ማርቆሴ 1

1ሓይ ፆሲ ናዓሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ኮዦ ሓይሶ ቤርቶኬ፤ 2ፆሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዒሲያሴ ዛሎና፥ “ፆሲ ኔኤኮ ቤርታ ጎይፆ ጲሻንዳያ ታኣኮ ኪኢቶ ናዓሢ ታ ዳካንዳኔ፤ 3ዬይያ፦ ‘ዒንሢ ጎዳኮ ጎይፆ ጊኢጊሹዋቴ፤ ሉኡጎ ጎይፆዋ ፒዚሱዋቴ’ ጌዒ ጌዒ ዓሲ ናንጉዋ ዳውሎይዳ ዒላታ ዓሲ ዑኡሲ” ጌይንቲ ፃኣፒንቴሢ ጉዲ፦ 4ማስካ ዮሓኒሴ ዓሲ ናንጉዋ ዳውሎይዳ ዓሶም፦ “ፆሲ ዒንሢም ጎሞ ዓቶም ጋዓንዳጉዲ ጎሞ ቡኡፂ ቡኡፂ ዋኣሢና ማስቱዋቴ” ጌዒ ኬኤዚ ኬኤዚ ሙኬኔ። 5ዒማና ዪሁዳ ዓጮ ዓሶንታ ዬሩሳላሜ ዓጮ ዓሳ ቢያ ዒዛ ኮራ ሙኪ ጎሞ ቡኡፂ ቡኡፂ ዮርዳኖሴ ጎዖ ዎራ ማስታኔ። 6ዮሓኒሴ ጋኣሎ ጌይንታ ቆሎኮ ጋፓኔፓ ኮሾና ማኣዖ ማይንቲ ፥ ኬርኖይዳ ቃልሾ ቱካኔ፤ ዒዛኮ ሙዓ ዓቢሢና ዑቶ ዔኤሲናኬ። 7ዒዚ ዓሶም ኬኤዛዖ፦ “ታ ሂርኪ ጌዒ ዒዛኮ ዱርዞ ቱኮ ሱዞ ቡላኒ ዒጊቻያ ታ ጊዳፓ ባሼ ታኣኮ ጊንፆ ሙካንዳኔ” ጌዔኔ። 8“ታኣኒ ዒንሢ ዋኣሢና ማስካኔ፤ ዒዚ ጋዓንቴ ዒንሢ ዓያና ጌኤሺና ማስካንዳኔ” ጌዔኔ። 9ዬኖ ዎዶና ዬሱሴ ጌሊላ ዓጫ ዓኣ ናዚሬቴ ካታማፓ ሙኪ ዮርዳኖሴ ጎዖ ዎራ ዮሓኒሴ ኮራ ማስቴኔ። 10ዬሱሴ ዋኣፆፓ ኬኬስካኣና ጫሪንጫ ቡሊንቲ ጌኤዦ ዓያና ዒዛይዳ ዶኦሌ ማሊ ኬዳንቴ ዒ ዛጌኔ። 11ዬማና፦ “ኔኤኒ ታኣኮ ናሽኪንታ ናዓሢኬ፤ ታና ኔ ኮሺ ዎዛሳኔ” ጋዓ ዑኡሲ ጫሪንጫፓ ሙኬኔ። 12ዬማፓ ኔጉዋዖ ጌኤዦ ዓያና ዓሲ ናንጉዋ ዳውሎ ዒዚ ዓኣዻንዳጉዲ ዔቂሴኔ። 13ዬሱሴ ዓሲ ናንጉዋ ዳውሎይዳ ዖይዲታሚ ኬሊ ፃላሄ ዒዛ ዛጋኒ ጌሻንቴ ዴዔኔ፤ ዒዚያ ዓኣሢ ካዮ ቦዖ ባኣካኬ፤ ጋዓንቴ ፆሲኮ ኪኢታንቻ ሙኪ ዒዛ ማኣዴኔ። 14ዮሓኒሴ ቱዞ ማኣራ ቱቴስካፓ ዬሱሴ ፆሲኮ ኮዦሓይሶ ኬኤዚ ኬኤዚ ጌሊላ ዓጮ ሙኬኔ። 15ዒዚ ኬኤዛዖ፦ “ፒዙሞ ዎዳ ሙኬኔ፤ ሓሣ ፆሲኮ ካኣቱማ ዑኬኔ፤ ጎሞይዳፓ ማዑዋቴ፤ ሓያ ኮዦሓይሶዋ ጉሙርቁዋቴ” ጌዔኔ። 16ዬካፓ ዬሱሴ ጌሊላ ባዞኮ ዓጮና ዓኣዺቤቃ ሲሞኔና ዒዛኮ ጌርሲ ዒንዲራሴ ጎዖሢና ሞሎ ፒሪ ዓርቃያታሢሮ ሞላሢ ዓርቆ ሮኦጬ ሱሲ ጉዲ ጋሶና ሱዞ ባዞ ዋኣፆይዳ ዓጋንቴ ዛጌኔ። 17ዬሱሴያ ዔያቶም፦ “ሓኒ ታ ጊንፆ ሙኩዋቴ፤ ታኣኒ ዒንሢ ዓካሪ ዓሲ ፒሪ ዓርቃያ ማሓንዳኔ” ጌዔኔ። 18ዔያታ ቤዞና ፔኤኮ ሞላሢ ዓርቆ ሮኦጮ ጉዴ ሱዞ ሓሺ ዒዛ ጊንፆ ዓኣዼኔ። 19ዬካፓ ዒዚ ዻካ ሓኬስካፓ ሓሣ ሜሌ ዒሾና ጌኤዚና ማዔያ ዴንቄኔ፤ ዔያታኣ ዜብዲዮሴ ናኣቶንሢ ያይቆቤና ዮሓኒሴናኬ፤ ዬንሢያ ዋኣፆና ፒንቆ ጎንጎይዳ ፔኤኮ ሞላሢ ዓርቆ ሮኦጮ ጉዴ ሱዞ ኮሻኔ፤ 20ዬሱሴ ዔያቶ ዛዛጋዖ ዔኤሌኔ፤ ዔያታኣ ዬሱሴ ጊንፆ ዓኣዺፆሮ ዔያቶኮ ዓዳሢ ዜብዲዮሴና ዒዛኮ ማዻ ዓሶ ዋኣፆና ፒንቆ ጎንጎይዳ ሓሺ ዓኣዼኔ። 21ዬማፓ ዬሱሴ ዒዛና ዓኣዞንሢና ዎላ ቂፒርናሆሜ ጎዖ ካታሞ ጌሌኔ፤ ሔሊሣ ዓይሁዶ ዓሶኮ ሓውሺፆ ኬሎና ዒያቶኮ ሺኢጲፆ ማኣሮ ጌሊ ዔርዚሢ ዓርቄኔ። 22ዬሱሴኮ ዔርዚፃ ሙሴኮ ዓሶ ዎይሦ ዎጎ ዔርዛ ዓሳ ዔርዛሢጉዲቱዋንቴ ፔኤኮ ዼኤፒ ቢታንቶና ዔርዛኔ፤ ዬያሮ ዋይዜ ዓሳ ቢያ ዒዛኮ ዔርዚፆና ዲቃቲ ሄርሼኔ። 23ዒማና ዓይሁዶ ዓሶኮ ሺኢጲፆ ማኣራ ፑርታ ዓያናና ዓኣ ዓሲ ዓኣኔ፤ ዒዚያ ሂዚ ጌዒ ዼጊዲ ዒላቴኔ፦ 24“ናዚሬቶ ዬሱሴ! ኔኤና ኑኡና ዎላ ዓይጎ ፔቱሞ ዓኣይ? ኔ ኑና ባይዛኒ ሙኪያ? ታኣኒ ኔኤኮ ዖኑሞ ዔራኔ፤ ኔኤኒ ጌኤሺ ፆሲ ናይኬ” ጌዔኔ። 25ዬሱሴያ ፑርቶ ዓያናሢ፦ “ዚት ጌዔ፤ ዓሢዳፓ ኬስኬ!” ጌዒ ጎሬኔ። 26ፑርቶ ዓያናሢያ ዓሢ ሚርጌና ጎቃይሴሢኮ ጊንፃ፥ ፑኡፒ ዑኡሲና ዒላቲ ዒዛይዳፓ ኬስኬኔ። 27ዓሳ ቢያ ዲቃቲሢና ሄርሺ ዎሊ ኮራ፦ “ሓይ ዓይጎ ባኣዚዳይ? ፑርቶ ዓያኖ ፔ ቢታንቶና ዒዚ ዓይሣኔ፤ ዔያታኣ ዒዛም ዓዓይሢንታኔ፤ ሓይ ዓኪ ዔራቶቱዋይ?” ጌዒ ጌዒ ሴካና ሓንጋና ዎሊ ዖኦጬኔ። 28ዬያሮ ቤዞማና ዬሱሴኮ ሱንፃ ጌሊላና ኮይሎይዳ ዓኣ ዓጮ ቢያይዳ ዋይዚንቴኔ። 29ዬማና ዬሱሴ ዓይሁዶኮ ሺኢጲፆ ማኣራፓ ኬስኪ ያይቆቤና ዮሓኒሴና ዎላ ሲሞኔና ዒንዲራሴና ማኣሪ ጌላንቴ፥ 30ጋሮይዳ ሲሞኔኮ ባይሳ ቆፂንቲ ላሂ ዓኣኔ፤ ዒዞኮ ቆፂንቲፆዋ ዓሳ ዒዛም ዑኬና ኬኤዜኔ። 31ዬሱሴ ዒዞ ባንሢ ዑካዖ ኩጮ ዒዞኮ ዓርቂ ዔቂሴኔ፤ ቆሣኣ ዒዞ ሓሼኔ፤ ዒዛ ዔቂ ዔያቶ ሾኦቺንሤኔ። 32ዓባ ጌሊ ሳዓ ዓሜሢኮ ጊንፃፓ ዓሳ ሓርጊንቴ ዓሶንታ ፑርቶ ዓያና ዓርቄ ዓሶ ቢያ ዬሱሴ ባንሢ ዔኪ ዔኪ ሙካኔ። 33ካታሞ ዓሳ ቢያ ማኣሮ ጋሮይዳ ቡኪንቲ ዓኣኔ። 34ዬሱሴ ሚርጌ ዱማ ዱማ ዶርዖና ሜታዻ ዓሶ ፖዒሴኔ፤ ፑርቶ ዓያኖዋ ዓሶፓ ኬሴኔ፤ ፑርቶ ዓያና ዬሱሴ ዖናታቴያ ዔራኔ፤ ማዔቶዋ ዔያታ ፔቴ ባኣዚ ጋዓንዳጉዲ ዬሱሴ ዔያቶ ዓይሢባኣሴ። 35ካሪፆ ዑፃ፥ ሳዓ ዹሚ ዓኣንቴ ዬሱሴ ጴጪ ኬስካዖ ሺኢቃኒ ዓሲባኣ ቤሲ ዓኣዼኔ። 36ሲሞኔና ዒዛኮ ላጎንሢ ዬሱሴ ኮዒ ጊንፆ ዓኣዼኔ። 37ዔያታ ዒዛ ዴንቃዖ፦ “ዓሳ ቢያ ኔና ኮዓንቴቱዋይ?” ጌዔኔ። 38ዬሱሴ ማሓዖ፦ “ታ ሙኬሢ ዔርዛኒ ማዔያታሢሮ ዔርዛኒ ሓያ ዑኬ ዓኣ ጉርዶ ኑ ዓኣዾም” ጌዔኔ። 39ዬያሮ ዓይሁዶ ዓሶኮ ሺኢጲፆ ማኣራ ዔርዚ ዔርዚ ሓሣ ፑርቶ ዓያኖዋ ዓሶፓ ኬሲ ኬሲ ጌሊላ ዓጮ ቢያ ሓንቴኔ። 40ፔቴ ዑፆይዳ ኬስካ ፑርቶ ዶርዓሢና ዓርቂንቴ ዓሲ ዬሱሴ ኮራ ሙኪ ዒዛኮ ቶኮ ዴማ ጉምዓታዖ፦ “ኔ ኮዔቴ ታና ጌኤሻኒ ዳንዳዓኔ” ጌዒ ሺኢቄኔ። 41ዬሱሴያ ሚጪንታዖ ኩጮና ዒዛ ካኣሚ፦ “ጌኤሽኬ! ኔ ጌኤሽካንዳጉዲ ታ ኮዔኔ” ጌዔኔ። 42ዑፆይዳ ኬስካ ፑርቶ ዶርዓሢ ዓሢ ሓሻዛ ቤዞማና ዒዚ ጌኤሽኬኔ። 43ዬሱሴ ዓሢ ዳካኣና ሂዚ ጌዒ ኮሺ ላቲ ዓይሤኔ፦ 44“ሓያ ባኮ ዖኦማኣ ኔ ኬኤዙዋጉዲ ኔና ዔሬ፤ ጋዓንቴ ዓኣዺጋፓ ኔና ቄኤሳሢም ዻዌ፤ ዴሮማኣ ኔኤኮ ጌኤሽኪፃ ማርካ ማዓንዳጉዲ ዬያጉዴ ዶርዓስካፓ ዻቄ ዓሳ ዒንጎም ጌዒ ሙሴ ዓይሤ ዒንጊፆ ፆሲም ዒንጌ።” 45ያዒ ማዔቶዋ ዓሢ ዒኢካፓ ኬስካዖ ዓሲም ቢያ ቤዞይዳ ኬኤዚሢ ዓርቄኔ። ዬያይዳፓ ዔቄያና ዬሱሴ ዎኖ ካታሞ ማዔቶዋ ፔጌና ጌላኒ ዳንዳዒባኣሴ። ጋዓንቴ ካታሞኮ ዙላ ዓሲባኣ ዔዌ ቤስካ ናንጋኔ፤ ዓሳ ቢያ ቤዛፓ ዒዛ ባንሢ ሙካኔ።


Copyright
Learn More

will be added

X\