ሉቃሴ 9

1ዬሱሴ ታጶ ላምዖ ዳኪንቴዞንሢ ዒዛ ባንሢ ዔኤላዖ ፑርቶ ዓያኖ ቢያ ኬሳንዳያ ሓሣ ዱማ ዱማ ዶርዖዋ ፖዒሳንዳ ዎልቄና ቢታንቶና ዔያቶም ዒንጌኔ። 2ፆሲ ካኣቱሞ ዛሎ ዓሶም ቢያ ኬኤዛንዳጉዲ፥ ሃርጊንቴ ዓሶዋ ፖዒሳንዳጉዲ ዔያቶ ዳካዖ፦ 3“ዒንሢኮ ጎይጾም ማዓ ባኣዚ ዓይጎዋ ዔኪፖቴ፤ ኮኦሎ ማዔቶዋ፥ ጋላ ታቶዋ፥ ጋላ ዓርቆ ሉካ ታቶዋ፥ ሚኢሼታቶዋ፥ ዒንሢ ማኣዔ ዓፒላፓ ሜሌ ማኣዖዋ ዔኪፖቴ። 4ሾኦቹሞና ዒንሢ ጌላ ማኣሮይዳ ዬኖ ጉርዴሎይዳፓ ኬስኪ ዓኣዻንዳያ ሄላንዳኣና ዒኢካ ዴዑዋቴ። 5ዓሳ ዒንሢ ሾኦቺንሢ ዔኩዋያ ማዔቶ ጋዓንቴ ዬኖ ጉርዴሎ ሃሺ ኬስካዖ፥ ቶካፓ ዒንሢኮ ሲላሎ ፒፂ ዓኣዹዋቴ፤ ዬይ ዔያቶም ‘ዒንሢና ዔሩዋቴ’ ጋዓ ማርካቶ ማዓንዳኔ” ጌዔኔ። 6ዬያሮ ዳኪንቴዞንሢ ዬካፓ ኬስኪ ኮዦ ሃይሶ ዔርዚ ዔርዚ፥ ሃርጊንቴ ዓሶዋ ፖዒሲ ፖዒሲ ጉርዶ ቢያይዴና ዓኣዼኔ። 7ጌሊላ ዓጮ ዎይሣ፥ ሄሮዲሴ ዬሱሴ ማዼ ባኮ ቢያ ዋይዜሢሮ ጎዖንዶ ጎይሢ ባይዜኔ፤ ዓይጎሮ ጌዔቶ ፔቴ ፔቴ ዓሳ፦ “ማስካ ዮሓኒሴ ሃይቦይዳፓ ዔቄኔ” ጌዒ ጌዒ ጌስታሢሮኬ። 8ዬያጉዲ ሃሣ ፔቴ ፔቴ ዓሳ፦ “ፆሲ ማሊጾ ኬኤዛ ዔኤሊያሴ ማዒ ሙኬኔ” ጋዓዛ፥ ዓቴ ዓሳ ሃሣ፦ “ሚና ፆሲ ማሊፆ ኬኤዛዞንሢዳፓ ፔቴ ሃይባፓ ዔቄኔ” ጋዓኔ። 9ሄሮዲሴ ፔ ዛሎና፦ “ታኣኒ ዮሓኒሴኮ ቶኦኮ ቲቂሴንቴ፥ ሂዳዖ ሃያ ቢያ ባኮ ማዻኔ ጌይንቲ ኬኤዚንታሢ ዒ ዖናዳይ?” ጌዒ ዛጋኒ ኮዓኔ። 10ዳኪንቴዞንሢ ዳኪንቴ ቤዛፓ ማዒ ሙካዖ ማዼ ባኮ ቢያ ዬሱሴም ኬኤዜኔ። ዒማና ዒዚ ዔያቶ ዱማሲ ዔኪ ቤቴሳይዳ ጌይንታ ካታሞ ዓኣዼኔ። 11ዓሳ ዬሱሴ ዓንካ ዓኣቶዋ ዔራዖ ዒዛ ጊንጾ ሙካዛ፥ ዒዚ ዔያቶ ዔኪ ፆሲ ካኣቱሞ ዛሎ ዔርዜኔ። ዶርዓሢዳፓኣ ፖዓኒ ኮዔ ሃርጊንቴ ዓሶዋ ፖዒሴኔ። 12ሳዓ ዓማኒ ጋዓኣና ታጶ ላምዖንሢ ዬሱሴ ኮራ ሙካዖ፦ “ኑኡኒ ዓኣ ቤዛ ዓሲ ናንጉዋ ዳውሎይዳኬ፤ ዬያሮ ዓሳ ሃካ ኮይሎይዳ ዓኣ ካታሞና ካታሞ ዙላ ዓኣ ጉርዶ ዴንዲ ሙዖ ባኣዚና ዎርቆ ቤሲና ኮይ ዴንቃንዳጉዲ ዓሶ ዳኬ” ጌዔኔ። 13ዬሱሴ ጋዓንቴ፦ “ዒንሢ፥ ዔያታ ሙዓንዳ ባኣዚ ዒንጉዋቴ” ጋዓዛ፥ ዔያታ ማሃዖ፦ “ኑኡኮ ዓኣዞንሢ ዶንጎ ካሣና ላምዖ ሞሎና ሌሊኬ፤ ዬያሮ ኑ ዓኣዺ ካሣ ሻንቂባኣያታቶ ሃያ ዴሮም ቢያ ጊዳዓኬ” ዒዛም ጌዔኔ። 14ዒማና ዓቲንቆኮ ሚርጉማ ዶንጎ ሺያ ማዓያኬ። ዬካፓ ዬሱሴ ጊንፆ ሃንታዞንሢም፦ “ዓሶ ዶንጊታሚ ዶንጊታሚ ማሂ ፓቂ ፓቂ ዴይሡዋቴ” ጌዔኔ። 15ጊንጾ ሃንታ ናኣታ ዒዚ ዔያቶ ዓይሤሢጉዲ ዓሶ ዴይሤኔ። 16ዬካፓ ዬሱሴ ዶንጎ ካሦንሢና ላምዖ ሞሎንሢና ዔኪ ሌካ ጫሪንጮ ዼጊ ጌዒ ዛጋዖ ፆሲ ጋላቲ፥ ቡንፄስካፓ ዓሶም ዔያታ ዒንጋንዳጉዲ ዒዛኮ ጊንጾ ሃንታዞንሢም ዒንጌኔ፤ 17ቢያሢ ሙይ ሚሽካዛ፥ ዒዛኮ ጊንጾ ሃንታዞንሢ ዓቴ ዶንቦ ታጶ ላምዖ ዳልጊ ሌማቴ ኩሙሢ ዔኬኔ። 18ፔቴ ኬሊ ዬሱሴ ፔኤሮ ሌሊ ሺኢቂቤቃ ዒዛኮ ጊንጾ ሃንታዞንሢ ዒዛ ኮራ ዓኣሢሮ፦ “ዓሳ ታና ዖናኬ ጋዓይ?” ጌይ ዔያቶ ኮራ ዖኦጬኔ። 19ዔያታ ማሃዖ፦ “ፔቴ ፔቴ ዓሳ፥ ‘ማስካ ዮሓኒሴኬ’ ዛላ ሃሣ ‘ዔኤሊያሴኬ’ ኔና ጋዓኔ፤ ዓቴ ዓሳ ሃሣ ‘ሚና ቤርታ ፆሲ ማሊጾ ኬኤዛዞንሢዳፓ ፔቴ ሃይባፓ ዔቄኔ’ ጋዓሢያ ዓኣኔ” ጌዔኔ። 20ዒንሢ፦ “ታና ዖናኬ ጋዓይ?” ጌይ ዔያቶ ዖኦጫዛ፥ ጴፂሮሴ ማሃዖ፦ “ኔኤኒ ፆሲ ኔና ዳኬ፥ ሜሲሔኬ” ጌዔኔ። 21ዬሱሴያ ዬያ ዔያታ ዖኦማኣ ኬኤዙዋጉዲ ላቲ ዔያቶም ኬኤዜኔ። 22ዬካፓ ሃሣ ዬሱሴ ፔኤኮ ጊንጾ ሃንታ ናኣቶም፦ “ዓሲኮ ናዓሢ ሚርጌ ሜቶ ዔካንዳያ ኮይሳኔ፤ ጪሞና ቄኤሶኮ ሱኡጎና ሃሣ ሙሴኮ ዓሶ ዎይሦ ዎጎ ዔርዛ ዓሳኣ ዒዛ ቦሂ ሃሻንዳኔ፤ ሃሣ ዎዺያ ዎዻንዳኔ፤ ማዔቶዋ ሃይሣሳ ኬሎና ሃይባፓ ዔቃንዳኔ” ጌዔኔ። 23ቢያሢም ሃሣ፦ “ታ ጊንጾ ሙካኒ ናሽካያ ዓኣቶ ፔና ሃሾንጎ፤ ቢያ ኬሊ ሃይቢ ሄላንዳኣና ጊኢጌያ ማዒ ታ ጊንፆ ሃንቶንጎ፤ 24ፔ ናንጎ ዓይሳኒ ኮዓሢ ቢያ ፔ ናንጎ ባይዛንዳኔ፤ ታ ጋይቴ ጌዒ ፔ ናንጎ ዓኣሢ ዒንጋሢ ጋዓንቴ ፔ ናንጎ ዓይሳንዳኔ። 25ዓሲ ዓጮይዳ ዓኣ ቆሎ ቢያ ዴንቃዖ ናንጎ ፔኤኮ ባይዚ ሓሣ ጉሪ ዓታያ ማዔቶ ዓይጎ ፓሣንዳይ? 26ታኣና ታ ቃኣሎና ዛሎ ኬኤዛኒ ቦርሲንታሢዳ ቢያ ዓሲኮ ናዓሢ ፔ ቦንቾና ሃሣ ፔ ዓዶ ቦንቾና ዬያጉዲ ጌኤዦ ኪኢታንቾ ቦንቾና ሙካ ዎዶና ዒዛይዳ ቦርሲንታንዳኔ። 27ጎኔ ታ ዒንሢም ጋዓኔ፤ ሃሢ ሃይካ ዒንሢ ባኣካፓ ፆሲ ካኣቱሞ ዛጋንዳያ ሄላንዳኣና ሃይቂንዱዋ ፔቴ ፔቴ ዓሲ ዓኣኔ” ጌዔኔ። 28ዬሱሴ ዬያ ባኮ ኬኤዜሢኮ ሳሊ ኬሊኮ ጊንጻ ጲፂሮሴና ዮሓኒሴና ያይቆቤና ዔኪ ሺኢቃኒ ሌካ ፔቴ ዹካ ኬስኬኔ። 29ዒዚ ሺኢቃንቴ ዓውካራ ዒዛኮ ላኣሚንቲ ዓፒላኣ ዒዛኮ ቦኦሪ፥ ዓኣፓ ዱካያ ማዔኔ፤ 30ዬማና ዔርቲባኣንቴ ላምዖ ዓሲ ሙኪ ዒዛና ዎላ ጌስታኔ። ዬንሢያ ሙሴና ዔኤሊያሴናኬ። 31ቦንቾና ጴዺ ዒዛና ዔያታ ጌስታሢ ዬሱሴ ዬሩሳላሜይዳ ሃይቂ ፆሲ ማሊጾ ኩንሣንዳሢ ዛሎኬ። 32ዬማና ጴፂሮሴና ዒዛኮ ላጎንሢና ጊንዓ ባሼም ላሂ ዓኣኔ። ጋዓንቴ ዔያታ ጴጪ ዬሱሴ ፔ ቦንቾና ፖዒ ዓኣንቴ ዴንቄኔ፤ ሃሣ ዬያጉዲ ዒዛና ዎላ ዓኣ ላምዖ ዓሶንሢያ ዴንቄኔ። 33ላምዖ ዓሶንሢ ዬሱሴ ኮራፓ ዱማዺ ዓኣዻዛ ጴፂሮሴ ዬሱሴ ኮራ፦ “ዔርዛሢዮ! ኑም ሃይካ ዴዒጻ ኮሺኬ፤ ዬያሮ ፔቴ ኔም፥ ፔቴ ሙሴም፥ ፔቴ ሃሣ ዔኤሊያሴም ማዓያ ሃይሦ ዉዲ ኑኡኒ ማዦም” ጌዔኔ። ጴፂሮሴ ዬያ ጋዓኣና ዒ ጋዓ ባኮ ዔሩዋያኬ። 34ጴፂሮሴ ዬያ ኬኤዜ ጎይሣ ዓኣንቴ ሻኣሬ ሙኪ ዔያቶ ባይዜኔ፤ ዬይ ሻኣራ ዔያቶ ባይዛዛ ዔያታ ዒጊጬኔ። 35ሻኣሮ ባኣኮይዳፓ፦ “ታኣኒ ዶኦሬ፥ ታ ናዓሢ ሃያኬ፤ ዒዚ ጋዓሢ ዋይዙዋቴ” ጋዓ ዑኡሲ ዋይዚንቴኔ። 36ዑኡዛ ዋይዚንቴሢኮ ጊንጻ ዬሱሴ ፔኤሮ ሌሊ ዓቲ ጴዼኔ፤ ዬንሢ ዒዛና ዓኣ ጊንጾ ሃንታዞንሢ ዔያታ ዛጌ ባኮ ቢያ ዒማና ዖኦማኣ ኬኤዙዋዖ ዚቲዮ ጌዔኔ። 37ዚሮ ጉቴሎ ዬሱሴና ሃይሦ ዒዛኮ ጊንጾ ሃንታዞንሢና ዎላ ዹካፓ ኬዳዛ ሚርጌ ዓሲ ዬሱሴና ካኣሜኔ። 38ዓሶ ባኣኮይዳፓ ፔቴ ዓሲስኬይ፦ “ዔርዛሢዮ! ሓይ ናዓሢ ታኣኮ ፔቴ ሌሊኬ፤ ሃዳራ ታኣም ዛጌ፤ 39ሃኣዛጌ፥ ዒዛ ፑርታ ዓያና ዓርቂ ዔሩዋንቴ ዒላሣኔ፤ ሳዖይዳኣ ሎንሢ ዻንጎና ዱባሲ ዱባሲ ባርዲሳኔ፤ ዑጾዋ ዒዛኮ ኪጻሲ ኮሺ ሜታሴስካፓ ሓሻኔ። 40ዬያ ፑርቶ ዓያናሢ ኬሳንዳጉዲ ኔኤኮ ጊንጾ ሃንታዞንሢ ታ ዖኦጬንቴ ዔያታ ኬሳኒ ዳንዳዒባኣሴ” ጌዒ ዒላቴኔ። 41ዬሱሴ ማሃዖ፦ “ዒንሢ ጉሙርቁዋ፥ ሃይ ዎቦ ሾይንታ! ታ ዒንሢና ዎላ ዓይዲ ሄላንዳኣና ናንጋንዳይ? ሃሣ ዓይዲ ሄላንዳኣና ታ ዒንሢ ጊቢ ዳንዳዓንዳይ? ሂንዳ ኔኤኮ ናዓሢ ሃኒ ዔኪ ባዔ” ጌዔኔ። 42ናዓሢ ዬሱሴ ባንሢ ዑኬ ዎዶና ፑርቶ ዓያናሢ ናዖ ሳዓ ሎንሢ ባርዲሳኣና ዬሱሴ ፑርቶ ዓያናሢ ጎሪ፥ ናዓሢያ ዻቂሺ ዓዳሢም ዒንጌኔ። 43ዴራ ቢያ ፆሲኮ ዼኤፖ ዎልቆ ዛጌሢሮ ዲቃቲ ሄርሼኔ፤ 44“ሓያ ታ ዒንሢም ኬኤዛ ቃኣሎ ዒና ዔኪ ማሉዋቴ፤ ሓይሾ ዓካሪ ዓሲኮ ናዓሢ ዓሶ ኩጫ ዓኣሢ ዒንጊንታንዳኔ” ጌዔኔ። 45ዔያታ ጋዓንቴ ዬያ ዒ ጌዔ ባኮ ዔሪባኣሴ፤ ፆሲ ዔያቶም ዒ ጌዔ ባካ ዎዚ ጌይሢታቴያ ዓኣቼሢሮ ዒ ጌዔ ባካ ዔያቶም ጌሊባኣሴ፤ ጋዓንቴ ዒዛ ዖኦጫኒ ዔያታ ዒጊጬኔ። 46ዒዛኮ ጊንጾ ሃንታ ናኣታ፦ “ኑ ጊዳፓ ቢያ ባሼሢ ዖናዳይ?” ጌዒ ዎላ ማርሜኔ። 47ዬሱሴ ጋዓንቴ ዔያቶኮ ዒኖ ማሊጾ ዔራዖ ፔቴ ናይ ዔኪ ሙኪ ፔ ኮይላ ዔቂሲ፦ 48“ሓያ ናዖ ታ ሱንጾና ቦንቺ ዔካሢ ቢያ ታና ዔካኔ፤ ታና ቦንቺ ዔካሢያ ቢያ ታና ዳኬሢያ ዔካኔ። ዒንሢ ባኣካፓ ቢያ ባሼ ሂርኬ ማዓ ዓሢ ዒዚ ቢያይዳፓ ባሼ ማዓንዳኔ” ዔያቶም ጌዔኔ። 49ዬካፓ ዮሓኒሴ ዬሱሴ ኮራ፦ “ዔርዛሢዮ! ፔቴ ዓሲ ኔ ሱንጾና ፑርታ ዓያና ኬሳንቴ ኑ ዛጌኔ፤ ጋዓንቴ ዒ ኑኡና ዎላ ኔ ዓሲ ማዒባኣሢሮ ዒዚ ኬሱዋጉዲ ኑ ላኣጌኔ” ጌዔኔ። 50ዬሱሴ ማሃዖ፦ “ዒንሢ ማኪ፥ ዒፁዋኣሢ ቢያ ዒንሢና ዎላታሢሮ ሃሹዋቴ፥ ላኣጊፖቴ” ጌዔኔ። 51ዬሱሴ ሌካ ጫሪንጮ ዔውታ ኬላ ዑኬ ዎዶና ዬሩሳላሜ ባንሢ ዓኣዻኒ ማሊ ዔቄኔ። 52ዒዛኮ ቤርታ ቢሪ ዓኣዻንዳ ኪኢታ ዓሲያ ዳኬኔ፤ ዔያታ ቢያ ባኣዚ ጊኢጊሻኒ ሳማሪያይዳ ዓኣ ፔቴ ጉርዳ ዓኣዼኔ። 53ጋዓንቴ ዬኖ ጉርዴሎ ዓሳ ዒዛ ሾኦቺንሢ ዔካኒ ኮዒባኣሴ፤ ዓይጎሮ ጌዔቶ ዒዚ ዬኖ ዓጮና ጌዒ ዬሩሳላሜ ዓኣዻንዳሢ ዔያታ ዔሬሢሮኬ። 54ዒዛኮ ጊንጾ ሃንታ፥ ያይቆቤና ዮሓኒሴና ዬያ ዛጌ ዎዶና፦ “ጎዳሢዮ! ጫሪንቺዳፓ ታሚ ኬዲ ሃንሢ ዓሶንሢ ሙዓንዳጉዲ ኑ ዓይሦም?” ጌዔኔ። 55ዬሱሴ ጋዓንቴ ዔያቶ ባንሢ ሺሪጋፓ፦ [“ዒንሢም ዎዚጉዴ ዓያና ዒንጊንቴቶዋ ዒንሢ ዔሩዋሴ፤ ዓሲኮ ናዓሢ ሙኬሢ ዓሲ ዓዓይሳኒ ማዓንዳኣፓዓቴም ባይዛኒቱዋሴ”] ጌይ ጎሬኔ። 56ዬካፓ ዔያታ ዔቂ ሜሌ ጉርዳ ዓኣዼኔ። 57ዬሱሴና ዒዛኮ ጊንጾ ሃንታዞንሢና ጎይጾ ዓኣዺጾይዳ ዓኣንቴ ፔቴ ዓሲ ዬሱሴ ኮራ፦ “ታኣኒ ኔ ዓኣዻ ቤዞ ቢያ ኔኤና ዎላ ዓኣዻኒ ኮዓኔ” ጌዔኔ። 58ዬሱሴ ዒዛም ማሃዖ፦ “ዉኡካሢኮ ዔቴ ዓኣኔ፤ ካፖኮ ሃሣ ዎርቆ ማኣሪ ዓኣኔ፤ ዓሲ ናዓሢ ጋዓንቴ ላሂ ሃውሻንዳ ቤሲታዖ ባኣሴ” ጌዔኔ። 59ባጋሢም ሃሣ፦ “ታ ጊንጾ ሙኬ” ጋዓዛ፥ ዓሢ ጋዓንቴ “ጎዳሢዮ! ቤርታዺ ታ ዴንዲ ዓዶ ዱኡኪ ሙኮም” ጌዔኔ። 60ዬሱሴ ማሃዖ፦ “ሓይቄ ዓሳ ሃይቄ ዓሶ ዱኡካንዳጉዲ ሃሼ፤ ኔኤኒ ጋዓንቴ ዓኣዺጋፓ ፆሲ ካኣቱሞ ዛሎ ዔርዜ” ጌዔኔ። 61ሃሣ ፔቴ ሜሌ ዓሲስኬይ፦ “ታ ጎዳሢዮ! ታ ኔ ጊንጾ ሙካኒ ኮዓኔ፤ ጋዓንቴ ቤርታዺ ታ ማኣሮ ዓሶ ሳራሢ ታ ዬዓንዳኔ” ጌዔኔ። 62ዬሱሴ፦ “ጌማይ ጎሽካኣና ዙርጎ ዓርቃዖ ጊንሢም ዛጋ ዓሲ ፆሲ ካኣቱሞም ማዓ ዓሲቱዋሴ” ጌይ ዒዛም ማሄኔ።


Copyright
Learn More

will be added

X\