ሉቃሴ 7

1ዬሱሴ ዬያ ቢያ ዴሮም ኬኤዚ ጋፒሴስካፓ ቂፒርናሆሜ ካታሞ ዓኣዼኔ። 2ዒኢካ ፔቴ ሮሜ ዓጪ ዓሲ ማዔያ፥ ፄኤታ ፖኦሊሴ ዓይሣስኬይ ዓኣኔ። ዒዚ ሚርጌ ናሽካ፥ ዒዛም ዓይሢንቲ ማዻስኬይ ኮሺ ሃርጊንቲ ሃይቃኒ ዑኬኔ። 3ፄኤቶ ፖኦሊሶ ዓይሣሢ ዬሱሴ ዛሎ ዋይዜ ዎዶና ዓይሁዶ ዓሶኮ ጪሞ ኮራ፦ “ሃዳራቴ፥ ዬሱሴ ሙኪ ታኣኮ ማዻሢ ፖዒሳንዳጉዲ ዒዛ ታኣም ሺኢቁዋቴ” ጌዒ ዔያቶ ዳኬኔ። 4ዔያታ ዬሱሴ ባንሢ ዓኣዻዖ፦ “ዬያ ዒዛም ኔ ማዻኒ ኮይሳ ዓሲኬ፤ 5ዒዚ ኑኡኮ ዴሮ ናሽካያኬ፤ ዬያሮ ኑኡኮ ቡኪንቶ ቤሲያ ዒ ኑም ማዤኔ” ጌይ ዶዲሺ ዒዛ ሺኢቄኔ። 6ዬያሮ ዬሱሴ ዬንሢ ዓሶንሢና ዎላ ዓኣዺ፥ ፄኤቶ ፖኦሊሶ ዓይሣሢኮ ማኣሮ ሄላኒ ዑካዛ ላሚ ሃሣ ፄኤቶ ፖኦሊሶ ዓይሣሢ ዒዛኮ ላጌስኬንሢ ዬሱሴ ኮራ፦ “ጎዳሢዮ! ታኣኒ፡ ኔ ታ ማኣሪ ጌላንዳ ዓሲቱዋኣሢሮ ታ ኮይላ ሙኪ ላቢፖ። 7ታኣኒያ ኔ ኮይላ ሙካኒ ዳንዳዓ ዓሲቱዋሴ፤ ዬያሮ ኔኤኒ ዬካ ዓኣዖ ዻንጋና ሌሊ ዓይሤቴ ታኣኮ ማዻሢ ፖፖዓንዳኔ። 8ታኣኒ ታ ቶኦኪና ዎይሣ ዓሶም ዓይሢንታያታዖ ታኣኮ ዴማ ታ ዓይሣ ፖኦሊሴ ዓኣኔ። ዬያሮ ዔያቶይዳፓ ፔቴሢ ‘ዴንዴ’ ታ ጋዓዛ ዴዴንዳኔ፤ ባጋሢ ሃሣ ‘ሃኒ ሙኬ’ ታ ጋዓዛ ሙሙካኔ፤ ታኣም ማዻሢማኣ ‘ሃያ ማዼ’ ታ ጋዓዛ ማማዻኔ” ሂዚ ጌዒ ኬኤዙዋቴ ጌይ ዳኬኔ። 9ዬሱሴ ዬያ ዋይዛዖ ዲቃቲ ሄርሺ ዒዛ ጊንፆ ሙካ ዴሮ ባንሢ ሺሪ፦ “ዒስራዔሌይዳታዖ ሃያጉዴ ጉሙርቂሢ ፔቴታዖ ታ ዴንቂባኣሴ፤ ታ ዒንሢም ጋዓኔ” ጌዔኔ። 10ዒዛ ኮይላ ዳኪንቴ ዓሶንሢ ፄኤቶ ፖኦሊሶ ዓይሣሢ ማኣሮ ባንሢ ማዔ ዎዶና ዒዛኮ ማዻሢ ፖዒ ዓኣንቴ ዔያታ ዴንቄኔ። 11ዬማፓ ኔጉዋዖ ዬሱሴ ናይኔ ጌይንታ ፔቴ ካታማስኬኖ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢና ሜሌ ሃሣ ሚርጌ ዴሬና ዎላ ዓኣዼኔ፤ 12ዬሱሴ ካታሜሎ ጌላ ካሮ ዑኬ ዎዶና ዓሳ ሌሲ ኬዲ ካታማፓ ኬስካኔ። ዬይ ሓይቄ ናዓሢ ዒንዶኮ ፔቴኬ። ዒንዴላኣ ዓኒ ሓይቄያ ዜኤሪንዶኬ፤ ሓሣ ዬኖ ካታሜሎይዳፓ ሚርጌ ዓሲ ዒዞና ዎላ ዓኣኔ። 13ጎዳሢ ዒዞ ዛጋዖ ዒዞ ሚጪንቲ፦ “ዔናኣሬ፥ ዬኤኪፖ” ጌዔኔ። 14ዬካፓ ዬሱሴ ቤርቲም ዴንዳዖ ኪንቺሎ ኩቻ ሄላዛ ኬዴ ዓሳ ዔቄኔ፤ ዬሱሴ ዒማና፦ “ሃይ ኔ ዼጌሢ ዔቄ ታ ኔና ጋዓኔ!” ጌዔኔ። 15ሓይቄሢያ ዬማና ዔቂ ዴዒ ጌስቲሢ ዓርቄኔ፤ ዬካፓ ዬሱሴ ዒንዴሎም፦ “ሓይሾ ኔኤኮ ናዓሢ” ጌዒ ዒንጌኔ፤ 16ዬያሮ ቢያሢ ዒጊቹሞ ዓርቄም፦ “ኑ ባኣካ ፑኡፒ ፆሲ ማሊሢ ኬኤዛያ ዔቄኔ፤ ፆሲያ ፔ ዴሮ ዻቂሻኒ ሙኬኔ” ጌዒ ጌዒ ፆሲ ጋላቴኔ። 17ዬሱሴኮ ሱንፃ ዪሁዳ ዓጫ ሃሣ ኮይሎ ዓጮ ቢያይዳ ዋይዚንቴኔ። 18ዮሓኒሴኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ዬሱሴ ማዼ ባኮ ቢያ ዮሓኒሴም ኬኤዜኔ፤ ዒዚያ ዒዛኮ ጊንፆ ሓንታዞንሢዳፓ ላምዖንሢ ዔኤሊ፦ 19“ ‘ሙካንዳኔ’ ጌይንቴ ሜሲሔ ኔናሞ ሜሌ ኑ ካፖንዶይ? ጌዒ ዒዛ ዖኦጩዋቴ” ጌይ ዬሱሴ ባንሢ ዳኬኔ። 20ዔያታ ዬሱሴ ኮራ ዓኣዻዖ፦ “ ‘ሙካንዳኔ’ ጌይንቴ ሜሲሔ ኔናሞ ሜሌ ኑ ካፖንዶይ? ጌይ ዒዛ ዖኦጩዋቴ ጌዒ ማስካ ዮሓኒሴ ኔ ኮራ ኑና ዳኬኔ” ጌዔኔ። 21ዬሱሴ ዬማና ዓሶ ዱማ ዱማ ዶርዖና ፑርታ ሓርጌናይዳፓ ፓሤኔ፤ ፑርቶ ዓያኖዋ ኬሴኔ፤ ሃሣ ሚርጌ ዓኣፖ ባይቄ ዓሶኮዋ ዓኣፖ ቡሌኔ። 22ዬሱሴ ሙኬ ኪኢቶ ዓሶንሢም፦ “ማዒ ዴንዲጋፓ ዮሓኒሴም ዒንሢ ዛጌ ባኮና ዋይዜ ባኮና ሂዚ ጌይ ኬኤዙዋቴ፦ ዓኣፖ ባይቄ ዓሳ ዛጋኔ፤ ዎቦ ዓሳ ፒኪ ሃንታኔ፤ ዑፃ ኬስካ ዶርዓሢና ዓኣ ዓሳ ዻቃኔ፤ ዋዮ ባይቄ ዓሳ ዋይዛኔ፤ ሃሣ ሃይቄ ዓሳ ዔቃኔ፤ ማንቆ ዓሶማኣ ኮዦ ሃይሳ ኬኤዚንታኔ። 23‘ጎኔሞ ሉኡዚዳይ?’ ጌዒ ታ ዛሎና ዹቂንቱዋኣሢ ዓንጂንቴያኬ” ጌዔኔ። 24ዮሓኒሴ ኮራፓ ሙኬ ኪኢቶ ዓሶንሢ ማዒ ዴንዴሢኮ ጊንፃፓ ዬሱሴ ዮሓኒሴ ዛሎ ዴሮም ሂዚ ጌዒ ኬኤዚሢ ዓርቄኔ፦ “ዒንሢ ሃካ ዓሲ ናንጉዋ ዳውሎ ዓይጎ ዛጋኒ ሙኬይ? ዢባራ ዓጊሣ ዱሮ ፒሎ ዛጋኒዳ? 25ሃሣ ዒንሢ ዓይጎ ዛጋኒ ኬስኬይ? ጉኡፂሲ ሱኪ ዹይሶና ዓፒሎ ማኣዔ ዓሲ ዛጋኒዳ? ዬያጉዴ ዓፒሎ ማኣዒ፥ ፔና ኮሺ ናንጋ ዓሳ ካኣቶ ማኣራ ዓኣኔ! 26ሂዴቶ ዓይጎ ዒንሢ ዛጋኒ ኬስኬይ? ፆሲ ማሊሢ ኬኤዛ ዓሲ ዛጋኒዳ? ሂዮ ጎኔኬ፥ ፔቶ ዬያ ፆሲ ማሊፆ ኬኤዛሢዳፓ ባሼሢ ዛጋኒኬ። 27ዒዚያ ‘ቤርታ ቤርታ ዴንዲ ጎይጾ ኔም ጊኢጊሻ ታኣኮ ኪኢቶ ናዓሢ ታ ዳካንዳኔ’ ጌይንቲ ዒዛ ዛሎ ፃኣፒንቴሢኬ። 28ሳዖይዳ ሾይንቴ ዓሶይዳፓ ቢያ ዮሓኒሴፓ ባሻይ ዖኦኒያ ባኣሴ፤ ፆሲ ካኣቱሞ ጋራ ዓኣ ዓሶ ባኣካ ዓሲኬ ጌይንቱዋኣሢ ጋዓንቴ ዒዛፓ ባሼኬ” ጌዔኔ። 29ዬያ ዔያታ ዋይዜ ዎዶና ዴራ ቢያ፤ ኮርሞ ዓሶፓ ሚኢሾ ቡኩሳ ዓሳኣ ዓቱዋዖ ዮሓኒሴ ኮራ ቤርታ ዋኣፆ ማስቴሢሮ ፆሲ ማዻ ፒዜ ማዔሢ ዔሬኔ። 30ፔርሴ ዓሶና ሙሴኮ ዓሶ ዎይሦ ዎጎ ዔርዛ ዓሳ ጋዓንቴ፦ “ዮሓኒሴ ኮራ ኑ ማስታዓ” ጌዒ ፆሲ ማሊፆ ዒፄኔ። 31ሄሊሳዖ ዬሱሴ፦ “ዓካሪ ሃያ ዎዶ ዓሶ ዓይጎና ታ ማላታንዳይ? ዓይጎ ዔያታ ማላይ? ጌዔቶ፦ 32ዓሳ ቡካ ጶኦካ ዴዒ ዓማላ ናኣቶ ማላኔ፤ ዔያታ ዎሊ ዔኤሊ ዔኤሊ ‘ዎዛ ዓይኑሞ ኑ ዒንሢ ዋይዚሴኔ፤ ዒንሢ ጋዓንቴ ኮርጊባኣሴ፤ ቃዮ ኑ ቃዬኔ፥ ዒንሢ ጋዓንቴ ዬኤኪባኣሴ’ ጋዓዞንሢኬ። 33ዬያጉዲ ማስካ ዮሓኒሴ ሙዖ ሃሾ ዳምቦ ካፓዛ ሃሣ ማሣ ዎይኖ ዑዦዋ ዑሽኩዋዖ ሙካዛ ‘ፑርታ ዓያና ዒዛይዳ ዓኣኔ’ ዒንሢ ጌዔኔ። 34ዓሲኮ ናዓሢ ሙዒ ሙዒ ሃሣ ዑሽኪ ዑሽኪ ሙካዛ ‘ሃይ ሃሣ ሙኡዚና ማሣ ዑሺና ናሽካያ፥ ኮርሞ ዓሶፓ ሚኢሾ ቡኩሳዞንሢና ጎሞ ዓሶናኮ ላጌኬ’ ዒንሢ ጌዔኔ። 35ጋዓንቴ ፆሲ ዔራቶኮ ፒዙማ ፆሲም ዓይሢንታ ዓሶ ዛሎና ፔጋዺ ዔርታኔ” ጌዔኔ። 36ፔቴ ፔርሴ ዓሲስኬይ ዬሱሴ ሙኡዚ ሙዓንዳጉዲ ዔኤላዛ ዬሱሴ ዬያ ዓሢ ማኣሪ ጌሊ ሙዓኒ ዴዔኔ። 37ዬኖ ካታሜሎይዳ ፔቴ ጎሜና ዓኣ፥ ላኣሊስኬና ዓኣኔ፤ ዒዛ ዬሱሴ ፔርሴ ዓሢ፥ ሲሞኔ ማኣሮይዳ ሙዖም ዔኤሊንቴሢ ዋይዛዖ ሳውቃ ቲሺ ሹቺዳፓ ማዦና ቢልቃፄ ኩንሢ ዔኪ ሙኪ፥ 38ዬሱሴኮ ጊንፆ ዛሎና ቶኮ ዓጫ ዔቂ፥ ዬኤኪ ዬኤኪ ዒዛኮ ቶኮዋ ፔ ዓቢፆና ማስኪ ፔኤኮ ቶኦኮ ጋሞና ዑጫኔ፤ ሃሣ ቶኮ ዒዛኮ ሄርቂያ ሄርቂ ሳውቃ ቲዦናኣ ቲሽካኔ። 39ሙዖ ዒዚ ሙዖም ዔኤሌ ፔርሴ ዓሢ ዬያ ዛጌ ዎዶና፦ “ሃይ ዓሢ ፆሲ ማሊሢ ኬኤዛ ዓሲ ማዔቴ፥ ሃና ዒዛኮ ዑፆ ፒፃ ላኣሌላ ዖና ማዔቶ ሃሣ ዎዚጉዴ ጎሜና ዓኣያ ማዔቴያ ዔሬያናንዳኔ” ጌይ ፔ ዒኖና ማሌኔ። 40ዬሱሴያ ፔርሴ ዓሢ ኮይላ፦ “ሲሞኔ! ፔቴ ታ ኔም ኬኤዛ ባኣዚ ዓኣኔ” ጌዔኔ። ዒዚ፦ “ዔርዛሢዮ! ሂንዳ ታኣም ኬኤዜ” ጌዔኔ። 41ዬሱሴያ ሂዚ ጌዒ ሃይሶ ኬኤዚሢ ዓርቄኔ፦ “ፔቴ ዓሲዳፓ ሚኢሼ ታልዔ ላምዖ ዓሲ ዓኣኔ፤ ፔቴሢ ዶንጎ ፄኤታ ኬሊ ማዾ ማዼም ዒንጊንታ ቢራ፤ ባጋሢ ሃሣ ዶንጊታሚ ኬሊ ማዾ ማዼም ዒንጊንታንዳ ቢራ ታልዒ ዔኬኔ። 42ላምዖንሢ ዔያታ ታልዒ ዔኬ ሚኢሾ ጪጎ ባሺንቴም ታልዔሢ ዔያቶኮ ጋሎ ማሂሱዋዖ ሃሼኔ፤ ዓካሪ ላምዖ ጋሎ ዓሶንሢዳፓ ታልዔ ዓሢ ባሼ ናሽካንዳሢ ዎያ ማላይ?” ጌዔኔ። 43ሲሞኔያ፦ “ሚርጌ ጋላ ዓቴ ዓሢ ባሼ ዒዛ ናሽካንዳያ ማላኔ” ጌይ ማሄኔ። ዬሱሴ፦ “ኔ ጌዔሢ ጎኔኬ” ጌዔኔ። 44ዬካፓ ዬሱሴ ላኣሌሎ ባንሢ ሺራዖ፦ “ሃኖ ላኣሌሎ ኔ ዛጋ? ታ ኔ ማኣሪ ጌላዛ ኔኤኒ ታ ቶኮም ዋኣሢታዖ ዒንጊባኣሴ፤ ዒዛ ጋዓንቴ ቶኮ ታኣኮ ፔኤኮ ዓቢጾና ማስኪ ፔ ቶኦኮ ጋሞና ዑጬኔ። 45ታ ኔ ኮይላ ጌላኣና ኔ ታና ሄርቂባኣሴ፤ ዒዛ ጋዓንቴ ታ ኔ ማኣሪ ጌሌሢዳፓ ዓርቃዖ ታኣኮ ቶኮ ሄርቂፆ ሃሺባኣሴ፤ 46ኔኤኒ ታኣኮ ቶኦኮ ዛይቶ ቲዦናታዖ ቲሽኪባኣሴ፤ ዒዛ ጋዓንቴ ታኣኮ ቶኮ ሳውቃ ቲዦና ቲሽኬኔ፤ 47ሚርጌ ጎማ ዒዞኮ ዓቶም ጌይንቴሢሮኬ ሚርጌና ዒዛ ናሽኬሢ፤ ታ ኔም ጋዓኔ። ጎማ ዻካ ዓቶም ጌይንቴሢ ጋዓንቴ ናሽካሢያ ዻካኬ” ጌዔኔ። 48ዬካፓ ዬሱሴ ላኣሌሎ ኮራ፦ “ኔኤኮ ጎማ ዓቶም ጌይንቴኔ” ጌዔኔ። 49ዒዛና ዎላ ሙዓ ዓሳ፦ “ጎሜ ዓቶም ጋዓሢ ሃይ ዎዚ ዓሲዳይ!” ጌዒ ጌዒ ፔ ዒኖና ማሊሢ ዓርቄኔ። 50ዬሱሴ ጋዓንቴ ላኣሌሎ ኮራ፦ “ኔኤኮ ጉሙርቂጻ ኔና ዻቂሼኔ፤ ኮሺ ዓኣዼ!” ጌዔኔ።


Copyright
Learn More

will be added

X\