቱሞይዳ ጌሊሢ ዎዚጉዲ ሜታንዳይ!” ጌዔኔ። 24ጊንፆ ሓንታ ናኣታ ዬኖ ዬሱሴ ጌዔዞ ዋይዚ፦ “ሓያ ጉዴ ባኣዚ” ጌዒ ዲቃቴኔ፤ ጋዓንቴ ዬሱሴ ላሚ፦ “ናይዮቴ! ፆሲ ካኣቱሞይዳ ጌሊሢ ዎዚ ሜታንዳይ! 25ዖርጎቺ ዓሲ ፆሲ ካኣቱሞይዳ ጌላንዳስካፓ ጋኣላ ናርፔ ፂኢናና ጌላኒ ሼሌዓንዳኔ” ጌዔኔ። 26ጊንፆ ሓንታ ናኣታ ዬሱሴ ጌዔሢና ኮሺ ዲቃቲ ሄርሻዖ፦ “ያዒ ማዔቶ ማይ ዖኦኒ ዻቃኒ ዳንዳዓይ!” ዎሊ ኮራ ጌዔኔ። 27ዬሱሴ ዔያቶ ባንሢ ዛጋዖ፦ “ጎኔና ዬይ ዓሲም ዳንዳዒንቱዋሴ፤ ጋዓንቴ ፆሲም ዳዳንዳዒንታያኬ፤ ቢያ ባኣዚ ፆሲም ዳንዳዒንታኔ” ጌዔኔ። 28ጴፂሮሴ ዒማና፦ “ሃይሾ ኑኡኒ ቢያ ባኣዚ ሃሺ ኔ ጊንፆ ሓንታንቴሞ” ጌዔኔ። 29ዬሱሴ ሂዚ ጌይ ማሄኔ፦ “ጎኔ ታኣኒ ጋዓኔ፤ ታናንታ ታኣኮ ኮዦ ሓይሶንታሮ ጌዒ ፔኤኮ ማኣሮ፥ ጌርሲንሢ፥ ጌሮንሢ፥ ዒንዳ፥ ዓዴ፥ ናኣቶንታ ጎዦንታ ሓሻሢ ባሼና ዴንቃንዳኔ። 30ሓያ ዎዶይዳታቴያ ዒፂንቲ ዳኪንቲፆና ፔኤኮ ማኣሮ፥ ጌርሲንሢ፥ ጌሮንሢ፥ ዒንዶንሢ፥ ናኣቶንታ ጎዦንታ ሓሼቶ ሚርጌ ፄኤታ ጳንጬ ማሂ ዔካንዳኔ፤ ሙካ ዓጮይዳ ናንጊና ናንጊ ዴንቃንዳኔ። 31ዬይ ያዺ ማዔቶዋ ቤርቲ ማዔ ጎኦቦ ማላ ሜርጌ ዓሳ ጊንሢም፤ ጊንፃ ዓቴ፥ ላቤያ ማላ ሜርጌ ዓሳ ቤርቲም ማዓንዳኔ።” 32ዬሩሳላሜ ዴንዳ ጎይፆይዳ ዔያታ ዓኣንቴ ዬሱሴ ዔያቶኮ ቤርታ ቤርታ ዴንዳኔ፤ ጊንፆ ሓንታ ናኣታ፦ “ሓያ ጉዴ ባኣዚ” ጌዒ ዬኖ ሓይሶ ዲቃቲ ሄርሼኔ፤ ሓንጎ ዒዛና ዓኣ ዓሳ ዒጊጬኔ። ዒዚ ጊንሣ ላሚ ዒዛ ሄላንዳ ባኮ ኬኤዛኒ ታጶ ላምዖንሢ ፔ ባንሢ ዔኤላዖ ሂዚ ጌዒ ኬኤዜኔ፦ 33“ሓይሾ ኑኡኒ ዬሩሳላሜ ዴንዲፆይዳኬ፤ ዓሲኮ ናዓሢ ቄኤሶኮ ሱኡጎና ሙሴኮ ዓሶ ዎይሦ ዎጎ ዔርዛዞንሢናም ዓኣሢ ዒንጊንታንዳኔ፤ ዔያታኣ ዒዚ ሓይቃንዳጉዲ ጌዒ ጌስቲ ኩንሣንዳኔ፤ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶም ዒዛ ዓኣሢ ዒንጎንዶኔ፤ 34ዓይሁዴ ማዒባኣ ዴራ ዒዛ ቦሃንዳኔ፥ ጩታንዳኔ፥ ዢራፓና ጳርቃንዳኔ፤ ሓሣ ዎዻንዳኔ። ጋዓንቴ ሓይሦ ዓቢኮ ጊንፃ ሓይባፓ ዔቃንዳኔ። 35ዜብዲዮሴኮ ናኣታ ያይቆቤና ዮሓኒሴና ዬሱሴ ኮራ ሙካዖ፦ “ኑና ዔርዛሢዮ! ኑኡኒ ዖኦጫ ባኮ ኔኤኒ ማዻንዳጉዲ ኑ ኮዓኔ” ጌዔኔ። 36ዬሱሴ፦ “ዓይጎ ታኣኒ ማዻንዳጉዲ ዒንሢ ኮዓይ?” ጌዒ ዖኦጬኔ። 37ዔያታ ማሓዖ፦ “ኔኤኮ ቦንቺንቴ ካኣቱሞይዳ ዓኣ ቦንቾ ቤዛ፡ ኑ ጊዳፓ ፔቴሢ ኔኤኮ ሚዛቃ፤ ፔቴሢ ሻውሎ ዛላ ኑና ማሂ ዴይሤ” ጌዔኔ። 38ዬሱሴ ጋዓንቴ፦ “ዒንሢ ዖኦጮ ባኮ ዔሩዋሴ፤ ታኣኒ ዔካ ሜታሢ ዒንሢ ዔካኒ ዳንዳዓ? ታኣኒ ጌላንዳ ሜታስካ ዒንሢ ጌላኒ ዳንዳዓ?” ጌዒ ዔያቶ ዖኦጬኔ። 39ያይቆቤና ዮሓኒሴና ማሓዖ፦ “ሂዮ ኑኡኒ ዳንዳዓንዳኔ” ጌዔኔ። ዬሱሴያ፦ “ጎኔኬ፤ ዒንሢ ታኣኒ ዔካ ሜቶ ዔካኒ ታኣኒ ጌላ ሜታስካኣ ጌላኒ ዳንዳዓኔ። 40ጋዓንቴ ታኣኮ ሚዛቆና ሻውሎናይዳ ዴዓንዳጉዲ ዓይሣሢ ታናቱዋሴ፤ ዬይ ቤዛ ዒንጊንታሢ ዒዞ ቤዞም ፆሲ ጊኢጊሼ ዓሶምኬ” ጌዔኔ። 41ዓቴ ታጶንሢ ዬያ ዋይዛዖ ያይቆቤና ዮሓኒሴናይዳ ጎሪንቴኔ። 42ዬሱሴ ቢያሢ ፔ ባንሢ ዔኤላዖ ሂዚ ጌዔኔ፦ “ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶኮ ሱኡጋ ዴሮኮ ዎይሣዞንሢ ጌይንቲ ዔኤሊንታያ ማዔሢና ሓሣ ዔያቶኮ ቢቶ ማዔዞንሢኮ ዔያቶ ዑፃ ቢታንቶ ዓኣያ ማዔሢ ዒንሢ ዔራኔ። 43ጋዓንቴ ዒንሢ ባኣካ ያዒ ማዓኒ ኮይሱዋሴ፤ ዒንሢፓ ፔቴ ዓሲ ፑኡፒ ማዓኒ ኮዔቶ ቢያሢም ማዻያ ማዖም፤ 44ዒንሢ ባኣካፓ ዼጌ ማዓኒ ኮዓሢ ቢያሢም ዓይሌ ማዖም፤ 45ዓሲኮ ናዓሢታዖ ቢያሢኮ ዴማ ማዒ ማዻኒና ፔኤኮ ሼምፓሢ ሚርጌዞንሢ ዛሎ ዒንጊ ዻቂሻኒ ሙካንዳኣፓዓቴም ዓሲ ዒዛም ማዻንዳጉዲ ሙኪባኣሴ።” 46ዬካፓ ዬሱሴና ዒዛኮ ጊንፆ ሓንታ ናኣቶና ዎላ ዒያርኮ ጌይንታ ካታሞ ሙኬኔ፤ ዔያቶና ዎላ ሚርጌ ዴሬ ዒያርኮ ካታማፓ ኬስካንቴ ፔቴ ፂሞሴ ናይ፥ ዓኣፒ ባይቄያ ቤርፄሞሴ ጎዖስኬይ ጎይፆ ዓጫ ዴዒ ዔኤቢ ዒንጎም ሺኢቃኔ። 47ዒዛኮ ኮርሲና ዴንዳሢ ናዚሬቶ ዬሱሴ ማዔሢ ዒ ዋይዛዖ፦ “ዳውቴ ናዓሢ! ዬሱሴ ሓዳራ ታና ሚጪንቲ ማኣዴቴራ” ጌዒ ዒላቲሢ ዓርቄኔ። 48ሚርጌ ዓሳ፦ “ዚቲዮ ጌዔ!” ጌዒ ጎሬኔ፤ ዒዚ ጋዓንቴ “ዳውቴ ናዓሢዮ ታና ማኣሬ!” ጌዒ ሓቺም ዒላቴኔ። 49ዬሱሴ ዔቃዖ፦ “ዒዛ ዔኤሉዋቴ” ጌዔኔ፤ ዔያታ ዓኣፓ ባይቄሢ ዔኤላዖ፦ “ዔዛይ ዒጊጪፖ፥ ዔቄ! ዬሱሴ ኔና ዔኤላኔ” ጌዔኔ። 50ዒዚ ፔኤኮ ቃሲ ዑፃ ማኣዔ ዓፒሎ ኬኤሪ፥ ጱሊ ዔቃዖ ዬሱሴ ባንሢ ዓኣዼኔ። 51ዬሱሴ፦ “ታኣኒ ዓይጎ ዎኦቶም ኔኤኒ ኮዓይ?” ጌዒ ዖኦጬኔ። ዒዚ፦ “ዔርዛሢዮ! ሓዳራ ታኣኒ ዛጋንዳጉዲ ዓኣፖ ታኣም ፖዒሴ” ጌዒ ማሄኔ። 52ዬሱሴ፦ “ሂዴቶ ዴንዴ፤ ኔ ጉሙርቂፃ ኔና ዓውሴኔ” ጌዔኔ። ዓሢያ ቤዞማና ዛጌኔ፤ ጎይፆናኣ ዬሱሴ ጊንፆ ዓኣዼኔ።


Copyright
Learn More

will be added

X\