ሉቃሴ 4

1ዬሱሴ ዓያና ጌኤሺኮ ዎልቆ ጋሮ ጌሊ ዮርዳኖሴ ዎራፓ ማዓዛ፥ ዓያና ጌኤሺ ዓሲ ናንጉዋ ዳውሎ ዒዛ ዔኪ ዓኣዼኔ። 2ዒኢካ ዖይዲታሚ ኬሊ ፃላሄ ዒዛ ዛጋኒ ጌሼኔ፤ ዬንሢ ኬሎንሢዳ ዓይጎዋ ዒዚ ሙዒባኣሢሮ ጋፒንፃ ዒዛ ናይዼኔ። 3ፃላሄ ዬሱሴ ኮራ፦ “ፆሲ ናይ ኔ ማዔያታቴ ሂንዳ ሃያ ሹጮ ካሣ ማዓንዳጉዲ ዓይሤ” ጌዔኔ። 4ዬሱሴ ዒዛም ማሃዖ፦ “ዓሲ ካሣ ሌሊ ሙዒ ናንጉዋሴ ጌይንቲ ፃኣፒንቴኔ” ጌዔኔ። 5ዬካፓ ፃላሄ ዬሱሴ ፔቴ ዼጌ ቤሲ ኬሲ ካኣቶ ዓጮ ቢያ ዓኣፒ ጊኢጳማ ጉዴያና ዻዋዖ ሂዚ ጌዔኔ፦ 6“ሓያ ቢያ ቢታንቶና ቦንቾና ኔም ታ ዒንጋንዳኔ፤ ሃይ ቢያ ታኣም ዒንጊንቴያ ማዔሢሮ ታኣኒ ኮዔሢም ዒንጋኒ ዳንዳዓኔ፤ 7ዬያሮ ኔኤኒ ታና ዚጊ ካኣሽኬቴ ሓይ ቢያ ኔም ማዓንዳኔ።” 8ዬሱሴ ዒዛም ማሃዖ፦ “ፆሲ፥ ኔ ጎዳ ሌሊ ዚጊ ካኣሽኬ፤ ሃሣ ዒዛም ሌሊ ማዼ፥ ጌይንቲ ፃኣፒንቴኔ” ጌዔኔ። 9ዬካፓ ፃላሄ ሃሣ ዬሱሴ ዔኪ ዬሩሳላሜ ዴንዳዖ ጌኤዦ ማኣሮኮ ሙስኩላ ዔቂሲ፦ “ኔኤኒ ፆሲ ናይ ማዔቶ ሂንዳ ሃይካፓ ሊካ ኮኦሚ ኬዴ፤ 10ዓይጎሮ ጌዔቶ ‘ኔና ዔያታ ካፓንዳጉዲ ፆሲ ኪኢታንቾ ዓይሣንዳኔ፤ 11ቶካ ኔኤኮ ሹጮይዳ ዹቂንቱዋጉዲ ዔያታ ፔ ኩጮና ኔና ዓርቃንዳኔ’ ጌይንቲ ፃኣፒንቴኔ” ጌዔኔ። 12ዬሱሴ ማሃዖ፦ “ ‘ፆሲ፥ ኔ ጎዳሢ ዛጋኒ ጌሺፖ’ ጌይንቲ ፃኣፒንቴኔ” ጌዔኔ። 13ፃላሄ ዬሱሴ ሚርጌ ጎይሢና ዛጋኒ ጌሼሢኮ ጊንፃፓ ዻካ ዎዴሮ ሓሺ ዒዛ ዴንዴኔ። 14ዬሱሴ ዓያና ጌኤሺ ዎልቄ ዔኪ ጌሊላ ባንሢ ማዔኔ፤ ዒዛኮ ሱንፃኣ ዓጮ ቢያይዳ ዋይዚንቴኔ። 15ዓይሁዶ ዓሳ ቡካ ቤዞይዳ ቤዞይዳ ዔርዛኣና ቢያሢ ዒዛኮ ዔርዚፆሮ ዒዛ ጋላቴኔ። 16ዬካፓ ዬሱሴ ዒ ዲጬ ዓጮ፥ ናዚሬቴ ዴንዳዖ ዒዚ ቤርታ ማዻ ጎይጾ ዓይሁዶ ዓሶኮ ሃውሾ ኬሎና ዔያቶኮ ቡኪንቶ ቤዞ ጌሊ ናባባኒ ዔቃዛ፥ 17ፆሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዒሲያሴ ማፃኣፓ ዒዛም ዒንጊንቴም፥ ማፃኣፖ ዒ ቡሌ ዎዶና ሂዚ ጌዒ ፃኣፒንቴ ቤሲ ዴንቄኔ፦ 18“ፆሲኮ ዓያና ታኣም ዒንጊንቴኔ፤ ዬይ ያዺ ማዔሢ ማንቆ ዓሶም ኮሺ ሃይሴ ቱቴዞንሢም ቡሊንቲሢ ሃይሴ ዓኣፖ ባይቄዞንሢም ዛጊሢ ሃይሴ ታ ኬኤዛንዳጉዲና ሄርቂንቲ ዴማ ዎርቃዞንሢ ዓይላታፓ ታ ኬሳንዳጉዲ፤ ቢታንቶ ታኣም ዒንጋኒኬ። 19ዬያጉዲ ሓሣ ጎዳ ፔ ዴሮ ዻቂሻንዳ ዎዳ ሃማታሢ ታ ኬኤዛንዳጉዲ ታና ዳኬኔ።” 20ዬሱሴ ማፃኣፔሎ ጳንጪ ቤርታ ዔቄ ዓሢም ዒንጋዖ ዴዓዛ ዓይሁዶ ዓሶኮ ቡኪንቶ ቤዛ ዓኣ ዓሳ ጊዥ ጌይ ዒዛ ዛጊሢ ዓርቄኔ፤ 21ዒዚያ፦ “ሓይ ሓሢ ናባቢንታንቴ ዒንሢ ዋይዜ ማፃኣፖ ቃኣላ ሓኖ ኩሜኔ!” ዔያቶም ጌዔኔ። 22ቢያሢ ዒዛ ኮሺ ማሂ ጌስታኔ፤ ዒ ኬኤዛ ኮዦ ቃኣሎናኣ ዲቃቲ ሄርሻዖ፦ “ሓይ ዮሴፔ ናዓሢቱዋዓዳ?” ጌዔኔ። 23ዬሱሴ ዔያቶም ማሃዖ፦ “ ‘ሓይ ኔ ዼኤሾ ዔራሢ ሂንዳ ኔና ዻቂሼ’ ጌይንታ ኮኦኪንሦ ታ ጊዳ ዒንሢ ኬኤዛንዳሢ ታ ዔራኔ፤ ዬያጉዲ ‘ቂፒርናሆሜይዳ ኔ ማዼኔ ዓሳ ጋዓንቴ ኑ ዋይዜሢ ቢያ ሃይካ ኔ ዓጮይዳኣ ማዼ’ ዒንሢ ታና ጋዓንዳኔ” ጌዔኔ። 24ጎኔ ታ ዒንሢም ጋዓኔ፦ “ፆሲ ማሊሢ ኬኤዛ ዓሲ ፔ ዓጮ ዓሶ ኮይላ ቦንቺንቱዋሴ፤ 25“ዋይዙዋቴ! ጎኔ ታ ዒንሢም ኬኤዞም፤ ፆሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዔኤሊያሴ ዎዶና ሃይሦ ሌዔና ላሆ ዓጊኒና ዒርዚ ዋርቂባኣሢሮ ዓጮ ቢያይዳ ዼኤፒ ናይዚ ኬስኬኔ፤ ዬኖ ዎዶና ዒስራዔሌ ዓጮይዳ ዜኤሪንዶ ማዔ ሚርጌ ላኣሊ ዓኣንቴ፥ 26ዔኤሊያሴ ሲዶና ጌይንታ ዓጮይዳ ሴራጲታ ጌይንታ ጉርዴሎይዳ ዓኣ ፔቴ ዜኤሪንዴስኬኖ ኮይላ ሌሊ ዳኪንቴያፓዓቴም ሜሌ ዖ ኮይላኣ ዳኪንቲባኣሴ። 27ዬያጉዲ ሃሣ ፆሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዔልሳዒ ዎዶና ዑሢዳ ኬስካ ዶርዖና ዓርቂንቴ ዓሲ ዒስራዔሌ ዓጮይዳ ሚርጌ ዓኣንቴ ሶኦሪያ ዓጮ ዓሢ ኒዒማኔፓ ዓታዛ ዔያቶይዳፓ ፔቴታዖ ዻቂባኣሴ” ጌዔኔ። 28ዓይሁዶ ዓሶኮ ቡኪንቶ ቤዛ ዓኣ ዓሳ ቢያ ዬያ ዋይዛዖ ዻጋዺ፥ 29ዬሱሴ ጎቺ ዔኪ ካታማፓ ዙሎ ኬሴኔ፤ ዬና ካታሜላ ማዢንቴሢ ዹኬ ዑስካታሢሮ ዒዛ ዔያታ ጎኦቦ ሂዒ ዳካኒ ኮዒ ዔኪ ዓኣዼኔ። 30ዒዚ ጋዓንቴ ዔያቶኮ ባኣኪና ቶሊ ዴንዴኔ። 31ዬካፓ ዬሱሴ ጌሊላ ዓጮይዳ ዓኣ፥ ቂፒርናሆሜ ካታሜሎ ዴንዲ ዒኢካ ዴሮ ዓይሁዶ ዓሶኮ ሓውሾ ኬሎና ዔርዛኔ። 32ዒዚ ቢታንቶና ኬኤዛሢሮ ቢያሢ ዒዛኮ ዔርዚፆና ዲቃቲ ሄርሻኔ። 33ዒኢካ ዓይሁዶ ዓሶኮ ቡኪንቶ ቤዛ ፑርታ ዓያና ዓርቄ ዓሲ ዓኣኔ፤ ዒዚ ዼኤፒ ዑኡሲና ሂዚ ጌዒ ዒላቴኔ፦ 34“ናዚሬቶ ዬሱሴ! ኑኡኮ ኔኤና ዎላ ዓይጎ ካኣሚሢ ዓኣይ? ኑና ኔ ባይዛኒ ሙኪያ? ኔ ዖና ማዔቴያ ታ ኔና ዔራኔ፤ ኔኤኒ ዱማዼያ ፆሲ ናይኬ!” 35ዬሱሴያ ማሃዖ ፑርቶ ዓያናሢ፦ “ዚት ጌዒ፥ ሃያ ዓሢፓ ኬስኬ!” ጌዒ ጎራዛ፥ ፑርቶ ዓያናሢ ዓሢ ዴሮኮ ቤርታ ሎንሤስካፓ ፔቴታዎ ዔኤቢ ዎኦቱዋ ኬስኬኔ። 36ቢያሢ ዲቃቲ ሄርሻዖ ዎሊ ኮይላ፦ “ሃይ ዎዚ ጉዴ ባኣዚዳይ? ቢታንቶና ሓሣ ዎልቄና ፑርቶ ዓያኖ ዒዚ ዓይሣኔ፤ ዔያታኣ ዒዛም ዓይሢንቲ ኬስካኔ” ጌዔኔ። 37ዬሱሴኮ ሱንፃ ዬኖ ዓጬሎ ኮይሎይዳ ቢያ ዋይዚንቴኔ። 38ዬሱሴ ዓይሁዶ ዓሳ ቡኪንታ ቤዛፓ ዔቂ ሲሞኔ ማኣሪ ዓኣዼኔ፤ ዒኢካ ሲሞኔኮ ባይሳ ሚርጌና ቆፂንቲ ላሂ ዓኣኔ፤ ዬያሮ ዒዞ ዒ ፓሣንዳጉዲ ዬሱሴ ዔያታ ሺኢቄኔ። 39ዬሱሴያ ዒዞ ባንሢ ዑካዖ ዓጫ ዒዞኮ ዔቂ ቆሣ ሺማንዳጉዲ ዓይሣዛ ቆሣ ዒዞኮ ሺሜም ቤዞማና ዔቂ ዒዛ ዔያቶ ሾኦቺንሥሢ ዓርቄኔ። 40ዓባ ጌላኣና ዓሳ ዱማ ዱማ ሃርጌና ዓኣ ዓሲ ቢያ ዬሱሴ ባንሢ ዔኪ ሙካዛ፥ ዒዚ ፔቴ ፔቴሢኮ ዑፃ ኩጮ ጌሢ ፓሤኔ። 41ፑርቶ ዓያናኣ፦ “ኔኤኒ ፆሲ ናኣዚቲ!” ጌዒ ጌዒ ዒላቲና ዓሶይዳፓ ሓሺ ኬስካኔ። ዒዚ ሜሲሔ ማዔሢያ ዔያታ ዔሬኔ፤ ዬሱሴ ጋዓንቴ ዒዛ ዛሎ ፔቴታዖ ኬኤዙዋጉዲ ዔያቶ ጎሪ ላኣጌኔ። 42ሳዓ ካራዛ ዬሱሴ ዒኢካፓ ኬስኪ ዓሲ ባኣ፥ ዔዌ ቤሲ ዴንዳዛ ዓሳ ዒዛ ዒማና ኮዓኔ፤ ዔያታ ዒዛ ዴንቃዖ፦ “ኑ ኮራፓ ዴንዲፖ” ጌዒ ሺኢቄኔ። 43ዒዚ ጋዓንቴ፦ “ሜሌ ካታሞ ታ ዴንዲ ፆሲ ካኣቱሞ ኮዦ ሓይሶ ኬኤዛንዳያ ታኣም ኮይሳኔ፤ ታ ዳኪንቴሢ ዬያሮኬ” ጌዔኔ። 44ዬያሮ ዪሁዳይዳ ዓይሁዳ ቡካ ቤዞ ሓንቲ ሓንቲ ዒ ዔርዜኔ።


Copyright
Learn More

will be added

X\