ሉቃሴ 5

1ፔቴ ኬሊ ዬሱሴ ጌንሴሬፄ ጌይንታ ባዞ ዓጫ ዔቂ ዓኣንቴ ሚርጌ ዓሳ ዒዛ ባንሢ ሙኪ ፆሲኮ ቃኣሎ ዋይዛኒ ቱቺንታኔ። 2ዒዚያ ባዞ ዓጮይዳ፥ ሳዖኮ ዑኬ ዔቄ፥ ላምዖ ዋኣሢና ፒንቆ ጎንጊ ዴንቄኔ፤ ሞላሢ ዓርቃዞንሢ ጋዓንቴ ዋኣፆና ፒንቆ ጎንጋፓ ኬዲ ዔያቶኮ ሞላሢ ዓርቆ ሮኦጮ ማላ ሱዞ ማስካኔ። 3ዬሱሴ ዋኣፆና ፒንቆ ጎንጎንሢዳፓ ፔቴዞ፥ ሲሞኔሬሎይዳ ጌላዖ ሲሞኔ ኮራ፦ “ሓኖ ዋኣፆና ፒንቆ ጎንጌሎ ሳዖ ኮራፓ ባዞ ሳዞ ባንሢ ታኣም ዶጪሴ” ጌዔኔ። ዬካፓ ዋኣፆና ፒንቆ ጎንጌሎይዳ ዴዒ ዴሮ ዔርዚሢ ዓርቄኔ። 4ዒ ኬኤዛ ባኮ ጋፒሴሢኮ ጊንፃ ሲሞኔ ኮራ፦ “ዋኣፆና ፒንቆ ጎንጌሎ ሴካ ባዞ ሳዞ ጌልዚ ኔኤኒ ኔኤኮ ላጎንሢና ዎላ ሞላሢ ዓርቃኒ ሮኦጮ ማላ ሱዞ ዋኣፆይዳ ዓጉዋቴ” ጌዔኔ። 5ሲሞኔ ማሃዖ፦ “ዔርዛሢዮ! ዋንቴ ሳዓ ካራንዳያ ሄላንዳኣና ዓርቃኒ ኮዒ ሚርጌ ኑ ላቤዖ ፔቴታዖ ዓርቂባኣሴ፤ ኔ ጌዔቶ ጋዓንቴ ሓይሾ ሱዞ ኑ ዓጋንዳኔ” ጌዔኔ። 6ሮኦጮ ማላ ሱዞ ዔያታ ዓጋዖ ሱዛ ማኣማንዳያ ሄላንዳኣና ሚርጌ ሞሎ ዔያታ ዓርቄኔ። 7ዬያሮ ሜሌ ዋኣፆና ፒንቆ ጎንጎይዳ ዓኣ ዔያቶኮ ላጎንሢ ሙኪ ዔያቶ ማኣዳንዳጉዲ ኩቻ ዉቲ ዔኤላዛ፥ ዔያታ ሙኪ ላምዖ ዋኣፆና ፒንቆ ጎንጋ ዔኤዺንታኒ ዑካንዳያ ሄላንዳኣና ሞላሢ ዓርቂ ጎንጎ ኩንሤኔ። 8ሲሞኔ ጎዖ ጴፂሮሴ ዬያ ዛጌ ዎዶና ዬሱሴኮ ቤርታ ጉምዓቲ፦ “ታ ጎዳሢዮ! ታ ጎሜ ዓሲ ማዔሢሮ ታ ባንሢ ኔ ዑኪፖ” ጌዔኔ። 9ዬያ ዒ ጌዔሢ ዒዛንታ ዒዛና ዎላ ዓኣ ላጎንሢ ቢያ ዓርቄ ሞላሢ ሚርጉሞይዳፓ ዔቄያና ሚርጌና ዲቃቲ ሄርሼሢሮኬ። 10ዬያጉዲ ሃሣ ሲሞኔኮ ላጎንሢ ማዔ ዜብዲዮሴ ናኣቶንሢ፥ ያይቆቤና ዮሓኒሴናኣ ዲቃቲ ሄርሼኔ። ዬሱሴ ሲሞኔ ኮራ፦ “ሓይ ኔ ዎይታይ! ዒጊጪፖ፤ ሓካፓ ሴካ ኔ ዓሲ ፒሪ ዓርቃያ ማዓንዳኔ” ጌዔኔ። 11ዔያታ ዋኣፆና ፒንቆ ጎንጎንሢ ሳዖ ባንሢ ዑኪሲ ዔቂሴስካፓ ቢያ ባኮ ሓሺ ዬሱሴ ጊንፆ ሓንታያ ማዔኔ። 12ፔቴ ኬሊ ዬሱሴ ካታሞይዳ ዓኣንቴ ፔቴ ዑሢዳ ኬስካ ዶርዓ ዑፆ ባይዜ ዓሲ ዒዛ ኮራ ሙኬኔ፤ ዒዚ ዬሱሴ ዴንቃዖ፦ ባሊቲና ሳዓ ሎኦሚ፦ “ኔ ኮዔቴ፥ ታና ጌኤሻኒ ዳንዳዓኔ” ጌዒ ሺኢቄኔ። 13ዬሱሴያ ኩጮና ዒዛኮ ዑፆ ፒጻዖ፦ “ጌኤሽኬ! ኔ ጌኤሽካንዳጉዲ ታ ኮዔኔ” ዒዛም ጋዓዛ፥ ቤዞማና ዓሢ ዑፃ ኬስኬ ዶርዓስካፓ ጌኤሽኬኔ። 14ሄሊሳዖ ዬሱሴ ዒዛም ሂዚ ጌዒ ዓይሤኔ፦ “ሓያ ባኮ ዖኦማኣ ኬኤዚፖ፤ ጋዓንቴ ዴንዲ ኔና ቄኤሳሢም ዻዌ፤ ዴሮም ማርካ ማዓንዳጉዲ ኔኤኮ ጌኤሽኪፆ ዛሎ ሙሴ ዓይሤ ፆሲም ዒንጎ ባኮ ዒንጌ።” 15ዬማፓ ዬሱሴኮ ሱንፃ ቤርታኣስካፓ ባሼና ዋይዚንቴሢሮ ሚርጌ ዓሳ ዒዛሲ ዋይዛኒና ፔኤኮ ዶርዓስካፓ ዻቃኒ ኮዒ ዒዛ ኮራ ቡካኔ። 16ዒዚ ጋዓንቴ ቢያ ዎዴ ፔኤሮ ሌሊ ዔዌ ቤሲ ዴንዲ ዴንዲ ሺኢቃኔ። 17ፔቴ ኬሊ ዬሱሴ ዔርዚፆይዳ ዓኣንቴ ፔርሴ ዓሶና ሙሴኮ ዓሶ ዎይሦ ዎጎ ዔርዛ ዓሳ ዒዛ ኮይላ ዴዒ ዓኣኔ፤ ዔያታ ጌሊላና ዪሁዳ ጉርዳፓ፥ ዬያጉዲ ሃሣ ዬሩሳላሜ ካታማፓ ሙኬያኬ፤ ዬሱሴ ሃርጊንቴ ዓሶ ፓሣንዳጉዲ ፆሲ ዒንጌ ዎልቄ ዒዛና ዓኣኔ። 18ዒማና ፔቴ ዎቦ ዓሲ ሃሎና ኬዴ ዓሲ ዬሱሴ ኮራ ዒዚ ዓኣ ቤዞ ሙኪ፥ ዬሱሴ ዓኣ ኬኤፆ ጌልዚ ዒዛኮ ቤርታ ጌሣኒ ኮዔኔ፤ 19ጋዓንቴ ዴሮኮ ሚርጉማፓ ዔቄያና ዎቦ ዓሢ ጋሮ ዔኪ ጌላኒ ዔያቶ ባሼሢሮ ማኣሮኮ ዑፆ ዔኪ ጊዓዖ ማኣሮኮ ሄላሢዳ ኬስኬኔ፤ ዬካፓ ሳኮ ሻሂ ዎቦ ዓሢ ሃላሢና ዎላ ዬሱሴኮ ቤርታ ኬይሴኔ። 20ዬሱሴ ዔያቶኮ ጉሙርቂፆ ዛጌ ዎዶና ዎባሢም፦ “ዔዛይ! ኔኤኮ ጎማ ዓቶም ጌይንቴኔ” ጌዔኔ። 21ሙሴኮ ዓሶ ዎይሦ ዎጎ ዔርዛ ዓሶና ፔርሴ ዓሶና፦ “ፆሲ ጫሽካሢ ሓይ ዖናዳይ? ጎሜ ዓቶም ጋዓሢ ፆሲዳፓዓቴም ሜሌ ዖናዳይ?” ጌዒ ጌዒ ማሌኔ። 22ዬሱሴ ዬያ ማሊፆ ዔያቶኮ ዔራዖ፦ “ዒንሢ ዒኖና ዓይጎሮ ዬያ ጌይ ማላይ? 23ማዓዛ ‘ጎማ ኔኤኮ ዓቶም ጌይንቴኔ’ ጌይሢና ‘ዔቂ ዴንዴ’ ጌይሢናይዳፓ ዎና ሼሌዓይ? 24ጋዓንቴ ዓሲኮ ናዓሢ ሳዖይዳ ጎሜ ዓቶም ጋዓኒ ቢታንቶ ዓኣያ ማዔሢ ዒንሢ ዔራንዳያ ኮይሳኔ” ጌዒ ዎቦ ዓሢም፦ “ዔዛይ፥ ኔኤኮ ሃላሢ ኬዲ ዔኪ ኔ ማኣሪ ዓኣዼ!” ጌዔኔ። 25ዎቦ ዓሢያ ዓሶ ቤርቶይዳ ዔቃዖ ሃላሢ ፔኤኮ ኬዲ ፆሲ ጋላቲ ጋላቲ ፔ ማኣሪ ዴንዴኔ። 26ዒኢካ ዓኣ ዓሳ ቢያ ሚርጌና ዲቃቲ ሄርሺ ሓሣ ዒጊጫዖ፦ “ሓኖ ኑ ዓኪ ባኣዚ ዛጌኔ” ጌዒ ፆሲ ጋላቴኔ። 27ዬሱሴ ዬካፓ ኬስኪ ዓኣዻንቴ ሌዊ ጎዖ፥ ኮርሞ ኮርማ ዓሶይዳፓ ሚኢሾ ቡኩሳሢ ሚኢሾ ቡኩሳ ቤዛ ዴዒ ዓኣንቴ ዛጋዖ፦ “ሓኒ ታ ጊንፆ ሙኬ” ጋዓዛ፥ 28ሌዊ ላዓ ጌዒ ዔቂ፥ ቢያ ባኮዋ ሓሺ ዬሱሴ ጊንፆ ዴንዴኔ። 29ዬካፓ ሌዊ ፔ ማኣሮይዳ ዬሱሴ ቦንቺ ዼኤፒ ሙኡዚ ጊኢጊሻዛ ዬኖ ሙዖይዳ ሚርጌ ኮርሞ ኮርማ ዓሶፓ ሚኢሾ ቡኩሳ ዓሶና ሜሌ ሚርጌ ዓሲያ ዒኢካ ሙኬኔ። 30ፔርሴ ዓሶና ዔያቶ ፃጳፖ ማዔ፥ ሙሴኮ ዓሶ ዎይሦ ዎጎ ዔርዛ ዓሳ፦ “ኮርሞ ኮርማ ዓሶይዳፓ ሚኢሾ ቡኩሳ ዓሶና ጎሞ ዓሶና ዎላ ዒንሢ ሙይ ዑሽካሢ ዓይጌንዴሮዳይ?” ጌዒ ዬሱሴኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ዑፃ ጉንዱሜኔ። 31ዬሱሴ ዒማና ሂዚ ጌዒ ዔያቶም ማሄኔ፦ “ሃርጊንቴ ዓሲም ማዓንዳኣፓዓቴም ዋሊ ዓሲም ዼኤሻ ዔራ ዓሲ ኮይሱዋሴ፤ 32ታኣኒ ሙኬሢ ጎሞ ዓሳ ጎሞ ፔኤኮ ቡኡፂ ፆሲ ባንሢ ማዖም ዔኤላኒ ማዓንዳኣፓዓቴም ፂሎ ዓሶ ዔኤላኒቱዋሴ።” 33ዬካፓ ዔያታ ዬሱሴ ኮራ፦ “ማስካ ዮሓኒሴና ፔርሴ ዓሶናኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ሙዖ ሃሺጾ ዳምቦ ካፓኔ ሓሣ ሺኢጲሢያ ዎዶማ ካፒ ካፒ ሺኢቃኔ፤ ኔ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ጋዓንቴ ቢያ ዎዴና ሙዒ ዑሽካሢ ዓይጌንዴሮዳይ?” ጌይ ዒዛ ዖኦጬኔ። 34ዬሱሴ ዔያቶም ማሃዖ፦ “ዑኡታሢ ዔያቶና ዎላ ዓኣንቴ ዔፖ ዓሶም ሙኡዚ ሃሺሢ ኮይሳኔ ጌይ ዒንሢ ማላ? 35ጋዓንቴ ዑኡታሢ ዔያቶይዳፓ ዱማዻንዳ ዎዴ ሙካንዳኔ፤ ዬኖና ዔያታ ሙኡዚ ሃሻንዳኔ” ጌዔኔ። 36ሄሊሳዖ ዬሱሴ ሂዚ ጌዒ ፔቴ ኮኦኪንሢ ዔያቶም ኬኤዜኔ፦ “ዓኪ ዓፒላይዳፓ ዳርዚ ዔኪ ጪሚ ዓፒላይዳ ዓጊ ሲካይ ዖኦኒያ ባኣሴ፤ ዬያይዳ ዓሲ ዓኣቶ ጋዓንቴ ዓኮ ዓፒሎ ጉሪ ዳዳርዜያ ማዓኔ፤ ዓኮ ዓፒላኣ ጪሞ ዓፒሎም ጊኢጉዋሴ፤ 37ዬያጉዲ ሃሣ ሶልኪ ዑሺ ዋሆ ጪንቄ ዖቲዳ ሺሜ ዑሺ ዋሃይ ዖኦኒያ ባኣሴ፤ ዬያይዳ ዓሲ ዓኣቴ ጋዓንቴ ሺሜ ዑዣ ዖቶ ዹኡሴም፥ ዑዣኣ ላኣሊንታንዳኔ፤ ሃሣ ዖታኣ ሃይቂ ጉሪ ዓታንዳኔ። 38ዬያሮ ሺሜ ዑዦ፡ ዑሺ ዋሆ ዓኪ ዖቲዳ ዋሃንዳያ ኮይሳኔ፤ 39ሚርጌ ዎዴ ዴዒ ሶልኬ ዑሺ ዑሽካሢ ሺሜ ዑዦ ዑሽካኒ ኮዑዋሴ፤ ዓይጎሮ ጌዔቶ ‘ዴዒ ካፂ፥ ሶልኬ ዑሺ ኮሺኬ’ ጋዓኔ።”


Copyright
Learn More

will be added

X\