ሉቃሴ 6

1ዓይሁዶ ዓሶኮ ሃውሾ ኬሎና ዬሱሴ ዛርጌ ጎሺ ጊዴና ዓኣዻንቴ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታ ናኣታ ዛርጎ ቲሻሢ ዱኡዚ ዔኪ ዔኪ ኩቻ ሺርኪ ዻይሢ ዓርቄኔ፤ 2ፔርሴ ዓሶይዳፓ ፔቴ ፔቴዞንሢ ዬሱሴኮ ጊንፆ ሃንታ ናኣቶ ኮራ፦ “ዓይሁዶ ዓሶኮ ሃውሾ ኬሎና ማዺንታኒ ኮይሱዋ ባኣዚ ዒንሢ ዓይጎሮ ማዻይ?” ጌዔኔ። 3ዬሱሴ ዔያቶም ሂዚ ጌዒ ማሄኔ፦ “ዒዛንታ ዒዛና ዎላ ዓኣ ዓሳ ናይዺንቴ ዎዶና ዳውቴ ማዼ ባኮ ዒንሢ ናባቢባኣዓዳ? 4ዒዚ ፆሲ ማኣሪ ጌሊ ቄኤሶይዳፓ ዓታዛ ሜሌ ሙዓንዳጉዲ ዓይሢንቲባኣ፥ ዱማሶና ካፆ ዔኪ ሙዒ ዒዛና ዎላ ዓኣ ዓሶማኣ ዒንጌኔ።” 5ሄሊሳዖ ዬሱሴ፦ “ዓሲኮ ናዓሢ ሃውሾ ኬሎኮዋ ጎዳኬ” ዔያቶም ጌዔኔ። 6ሃሣ ሜሌ ዓይሁዶኮ ሃውሾ ኬሊ ዓቢና ዬሱሴ ዓይሁዴ ዓሶኮ ቡኪንቶ ቤዞ ጌሊ ዔርዚሢ ዓርቄኔ፤ ዒኢካ ሚዛቆ ኩጫ ዎቤ ፔቴ ዓሲ ዓኣኔ። 7ሙሴኮ ዓሶ ዎይሦ ዎጎ ዔርዛ ዓሶና ፔርሴ ዓሳ ዬሱሴ ዎጎና ዓይሢሳንዳ ዻቢንቲ ዴንቃኒ ኮዓዖ፦ “ሂንዳ ዒ ሃያ ሃውሾ ኬሎና ዓሢኮ ኩጮ ፒሻቶ ኑ ዛጎም” ጌዒ ዒዛ ካፔኔ። 8ዬሱሴ ጋዓንቴ ዔያቶኮ ማሊፆ ዔራዖ ኩጮ ዎባሢም፦ “ሃካ ሙኪ ባኣካ ዔቄ!” ጋዓዛ፥ ኩጮ ዎቦ ዓሢያ ባኣካ ሙኪ ዔቄኔ። 9ዬማና ዬሱሴ፦ “ሂንዳ ታ ዒንሢ ዖኦጮም፤ ዓይሁዶ ዓሶኮ ሃውሾ ኬሎና ዓይሢንቴሢ ኮሺ ማዾ ማዺሢሞ ፑርታ ማዺሢዳይ? ሃሣ ሼምፖ ዻዻቂሺሢሞ ባባይዚሢዳይ?” ጌዔኔ። 10ዬሱሴ ኮይሎይዳ ዓኣ ዓሶ ባንሢ ቢያ ዛጌሢኮ ጊንፃ ኩጮ ዎቦ ዓሢም፦ “ኩጮ ኔኤኮ ፒሼ!” ጋዓዛ፥ ዒዚ ኩጮ ፒሻዛ ኩጫ ፒኪ [ባጎ ኩጮ ጉዲ] ኮሺ ማዔኔ። 11ሙሴኮ ዓሶ ዎይሦ ዎጎ ዔርዛ ዓሶና ፔርሴ ዓሶና ጋዓንቴ ሚርጌና ዻጋዻዖ፦ “ዓካሪ ሃያ ዬሱሴ ኑ ዎዎዶንዶይ?” ጌይ ዎላ ጌስቴኔ። 12ዬካፓ ፔቴ ኬሊ ዬሱሴ ሺኢቃኒ ዹኬ ኬስኪ ዒኢካ ዬኖ ዋንቴሎ ጉቤ ፆሲ ሺኢቄ ጎይሣ ዎርቄኔ። 13ዚሮ ጉቴሎ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ዒዛ ባንሢ ዒ ዔኤላዖ ዔያቶ ባኣካፓ ታጶ ላምዖንሢ ዶኦሪ “ዳኪንቴዞንሢ” ጌይ ሱንሢ ጌሤኔ። 14ዬያታ ሃይፓ ዴማ ፓይዲንታዞንሢኬ፦ ጲፂሮሴ ጌይንቲ ሱንፃ ጌሢንቴ ሲሞኔና ጌርሲ ዒንዲራሴ፥ ያይቆቤ፥ ዮሓኒሴ፥ ፒልጶሴ፥ ቤርቴሌሞሴ፥ 15ማቲዋሴ፥ ቶማሴ፥ ዒልፒዮሴ ናኣዚ ያይቆቤ፥ ‘ፔ ዓጮ ሚጪንታያ’ ጌይንታ ሲሞኔ፥ 16ያይቆቤ ናኣዚ ዪሁዳንታ ዬሱሴ ዓኣሢ ዒንጌ ዓስቆሮንቶ ዓጮ ዓሢ ዪሁዳንታኬ። 17- 18ዬሱሴ ዳኪንቴዞንሢና ዎላ ዹካፓ ኬዲ ቦኦላ ዔቄኔ፤ ዒማና ዒዛ ዓሲ ማዔ ዓሶፓ ሚርጌ ዓሲ ዒኢካ ዓኣኔ፤ ዬያጉዲ ሃሣ ዒዛሲ ዋይዛኒና ሃርጎይዳፓኣ ፖዓኒ ኮዒ ሙኬ ሚርጌ ዓሲ ዓኣኔ፤ ዔያታ ሙኬሢ ዪሁዳ ዓጫፓ፥ ዬሩሳላሜ ካታማፓ፥ ባዞ ዓጮይዳ ዓኣ ፂሮሴና ሲዶና ካታሞናይዳፓኬ፤ ፑርቶ ዓያኖና ዓርቂንቲ ሜታዻ ዓሳኣ ዒዛ ኮራ ሙኪ ፖዓኔ። 19ዓሲ ዻቂሻ ዎልቄ ዒዛይዳፓ ኬስኪ ኬስኪ ሃርጌ ዓሶ ቢያሢ ፖዒሳያ ማዔሢሮ ዓሳ ቢያ ዬሱሴኮ ዑጾ ካኣማኒ ኮዓኔ፤ ካኣሜ ዓሳኣ ቢያ ዻቄኔ። 20ዬሱሴ ሺሪ ፔኤኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ባንሢ ዛጋዖ ሂዚ ጌዔኔ፦ “ፆሲ ካኣቱማ ዒንሢምታሢሮ ዒንሢ ማንቆ ዓሳ ዓንጂንቴያኬ! 21ዒንሢ ሃሢ ናይዺንታዞንሢ ጊንፃፓ ሚሽካንዳሢሮ ዒንሢ ዓንጂንቴያኬ! ዒንሢ ሃሢ ዬኤካዞንሢ ጊንፃፓ ሚኢጫንዳሢሮ ዒንሢ ዓንጂንቴያኬ! 22“ዒንሢ ዓሲ ናዓሢ ጊንፆ ሃንታሢሮ ዓሳ ዒንሢ ዒጻኣና ሃሣ ‘ኑኡና ፔቴ ማዒፖቴ’ ጌዒ ዒንሢ ዱማሳኣና ጫሽኪ ዒንሢኮ ሱንፆ ፑርቲሶናቴያ ዒንሢ ዓንጂንቴያኬ! 23“ጫሪንጮይዳ ዒንሢም ዒንጎንዶ ባካ ዼኤፒ ማዔሢሮ ዬይ ቢያ ዒንሢዳ ሄላኣና ዎዛዺ ኮኦሙዋቴ፤ ዔያቶኮ ዓዶንሢያ ቤርታ ፆሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሶ ዑፃ ዬያጉዲ ፑርታ ባኣዚ ማዼያኬ። 24“ዒንሢ ዖርጎጫ ጋዓንቴ ዒንሢ ኮዔ ባኮ ቢያ ሃሢ ዴንቄያ ማዔሢሮ ዒንሢና ባዴዔ! 25ዒንሢ ሃሢ ሚሽኬ ዓሳ ሃጊ ዒንሢ ናይዻንዳሢሮ ዒንሢና ባዴዔ! ዒንሢ ሃሢ ሚኢጫ ዓሳ ሃጊ ዒንሢ ዖዪ ዬኤካንዳሢሮ ዒንሢና ባዴዔ! 26ዓሳ ጉቤ ዒንሢ ጋላቲ ዒንሢ ዛሎ ኮሺ ባኣዚ ኬኤዛቶ ዒንሢና ባዴዔ! ዔያቶኮ ዓዶንሢያ ሉኡቂ ፆሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሶ ማላዞንሢ ዬያይዴኔ። 27ዒንሢ ዋይዛዞንሢም ጋዓንቴ ታ ሂዚ ጋዓኔ፦ ዒንሢኮ ሞርኮ ናሽኩዋቴ፤ ዒንሢ ዒጻ ዓሶም ኮሺ ማዹዋቴ፤ 28ዒንሢም ጋዳንቃዞንሢ ዓንጁዋቴ፤ ዒንሢም ፑርቲሲ ዻባዞንሢም ሺኢቁዋቴ፤ 29ፔቴ ጋንጋሮ ባዓሢም ባጎ ጋንጋሮ ባዓንዳጉዲ ሺርሹዋቴ፤ ዑጻ ኔ ማኣዔ ማኣዓሢ ኔኤኮ ዔካኒ ኮዓሢም ዴማ ኔ ማኣዔሢያ ቃሲ ዒንጌ፤ 30ኔና ሺኢቃሢም ቢያ ዒንጌ፥ ኔ ባኣዚ ማዔያ ዔካሢ ኔም ማሃንዳጉዲ ዖኦጪፖ፤ 31ዓሳ ዒንሢም ማዻንዳጉዲ ዒንሢ ኮዓ ባኮ ዒንሢ ዬያጉዲ ዔያቶም ማዹዋቴ። 32ዒንሢ ናሽካዞንሢ ዒንሢ ናሽኬቴ ዓይጎ ባሼ ባኣዚ ዒንሢ ዴንቃንዳይ? ጎሞ ዓሳ ፔና ናሽካዞንሢ ናናሽካኣዋይ! 33ዒንሢም ኮሺ ባኣዚ ማዼዞንሢም ሌሊ ኮሺ ባኣዚ ዒንሢ ማዼቶ ዓይጎ ባሼ ባኣዚ ዒንሢ ዴንቃንዳይ? ጎሞ ዓሳ ዬያጉዲ ማማዻኣዋይ! 34ኑም ማሃንዳኔ ጌዒ ጉሙርቃ ዓሶንሢም ሌሊ ዒንሢ ታልዔቶ ዓይጎ ባሼ ባኣዚ ዒንሢ ዴንቃንዳይ? ዬያጉዲ ዔያታ ታልዔዞንሢ ማሂ ዔካኒ ጎሞ ዓሳ ጎሞ ዓሶም ታልዓያኬ። 35ዒንሢ ጋዓንቴ ዒንሢኮ ሞርኮ ናሽኩዋቴ፤ ኮሺ ባኣዚያ ዔያቶም ማዹዋቴ፤ “ታልዖ ኑኡኮ ማሃንዳኔ” ጌይ ዎዛ ጌሡዋዖ ታልዑዋቴ፤ ዬያ ዒንሢ ማዼቶ ዒንሢም ዒንጎንዶ ባካ ዼኤፒ ማዓንዳኔ፤ ፑኡፖ ፆዛሢ ናይያ ዒንሢ ማዓንዳኔ፤ ዒዚ ማዺንቴ ባኮሮ ጋላቱዋዞንሢና ፑርቶንሢማኣ ኮሺኬ። 36ዒንሢኮ ጫሪንጮ ዓዳሢ ሚጪንታያ ማዔሢሮ ዒንሢያ ዓሲ ሚጪንታያ ማዑዋቴ። 37“ዓሲኮ ዻቢንቲ ኮይ ሺሪፖቴ፤ ፆሲያ ዒንሢ ዻቢንቶሮ ሜቶ ዒንሢም ዒንጋዓኬ፤ ዖጊዳኣ፦ “ዒ ፑርታኬ” ጌዒ ዎጊፖቴ፤ ዒንሢ ዑጻኣ ፆሲ ዎጋዓኬ፤ ዒንሢም ዻባሢም ዓቶም ጎዑዋቴ፤ ዒንሢማኣ ፆሲ ዓቶም ጋዓንዳኔ፤ 38ዓሲም ዔኤቢ ዒንጉዋቴ ዒንሢማኣ ፆሲ ዒንጋንዳኔ፤ ዒንሢ ማካ ባኮና ዬያጉዲ ፆሲ ዒንሢም ማካንዳኔ፤ ዬያይዳፓ ዑሣ ቃራ ማኮ ባኣዚና ቱቺ፥ ጫርጊ ላኣሊንታንዳያ ሄላንዳኣና ማኪ ዒንሢም ዒዚ ዒንጋንዳኔ። 39ሄሊሳዖ ዬሱሴ ሂዚ ጌይ ማላታና ዔያቶም ኬኤዜኔ፦ “ዓኣፒ ባይቄያ ሜሌ ዓኣፒ ባይቄ ዓሲ ጎቺ ሃንታኒ ዳንዳዓ? ዬያጉዲ ማዼቶ ላምዖንሢ ዎሊ ዔኪ ዔቴይዳ ሎኦማንዳኔ። 40ሃጊ ዔራ ናዓሢ ዔርዛሢዳፓ ባሹዋሴ፤ ጋዓንቴ ሃጊ ዔራ ናዓሢ ዔርዞ ባኮ ጋፒሲ ዔሬያ ማዔቶ ፔኤኮ ዔርዛሢጉዲ ማዓንዳኔ። 41“ኔኤኮ ዓኣፖይዳ ዓኣ ዼኤፖ ቡኡሮ ኔ ዛጉዋዖ ዓይጎሮ ዓሶ ዓኣፖይዳ ዓኣ ዻኮ ቡኡሮ ኔ ዛጋይ? 42ሃሣ ኔ ዓኣፖይዳ ዓኣ ዼኤፖ ቡኡሮ ዛጉዋዖ ሜሌሢ ኮራ ‘ታ ዒሻሢዮ፥ ሂንዳ ታ ኔኤኮ ዓኣፓ ዓኣ ቡኡሮማ ኬሶም’ ዎይቲ ኔ ጋዓይ? ኔ ጎኦቦ ማላሢ ቤርታዺ ኔ ዓኣፖይዳ ዓኣ ዼኤፖ ቡኡሮ ኬሴ፤ ዬካፓ ሜሌሢ ዓኣፓ ዓኣ ዻኮ ቡኡሮ ኔ ዴንቂ ኬሳኒ ዳንዳዓኔ። 43“ኮሺ ሚሢ ፑርታ ዓኣፒ ዓኣፑዋሴ፤ ዬያጉዲ ፑርታ ሚሢ ኮሺ ዓኣፒ ዓኣፑዋሴ። 44ሚሢ ቢያ ዓኣፓፓ ዔርታኔ፤ ጋኣላንሣይዳፓ ሻኣቢ ዓኣፒ ማንፂንቱዋሴ፤ ዬያጉዲ ሃሣ ጋውዲዳፓ ኩንቱሩሼ ማንፂንቱዋሴ። 45ዬያሮ ኮሺ ዓሲ ፔኤኮ ኮዦ ዒኖይዳፓ ኮሺ ባኣዚ ኬሳኔ፤ ፑርታ ዓሲያ ፑርቶ ዒኖይዳፓ ፑርታ ባኣዚ ኬሳኔ። ዓሲ ፔ ዻንጎና ኬኤዛሢ ዒኖ ኩሚ ኬስኬሢኬ። 46“ታኣኒ ዒንሢም ኬኤዛሢ ዒንሢ ኩንሡዋሴ፤ ሂዳዖ ዓይጎሮ ዒንሢ ‘ታ ጎዳሢዮ! ታ ጎዳሢዮ!’ ጌዒ ታና ዔኤላይ? 47ሃንጋ ታ ባንሢ ሙካሢና ታ ጋዓሢያ ዋይዚ ኩንሣሢ ዖና ማላቴያ ታ ዒንሢም ኬኤዞም፤ 48ዬይ ኮሺ ዔቶ ጌልዚ ቦኦኪ ዾቂ፥ ማኣሮ ዶዶ ላሎይዳ ቦኦኮልቄ ዓሢ ማላኔ፤ ዲጲ ሙኪ ዬኖ ማኣሬሎ ሂዔኔ፤ ጋዓንቴ ኮሺ ቦኦኪንቲ ዶዲ ቤስካ ማዢንቴሢሮ ዓጊሣኒ ዳንዳዒባኣሴ። 49ታ ጋዓ ባኮ ዋይዚ ኩንሡዋኣሢ ጋዓንቴ ዶዲ ቦኦኮላ ባኣ፥ ማኣሮ ሺኢቺ ሳዓይዳ ማዤ ዓሲ ማላኔ፤ ዲጲ ሙኪ ዬኖ ማኣሬሎ ሂዔ ዎዶና ቤዞና ጋፒ ዶዔኔ።”


Copyright
Learn More

will be added

X\